Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Giải Pháp Thúc Đẩy Sự Tham Gia Của Phụ Nữ Trong Việc Ban Hành Các Quyết Định Lãnh Đạo.doc

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 097...
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 097...
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
1
MỞ ĐẦU
Bình đẳng giới là vấn đề luôn được sự quan tâm của...
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio

Giải Pháp Thúc Đẩy Sự Tham Gia Của Phụ Nữ Trong Việc Ban Hành Các Quyết Định Lãnh Đạo.doc

Tiểu luận Giải Pháp Thúc Đẩy Sự Tham Gia Của Phụ Nữ Trong Việc Ban Hành Các Quyết Định Lãnh Đạo. Bình đẳng giới vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội; thể hiện trình độ giải phóng phụ nữ và là thước đo của sự tiến bộ xã hội. Thực hiện bình đẳng giới bam gồm nhiều nội dung khác nhau, trong đó bình đẳng về chính trị, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý là một nội dung có vai trò đặc biệt quan trọng.

Tiểu luận Giải Pháp Thúc Đẩy Sự Tham Gia Của Phụ Nữ Trong Việc Ban Hành Các Quyết Định Lãnh Đạo. Bình đẳng giới vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội; thể hiện trình độ giải phóng phụ nữ và là thước đo của sự tiến bộ xã hội. Thực hiện bình đẳng giới bam gồm nhiều nội dung khác nhau, trong đó bình đẳng về chính trị, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý là một nội dung có vai trò đặc biệt quan trọng.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Giải Pháp Thúc Đẩy Sự Tham Gia Của Phụ Nữ Trong Việc Ban Hành Các Quyết Định Lãnh Đạo.doc

 1. 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TIỂU LUẬN GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG VIỆC BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH LÃNH ĐẠO
 2. 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1 NỘI DUNG......................................................................................................................2 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG QUÁ TRÌNH BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ .......................................................................................................................2 1.1. Khái niệm bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý...................................................2 1.2. Tầm quan trọng của thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý............................................................................................2 2. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG QUÁ TRÌNH BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ..........................................................................3 2.1. Các yếu tố đặc thù của tỉnh Kiên Giang ảnh hưởng đến sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý.............................................3 2.1.1. Những yếu tố thuận lợi ..........................................................................................4 2.1.2. Những yếu tố bất lợi ..............................................................................................4 2.2. Thực trạng sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.......................................................................5 2.2.1. Những ưu điểm cơ bản ..........................................................................................5 2.2.2. Những hạn chế chủ yếu và nguyên nhân...............................................................6 2.2. Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay........................................7 2.2.1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng đối với thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay.......................................7 2.2.2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay....................................................................................8 2.2.3. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang........................................................10 2.2.4. Phát huy vai trò nỗ lực, phấn đấu vươn lên của người phụ nữ và nâng cao trách nhiệm của nam giới trong thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý .........................................................................................11 2.2.5. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ Kiên Giang công tác và phát triển, tích cực tham gia vào việc ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý ...........................................................................................................12 KẾT LUẬN ...................................................................................................................13 TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................13
 3. 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 1 MỞ ĐẦU Bình đẳng giới là vấn đề luôn được sự quan tâm của mọi dân tộc, một trong những tiêu chí đánh giá trình độ văn minh, tiến bộ của một quốc gia, là lý tưởng mà nhân loại hướng tới, là cam kết chính trị của nhiều nước trên thế giới và là một trong tám mục tiêu thiên niên kỷ được Đại hội đồng Liên hợp quốc đề ra vào đầu thế kỷ XXI. Đây cũng là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm từ trước đến nay. Thực hiện bình đẳng giới bao gồm nhiều nội dung khác nhau, trong đó có bình đẳng về chính trị. Trong nội dung này, quá trình thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Trong thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có nhiều chương trình, hành động, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, việc thực hiện bình đẳng giới đã đạt được những kết quả tích cực, phụ nữ Kiên Giang ngày càng phát huy cao vai trò và khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực, góp phần tích cực vào sự phát triển của quê hương. Tuy nhiên, việc thực hiện bình đẳng giới, nhất là phát huy vai trò của người phụ nữ trong tham gia ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập: một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng đắn về vai trò của người phụ nữ, còn có biểu hiện định kiến giới; một bộ phận không nhỏ phụ nữ vẫn phải chịu những thiệt thòi trong cuộc sống cá nhân, gia đình và phát triển sự nghiệp, phụ nữ làm nhân viên chiếm phần lớn, phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý có tỷ lệ thấp, chủ yếu là đảm nhiệm cấp phó, ít có phụ nữ đảm nhiệm cương vị cấp trưởng… Đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Sự nghiệp đó đòi hỏi phải phát huy mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người, trong đó có lực lượng phụ nữ. Thực hiện tốt bình đẳng giới nói chung, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý nói riêng sẽ trực tiếp phát huy vai trò to lớn của người phụ nữ, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Theo đó, nghiên cứu vấn đề “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” có ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn.
