Consultancy 2015

1
Executive Program in
Consultancy Management
2015
För högre chefer i konsultföretag
Röster från programmet
KTH Executive
Schools program
är en perfekt
blandning av
akademisk höjd och operativ
förankring i näringslivet. Med
säker hand lotsas man som
deltagare från svenska
industrins vagga och konsult-
branschens historia, genom
den omgivande marknaden
och dess aktörer till framtida
strategiska scenarier. Det är ett
utmärkt sätt att förkovra sig
och vässa sina ledaregenskaper
samt att få ingå i ett dyna-
miskt nätverk.”
Sandra de Brito
Head of solution
area IT and labs,
Networks R&D, Tieto AB
Executive
Program in
Consultancy
Management
hanterar de strategiska
problem vi i ledningen brottas
med varje dag, t ex hur vi ska
bli ännu bättre på att segmen-
tera våra kunder, bygga
strukturkapital och organisera
vår verksamhet. Jag upplever
att styrkan med programmet
är att man arbetar med det
man ska göra varje dag – i
många andra utbildningar
arbetar deltagarna snarare
med det dom själva vill bli. Till
programmets stora förtjänster
hör också att alla deltagare
kommer från konsultföretag
men från helt olika branscher.
Mycket mer än man först tror
kan överföras från en bransch
till en annan.”
Programmets
utformning ger
en bra helhets-
bild av de
frågeställningar man möts
av som företagsledare.
Föreläsningarna har varit
av mycket hög kvalitet och
särskilt intressant har det varit
att få lyssna till de företagsle-
dare som medverkat. Att få ta
del av andra konsultchefers syn
på problem och möjligheter
har gett upphov till många nya
idéer som man direkt kan ta
med sig hem och omsätta i
egen verksamhet. Man har
även fått möjlighet att testa
och diskutera sina egna idéer
med andra deltagare som
gärna kommit med feedback.
Kvällarnas diskussioner har
varit minst lika givande som
dagarnas program. Och på
köpet har man fått ett
värdefullt kontaktnät!”
Mikael Vatn
VD, Etteplan Sverige
Mixen av
deltagare var
perfekt. Alla
jobbade i
samma affärslogik och hade i
grunden samma ledningspro-
blem, vilket är en förutsättning
för ett program av det här
slaget. Tack vare det breddade
branschperspektivet var det
ändå väldigt få direkta
konkurrenter, vilket gav spänst
och öppenhet i alla diskussio-
ner och grupparbeten. Själv har
jag fått ett breddat kontaktnät
och ökad insikt som jag har
stor glädje av i mitt arbete.
Upplägget och bredden på
föreläsningarna var bra och
motsvarade mer än väl mina
högt ställda förväntningar.
Helt klart fick jag en hel del
influenser som var direkt til�-
lämpbara på hemmaplan.”
Bent Johannesson
VD, Ramböll Sverige AB
Lars Stugemo
VD och koncernchef,
HiQ International AB
3
Executive Program in Consultancy Management 2015
Målgrupp
Vi vänder oss till ledande befattningshavare i företag
med konsulterande verksamhet inom bygg, fastighet och
arkitektur, miljö-, maskin- och energiteknik, IT, legala
tjänster samt likartade områden.
Syfte och innehåll
Executive Program in Consultancy Management fokuser-
ar på strategisk affärsutveckling. Programmets huvud-
syfte är att ge deltagarna förutsättningar att förbättra det
egna företagets position och lönsamhet. Det tar utgångs-
punkt i förmågan att generera intäkter och ger deltagarna
förståelse för konsultverksamhetens affärsprocess i alla
dess steg.
Programmet skapar förutsättningar för branschens
beslutsfattare att bättre förstå och tillvarata de affärs-
möjligheter som uppstår vid betydande förändringar i
marknad, teknik eller metoder. Föreläsningar av fram-
stående företrädare för akademi och näringsliv varvas
med praktikfall, simuleringar, grupparbeten och diskus-
sioner.
Executive Program in Consultancy Management
belyser ett antal frågeställningar av väsentlig
betydelse för ett konsultföretags utveckling:
u Konsultverksamhetens affärslogik
u Drivkrafter för etablering och utveckling av konsult-
verksamhet
u Val av marknadsposition, utveckling av kundrelationer
och varumärke
u Betydelsen av att bygga och utveckla strukturkapital
u Hur medarbetare kan attraheras och verksamheten
styras och organiseras
u Förändringsarbete och kommunikation
Programmet fokuserar på att stärka kapaciteten för att
utveckla deltagarens egen konsultverksamhets kärn-
affär. Genom personliga kontakter med ledande be-
fattningshavare från andra konsultföretag med samma
affärslogik, ges möjlighet till en fördjupad och öppen
diskussion.
Varför ska en chef gå Executive Program
in Consultancy Management i stället för ett
konventionellt ledarskapsprogram?
u Deltagarna representerar samma affärslogik utan
att behöva tillhöra samma konsultbransch
u Programmet speglar ett uttalat behov av kunskaps-
fördjupning – inom strategisk affärsutveckling, ett
område som ofta blir eftersatt i den dagliga operativa
verksamheten
u Programmet innehåller både inlärning och praktisk
tillämpning av kunskap – efter fem inlärningsavsnitt
förändras fokus till kommunikation och tillämpning av
det man lärt sig i det sista avsnittet.
u Programmet behandlar inte konventionella personal-
relaterade ledarskapsfrågor eftersom deltagarna oftast
redan deltagit i sådana kurser
Vad får företaget?
u Bättre förutsättningar att metodiskt arbeta med
strategisk affärsutveckling
u Möjlighet till längre framförhållning inför framtida
teknikskiften
u Stärkta förutsättningar att utveckla sitt strukturkapital
u Bättre perspektiv på möjligheten att stärka sin
affärsförmåga
u Chefer med stärkt kapacitet att utveckla företagets
kärnaffär
Vad får deltagaren?
u Ett brett perspektiv på strategisk affärsutveckling
u Inblickar i och erfarenheter från andra konsultbranscher
u Ökad förmåga att argumentera och kommunicera sina
budskap
u Möjlighet till insiktsfull personlig reflektion
u Personliga kontakter med kvalificerade kollegor i olika
