Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Ndermarrja dhe ideja afariste e ndermarrjes

  1. L_02 NDËRMARRJA DHE NDËRMARRëSIA             Tetor, 2010 MSc. LULJETA ELEZAJ
  2. Ndërmarrja - Ndërmarrja duhet të jetë efektive, Efektiviteti i brendshëm – aftësia përkatëse për të "bërë gjërat ashtu siç duhet ", Efektiviteti i jashtëm – aftësia përkatëse për të "bërë gjërat e duhura“ - Ndërmarrja duhet të jetë inovative, Aftësia që të zhvilloj produkte dhe shërbime të reja , si dhe metoda, teknologji dhe forma të reja të veprimtarisë për prdhimin e tyre - Ndërmarrja duhet të ketë legjitimitet Ruajtja e besimit dhe mbështetjes së veprimtarisë , jo vetëm nga pronarët, blerësit dhe bashkëvepruesit, por edhe nga të gjithë të interesuarit e tjerë
  3. Cilki jetësor i ndërmarrjes Faza themeluese , e startimit dhe paraqitjes Faza e zhvillimiti Faza e pjekurisë Faza e rënies
  4. Ideja afariste, kapitali dhe ndërmarrësi
  5. Ideja afariste Ideja afariste ) Resurset ) Rendimentet ) Pasqyrimi skematik i idesë afariste )
  6. Elementet e idesë Tregu Malli/Shërbimi Resurset Ideja e jashtme afariste Efektiviteti total Ideja e brendshme afariste “ Tregu i ynë është……..” “ Ne ofrojmë………. ” “ Resurset tona më të rëndësishme janë… ”
Publicidad