 4. 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 2 NỘI DUNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG QUÁ TRÌNH BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 1.1. Khái niệm bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý Lý thuyết về giới được đề cập từ sớm và xuất hiện đầu tiên vào thế kỷ XV, trong công trình nghiên cứu của Christine de Pisan - một phụ nữ người Pháp. Tuy nhiên, mãi tới năm 1972, thuật ngữ “giới” (Gender) mới được bắt đầu sử dụng. Ở Việt Nam, Luật Bình đẳng giới năm 2006 định nghĩa: “Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong các mối quan hệ xã hội”1 . Theo Đại Từ điển Tiếng Việt: “Bình đẳng là ngang nhau về địa vị và quyền lợi”2 [53, tr. 68]. Theo đó, bình đẳng là khái niệm hàm chứa ý nghĩa xã hội to lớn, là quyền cơ bản của con người trên mọi lĩnh vực của đời sống xã nội, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp dân cư, các nhóm tuổi. Tại Điểm 3, Điều 5, Luật BĐG nước ta đã khẳng định: “Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó”3 . Như vậy, từ cách tiếp cận trên, có thể quan niệm, bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý là sự đối xử như nhau giữa nam và nữ trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, không phân biệt, hạn chế, loại trừ quyền của bất cứ nam hay nữ; phụ nữ và nam giới có quyền và nghĩa vụ như nhau, có cơ hội như nhau để phát triển đầy đủ tiềm năng của mình, sử dụng nó cho sự phát triển của xã hội và được hưởng lợi từ kết quả của sự phát triển đó. 1.2. Tầm quan trọng của thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý Một là, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý góp phần thực hiện bình đẳng giới về chính trị. Lãnh đạo còn là sự đại diện cho lợi ích và tiếng nói của mọi giai cấp, tầng lớp và giới tính. Do phụ nữ chiếm 50% dân số nên đại diện của phụ nữ trong lãnh đạo cần phản ánh tỷ lệ tương đương là vấn đề của quyền đại diện. Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới. Hai là, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý đảm bảo luật pháp, chính sách công có chất lượng tốt hơn, đảm 1 Quốc hội (2006), Luật Bình đẳng giới, Hà Nội. 2 Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, tr.354 3 Quốc hội (2006), Luật Bình đẳng giới, Hà Nội.
 5. 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 3 bảo được nhu cầu và lợi ích của nữ giới và nam giới. Nữ giới và nam giới có những nhu cầu, lợi ích, sự trải nghiệm cuộc sống và cách nhìn nhận yấn đề khác nhau khi ra quyết định khác nhau. Do đó, các nhu cầu, lợi ích và sự trải nghiệm cuộc sống khác nhau này cần được phản ánh đầy đủ trong quá trinh hoạch định và thực thi chính sách thông qua các đại diện lãnh đạo của từng giới. Nhờ đó, chính sách trở nên toàn diện hơn, phù hợp hơn, có chất lượng tốt hơn, đặc biệt là với những chính sách có ảnh hưởng tới phụ nữ. Ba là, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý có đóng góp cho sự phát triển bền vững của các quốc gia vì nữ lãnh đạo trong khu vực công có xu hướng ủng hộ hơn những chính sách quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của một quốc gia như chính sách về giáo dục, y tế, môi trường. Có một mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa bình đẳng giới và sự trao quyền cho phụ nữ với sự công bằng, bền vững, nghèo đói và suy thoái môi trường. Bốn là, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý góp phần huy động và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao làm lãnh đạo hiệu quả. Một quốc gia muốn phát triển thành công cần phải có lãnh đạo giỏi. Lãnh đạo cần được lựa chọn từ tất cả những người tài trong nước - cả nam và nữ. Khoảng một nửa dân số Việt Nam là nữ, vì vậy nếu không mở rộng các vị trí lãnh đạo nhiều hơn cho nữ giới tức là chúng ta đang hạn chế nguồn lãnh đạo tiềm năng của chính mình. Mở rộng cơ hội cho phụ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo sẽ tăng cường được năng lực lãnh đạo phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Năm là, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý góp phần truyền cảm hứng, xây dựng hình mẫu nữ lãnh đạo cho các phụ nữ trẻ và trẻ em gái trong xã hội. Sự tham gia lãnh đạo, quản lý của nữ giới còn mang ý nghĩa về biểu tượng vì việc này có ý nghĩa truyền khát vọng, hy vọng và sự tự tin cho nhiều phụ nữ và trẻ em gái vươn lên trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý trong tương lai. Sáu là, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý góp phần từng bước xóa bỏ định kiến giới về vai trò giới trong gia đình và ngoài xã hội, dần xóa bỏ định kiến về nữ giới chỉ làm tốt công việc gia đình, nội trợ và phục vụ. Nhiều phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trên thực tế góp phần xây dựng nhận thức về vị trí và vai trò của phụ nữ ngoài xã hội với tư cách là những nhà lãnh đạo, quản lý. Nhờ vậy, việc thúc đẩy phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý toong xã hội thực chất là góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong xã hội, cộng đồng và gia đình. 2. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG QUÁ TRÌNH BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 2.1. Các yếu tố đặc thù của tỉnh Kiên Giang ảnh hưởng đến sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý
 6. 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 4 2.1.1. Những yếu tố thuận lợi Kiên Giang là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long - phía Tây Nam của Tổ quốc: phía Bắc giáp Vương quốc Campuchia; phía Nam giáp tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu; phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang; phía Tây giáp Vịnh Thái Lan. Kiên Giang có tiềm năng lớn cho phát triển kinh tế - xã hội tổng hợp, là cửa ngõ hướng ra biển Tây của tỉnh cũng như của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển, đảo và giao lưu với các nước trong khu vực và quốc tế với các ngành mũi nhọn như du lịch, thương mại, dịch vụ công nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản… Phụ nữ Kiên Giang được đánh giá có tính cách mạnh mẽ, cần cù, chăm chỉ và khả năng lao động năng động với cường độ cao. Đột phá về phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và thương mại thực hiện đạt kết quả rõ nét; các công trình trọng điểm, công tác đền bù, giải tỏa, tái định cư được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ; các chính sách an sinh xã hội, đời sống của các tầng lớp nhân dân được quan tâm. Chính nhờ kinh tế - xã hội Kiên Giang phát triển nên đời sống của nhân dân thành phố, trong đó có phụ nữ, ổn định và từng bước được nâng cao, là tiền đề quan trọng để thực hiện bình đẳng giới. Điều đáng chú ý là ý thức thượng tôn pháp luật của người dân Kiên Giang khá cao, thể hiện qua việc chấp hành tốt pháp luật trong tham gia giao thông (đội mũ bảo hiểm, đi theo làn xe…), giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, cải cách hành chính,… Chính điều này đã tác động hết sức thuận lợi đến việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. Mặt khác, bình đẳng giới chỉ có thể đạt được khi quan điểm giới được lồng ghép trong luật pháp, trong các chính sách xã hội của các cấp các ngành và được hiện thực hóa trong cuộc sống. 2.1.2. Những yếu tố bất lợi Ảnh hưởng của tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn đang ăn sâu vào tiềm thức. Tâm lý mong muốn có con trai để nối dõi sự tồn tại và phát triển của dòng họ, đàn ông phải học hành đầy đủ và mưu cầu sự thành danh trong sự nghiệp; còn nữ giới khi trưởng thành, lập gia đình thì phải gắn liền với gia đình, không được khuyến khích, ủng hộ từ nhiều phía trong việc nỗ lực cho tham vọng tiến thân, phấn đấu trong sự nghiệp nhất là con đường chính trị. Cấu trúc thành phần dân cư đa dạng (có thành thị, nông thôn, người theo đạo, người không theo đạo, các tôn giáo khác nhau…) lại bị biến động lớn trong quá trình đô thị hoá, dẫn đến những khó khăn nhất định trong việc thực hiện bình đẳng giới. Các nhóm dân cư khác nhau có trình độ nhận thức khác nhau về bình đẳng nam nữ, đòi hỏi phải có những biện pháp tác động khác nhau, trong khi nguồn lực vật chất và con người của thành phố cho công tác này có hạn. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ lớn, song chất lượng lao động có trình độ chuyên môn hóa thấp, sự phân bố dân cư không đều ở các huyện; nhiều vấn đề văn hóa - xã hội cần được tập trung giải quyết như việc làm, đói nghèo; nhiều tác động xã hội nghiêm trọng từ quá trình đô thị hóa đang diễn ra ở nông thôn như tỷ lệ
 7. 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 5 đất nông nghiệp giảm sút, thiếu việc làm khi giải phóng mặt bằng..., gây khó khăn lớn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là phụ nữ. Bản thân phụ nữ còn tự ti, an phận cùng với gánh nặng công việc gia đình, càng làm trầm trọng thêm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị hiện nay. Xét về mặt xã hội đây chính là rào cản mang đậm nét định kiến giới nhất. 2.2. Thực trạng sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 2.2.1. Những ưu điểm cơ bản Một là, tỷ lệ nữ cán bộ tham gia vào các cương vị lãnh đạo, quản lý, giữ cương vị chủ chốt trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đang có xu hướng tăng lên Từ năm 2012 đến nay, nhờ thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp lý của Nhà nước về công tác cán bộ nữ, về bình đẳng giới, việc thu hút đông đảo nữ cán bộ tham gia vào các cương vị lãnh đạo trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Dù chưa đồng đều giữa các huyện, thị, song tỷ lệ nữ tham gia vào các cương vị lãnh đạo, quản lý, giữ cương vị chủ chốt ở các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội đang có xu hướng tăng lên. Tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kì 2010 - 2015 là 15,29%; nhiệm kì 2015 - 2020 là 17,02%; nhiệm kỳ 2020-2025 là 18,06%, trong đó có 02 đồng chí nữ là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ tham gia các ban ngành, đoàn thể đã được các cấp ủy Đảng quan tâm thực hiện trên cơ sở dân chủ, bình đẳng. Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm xem xét, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan đơn vị. Việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức nữ phù hợp với đặc tính về giới, điều kiện và hoàn cảnh đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ nữ thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn và có cơ hội phát triển. Sự gia tăng số lượng cán bộ nữ tham gia vào các cương vị lãnh đạo, quản lý, giữ cương vị chủ chốt ở hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong những năm qua chứng tỏ năng lực của cán bộ nữ ngày càng được nâng cao. Những đóng góp tích cực và cụ thể của phụ nữ vào thành quả của công cuộc đổi mới và sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh đã dần làm thay đổi những định kiến về vai trò của phụ nữ trong xã hội, khẳng định khả năng tham gia công tác chính trị của nữ giới không thua kém gì nam giới. Hai là, phụ nữ tham gia vào ban hành các quyết định về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ngày càng sâu rộng Điều này được thể hiện qua việc phụ nữ ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị-xã hội tỉ lệ ngày càng tăng lên. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chú trọng tạo điều kiện động viên khích lệ đội ngũ cán bộ nữ có đủ tiêu chí về phẩm chất và năng lực tham gia ứng cử các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, các cơ quan lãnh đạo
 8. 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 6 của tổ chức chính trị-xã hội. Tỉ lệ nữ tham gia và được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị-xã hội tỉ lệ ngày càng cao. Tỉ lệ nữ tham gia hội đồng nhân dân nhiệm kì 2011 - 2016 là 21,43%; nhiệm kì 2016 - 2021 là 26,8% (tăng 4,35% so với nhiệm kì trước); nhiệm kỳ 2021-2026 là 26,98%, trong đó có 01 cán bộ nữ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu hội đồng nhân dân và các cương vị lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội, phụ nữ Kiên Giang ngày càng tham gia sâu rộng vào quá trình ban hành các quyết định về phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh; qua đó, các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược quốc gia về bình đẳng giới được thực hiện. Ba là, trình độ đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ngày càng cao, ngang bằng với nam giới Qua khảo sát cho thấy, tính đến năm 2021, hầu hết số lượng cán bộ nữ chủ chốt cấp huyện đều có trình độ đại học và sau đại học. Từ năm 2015 - 2020, số cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh chủ chốt do Tỉnh ủy quản lý là 47 đồng chí, chiếm 17,9%; quy hoạch chức danh cán bộ cơ sở thuộc huyện ủy quản lý là 120 đồng chí, chiếm 15,5%. Trên cơ sở quy hoạch đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với chức danh cán bộ được quy hoạch để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Về trình độ chuyên môn, đa số nữ cán bộ chủ chốt đều có trình độ đại học trở lên về chuyên môn, nghiệp vụ. Từ năm 2015 đến 2020, đội ngũ cán bộ nữ có trình độ đại học và sau đại học về chuyên môn tăng nhanh: từ 84 cán bộ năm 2015 tăng lên 118 cán bộ năm 2020. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ nữ có trình độ sơ cấp và trung cấp về chuyên môn, nghiệp vụ cũng giảm nhanh. Đến năm 2020, không còn trường hợp có cán bộ nữ chưa qua đào tạo trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ. Về trình độ lý luận chính trị, đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đều có trình độ trung cấp lý luận chính trị và cao cấp lý luận chính trị. Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ nữ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý là 44 đồng chí, trình độ lý luận chính trị cao cấp là 08 đồng chí, trung cấp là 31 đồng chí và sơ cấp là 05 đồng chí. Trình độ quản lý nhà nước và trình độ ngoại ngữ, tin học của phụ nữ cũng này càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 2.2.2. Những hạn chế chủ yếu và nguyên nhân * Những hạn chế chủ yếu Số lượng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị, đặc biệt là các chức danh chủ chốt còn thấp và không ít bất cập. Điều đó cũng chỉ ra đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhìn chung chưa được xây dựng và phát triển một cách căn bản, dẫn đến sự hẫng hụt, chắp vá, không đồng bộ và thiếu chủ động trong công tác bố trí, phân công cán bộ. Qua khảo sát cho thấy, các chức vụ chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện, bí thư Đoàn thanh niên, chủ tịch Hội nông dân, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan này thì có phụ nữ giữ chức vụ chủ tịch. Còn các chức danh chủ chốt quan trọng hơn như: bí thư Đảng ủy, chủ tịch