typer av konsultverksamhet
4
Programavsnitt
Affärslogik och strategisk
utveckling
Näringslivet kan kategoris-
eras i ett antal verksamheter
med samma egenskaper
avseende sättet att bedriva
affärer, olika affärslogiker. Vi inleder
med att gå igenom den specifika
affärslogiken inom konsultverksam-
het .
Härefter sker en genomgång av
industriell dynamik, strategipåverk-
ande faktorer och strukturföränd-
ringar i näringslivet i allmänhet.
Detta mynnar ut i frågeställningen
vilka specifika drivkrafter som ligger
till grund för utveckling och expan-
sion av konsultverksamhet samt hur
värde skapas.
Avsnittet behandlar vidare
områdena disruptive development
och innovationsdriven utveckling.
Teknikskiften har stor påverkan på
kundernas utmaningar och möjlig-
heter.
Avsnitt 1: 21–23 april 2015
Marknad, kunder och varumärke
Framgångsrik konsultverk-
samhet karaktäriseras av en
tydlig strategisk positioner-
ing i marknaden och ett
medvetet varumärkesbyggande.
Marknadspositionen är en kon-
sekvens av kundrelationen, hur kun-
dens uppfattning av leverantören är,
och avsnittet behandlar hur företag
strategiskt arbetar med kundrela-
tioner, kundsegmentering, business
intelligence och marknadsföring.
Varumärkets betydelse belyses
och teori kring varumärkesbygg-
ande samt kundval presenteras och
diskuteras.
Hur kundrelationer har förändrats
över tiden från en rak och tydlig
värdekedja till dagens nätverksstruk-
tur där interaktionerna mellan
konkurrenter, partners och kunder
är många och ibland otydliga dis-
kuteras. Den viktiga strategiska frå-
gan om prissättning och prismodeller
adresseras, liksom prisnivåer och
skillnader mellan bemanning och
kompetenskonsulting.
Avsnitt 2: 26–28 maj 2015
Bygga och utveckla strukturkapital
En av de viktigaste värde-
skapande faktorerna inom
konsultverksamhet är att
konceptualisera och paket-
era kunskap samt att på andra sätt
systematisera kunskap, dvs bygga
strukturkapital. Avsnittet inleds med
en teoretisk genomgång av struktur-
kapital och hur det kan utvecklas till
att bli ett strategiskt konkurrens-
medel.
En central frågeställning som tas
upp är hur företag kan säkerställa
att medarbetares individuella kun-
skap omvandlas till systematiserat,
företagsägt strukturkapital. Andra
frågeställningar som avsnittet behand-
lar är hur koncept och metoder hålls
uppdaterade samt hur det intellek-
5
tuella kapitalet bibehålls och utveck-
las över tiden.
Efter den teoretiska inledning-
en följer några företagscase där
företrädare för olika konsultverk-
samheter belyser byggandet av
strukturkapital och konkret
fokuserar på hur idéer och kun-
skap nyttjas till affärsmässiga
framgångar.
Avsnitt 3: 25–27 aug 2015
Medarbetare, styrning,
organisation och företagskultur
Konsultföretag verkar på
två lika viktiga marknader;
kundmarknaden och med-
arbetarmarknaden. Att över
tiden attrahera relevant kompetens
är en lika stor utmaning som att
utveckla kundrelationer. Detta
avsnitt behandlar rekrytering, organi-
sering, utveckling och avveckling av
medarbetare.
Fundamentala modeller för att
styra och följa upp verksaheten
introduceras, liksom specfika
frågeställningar kring belönings-
modeller. Vilka modeller motiverar
och behåller medarbetare samtidigt
som företagets lönsamhet bibehålls
och tillväxtmål uppnås?
Efter den teoretiska genomgång-
en får deltagarna under en dags
simuleringsövning själva pröva
strategi, organisation och styrmetoder
för konsultverksamhet.
Inom konsultbranschen förekom-
mer ofta förvärv och därför sker en
genomgång
av motiv, strategier och organisa-
tion vid fusioner och förvärv. Även
den erfarenhet som finns vad gäller
framgångsrik integration av nya
verksamheter i förvärvsprocesser
redovisas.
Avsnitt 4: 22–24 sept 2015
Förändringsarbete
Avsnittet behandlar det
kritiska steget från strategi
till handling och belyser hur
olika former av förändrings-
arbete kan bedrivas i praktiken. En
genomgång görs av olika föränd-
ringsstrategier samt vilka förut-
sättningar och konsekvenser som bör
ligga till grund för olika strategival.
Exempel på konsultföretag som har
omfokuserat samt hur människor
leds genom fusioner och kultur-
krockar kompletterar bilden av
förändringsarbetets komplexitet.
Som chef är det lätt att göra
formella fel under en förändrings-
process. Deltagarna får därför
en grundlig men chefsanpassad
genomgång av spelreglerna på
arbetsmarknaden, allt
från väsentliga avtal till
värdefulla erfarenheter
beträffande lönebildning.
Avsnittet innehåller även
en fördjupning av begrep-
pet företagskultur.
Sista dagen övergår pro-
grammet från kunskapsin-
hämtning till egenreflektion
och praktiskt nyttjande av
vunnen kunskap.
Avsnitt 5: 20–22 okt 2015
Egenreflektion och retorik
Programmets sista avsnitt
ägnas helt åt egenreflektion
och retorik eftersom detta är
avgörande för att deltagarna
ska kunna omsätta inhämtad kun-
skap till praktisk nytta i sin dagliga
verksamhet.
Under första dagen sker konsulta-
tion och diskussioner i temainriktade
mindre grupper. Härefter upprättar
varje deltagare en individuell förbätt-
ringsplan för den egna verksamheten.
Slutligen genomförs ett retorik-
seminarium. Då får deltagarna
möjlighet att i praktiken träna på att
argumentera för och kommunicera
de åtgärder som den upprättade för-
bättringsplanen omfattar.
Avslutningsvis sker diplomutdel-
ning.
Avsnitt 6: 24–26 nov 2015
6
Praktisk information
Programmet omfattar 18
dagar, fördelade på sex
tredagarsavsnitt som
genomförs under två
terminer. Till varje pro-
gramavsnitt erhåller
deltagarna dokumentation
samt litteratur. Programmet
genomförs på kursgård i
närheten av Stockholm.
Datum 2015
Avsnitt 1: 21–23 april
Avsnitt 2: 26–28 maj
Avsnitt 3: 25–27 aug
Avsnitt 4: 22–24 sept
Avsnitt 5: 20–22 okt
