Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Umlando wemibhalo yesi zulu(1)

665 visualizaciones

Publicado el

The History of Zulu literature

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

Umlando wemibhalo yesi zulu(1)

  1. 1. Imibhalo yesiZulu: Umlando Izigaba ezingabalulwa ekuzalweni kwemibhalo yesiZulu Presented by: Nhlanhla Maseko 1
  2. 2. Zinhlanu izigaba esingazibalula • Kusadliwa ngoludala (ngaphambi kowe-1835) • Isikhathi samamishini (1835-1910) • Isikhathi sezingqalabutho (1910-1948) • Isikhathi sobandlululo (1948-1994) • Isikhathi senkululeko (1994-kuze kube manje) 2
  3. 3. Izigaba zomlando (Ziyaqhutshwa) • Kusadliwa ngoludala – ubuciko bomlomo, umlando wedluliswa ngomlomo, amasiko angenalucofi • Isikhathi samamishini – ukushicilelwa kwezingxenye zeBhayibheli, ukushicilelwa kohlelo lwesiZulu • Isikhathi sezingqalabutho – ukuvela kwababhali abamnyama, ukwenyuka kwesibalo sabafundile, umthelela wobuciko bomlomo emibhalweni • Isikhathi sobandlululo – kuvela iningi lababhali, ukuhlungwa kwezincwadi, ukucindezeleka kwababhali • Isikhathi senkululeko – kusekuncane esingakusho. Singabuza: ngabe ababhali sebekhululekile? Yiziphi izindikimba ababhala ngazo? 3
  4. 4. Izinhlobo zemibhalo ezigqamile • Imibhalo yesimilo: izib. Ikhiwane Elihle, Mntanami! Mntanami! (ngokwekhulu: 41%) • Eyamasiko: izib. Akuyiwe Emhlahlweni, Ngiwafunge AmaBomvu (32%). • Eyomlando: izib. UCetshwayo, UShaka KaSenzangakhona, Insila KaShaka (7%) • Eyemindeni nokuhlalisana kwabantu: izib. Insizi Yezinsizi. (15%) • Exubile: eyophenyo, ipolitiki, njll. (5%) 4
  5. 5. Imisebenzi/Ukubaluleka kwemibhalo • Yethula imilando ethile • Iqukethe amasiko nendlela yempilo (Nakuba kuyinto esuselwe ekhanda isikhathi esiningi kodwa inesisekelo sokwenzekayo ezimpilweni zethu) • Imibhalo imayelana nobuthina/ubuwena/ubumina (identity); iyasichazela ngezindlela ezahlukene ukuthi thina singobani • Imibhalo inothisa ulimi ebhalwe ngalo. (Omunye wababhali abahlonishwayo uSolwazi u-E’skia Mphahlele uthi: Literature revitalises the language in which it is written. 5
  6. 6. Imisebenzi yemibhalo (iyaqhutshwa) • Imibhalo ingaqagula ikusasa; singathola ukuthi ikusasa lisiphatheleni ngokufunda imibhalo, ababhali bayazama ngesinye isikhathi ukuqagula okuzokwenzeka eminyakeni eminingi ezayo. • Imibhalo ihlanganisa izigigaba ezehlukene zenze umqondo ophelele – isinika umqondo ophelele wempilo • Idlulisa imiyalezo ngendlela enesigqi; imibhalo ingasifundisa ngandlela thize. (C. Achebe: “Novelist as teacher” encwadini: Hopes and Impediments) • Imibhalo iyathokozisa; singayisebenzisela ukuchitha isizungu. (Entertainment value) 6

×