เรขาคณิตวิเคราะห์

ธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติ?
ธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติ?โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม [ nabot pittayakhom school ]
เรขาคณิตวิเคราะห์

                                      และ
เส ้นตรงโดยอ ้างอิงกับระบบพิกัดฉากเป็ นหลักระบบพิกัดฉาก ประกอบด ้วย แกนพิกัดฉาก 2 แกน ได ้แก่             (แกน x)
              (แกน y)                      4
ส่วน                 "ควอดรันต์" (Quadrant)
      แกน x และ แกน y          0      "จุดกําเนิด" (origin)
  และเขียนแทนตําแหน่งของจุดบนระบบพิกัดฉากด ้วย (x, y)  x
  เส ้นจํานวนบนแกน x และ y                 y
ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด
จากทฤษฎีบทปิ ทาโกรัส จะได ้ว่า
           P1P2 =

           P1P2 =

           P1P2 =

     P1 (x1, y1)และ P2 (x2, y2) เป็ นจุดในระบบพิกัดฉากแล ้ว

ระยะห่างระหว่างจุด P1 และ P2 =
งกลางระหว่างจุดสองจุด
จากรูป ลาก P1R ขนานกับแกน x        R เป็ น (x2, y1)
ลาก PQ และ P2R ขนานกับแกน y         Q เป็ น ( , y1)


               =


P           P1P2

        ∴       =

        ∴       =

        ∴    P1Q =     P1R

∴Q             P1R
        ∴    P1Q = QR
          | - x1 | = | x2 - |
        ∴    - x1 = x2 -
            2   = x1 + x2

        ∴       =

และ
               =
เช่นเดียวกัน
∴          =

        PQ =        P2R

     |  -y1| =        | y2 - y1 |

   ∴    -y  1    =    ( y2 - y1 )

     2  - 2y   1  = y2 - y1
        2     = y1 + y 2

   ∴          =

   ,  )                 P1( x1, y1) และ P2( x2, y2) แล ้ว
P(
               =      และ  =
ความช ันของเส้นตรง
     ถ ้ากําหนดให ้ m เป็ นความชันของเส ้นตรง L  P1( x1, y1) และ P2( x2, y2)
 แล ้ว

                 ความชัน m =

                                      ติของ
 เส ้นตรง


 เส ้นขนาน
                  ขนานกับแกน y       ความชันของเส ้นตรง
 ทฤษฎีบท
                         y      ผลคูณของความชัน
 ทฤษฎีบท
                     -1
สมการของกราฟเส้นตรง

 1.                 บแกน x
   กําหนดให ้ L              x      L          y และ
 กําหนดให ้เส ้นตรง L ตัดแกน y    (0, b)
   ถ ้า b > 0 เส ้นตรง L จะอยูเหนือแกน x และห่างจากแกน x เป็ นระยะ |b| หน่วย
                ่
   ถ ้า b = 0 เส ้นตรง L จะทับแกน x
   ถ ้า b < 0 เส ้นตรง L จะอยูใต ้แกน x และห่างจากแกน x เป็ นระยะ |b| หน่วย
                 ่

                              x คือ y = b

 ตัวอย่างเช่น
   (1)            x และอยูเหนือแกน x เป็ นระยะ 5 หน่วย มีสมการเป็ น y = 5
                    ่
   (2)            x และทับแกน x มีสมการเป็ น y = 0
   (3)            x และอยูใต ้แกน x เป็ นระยะ 5 หน่วย มีสมการเป็ น y = -5
                    ่
 2.                    y
   กําหนดให ้ L             y       L          x และ
 กําหนดให ้เส ้นตรง Lตัดกับแกน x   (a, 0)
   ถ ้า a > 0 เส ้นตรง L จะอยูทางขวาของแกน y และห่างจากแกน y เป็ นระยะ |a| หน่วย
                ่
   ถ ้า a = 0 เส ้นตรง L จะทับแกน y
   ถ ้า a < 0 เส ้นตรง L จะอยูทางซ ้ายของแกน y และห่างจากแกน y เป็ นระยะ |a| หน่วย
                 ่