 9. 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 7 Uỷ ban nhân dân, chủ tịch Hội đồng nhân dân rất ít, phần lớn cán bộ nữ chỉ giữ chức vụ là cấp phó. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự tham gia ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý của phụ nữ. Công tác quy hoạch cán bộ nữ ở một số địa phương còn chưa đảm bảo, chưa thật quan tâm đến chất lượng cán bộ nữ; số lượng cán bộ nữ trong quy hoạch ở mỗi chức danh chưa đảm bảo theo quy định; tình trạng khép kín, cục bộ trong quy hoạch cán bộ nữ vẫn phổ biến, công tác luân chuyển cán bộ nữ còn hạn chế, chưa chú trọng đến việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới tâm huyết với công việc, trẻ tuổi, có trình độ cao. Quá trình đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lí, lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức, các vị trí lãnh đạo chủ chốt của đội ngũ cán bộ nữ còn chưa thực sự bình đẳng, chủ yếu là giữ cấp phó. Vị trí của phụ nữ tham gia trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang chủ yếu giữ chức vụ cấp phó, thường đảm nhiệm các mảng chung chung thuộc lĩnh vực xã hội nên tiếng nói của phụ nữ trong quá trình ra quyết định bị hạn chế. Tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý và giữ vị trí cấp trưởng ở các tổ chức đoàn thể chiếm tỷ lệ cao hơn, trong khi đó ở các ban Đảng và các khối còn lại phụ nữ giữ vị chí chủ chốt chiếm phần nhiều ở vị trí cấp phó. Điều này cho thấy sự khác biệt giới trong đề bạt, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ giữa các vị trí lãnh đạo, quản lý. Điều này đã làm cho phụ nữ ít có cơ hội tham gia vào vị trí ra các quyết định mang tính chất chiến lược trong quá trình thực thi quyền lực. Nếu có lợi thế cạnh tranh về tham chính đối với phụ nữ thì chủ yếu cũng chỉ là cơ hội trong các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể. * Nguyên nhân của những hạn chế Những hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó, chủ yếu là những nguyên nhân sau: Thứ nhất, nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng về bình đảng giới nói chung và sự tham gia ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý của phụ nữ nói riêng có mặt còn chưa đầy đủ, sâu sắc. Thứ hai, cơ chế, chính sách tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ chưa có tính chiến lược lâu dài, thiếu tính đột phá. Thứ ba, định kiến giới còn tồn tại trong nhân dân và cả trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, gây khó khăn trong việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào quá trình ban hành các quyết định về lãnh đạo, quản lý Thứ tư, một bộ phận không nhỏ phụ nữ còn tự ti, an phận, chưa nỗ lực, tích cực phấn đấu vươn lên. 2.2. Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay 2.2.1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng đối với thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay Nội dung giáo dục, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm cho các lực lượng phải được tiến hành toàn diện, song phải có trọng tâm, trọng điểm, trước mắt
 10. 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 8 cần tập trung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng nam nữ; các chính sách, pháp luật về BĐG. Các chính sách, pháp luật liên quan đến thực hiện bình đảng giới của Nhà nước ta (như: Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình; Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 – 2025…); tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, thông tin, số liệu về giới và bình đẳng giới; tuyên truyền các truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam và gia đình Việt Nam; các kiến thức trợ giúp, tư vấn pháp lý nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em; tuyên truyền về tác hại của định kiến giới, phân biệt đối xử về giới, biểu hiện bất bình đẳng giới; tuyên truyền các biện pháp, kinh nghiệm tốt, mô hình, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới... trên cơ sở đó, làm cho mọi đối tượng, mọi tổ chức, mọi lực lượng nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng, mục tiêu, yêu cầu, nội dung; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện bình đẳng giới nói chung, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý nói riêng, nâng cao trách nhiệm cho các lực lượng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực theo chức trách, nhiệm vụ. 2.2.2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay Đây là giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm xây dựng và phát huy vai trò, trách nhiệm của mọi lực lượng, tạo nên sức mạnh to lớn trong thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay. Luật Bình đẳng giới ghi rõ: “Thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân”4 . Một trong bốn quan điểm được đưa ra trong Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là: “Công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình, trong đó, hạt nhân lãnh đạo là các cấp ủy đảng, trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là cơ quan quản lý nhà nƣớc các cấp, vai trò chủ thể là phụ nữ mà nòng cốt là các cấp Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”5 . Theo đó, đối với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, phải thường xuyên quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt quan điểm, chương trình về bình đẳng giới của Đảng, Nhà nước; đồng thời căn cứ vào tình hình hoàn cảnh cụ thể và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có thể ra nghị quyết chuyên đề hoặc kết hợp với nghị quyết thường kỳ về bình đẳng giới. 4 Quốc hội (2006), Luật Bình đẳng giới, Hà Nội. 5 Bộ Chính trị (2007), Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hà Nội.