Avsnitt 6: 24–26 nov
Genomförande och röd tråd
I programmet medverkar ledande forskare från KTH
och andra svenska universitet samt företagsledare,
konsulter och experter med praktiska erfarenheter från
näringslivet.
En programledare deltar under hela programmet och
leder aktivt inlärningsprocessen genom alla föreläsnin-
gar, praktikfall, simuleringar och diskussioner. Därmed
säkerställs en anpassad och effektiv inlärning samtidigt
som programmet håller en tydlig röd tråd: både genom
varje enskilt programavsnitt och genom programmet som
helhet. Programledaren ansvarar för att föreläsningar
och andra inslag i programmet är relevanta för deltagarna
och leder diskussionerna så att dessa berikar deltagarnas
kunskap och erfarenhet.
Undervisningen genomförs till övervägande del på
svenska och en mindre del på engelska. I litteraturen är
proportionerna de omvända.
Programmet genomförs på internat eftersom nätver-
kande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna är en
viktig del i inlärningsprocessen.
Programavgift
180 000 SEK exklusive moms. Detta inkluderar litteratur
och övrig dokumentation. Programavgiften faktureras
i samband med antagning. Kostnader för kost och logi
tillkommer. KTH Executive School bokar kost och logi
för deltagarna, som dock själva ansvarar för betalning av
sina internatkostnader samt för att eventuell avbokning
sker enligt kursgårdens regler.
Ansökan och antagning
Ansökan sänds till KTH Executive School och ska stödjas
av företaget. Vid antagningen beaktas såväl den sökandes
erfarenhet och bakgrund som gruppens sammansättning.
Gruppens storlek är begränsad.
Huvudantagningen avslutas 2 mars 2015. Därefter sker,
i mån av plats, löpande antagning fram till fyra veckor
före programmets start.
Avbokning
Efter meddelad antagning är anmälan bindande. Om
avbokning sker mer än åtta veckor före programmets
start återbetalas 90 procent av avgiften. Sker avbok-
ning mellan åtta och fyra veckor före start återbetalas
50 procent. Vid avbokning senare än fyra veckor innan
programmet startar sker ingen återbetalning.
Information
För ytterligare information om programmet kontakta
Henrik Blomgren, programansvarig, 070-329 99 90
eller henrik.blomgren@es.kth.se.
Detta prospekt och ansökan finns även på
www.kthexecutiveschool.se.
7
Röster från programmet
Executive
Program in
Consultancy
Management
gav mig nya perspektiv på mitt
företags utvecklingsmöjlighe-
ter. Jag fick en helhetssyn på de
processer vi konsulter medver-
kar i och kunde utveckla nya
samarbetsformer med
kunderna. Det skapade nya
affärsmöjligheter för oss själva
och förbättrad service och
relationer till våra kunder. Ökad
närhet till kunderna har även
skapat ömsesidig respekt och
förståelse för varandras affärer,
vilket båda parter kan dra
nytta av. För mig och min
kompanjon var utbildningen
tveklöst en värdefull investe-
ring som snabbt kommer att
återbetala sig. Att alla pro-
gramdeltagare arbetade med
samma affärslogik men ändå i
olika branscher gav stort
utbyte och skapade ett
värdefullt kontaktnät.”
Tomas Kvistmo
VD, IMEK VVS Rådgivande
ingenjörer AB
Executive Program in Consultancy Management
var en energikick från första början. Med relevanta
strategiska överblickar varvat med praktiska och
konkreta råd och tips från mycket intressanta
föredragshållare vad det mycket värdefullt i mitt arbete som VD.
Programmet täcker in alla viktiga områden för att framgångsrikt
driva ett konsultföretag, och har fått mig att göra mer
medvetna strategiska val på områden
som företagets varumärke,
kundurval, positionering, struktur-
kapital och ledning. Det gav
faktiskt inspirationen till att
starta det bolag jag idag leder.
Dessutom fick jag ett professio-
nellt nätverk i form av
mina programkamrater,
som gör att program-
met lever vidare
kontinuerligt.”
Steinar Andersen
VD, SQL Service
KTH Executive
Schools
konsultprogram
har bidragit till
att utveckla min strategiska
problemlösningsförmåga och
att förstå konsulting i sin
helhet, inte bara den situation
som råder i min bransch. I mitt
arbete i ledningsgruppen och
som delägare känner jag att jag
haft ett stöd, varje dag, i det
jag lärt mig under det knappa
år kursen pågick.
Programmet bidrar till en
gemensam agenda att disku-
tera just företagsstrategiska
utvecklingsfrågor ifrån.
Innehållet i programmet
har hållit god klass och att jag
själv fått möjligheten att gå
detta program och bygga upp
ett nätverk är något jag sätter
mycket stort värde på.”
Heléne Strandin
patentkonsult,
Noréns Patentbyrå
Företagsledare i teknikbaserade företag har ett utmanande uppdrag att
utveckla och implementera nya strategier. De existerande förutsättningarna
som lagar, regler, affärsmodeller och teknik måste fungera tillsammans
med ny teknik, nya metoder och nya leveranser. Dessutom skall affärerna
etableras i en omgivning som påverkas av globala konkurrensförhållanden,
politiska, ekonomiska och sociala och andra förändringar. Var börjar man?
KTH Executive School bidrar med kunskap, perspektiv, inspiration, nätverk
och möjlighet till reflektion. Då kan verksamheterna utvecklas och anpassas
till nya förutsättningar och nya möjligheter i gränslandet mellan teknik och
affärer.
KTH Executive School erbjuder:
u öppna program utvecklade för olika verksamhetslogiska förutsättningar
u skräddarsydda program för företag samt
u konsulttjänster kring affärsutveckling och strategi.
Öppna broschyren och läs mer om utvecklingsprogrammet
för högre chefer i teknikbaserade konsultbolag!
KTH Executive School
100 44 Stockholm
08-790 96 92 · info@es.kth.se
www.kthexecutiveschool.se
KTH Executive School ägs av KTH (Kungliga Tekniska högskolan).
Verksamhetens överskott återinvesteras i KTH:s forskning
och kompetensutveckling inom managementområdet.