                              y คือ x = a

 ตัวอย่างเช่น
   (1)            y และอยูทางขวาของแกน y เป็ นระยะ 5 หน่วย มีสมการเป็ น
                    ่
     x=5
   (2)            y และทับแกน y มีสมการเป็ น x = 0
   (3)            y และอยูทางซ ้ายของแกน y เป็ นระยะ 5 หน่วย มีสมการเป็ น
                    ่
     x = -5
3.                      x และไม่ขนานกับแกน y
  กําหนดให ้ L                x และไม่ขนานกับแกน y มีความชัน = m และ
ผ่านจุด (x1, y1)
จากรูปให ้ (x, y) เป็ นจุดใดๆบนเส ้นตรง L
∴ ความชันของเส ้นตรง L          (x1, y1) และ (x, y)
เท่ากับ
   ∴         =m
        y - y1  = m(x - x 1)
                        m และผ่านจุด (x1, y1) คือ y - y1 = m(x -
                       x 1)
ตัวอย่างเช่น

   (1)                        และผ่านจุด (1, 2) คือ

   y - 2 = (x-1)
หรือ 2x - 3y +4 = 0
สมการระหว่างเส้นตรงก ับจุดและระยะระหว่างเส้นคูขนาน
                       ่ ระยะห่างระหว่างเส ้นตรงกับจุด
  ถ ้ากําหนดให ้ระยะทางระหว่างจุด P(x1, y1) ไปยังเส ้นตรง Ax + By + C = 0 เท่ากับ d

       ระยะห่างระหว่างเส ้น ตรง Ax + By + C = 0 กับจุด (x1, y1) คือ d =
 ระยะห่างระหว่างเส ้นคูขนาน
            ่
  กําหนดเส ้นตรง Ax + By + C1 = 0 และเส ้นตรง Ax + By + C2 = 0 ขนานกัน


    ระยะห่างระหว่างเส ้น ตรง Ax + By + C = 0 กับจุด (x1, y1) คือ d =

Recomendados

อนุพันธ์ por
อนุพันธ์อนุพันธ์
อนุพันธ์krurutsamee
328.8K vistas36 diapositivas
Math5 por
Math5Math5
Math5krusangduan54
12.3K vistas6 diapositivas
วงกลมหนึ่งหน่วย por
วงกลมหนึ่งหน่วยวงกลมหนึ่งหน่วย
วงกลมหนึ่งหน่วยJiraprapa Suwannajak
121.1K vistas10 diapositivas
1.แบบฝึกหัดเวกเตอร์ por
1.แบบฝึกหัดเวกเตอร์1.แบบฝึกหัดเวกเตอร์
1.แบบฝึกหัดเวกเตอร์เซิฟ กิ๊ฟ ติวเตอร์
176.6K vistas23 diapositivas
ฟังก์ชัน por
ฟังก์ชันฟังก์ชัน
ฟังก์ชันArocha Chaichana
43.5K vistas29 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ชุดที่ 1 por
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ชุดที่ 1ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ชุดที่ 1
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ชุดที่ 1คุณครูพี่อั๋น
181.4K vistas8 diapositivas
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน por
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชันแบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชันphaephae
178.4K vistas7 diapositivas
การแก้อสมการ por
การแก้อสมการการแก้อสมการ
การแก้อสมการAon Narinchoti
172.6K vistas5 diapositivas
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวอปร por
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวอปรกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวอปร
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวอปรJiraprapa Suwannajak
250.1K vistas16 diapositivas
เฉลยแคลคูลัส por
เฉลยแคลคูลัสเฉลยแคลคูลัส
เฉลยแคลคูลัสkrurutsamee
135.4K vistas26 diapositivas
ระบบสมการกำลังสอง por
ระบบสมการกำลังสองระบบสมการกำลังสอง
ระบบสมการกำลังสองRitthinarongron School
39.3K vistas19 diapositivas

La actualidad más candente(20)

แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน por phaephae
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชันแบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
phaephae178.4K vistas
การแก้อสมการ por Aon Narinchoti
การแก้อสมการการแก้อสมการ
การแก้อสมการ
Aon Narinchoti172.6K vistas
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวอปร por Jiraprapa Suwannajak
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวอปรกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวอปร
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวอปร
Jiraprapa Suwannajak250.1K vistas
เฉลยแคลคูลัส por krurutsamee
เฉลยแคลคูลัสเฉลยแคลคูลัส
เฉลยแคลคูลัส
krurutsamee135.4K vistas
แบบทดสอบก่อนเรียนเมทริกซ์ por kruthanapornkodnara
แบบทดสอบก่อนเรียนเมทริกซ์แบบทดสอบก่อนเรียนเมทริกซ์
แบบทดสอบก่อนเรียนเมทริกซ์
kruthanapornkodnara16.2K vistas
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน por Jiraprapa Suwannajak
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชันแบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว por พัน พัน
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
พัน พัน11.7K vistas
ระบบสมการเชิงเส้น por suwanpinit
ระบบสมการเชิงเส้นระบบสมการเชิงเส้น
ระบบสมการเชิงเส้น
suwanpinit6.9K vistas
เนื้อหาเมทริกซ์ por Beer Aksornsart
เนื้อหาเมทริกซ์เนื้อหาเมทริกซ์
เนื้อหาเมทริกซ์
Beer Aksornsart95K vistas
2.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ por Somporn Amornwech
2.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ2.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ
2.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ
Somporn Amornwech1.3K vistas
เฉลย การแปลงคำอุปสรรค ม.3 , ม.4 por krusarawut
เฉลย การแปลงคำอุปสรรค ม.3 , ม.4เฉลย การแปลงคำอุปสรรค ม.3 , ม.4
เฉลย การแปลงคำอุปสรรค ม.3 , ม.4
krusarawut100.1K vistas
เฉลยอนุพันธ์ por krurutsamee
เฉลยอนุพันธ์เฉลยอนุพันธ์
เฉลยอนุพันธ์
krurutsamee22.6K vistas

Destacado

Pretest เรขาคณิตวิเคราะห์ por
Pretest เรขาคณิตวิเคราะห์Pretest เรขาคณิตวิเคราะห์
Pretest เรขาคณิตวิเคราะห์nongyao9
18.6K vistas3 diapositivas
Final 31201 53 por
Final 31201 53Final 31201 53
Final 31201 53Aon Narinchoti
100.4K vistas7 diapositivas
แบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์ por
แบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์แบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์
แบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์Nittaya Noinan
3.4K vistas215 diapositivas
ปลุกจิตคณิต ม.4 - เรขาคณิตวิเคราะห์ por
ปลุกจิตคณิต ม.4 - เรขาคณิตวิเคราะห์ปลุกจิตคณิต ม.4 - เรขาคณิตวิเคราะห์
ปลุกจิตคณิต ม.4 - เรขาคณิตวิเคราะห์photmathawee
12.4K vistas16 diapositivas
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน por
ความสัมพันธ์และฟังก์ชันความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ความสัมพันธ์และฟังก์ชันธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติ?
22.3K vistas5 diapositivas
ภาคตัดกรวย por
ภาคตัดกรวยภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวยguest00db6d99
1.2K vistas16 diapositivas

Destacado(14)

Pretest เรขาคณิตวิเคราะห์ por nongyao9
Pretest เรขาคณิตวิเคราะห์Pretest เรขาคณิตวิเคราะห์
Pretest เรขาคณิตวิเคราะห์
nongyao918.6K vistas
แบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์ por Nittaya Noinan
แบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์แบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์
แบบฝึกหัดเรขาคณิตวิเคราะห์
Nittaya Noinan3.4K vistas
ปลุกจิตคณิต ม.4 - เรขาคณิตวิเคราะห์ por photmathawee
ปลุกจิตคณิต ม.4 - เรขาคณิตวิเคราะห์ปลุกจิตคณิต ม.4 - เรขาคณิตวิเคราะห์
ปลุกจิตคณิต ม.4 - เรขาคณิตวิเคราะห์
photmathawee12.4K vistas
ภาคตัดกรวย por guest00db6d99
ภาคตัดกรวยภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวย
guest00db6d991.2K vistas
ภาคตัดกรวย por Ticha A
ภาคตัดกรวยภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวย
Ticha A2.3K vistas
[สรุปสูตร] สรุปสูตรคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม456 por kanjana2536
[สรุปสูตร] สรุปสูตรคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม456[สรุปสูตร] สรุปสูตรคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม456
[สรุปสูตร] สรุปสูตรคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม456
kanjana2536 211.2K vistas