 11. 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 9 Trong nghị quyết phải đề cập toàn diện các nội dung, xác định rõ các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, chỉ tiêu hoá các nội dung, các mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý; thường xuyên có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra cấp dưới; uốn nắn, khắc phục những lệch lạc, sai sót trong tổ chức thực hiện; nghiên cứu, đề xuất và thực hiện có hiệu quả chế độ, chính sách cho phụ nữ Binh chủng. Nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong chi uỷ, chi bộ, xây dựng chi uỷ, chi bộ trong sạch vững mạnh, làm cơ sở, tiền đề cho lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Tránh buông lỏng lãnh đạo, nghị quyết chung chung, hời hợt, thiếu sự hướng dẫn tổ chức thực hiện, xa rời thực tế hoạt động của đơn vị. Đối với hội phụ nữ các cấp, cần chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác cán bộ nữ; phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ có chất lượng cho Đảng; tham gia có hiệu quả vào công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ ở các cấp, giới thiệu nguồn cán bộ nữ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên... Thông qua chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp hội phụ nữ cần khuyến khích mỗi hội viên không ngừng nâng cao sự hiểu biết, kiến thức xã hội, chuyên môn nghiệp vụ. Chú trọng phát hiện các nhân tố có năng lực để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cho các vị trí quản lý, lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để từng bước nâng cao nhận thức về vai trò và vị thế của phụ nữ. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, khuyến khích các gương điển hình, tiên tiến trong các phong trào của Hội, tránh bệnh hình thức, quan liêu. Thông qua mỗi hội viên để xây dựng hình ảnh phụ nữ thời đại mới, hình thành những giá trị, chuẩn mực mới về bình đẳng giới để từng bước đẩy lùi những quan niệm định kiến giới đã ăn sâu trong tiềm thức của các nhóm xã hội. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng “hành chính hóa”, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chăm lo thiết thực quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho hội viên, không phô trương, hình thức, không chạy theo thành tích. Đối với đội ngũ cán bộ các cấp, phải tham mưu, đề xuất với cấp ủy về nội dung, biện pháp thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý sát với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị. Phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động lãnh đạo với hoạt động chỉ huy, giải quyết đúng đắn các mối quan hệ công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức, mỗi người, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt, phân công trách nhiệm rõ ràng, tránh sự trùng lắp, chồng chéo. Có tác phong dân chủ, lắng nghe ý kiến của quần chúng; giáo dục thuyết phục vận động cán bộ, nhân viên cơ quan, đơn vị mình tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện bình đẳng giới. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn kịp thời những nhận thức chưa đúng, hành vi sai trái; tiến hành sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời, hiệu quả.