Recomendados

VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens por
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensVDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensHenrik Bagewitz
440 vistas3 diapositivas
Strategic Competence Management por
Strategic Competence ManagementStrategic Competence Management
Strategic Competence ManagementRolf Häsänen
888 vistas73 diapositivas
MIS Erfa: B2B-Marknadsföring och Digitala Media por
MIS Erfa: B2B-Marknadsföring och Digitala MediaMIS Erfa: B2B-Marknadsföring och Digitala Media
MIS Erfa: B2B-Marknadsföring och Digitala MediaMalin Sjöman
492 vistas42 diapositivas
Service Innovation Sweden 2015 por
Service Innovation Sweden 2015Service Innovation Sweden 2015
Service Innovation Sweden 2015ServiceInnovationSweden
559 vistas29 diapositivas
Agil transformation startar i toppen por
Agil transformation startar i toppen Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen Frontit
384 vistas55 diapositivas
Wasef personlig brev por
Wasef personlig brevWasef personlig brev
Wasef personlig brevWasef Gharib
1.8K vistas1 diapositiva

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Klart ledarskap med expandio por
Klart ledarskap med expandioKlart ledarskap med expandio
Klart ledarskap med expandioCamilla Rüdén
346 vistas2 diapositivas
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl... por
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...Mia Kolmodin
373 vistas53 diapositivas
Box IR IR-enkät 2012 por
Box IR  IR-enkät 2012Box IR  IR-enkät 2012
Box IR IR-enkät 2012Box IR
675 vistas13 diapositivas
Kortfattad affärsplan för (gamla) mindpark por
Kortfattad affärsplan för (gamla) mindparkKortfattad affärsplan för (gamla) mindpark
Kortfattad affärsplan för (gamla) mindparkJoakim Jardenberg
2.8K vistas2 diapositivas
101 ideer för ett kompetentare Sverige por
101 ideer för ett kompetentare Sverige101 ideer för ett kompetentare Sverige
101 ideer för ett kompetentare SverigeUnionen
1.4K vistas55 diapositivas
Infoblad_Stengard_KommCoach por
Infoblad_Stengard_KommCoachInfoblad_Stengard_KommCoach
Infoblad_Stengard_KommCoachStengardConsulting
28 vistas1 diapositiva

La actualidad más candente(16)

Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl... por Mia Kolmodin
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Mia Kolmodin373 vistas
Box IR IR-enkät 2012 por Box IR
Box IR  IR-enkät 2012Box IR  IR-enkät 2012
Box IR IR-enkät 2012
Box IR675 vistas
Kortfattad affärsplan för (gamla) mindpark por Joakim Jardenberg
Kortfattad affärsplan för (gamla) mindparkKortfattad affärsplan för (gamla) mindpark
Kortfattad affärsplan för (gamla) mindpark
Joakim Jardenberg2.8K vistas
101 ideer för ett kompetentare Sverige por Unionen
101 ideer för ett kompetentare Sverige101 ideer för ett kompetentare Sverige
101 ideer för ett kompetentare Sverige
Unionen1.4K vistas
Jakten pa forsaljningens_dna_prospekt por Björn Spenger
Jakten pa forsaljningens_dna_prospektJakten pa forsaljningens_dna_prospekt
Jakten pa forsaljningens_dna_prospekt
Björn Spenger291 vistas
Generell Ftg Linkedin111214 por pertjernberg
Generell Ftg Linkedin111214Generell Ftg Linkedin111214
Generell Ftg Linkedin111214
pertjernberg256 vistas
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb por Tommy Persson
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webbihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb
Tommy Persson53 vistas
Cv presentation Anna Marklund por Anna Marklund
Cv presentation Anna MarklundCv presentation Anna Marklund
Cv presentation Anna Marklund
Anna Marklund6.4K vistas
Varför är nyttorealisering viktigt? por E-delegationen
Varför är nyttorealisering viktigt? Varför är nyttorealisering viktigt?
Varför är nyttorealisering viktigt?
E-delegationen1.5K vistas
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014 por Maria Björk
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014
Maria Björk1.4K vistas

Destacado

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)... por
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)...พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)...
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)...ประพันธ์ เวารัมย์
95 vistas28 diapositivas
Chathuranga por
ChathurangaChathuranga
ChathurangaChathuranga0613
105 vistas21 diapositivas
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ por
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ประพันธ์ เวารัมย์
129 vistas35 diapositivas
meetberlage felix lepoutre por
meetberlage felix lepoutremeetberlage felix lepoutre
meetberlage felix lepoutreFelix Lepoutre
411 vistas11 diapositivas
Trabalenguas - tekerleme por
Trabalenguas - tekerlemeTrabalenguas - tekerleme
Trabalenguas - tekerlemeprofesorasofiak
805 vistas29 diapositivas
Adv Diploma Certificate por
Adv Diploma CertificateAdv Diploma Certificate
Adv Diploma CertificateMoontasee Wali ACCA (PQ)
277 vistas1 diapositiva

Destacado(14)

