Diferències SA - SL

1.705 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Diferències SA - SL

 1. 1. DIFERÈNCIESENTRE SL I SAAnna Duran, Jessica Viñuela, Estefania Abellan i SusanaCatalán
 2. 2. DIFERÈNCIES GENERALS ENTRE SA ISL SA:  SL:  Capital dividit en  Capital dividit en accions participacions  El Capital social no  El capital social no podrà ser inferior a podrà ser inferior a 60.101,21€ 3.005,06€  Ha de contenir les  Ha de contenir les sigles “SA” sigles “SL”
 3. 3. CAPITAL SA:  SL:  Dividit el accions  Dividit en participacions.  Capital mínim de  Capital mínim de 3.005,06€ 60.101,21€.  El capital ha d’estar  El Capital ha d’estar íntegrament desemborsat. desemborsat, almenys, en  No poden emetre un 25% per acció, encara obligacions o altres valors que íntegrament subscrit. negociables.  Poden emetre obligacions o altres valors negociables.  Les participacions no  Les accions poden cotitzar poden cotitzar en mercats en mercats secundaris secundaris organitzats. organitzats.  Les aportacions no  Les aportacions no dineràries no han de ser dineràries han de ser valorades per un expert valorades per un expert independent. Els socis independent. responen de la seva veracitat.
 4. 4. Accions i participacions SA:  SL:  Poden ser al  Sempre són portador o nominatives. nominatives.  Transmissibilitat  Lliure restringida. transmissibilitat.  No poden  Poder negociar-se en negociaciar-se en mercats de valors. un mercat de valors.
 5. 5. Transformació LesSA poden  LesSL poden transformar-se en: transformar-se en:  Societats col·lectives  Societats col·lectives comanditàries.  Societats anònimes  Societats de  Societats cooperatives. responsabilitat limitada.
 6. 6. Fusió La fusió de qualsevol societat implica l’extinció de cada societat i la transmissió dels patrimonis socials a la nova societat. Els administradors de les societats a fusionar han de preparar un projecte de fusió que ha de ser aprovat per les juntes generals corresponents. La fusió pot resultar de l’absorció d’una o més societats o d’una societat anònima ja existent. S’haurà d’inscriu-re al Registre Mercantil.
 7. 7. Dissolució: S.Anònima:  S.Limitada:  Per acord de la junta  Per compliment del termini general d’accionistes.  Per compliment del fixat en els estatuts (encara termini fixat en els que la majoria acostumen a estatuts. ser indefinides).  Per conclusió de  Per acord de la junta l’empresa o no poder realitzar la seva finalitat general de socis. social.  Per falta d’activitat durant 3  Per reducció del capital anys seguits. social per sota del mínim legal.  Per pèrdues que deixin  Per fusió o escissió. reduït el patrimoni.  Per reduccions del capital social per sota del mínim social i legal.
 8. 8. Sistemes de Fundació Societat anonima  Societat limitada1. La societat anònima pot constituir-se mitjançant dos sistemes, el primer és el de la funció simultània o per conveni i el 1. La societat shaurà de constituir en una segon, en forma successiva o per escriptura pública per a la seva subscripció publica d’accions. posterior inscripció en el Registre Mercantil en un termini màxim de 2 mesos. •Fundació simultània o per conveni: És 2. Una vegada inscrita, la companyia el sistema de fundació més utilitzat per a tindrà personalitat jurídica pròpia. la constitució de les societats anònimes per la seva simplicitat. Els socis fundadors 3. La societat que encara no estigui són els que atorguen lescriptura social, inscrita en el Registre Mercantil serà per si mateixos o per mitjà de una societat irregular. La llei considera representants. responsables solidaris als socis fundadors i als administradors dels •Aquests socis, al costat dels danys i perjudicis que causaran per administradors, tenen lobligació de lincompliment daquesta obligació presentar-la escriptura pública de registral. constitució per a la seva inscripció en el Registre Mercantil en el termini de dos mesos a partir del seu atorgament, responent solidàriament en cas dincompliment
 9. 9. CONTINGUT DE L’ESCRIPTURA DE FUNDACIÓ Societat anònima.  Societat limitada1. Els noms i dades dels socis, si són 1. La identitat del soci o socis. persones físiques o jurídiques, nacionalitat i domicili. 2. La voluntat de constituir una societat de responsabilitat limitada.2. Voluntat dels socis de fundar una societat anònima. 3. Les aportacions que cada soci realitzi.3. El metàl·lic, béns o drets que aportin 4. Forma d’administració de la societat. els socis i el nombre daccions 5. La identitat de l’administrador o assignades en pagament. administradors inicials.4. La quantia de les despeses de constitució encara que sigui 6. Es podran incloure a més qualsevol aproximada. pacte o condició no contraris a la llei.5. Nom, cognoms i altres circumstàncies personals de la persona o persones que exerceixen l’administració de la societat.6. Els Estatuts Socials que han de regir el funcionament de la mateixa.

×