Similar a เรขาคณิตวิเคราะห์

สมการของเส้นตรง por
สมการของเส้นตรงสมการของเส้นตรง
สมการของเส้นตรงY'Yuyee Raksaya
17.7K vistas4 diapositivas
Calculus2 por
Calculus2Calculus2
Calculus2eakbordin
3.3K vistas169 diapositivas
Calculus por
CalculusCalculus
Calculuslove_dsus2
1.9K vistas169 diapositivas
Geomety por
GeometyGeomety
GeometyMajolica-g
180 vistas2 diapositivas
ภาคตัดกรวย por
ภาคตัดกรวยภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวยJiraprapa Suwannajak
15.1K vistas8 diapositivas

Similar a เรขาคณิตวิเคราะห์(20)

สมการของเส้นตรง por Y'Yuyee Raksaya
สมการของเส้นตรงสมการของเส้นตรง
สมการของเส้นตรง
Y'Yuyee Raksaya17.7K vistas
Calculus2 por eakbordin
Calculus2Calculus2
Calculus2
eakbordin3.3K vistas
Calculus por love_dsus2
CalculusCalculus
Calculus
love_dsus21.9K vistas
Ch3 high order_od_es por Wk Kal
Ch3 high order_od_esCh3 high order_od_es
Ch3 high order_od_es
Wk Kal2.2K vistas
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว por eakbordin
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
eakbordin52.8K vistas
คณิตศาสตร์ม.34 por krookay2012
คณิตศาสตร์ม.34คณิตศาสตร์ม.34
คณิตศาสตร์ม.34
krookay20121.2K vistas
9789740328896 por CUPress
97897403288969789740328896
9789740328896
CUPress2.2K vistas
9789740328896 por CUPress
97897403288969789740328896
9789740328896
CUPress241 vistas
Simple linear regression and correlation por Phim Phimmat
Simple linear regression and correlationSimple linear regression and correlation
Simple linear regression and correlation
Phim Phimmat273 vistas
สมการและอสมการ por ORAWAN SAKULDEE
สมการและอสมการสมการและอสมการ
สมการและอสมการ
ORAWAN SAKULDEE14.3K vistas
323232 por areerat
323232323232
323232
areerat144 vistas

Más de ธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติ?

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ por
ฟังก์ชันตรีโกณมิติฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติ?
1.7K vistas3 diapositivas

Más de ธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติ?(15)