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)... por ประพันธ์ เวารัมย์
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)...พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)...
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)...
Coursera Total Leadership 2015 por David Luebke
Coursera Total Leadership 2015Coursera Total Leadership 2015
Coursera Total Leadership 2015
David Luebke142 vistas
Coursera Specialization Excel to MySQL por Jiahao Deng
Coursera Specialization Excel to MySQLCoursera Specialization Excel to MySQL
Coursera Specialization Excel to MySQL
Jiahao Deng558 vistas
U Penn - Gamification 2015 (D. Luebke - Verified Certificate por David Luebke
U Penn - Gamification 2015 (D. Luebke - Verified CertificateU Penn - Gamification 2015 (D. Luebke - Verified Certificate
U Penn - Gamification 2015 (D. Luebke - Verified Certificate
David Luebke360 vistas
Enterprise Analytics Strategy: Taking Business Analytics to the User por Rubén Mancha
Enterprise Analytics Strategy: Taking Business Analytics to the UserEnterprise Analytics Strategy: Taking Business Analytics to the User
Enterprise Analytics Strategy: Taking Business Analytics to the User
Rubén Mancha819 vistas
ANET SureLog SIEM IntelligentResponse por Ertugrul Akbas
ANET SureLog SIEM IntelligentResponseANET SureLog SIEM IntelligentResponse
ANET SureLog SIEM IntelligentResponse
Ertugrul Akbas537 vistas
English club activities por Tanya88882012
English club activities English club activities
English club activities
Tanya8888201242K vistas

Similar a Consultancy 2015

Bäst resultat med rätt kompetens por
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetensHenrik Bagewitz
155 vistas3 diapositivas
Bäst resultat med rätt kompetens por
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetensHenrik Bagewitz
135 vistas3 diapositivas
Tips och tricks till en bra platsannons por
Tips och tricks till en bra platsannonsTips och tricks till en bra platsannons
Tips och tricks till en bra platsannonsJobbsafari
3.3K vistas23 diapositivas
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning por
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledningSå skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledningDolda Jobb
23.6K vistas28 diapositivas
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf por
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdfPontus Wadström
185 vistas45 diapositivas
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014 por
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014Connecta Event: Designing a digital workplace 2014
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014ConnectaDigital
976 vistas22 diapositivas

Similar a Consultancy 2015(20)

Bäst resultat med rätt kompetens por Henrik Bagewitz
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetens
Henrik Bagewitz155 vistas
Bäst resultat med rätt kompetens por Henrik Bagewitz
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetens
Henrik Bagewitz135 vistas
Tips och tricks till en bra platsannons por Jobbsafari
Tips och tricks till en bra platsannonsTips och tricks till en bra platsannons
Tips och tricks till en bra platsannons
Jobbsafari3.3K vistas
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning por Dolda Jobb
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledningSå skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning
Dolda Jobb23.6K vistas
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf por Pontus Wadström
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf
Pontus Wadström185 vistas
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014 por ConnectaDigital
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014Connecta Event: Designing a digital workplace 2014
Connecta Event: Designing a digital workplace 2014
ConnectaDigital976 vistas
Folder Aspling Konsult Ab por Lars Aspling
Folder Aspling Konsult AbFolder Aspling Konsult Ab
Folder Aspling Konsult Ab
Lars Aspling262 vistas
Digital marknadsföring por Olle Leckne
Digital marknadsföring Digital marknadsföring
Digital marknadsföring
Olle Leckne65 vistas
Centigo företagspresentation Retail sve 2015 por Lena Andersson
Centigo företagspresentation Retail sve 2015Centigo företagspresentation Retail sve 2015
Centigo företagspresentation Retail sve 2015
Lena Andersson715 vistas
Nordic intranet summit 2014,12-13maj por Sina Keshavarzi
Nordic intranet summit 2014,12-13majNordic intranet summit 2014,12-13maj
Nordic intranet summit 2014,12-13maj
Sina Keshavarzi302 vistas
CAK en modell för att integrera affärsverksamhet och it por Tor Sjöberg
CAK  en modell för att integrera affärsverksamhet och it CAK  en modell för att integrera affärsverksamhet och it
CAK en modell för att integrera affärsverksamhet och it
Tor Sjöberg224 vistas
Wednesday Relations ERFA Marketing Automation B2B 181112 - Malin Sjöman Hägva... por Crescando
Wednesday Relations ERFA Marketing Automation B2B 181112 - Malin Sjöman Hägva...Wednesday Relations ERFA Marketing Automation B2B 181112 - Malin Sjöman Hägva...
Wednesday Relations ERFA Marketing Automation B2B 181112 - Malin Sjöman Hägva...
Crescando98 vistas
Orientering i pm3_organisationsanpassad 2023 por På AB
Orientering i pm3_organisationsanpassad 2023Orientering i pm3_organisationsanpassad 2023
Orientering i pm3_organisationsanpassad 2023
På AB10 vistas
Gästföreläsning Inbound marketing - Effektiv Marknadskommunikation - Bergs Sc... por Crescando
Gästföreläsning Inbound marketing - Effektiv Marknadskommunikation - Bergs Sc...Gästföreläsning Inbound marketing - Effektiv Marknadskommunikation - Bergs Sc...
Gästföreläsning Inbound marketing - Effektiv Marknadskommunikation - Bergs Sc...
Crescando155 vistas
WEBINAR: Sales & Marketing alignment - Häagvall & Sjöman 190605 por Crescando
WEBINAR: Sales & Marketing alignment - Häagvall & Sjöman 190605WEBINAR: Sales & Marketing alignment - Häagvall & Sjöman 190605
WEBINAR: Sales & Marketing alignment - Häagvall & Sjöman 190605
Crescando292 vistas
Kundcentrerad utveckling ger fantastiska resultat i alla typer av verksamheter por Nicklas Lemon
Kundcentrerad utveckling ger fantastiska resultat i alla typer av verksamheterKundcentrerad utveckling ger fantastiska resultat i alla typer av verksamheter
Kundcentrerad utveckling ger fantastiska resultat i alla typer av verksamheter
Nicklas Lemon868 vistas
Digital Transformation - från status quo till verklig handling por Alenio
Digital Transformation - från status quo till verklig handlingDigital Transformation - från status quo till verklig handling
Digital Transformation - från status quo till verklig handling
Alenio618 vistas