 12. 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 10 2.2.3. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Đây là giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài để đảm bảo tiếng nói và quyền lực chính trị của người phụ nữ và góp phần đảm bảo bình đẳng giới một cách bền vững. Trước hết, cần đổi mới công tác đánh giá cán bộ, nhân viên nữ Cần đổi mới công tác đánh giá cán bộ, nhân viên nữ theo hướng: xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; bảo đảm tính khoa học, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ, thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Cần cụ thể hóa bộ tiêu chí đánh giá theo hướng xác định cụ thể công việc; bảo đảm lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao làm thước đo chủ yếu để đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ. Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác đánh giá. Khắc phục đánh giá theo hình thức, giản đơn, qua loa; người đánh giá chỉ nêu ưu điểm, thành tích, né tránh khuyết điểm. Thứ hai, tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nữ hiện có, đồng thời đẩy mạnh việc phát hiện, đào tạo cán bộ trẻ kế cận, có triển vọng Cần xác định công tác cán bộ nữ vừa là nhiệm vụ mang tính cấp bách trước mắt, vừa mang tính lâu dài, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ nữ phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của từng huyện, từng cơ quan, đơn vị. Cần chú trọng thực hiện tốt từ các khâu tuyển dụng, lựa chọn cán bộ, ngoài các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện chung cần chú ý đặc điểm giới. Do đó, cần phải thường xuyên theo dõi hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ nữ, qua đó kịp thời phát hiện cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và triển vọng phát triển để bổ sung vào nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt. Sau quy hoạch, nhanh chóng xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ, đồng thời sắp xếp, bố trí công việc phù hợp, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để cán bộ nữ thể hiện năng lực, sở trường của mình, phấn đấu rèn luyện. Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ bằng nhiều hình thức. Chương trình đào tạo cán bộ nữ phải được thực hiện một cách cơ bản và toàn diện, đào tạo phải có trọng tâm, trọng điểm, phải linh hoạt trong quá trình đào tạo và đào tạo lại với mục tiêu là nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nữ về mọi mặt. Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ cán bộ nữ Làm tốt khâu tuyển chọn đội ngũ cán bộ, nhân viên nữ. Công tác tuyển chọn phải được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình; bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn và yêu cầu từng chức danh, công việc cụ thể, tránh làm qua loa, đại khái, hình thức. Muốn có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chất lượng cao, điều hành công việc có hiệu quả, thì việc sử dụng, đề bạt đội ngũ cán bộ nữ phải tránh tình trạng ưu tiên, chiếu cố hoặc đề bạt cho đủ theo cơ cấu. Việc tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ phải
 13. 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 11 căn cứ vào vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh cán bộ khác nhau để đề ra những tiêu chuẩn khác nhau. Trong trường hợp có cán bộ nam và cán bộ nữ có điều kiện và tiêu chuẩn như nhau thì phải ưu tiên bổ nhiệm cán bộ nữ trước. Đồng thời phải đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ một cách vững chắc. 2.2.4. Phát huy vai trò nỗ lực, phấn đấu vươn lên của người phụ nữ và nâng cao trách nhiệm của nam giới trong thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý Phụ nữ Kiên Giang cần không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức mọi mặt, nhằm nâng cao trình độ học vấn, trình độ hiểu biết về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong điều kiện mới, phụ nữ phải không ngừng tự cố gắng, tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực bản thân cả năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý…những khía cạnh mà bản thân còn bất cập để sẵn sàng đảm nhiệm những công việc được giao; phải nắm bắt được những biến động của đời sống đất nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của dân tộc và thời đại; tự tin, tự khẳng định về phẩm chất và năng lực của bản thân hoàn toàn xứng đáng được lựa chọn đưa vào quy hoạch và sắp xếp vào vị trí lãnh đạo, quản lý. Nhất thiết không thể an phận thủ thường, cho phép bằng lòng với hiện tại. Phụ nữ Kiên Giang phải nỗ lực, chủ động về công việc, tự lập về kinh tế. Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, yếu tố này càng trở nên cấp thiết hơn. Vì thế, phụ nữ Binh chủng cần không ngừng nỗ lực, chủ động tạo lập công việc, tự lập về kinh tế bằng cánh nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên. Phải luôn có ý thức phấn đấu kết hợp hài hòa giữa tiến bộ nghề nghiệp và hạnh phúc gia đình; biết chủ động đấu tranh cho quyền lợi của bản thân, tự tin vào năng lực, khả năng của chính mình; biết vượt lên chính mình để xóa bỏ suy nghĩ “tự ti”, “an bài của số phận”. Cùng với sự nỗ lực không ngừng của nữ giới, sự tham gia của nam giới góp phần lớn thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý. Nam giới cần tăng cường sự chia sẻ trách nhiệm trong gia đình với người phụ nữ. Nam giới cần tích cực chia sẻ với nữ giới trong các công việc gia đình như chăm sóc con cái, chăm sóc người già, người ốm đau, cùng sắp xếp cuộc sống gia đình… Khi nam giới chia sẻ trách nhiệm với nữ giới trong gia đình sẽ tạo được sự đồng thuận, gia đình hạnh phúc là nền tảng cho xã hội phát triển, dân chủ và bình đẳng. Đồng thời, khi nam giới chia sẻ trách nhiệm với nữ giới ngay từ trong gia đình sẽ tạo điều kiện cho sự vươn lên của phụ nữ bình đẳng với nam giới trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế tới chính trị, văn hóa… Phụ nữ Kiên Giang cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc khẳng định vai trò, vị thế của mình trong đời sống gia đình và xã hội, góp phần tích cực vào tham gia ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý.