เรขาคณิตวิเคราะห์

 • 1. เรขาคณิตวิเคราะห์ และ เส ้นตรงโดยอ ้างอิงกับระบบพิกัดฉากเป็ นหลัก ระบบพิกัดฉาก ประกอบด ้วย แกนพิกัดฉาก 2 แกน ได ้แก่ (แกน x) (แกน y) 4 ส่วน "ควอดรันต์" (Quadrant) แกน x และ แกน y 0 "จุดกําเนิด" (origin) และเขียนแทนตําแหน่งของจุดบนระบบพิกัดฉากด ้วย (x, y) x เส ้นจํานวนบนแกน x และ y y
 • 2. ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด จากทฤษฎีบทปิ ทาโกรัส จะได ้ว่า P1P2 = P1P2 = P1P2 = P1 (x1, y1)และ P2 (x2, y2) เป็ นจุดในระบบพิกัดฉากแล ้ว ระยะห่างระหว่างจุด P1 และ P2 =
 • 3. งกลางระหว่างจุดสองจุด จากรูป ลาก P1R ขนานกับแกน x R เป็ น (x2, y1) ลาก PQ และ P2R ขนานกับแกน y Q เป็ น ( , y1) = P P1P2 ∴ = ∴ = ∴ P1Q = P1R ∴Q P1R ∴ P1Q = QR | - x1 | = | x2 - | ∴ - x1 = x2 - 2 = x1 + x2 ∴ = และ = เช่นเดียวกัน
 • 4. = PQ = P2R | -y1| = | y2 - y1 | ∴ -y 1 = ( y2 - y1 ) 2 - 2y 1 = y2 - y1 2 = y1 + y 2 ∴ = , ) P1( x1, y1) และ P2( x2, y2) แล ้ว P( = และ =
 • 5. ความช ันของเส้นตรง ถ ้ากําหนดให ้ m เป็ นความชันของเส ้นตรง L P1( x1, y1) และ P2( x2, y2) แล ้ว ความชัน m = ติของ เส ้นตรง เส ้นขนาน ขนานกับแกน y ความชันของเส ้นตรง ทฤษฎีบท y ผลคูณของความชัน ทฤษฎีบท -1
 • 6. สมการของกราฟเส้นตรง 1. บแกน x กําหนดให ้ L x L y และ กําหนดให ้เส ้นตรง L ตัดแกน y (0, b) ถ ้า b > 0 เส ้นตรง L จะอยูเหนือแกน x และห่างจากแกน x เป็ นระยะ |b| หน่วย ่ ถ ้า b = 0 เส ้นตรง L จะทับแกน x ถ ้า b < 0 เส ้นตรง L จะอยูใต ้แกน x และห่างจากแกน x เป็ นระยะ |b| หน่วย ่ x คือ y = b ตัวอย่างเช่น (1) x และอยูเหนือแกน x เป็ นระยะ 5 หน่วย มีสมการเป็ น y = 5 ่ (2) x และทับแกน x มีสมการเป็ น y = 0 (3) x และอยูใต ้แกน x เป็ นระยะ 5 หน่วย มีสมการเป็ น y = -5 ่ 2. y กําหนดให ้ L y L x และ กําหนดให ้เส ้นตรง Lตัดกับแกน x (a, 0) ถ ้า a > 0 เส ้นตรง L จะอยูทางขวาของแกน y และห่างจากแกน y เป็ นระยะ |a| หน่วย ่ ถ ้า a = 0 เส ้นตรง L จะทับแกน y ถ ้า a < 0 เส ้นตรง L จะอยูทางซ ้ายของแกน y และห่างจากแกน y เป็ นระยะ |a| หน่วย ่ y คือ x = a ตัวอย่างเช่น (1) y และอยูทางขวาของแกน y เป็ นระยะ 5 หน่วย มีสมการเป็ น ่ x=5 (2) y และทับแกน y มีสมการเป็ น x = 0 (3) y และอยูทางซ ้ายของแกน y เป็ นระยะ 5 หน่วย มีสมการเป็ น ่ x = -5
 • 7. 3. x และไม่ขนานกับแกน y กําหนดให ้ L x และไม่ขนานกับแกน y มีความชัน = m และ ผ่านจุด (x1, y1) จากรูปให ้ (x, y) เป็ นจุดใดๆบนเส ้นตรง L ∴ ความชันของเส ้นตรง L (x1, y1) และ (x, y) เท่ากับ ∴ =m y - y1 = m(x - x 1) m และผ่านจุด (x1, y1) คือ y - y1 = m(x - x 1) ตัวอย่างเช่น (1) และผ่านจุด (1, 2) คือ y - 2 = (x-1) หรือ 2x - 3y +4 = 0
 • 8. สมการระหว่างเส้นตรงก ับจุดและระยะระหว่างเส้นคูขนาน ่ ระยะห่างระหว่างเส ้นตรงกับจุด ถ ้ากําหนดให ้ระยะทางระหว่างจุด P(x1, y1) ไปยังเส ้นตรง Ax + By + C = 0 เท่ากับ d ระยะห่างระหว่างเส ้น ตรง Ax + By + C = 0 กับจุด (x1, y1) คือ d = ระยะห่างระหว่างเส ้นคูขนาน ่ กําหนดเส ้นตรง Ax + By + C1 = 0 และเส ้นตรง Ax + By + C2 = 0 ขนานกัน ระยะห่างระหว่างเส ้น ตรง Ax + By + C = 0 กับจุด (x1, y1) คือ d =