Más de ☛ Matts Eriksson ♦ Erfaren konsultchef

Ledarskapsutbildning Sällma por
Ledarskapsutbildning SällmaLedarskapsutbildning Sällma
Ledarskapsutbildning Sällma☛ Matts Eriksson ♦ Erfaren konsultchef
82 vistas1 diapositiva
leading_service_business_accelerate_innovate_and_lead_your_service_business por
leading_service_business_accelerate_innovate_and_lead_your_service_businessleading_service_business_accelerate_innovate_and_lead_your_service_business
leading_service_business_accelerate_innovate_and_lead_your_service_business☛ Matts Eriksson ♦ Erfaren konsultchef
93 vistas2 diapositivas

Consultancy 2015

 • 1. 1 Executive Program in Consultancy Management 2015 För högre chefer i konsultföretag
 • 2. Röster från programmet KTH Executive Schools program är en perfekt blandning av akademisk höjd och operativ förankring i näringslivet. Med säker hand lotsas man som deltagare från svenska industrins vagga och konsult- branschens historia, genom den omgivande marknaden och dess aktörer till framtida strategiska scenarier. Det är ett utmärkt sätt att förkovra sig och vässa sina ledaregenskaper samt att få ingå i ett dyna- miskt nätverk.” Sandra de Brito Head of solution area IT and labs, Networks R&D, Tieto AB Executive Program in Consultancy Management hanterar de strategiska problem vi i ledningen brottas med varje dag, t ex hur vi ska bli ännu bättre på att segmen- tera våra kunder, bygga strukturkapital och organisera vår verksamhet. Jag upplever att styrkan med programmet är att man arbetar med det man ska göra varje dag – i många andra utbildningar arbetar deltagarna snarare med det dom själva vill bli. Till programmets stora förtjänster hör också att alla deltagare kommer från konsultföretag men från helt olika branscher. Mycket mer än man först tror kan överföras från en bransch till en annan.” Programmets utformning ger en bra helhets- bild av de frågeställningar man möts av som företagsledare. Föreläsningarna har varit av mycket hög kvalitet och särskilt intressant har det varit att få lyssna till de företagsle- dare som medverkat. Att få ta del av andra konsultchefers syn på problem och möjligheter har gett upphov till många nya idéer som man direkt kan ta med sig hem och omsätta i egen verksamhet. Man har även fått möjlighet att testa och diskutera sina egna idéer med andra deltagare som gärna kommit med feedback. Kvällarnas diskussioner har varit minst lika givande som dagarnas program. Och på köpet har man fått ett värdefullt kontaktnät!” Mikael Vatn VD, Etteplan Sverige Mixen av deltagare var perfekt. Alla jobbade i samma affärslogik och hade i grunden samma ledningspro- blem, vilket är en förutsättning för ett program av det här slaget. Tack vare det breddade branschperspektivet var det ändå väldigt få direkta konkurrenter, vilket gav spänst och öppenhet i alla diskussio- ner och grupparbeten. Själv har jag fått ett breddat kontaktnät och ökad insikt som jag har stor glädje av i mitt arbete. Upplägget och bredden på föreläsningarna var bra och motsvarade mer än väl mina högt ställda förväntningar. Helt klart fick jag en hel del influenser som var direkt til�- lämpbara på hemmaplan.” Bent Johannesson VD, Ramböll Sverige AB Lars Stugemo VD och koncernchef, HiQ International AB
 • 3. 3 Executive Program in Consultancy Management 2015 Målgrupp Vi vänder oss till ledande befattningshavare i företag med konsulterande verksamhet inom bygg, fastighet och arkitektur, miljö-, maskin- och energiteknik, IT, legala tjänster samt likartade områden. Syfte och innehåll Executive Program in Consultancy Management fokuser- ar på strategisk affärsutveckling. Programmets huvud- syfte är att ge deltagarna förutsättningar att förbättra det egna företagets position och lönsamhet. Det tar utgångs- punkt i förmågan att generera intäkter och ger deltagarna förståelse för konsultverksamhetens affärsprocess i alla dess steg. Programmet skapar förutsättningar för branschens beslutsfattare att bättre förstå och tillvarata de affärs- möjligheter som uppstår vid betydande förändringar i marknad, teknik eller metoder. Föreläsningar av fram- stående företrädare för akademi och näringsliv varvas med praktikfall, simuleringar, grupparbeten och diskus- sioner. Executive Program in Consultancy Management belyser ett antal frågeställningar av väsentlig betydelse för ett konsultföretags utveckling: u Konsultverksamhetens affärslogik u Drivkrafter för etablering och utveckling av konsult- verksamhet u Val av marknadsposition, utveckling av kundrelationer och varumärke u Betydelsen av att bygga och utveckla strukturkapital u Hur medarbetare kan attraheras och verksamheten styras och organiseras u Förändringsarbete och kommunikation Programmet fokuserar på att stärka kapaciteten för att utveckla deltagarens egen konsultverksamhets kärn- affär. Genom personliga kontakter med ledande be- fattningshavare från andra konsultföretag med samma affärslogik, ges möjlighet till en fördjupad och öppen diskussion. Varför ska en chef gå Executive Program in Consultancy Management i stället för ett konventionellt ledarskapsprogram? u Deltagarna representerar samma affärslogik utan att behöva tillhöra samma konsultbransch u Programmet speglar ett uttalat behov av kunskaps- fördjupning – inom strategisk affärsutveckling, ett område som ofta blir eftersatt i den dagliga operativa verksamheten u Programmet innehåller både inlärning och praktisk tillämpning av kunskap – efter fem inlärningsavsnitt förändras fokus till kommunikation och tillämpning av det man lärt sig i det sista avsnittet. u Programmet behandlar inte konventionella personal- relaterade ledarskapsfrågor eftersom deltagarna oftast redan deltagit i sådana kurser Vad får företaget? u Bättre förutsättningar att metodiskt arbeta med strategisk affärsutveckling u Möjlighet till längre framförhållning inför framtida teknikskiften u Stärkta förutsättningar att utveckla sitt strukturkapital u Bättre perspektiv på möjligheten att stärka sin affärsförmåga u Chefer med stärkt kapacitet att utveckla företagets kärnaffär Vad får deltagaren? u Ett brett perspektiv på strategisk affärsutveckling u Inblickar i och erfarenheter från andra konsultbranscher u Ökad förmåga att argumentera och kommunicera sina budskap u Möjlighet till insiktsfull personlig reflektion u Personliga kontakter med kvalificerade kollegor i olika typer av konsultverksamhet