 14. 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 12 2.2.5. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ Kiên Giang công tác và phát triển, tích cực tham gia vào việc ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý Xây dựng các mối quan hệ và bầu không khí tâm lý - xã hội hài hòa, tốt đẹp trong toàn Tỉnh. Cần phải thấy được tính đa dạng, phong phú và phức tạp của các mối quan hệ, trong đó, phải chú ý xây dựng đồng bộ các mối quan hệ cơ bản cốt lõi là: quan hệ nam – nữ; quan hệ quần chúng – đảng viên; quan hệ cán bộ- nhân dân; quan hệ trong gia đình; quan hệ làng, xã, tổ dân phố; quân hệ trong cơ quan, đơn vị... bảo đảm cho các quan hệ đó vừa phù hợp với các quy định của pháp luật, vừa phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực đạo đức của xã hội. Thông qua đó, tạo ra môi trường, điều kiện để phụ nữ thể hiện đầy đủ trách nhiệm, tình thương; sự tận tâm, tận lực; nỗ lực, phấn đấu của bản thân. Xây dựng các tập thể, các tổ chức, đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chăm lo xây dựng tập thể các huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cần phải tạo được sự thống nhất cao về ý chí và hành động của các thành viên hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của cơ quan, đơn vị. Phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật; bảo đảm quyền làm chủ thực sự cho mọi thành viên trong các tập thể trên mọi lĩnh vực hoạt động của tập thể. Tăng cường các hoạt động tọa đàm, trao đổi; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc nảy sinh ở đơn vị. Thông qua đó tạo bầu không khí dân chủ, đoàn kết thống nhất, thôi thúc mọi người nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong gia đình phụ nữ. Một trong những điểm đặc biệt về nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam là người phụ nữ dù trình độ văn hóa và học vấn cao, làm vị trí nào đi nữa thì gia đình vẫn là yếu tố quan trọng, chi phối cuộc sống hàng ngày của họ. Một vấn đề trở thành nguyên tắc luôn được đặt ra là người phụ nữ phải dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, thực hiện thiên chức và vai trò mà đôi khi họ không thể chia sẻ trách nhiệm đó với ai. Điều đó ảnh hưởng rất lớn tới khả năng sáng tạo, quá trình phấn đấu, sự cống hiến tâm lực, trí lực trong công việc chuyên môn, nhất là công tác lãnh đạo, quản lý. Phụ nữ Kiên Giang có thể phát huy tốt hơn vai trò của mình khi có sự chia sẻ công việc gia đình từ các thành viên trong gia đình mình. Theo đó, rất cần có thái độ ủng hộ về sự tham gia công tác xã hội của phụ nữ từ phía người chồng. Có như vậy thì phụ nữ Kiên Giang sẽ yên tâm và tự tin thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công và tích cực phấn đấu công tác xã hội. Quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đãi ngộ đối với phụ nữ. Cần tập trung hoàn thiện, bổ sung các chế độ, chính sách liên quan đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng; chế độ tiền lương, phụ cấp. Đây là vấn đề hiện còn có sự bất cập, không khuyến khích được sự toàn tâm, toàn trí phấn đấu của phụ nữ. Vì vậy, cần quan tâm xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách liên quan đến đào tạo, sử dụng và chế độ thâm niên, hoặc phụ cấp nghề nghiệp, bảo đảm sự công bằng và tạo thêm động lực thúc đẩy để phụ nữ vươn lên trong học tập, rèn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 15. 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 13 KẾT LUẬN Bình đẳng giới vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội; thể hiện trình độ giải phóng phụ nữ và là thước đo của sự tiến bộ xã hội. Thực hiện bình đẳng giới bam gồm nhiều nội dung khác nhau, trong đó bình đẳng về chính trị, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý là một nội dung có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp quan tâm, tăng cường vai trò của người phụ nữ trong tham gia ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, sự tham gia của phụ nữ trong việc ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định cần phải khắc phục. Những giải pháp mà tiểu luận đề xuất được rút ra từ quá trình nghiên cứu lý luận, thực tiễn phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, thực tiễn phát triển của tỉnh Kiên Giang. Những giải pháp đó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động, bổ sung lẫn nhau, nên cần được tiến hành một cách toàn diện, đồng bộ, tránh tuyệt đối hóa hoặc xem nhẹ bất cứ một giải pháp nào. Có như vậy, quá trình thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc ban hành các quyết định lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tinhr Kiên Giang mới thực sự có chất lượng, hiệu quả. Mặt khác, thực tiễn luôn luôn vận động và phát triển, do vậy, vấn đề này vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện hơn. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban Luật pháp chính sách Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Công ty Tư vấn đầu tư y tế thực hiện (2007), Một số thuật ngữ về giới và bình đẳng giới, Nxb Phụ nữ, Hà Nội. 2. Bộ Chính trị (2007), Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 3. Chính phủ (2015), Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, Hà Nội. 4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội. 5. Lê Quốc Lý, Nguyễn Thị Nga (2012), Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa với bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 6. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Bình đẳng giới, Hà Nội 7. Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa – Thông tin

×