 • 4. 4 Programavsnitt Affärslogik och strategisk utveckling Näringslivet kan kategoris- eras i ett antal verksamheter med samma egenskaper avseende sättet att bedriva affärer, olika affärslogiker. Vi inleder med att gå igenom den specifika affärslogiken inom konsultverksam- het . Härefter sker en genomgång av industriell dynamik, strategipåverk- ande faktorer och strukturföränd- ringar i näringslivet i allmänhet. Detta mynnar ut i frågeställningen vilka specifika drivkrafter som ligger till grund för utveckling och expan- sion av konsultverksamhet samt hur värde skapas. Avsnittet behandlar vidare områdena disruptive development och innovationsdriven utveckling. Teknikskiften har stor påverkan på kundernas utmaningar och möjlig- heter. Avsnitt 1: 21–23 april 2015 Marknad, kunder och varumärke Framgångsrik konsultverk- samhet karaktäriseras av en tydlig strategisk positioner- ing i marknaden och ett medvetet varumärkesbyggande. Marknadspositionen är en kon- sekvens av kundrelationen, hur kun- dens uppfattning av leverantören är, och avsnittet behandlar hur företag strategiskt arbetar med kundrela- tioner, kundsegmentering, business intelligence och marknadsföring. Varumärkets betydelse belyses och teori kring varumärkesbygg- ande samt kundval presenteras och diskuteras. Hur kundrelationer har förändrats över tiden från en rak och tydlig värdekedja till dagens nätverksstruk- tur där interaktionerna mellan konkurrenter, partners och kunder är många och ibland otydliga dis- kuteras. Den viktiga strategiska frå- gan om prissättning och prismodeller adresseras, liksom prisnivåer och skillnader mellan bemanning och kompetenskonsulting. Avsnitt 2: 26–28 maj 2015 Bygga och utveckla strukturkapital En av de viktigaste värde- skapande faktorerna inom konsultverksamhet är att konceptualisera och paket- era kunskap samt att på andra sätt systematisera kunskap, dvs bygga strukturkapital. Avsnittet inleds med en teoretisk genomgång av struktur- kapital och hur det kan utvecklas till att bli ett strategiskt konkurrens- medel. En central frågeställning som tas upp är hur företag kan säkerställa att medarbetares individuella kun- skap omvandlas till systematiserat, företagsägt strukturkapital. Andra frågeställningar som avsnittet behand- lar är hur koncept och metoder hålls uppdaterade samt hur det intellek-
 • 5. 5 tuella kapitalet bibehålls och utveck- las över tiden. Efter den teoretiska inledning- en följer några företagscase där företrädare för olika konsultverk- samheter belyser byggandet av strukturkapital och konkret fokuserar på hur idéer och kun- skap nyttjas till affärsmässiga framgångar. Avsnitt 3: 25–27 aug 2015 Medarbetare, styrning, organisation och företagskultur Konsultföretag verkar på två lika viktiga marknader; kundmarknaden och med- arbetarmarknaden. Att över tiden attrahera relevant kompetens är en lika stor utmaning som att utveckla kundrelationer. Detta avsnitt behandlar rekrytering, organi- sering, utveckling och avveckling av medarbetare. Fundamentala modeller för att styra och följa upp verksaheten introduceras, liksom specfika frågeställningar kring belönings- modeller. Vilka modeller motiverar och behåller medarbetare samtidigt som företagets lönsamhet bibehålls och tillväxtmål uppnås? Efter den teoretiska genomgång- en får deltagarna under en dags simuleringsövning själva pröva strategi, organisation och styrmetoder för konsultverksamhet. Inom konsultbranschen förekom- mer ofta förvärv och därför sker en genomgång av motiv, strategier och organisa- tion vid fusioner och förvärv. Även den erfarenhet som finns vad gäller framgångsrik integration av nya verksamheter i förvärvsprocesser redovisas. Avsnitt 4: 22–24 sept 2015 Förändringsarbete Avsnittet behandlar det kritiska steget från strategi till handling och belyser hur olika former av förändrings- arbete kan bedrivas i praktiken. En genomgång görs av olika föränd- ringsstrategier samt vilka förut- sättningar och konsekvenser som bör ligga till grund för olika strategival. Exempel på konsultföretag som har omfokuserat samt hur människor leds genom fusioner och kultur- krockar kompletterar bilden av förändringsarbetets komplexitet. Som chef är det lätt att göra formella fel under en förändrings- process. Deltagarna får därför en grundlig men chefsanpassad genomgång av spelreglerna på arbetsmarknaden, allt från väsentliga avtal till värdefulla erfarenheter beträffande lönebildning. Avsnittet innehåller även en fördjupning av begrep- pet företagskultur. Sista dagen övergår pro- grammet från kunskapsin- hämtning till egenreflektion och praktiskt nyttjande av vunnen kunskap. Avsnitt 5: 20–22 okt 2015 Egenreflektion och retorik Programmets sista avsnitt ägnas helt åt egenreflektion och retorik eftersom detta är avgörande för att deltagarna ska kunna omsätta inhämtad kun- skap till praktisk nytta i sin dagliga verksamhet. Under första dagen sker konsulta- tion och diskussioner i temainriktade mindre grupper. Härefter upprättar varje deltagare en individuell förbätt- ringsplan för den egna verksamheten. Slutligen genomförs ett retorik- seminarium. Då får deltagarna möjlighet att i praktiken träna på att argumentera för och kommunicera de åtgärder som den upprättade för- bättringsplanen omfattar. Avslutningsvis sker diplomutdel- ning. Avsnitt 6: 24–26 nov 2015
 • 6. 6 Praktisk information Programmet omfattar 18 dagar, fördelade på sex tredagarsavsnitt som genomförs under två terminer. Till varje pro- gramavsnitt erhåller deltagarna dokumentation samt litteratur. Programmet genomförs på kursgård i närheten av Stockholm. Datum 2015 Avsnitt 1: 21–23 april Avsnitt 2: 26–28 maj Avsnitt 3: 25–27 aug Avsnitt 4: 22–24 sept Avsnitt 5: 20–22 okt Avsnitt 6: 24–26 nov Genomförande och röd tråd I programmet medverkar ledande forskare från KTH och andra svenska universitet samt företagsledare, konsulter och experter med praktiska erfarenheter från näringslivet. En programledare deltar under hela programmet och leder aktivt inlärningsprocessen genom alla föreläsnin- gar, praktikfall, simuleringar och diskussioner. Därmed säkerställs en anpassad och effektiv inlärning samtidigt som programmet håller en tydlig röd tråd: både genom varje enskilt programavsnitt och genom programmet som helhet. Programledaren ansvarar för att föreläsningar och andra inslag i programmet är relevanta för deltagarna och leder diskussionerna så att dessa berikar deltagarnas kunskap och erfarenhet. Undervisningen genomförs till övervägande del på svenska och en mindre del på engelska. I litteraturen är proportionerna de omvända. Programmet genomförs på internat eftersom nätver- kande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna är en viktig del i inlärningsprocessen. Programavgift 180 000 SEK exklusive moms. Detta inkluderar litteratur och övrig dokumentation. Programavgiften faktureras i samband med antagning. Kostnader för kost och logi tillkommer. KTH Executive School bokar kost och logi för deltagarna, som dock själva ansvarar för betalning av sina internatkostnader samt för att eventuell avbokning sker enligt kursgårdens regler. Ansökan och antagning Ansökan sänds till KTH Executive School och ska stödjas av företaget. Vid antagningen beaktas såväl den sökandes erfarenhet och bakgrund som gruppens sammansättning. Gruppens storlek är begränsad. Huvudantagningen avslutas 2 mars 2015. Därefter sker, i mån av plats, löpande antagning fram till fyra veckor före programmets start. Avbokning Efter meddelad antagning är anmälan bindande. Om avbokning sker mer än åtta veckor före programmets start återbetalas 90 procent av avgiften. Sker avbok- ning mellan åtta och fyra veckor före start återbetalas 50 procent. Vid avbokning senare än fyra veckor innan programmet startar sker ingen återbetalning. Information För ytterligare information om programmet kontakta Henrik Blomgren, programansvarig, 070-329 99 90 eller henrik.blomgren@es.kth.se. Detta prospekt och ansökan finns även på www.kthexecutiveschool.se.
 • 7. 7 Röster från programmet Executive Program in Consultancy Management gav mig nya perspektiv på mitt företags utvecklingsmöjlighe- ter. Jag fick en helhetssyn på de processer vi konsulter medver- kar i och kunde utveckla nya samarbetsformer med kunderna. Det skapade nya affärsmöjligheter för oss själva och förbättrad service och relationer till våra kunder. Ökad närhet till kunderna har även skapat ömsesidig respekt och förståelse för varandras affärer, vilket båda parter kan dra nytta av. För mig och min kompanjon var utbildningen tveklöst en värdefull investe- ring som snabbt kommer att återbetala sig. Att alla pro- gramdeltagare arbetade med samma affärslogik men ändå i olika branscher gav stort utbyte och skapade ett värdefullt kontaktnät.” Tomas Kvistmo VD, IMEK VVS Rådgivande ingenjörer AB Executive Program in Consultancy Management var en energikick från första början. Med relevanta strategiska överblickar varvat med praktiska och konkreta råd och tips från mycket intressanta föredragshållare vad det mycket värdefullt i mitt arbete som VD. Programmet täcker in alla viktiga områden för att framgångsrikt driva ett konsultföretag, och har fått mig att göra mer medvetna strategiska val på områden som företagets varumärke, kundurval, positionering, struktur- kapital och ledning. Det gav faktiskt inspirationen till att starta det bolag jag idag leder. Dessutom fick jag ett professio- nellt nätverk i form av mina programkamrater, som gör att program- met lever vidare kontinuerligt.” Steinar Andersen VD, SQL Service KTH Executive Schools konsultprogram har bidragit till att utveckla min strategiska problemlösningsförmåga och att förstå konsulting i sin helhet, inte bara den situation som råder i min bransch. I mitt arbete i ledningsgruppen och som delägare känner jag att jag haft ett stöd, varje dag, i det jag lärt mig under det knappa år kursen pågick. Programmet bidrar till en gemensam agenda att disku- tera just företagsstrategiska utvecklingsfrågor ifrån. Innehållet i programmet har hållit god klass och att jag själv fått möjligheten att gå detta program och bygga upp ett nätverk är något jag sätter mycket stort värde på.” Heléne Strandin patentkonsult, Noréns Patentbyrå
 • 8. Företagsledare i teknikbaserade företag har ett utmanande uppdrag att utveckla och implementera nya strategier. De existerande förutsättningarna som lagar, regler, affärsmodeller och teknik måste fungera tillsammans med ny teknik, nya metoder och nya leveranser. Dessutom skall affärerna etableras i en omgivning som påverkas av globala konkurrensförhållanden, politiska, ekonomiska och sociala och andra förändringar. Var börjar man? KTH Executive School bidrar med kunskap, perspektiv, inspiration, nätverk och möjlighet till reflektion. Då kan verksamheterna utvecklas och anpassas till nya förutsättningar och nya möjligheter i gränslandet mellan teknik och affärer. KTH Executive School erbjuder: u öppna program utvecklade för olika verksamhetslogiska förutsättningar u skräddarsydda program för företag samt u konsulttjänster kring affärsutveckling och strategi. Öppna broschyren och läs mer om utvecklingsprogrammet för högre chefer i teknikbaserade konsultbolag! KTH Executive School 100 44 Stockholm 08-790 96 92 · info@es.kth.se www.kthexecutiveschool.se KTH Executive School ägs av KTH (Kungliga Tekniska högskolan). Verksamhetens överskott återinvesteras i KTH:s forskning och kompetensutveckling inom managementområdet.