מצגת מפגש-ראשון-ושני

M
ישראל עירונית 2050 
תכנית פעולה וכלים לחיזוק 
הערים בישראל 
חומר רקע לסדנת עבודה שנייה 
T.O.C לגיבוש מסגרת הפרויקט בשיטת 
(Theory of change( 
ינואר 2013
פרויקט ישראל עירונית 2050 
• מטרת הפרויקט להכין מסמך מדיניות ותוכנית פעולה 
לחיזוק העירוניות במדינת ישראל, ולהניחם על שולחן 
הכנסת, הממשלה, ובפני הציבור המקצועי והרחב כמצע 
לדיון ציבורי וכבסיס למדיניות עירונית בישראל. 
• משך התוכנית כשנה וחצי. 
• אחד הכלים שיגובשו יבחן כמקרה בוחן בעיר אשדוד, אשר 
מתלווה לכל התהליך. 
• לפרטים נוספים על הפרויקט לחץ כאן
? )T.O.C( מהי תיאוריה של שינוי 
• שיטת תכנון שבאמצעותה בונים מהלכים לשינוי המציאות. 
• התהליך כולו סובב סביב המהלך אותו רוצים להוביל והוא 
בנוי בצורה לוגית שלב אחר שלב – כאשר כל שלב מושתת 
על קודמו. 
• בתהליך נעשה מיפוי שיטתי לאחור בו קובעים המשתתפים 
את החזון ולאחר מכן את התוצרים והתנאים המקדימים 
הדרושים להשגתו.
1. מהן הבעיות? 
2. מה מונע את פתרונן? 
3. מה החזון? 
?)Goals( 4. מהן המטרות 
5. מי הן אוכלוסיות היעד? 
6. מהם מחוללי השינוי באוכלוסיות היעד? 
7. מהם מדדי ההצלחה? 
8. מהן הפעולות והתוכניות שישיגו את התוצרים?
דוגמא להמחשה 
חיזוק קריאת ספרים בקרב ילדים
מה היה במפגש הקודם? 
• במהלך הסדנא הראשונה ) 16-17 לינואר( השלמנו 5 שלבים 
. מתוך 8 
• בסדנא לקחו חלק נציגי מרבית השותפים לפרויקט: 
4 משרדי ממשלה, העיר אשדוד, 10 ארגונים אזרחיים, נציגי 
האקדמיה ו 3- חברות יזמיות מהמובילות בארץ. 
• בהמשך מצגת זו יוצגו תוצרי הסדנא.
לו"ז המפגש הבא ) 31 לינואר( 
9:30 התכנסות וכיבוד קל. – 9:00 
10:00 פתיחה: תמצית הצגת תוצרים עד כה. – 9:30 
10:30 דיון ועבודה על תוצרי היומיים הקודמים. – 10:00 
11:30 תוצרים – מחוללי שינוי באוכלוסיות היעד. – 10:30 
11:45 הפסקה. – 11:30 
13:00 המשך תוצרים. – 11:45 
14:00 מדדים להצלחה. – 13:00 
15:00 ארוחת צהרים. – 14:00 
15:45 המשך מדדים להצלחה. – 15:00 
17:00 פעולות ותכניות להשגת התוצרים. – 15:45 
17:30 סיכום והערות לקראת ההמשך. – 17:00
תוצרי הסדנא הראשונה
מהן הבעיות? 
קבוצה א' קבוצה ב' קבוצה ג' קבוצה ד' 
העיר אינה נתפסת כערך )אלא 
להיפך – הכפר נתפס כערך( 
לכן אין מדיניות לאומית 
לעירוניות 
אין אלטרנטיבה מציאותית 
למגורים איכותיים בעיר – 
במחיר אטרקטיבי 
היעדר התהוות מתמדת. קל מדי 
להקים מקומות "סגורים" שלא 
ניתן להיכנס ולשנות אותם 
ולאפשר להם להתפתח. ערים חד 
מימדיות ללא עירוב שימושים. 
חוסר זהות של מקום. מרכז לא 
מוגדר. הפרדת שימושים. 
העדפת החדש תמיד על פני 
הקיים והישן. 
אין אג'נדה וכלים לעירוניות 
בתכנון. אין קו מנחה 
לשירותים, קהילתיות וכו' 
החלטות מתקבלות 
רנדומלית 
היעדר מרחב ציבורי. אין מספיק 
מורכבות עירונית, אפשרויות 
בחירה שמאפשרות חיבורים 
וקשרים. היעדר "נראטיב מקומי". 
היעדר תפיסה משותפת של 
עירוניות. עירוב תרבויות ביחס 
לנושא. מרחב ציבורי רדום 
והעדפת היבדלות. 
תפיסה ריכוזית של השלטון 
המרכזי וניסיון להתמקצעות 
לפי נושאים/תחומי 
סמכות/משאבים של משרדי 
הממשלה. 
אין התייחסות בתכנון 
לגורמים חברתיים, 
סביבתיים, כלכליים 
ומוניציפאליים. 
רפלקס ההקמה וכיבוש הקרקע. 
קל מידי להקים מקומות חדשים – 
קשה בישראל להיכנס לתוך מרקם 
קיים ולשנות. 
בניה חדשה על חשבון השקעה 
בקיים. 
התוצר התכנוני "העיר" אינו 
מותאם למשתמש הסופי על 
סוגיו )כלכלית, חברתית, 
הנגשה וכו'( 
קיים פער בין חלום 
למציאות. 
היעדר "הוגי עיר" היעדר מפגש אקראי. אין 
לגיטימציה למגוון. 
אין למידה - פועלים כל הזמן 
באותו אופן. 
כולם מדברים על כולם. העושר הפרטי על חשבון המרחב 
הציבורי. 
אין צמיחה מכלילה ומיצוי 
נכסים מקומיים יחודיים.
מה מונע את פתרון הבעיות? 
קבוצה א' קבוצה ב' קבוצה ג' קבוצה ד' 
"תפיסת קרקע" ריכוזיות יתר של השלטון המרכזי. היעדר התהוות מתמדת – ערים חד 
מימדיות. 
אין חינוך לעירוניות מגיל צעיר. 
וחינוך ליתרונות שלה. 
חיי משפחה 
"בכפר". 
חוסר מודעות לתפקיד התכנון 
בהבניית חברה. 
העדפת החדש על פני התחדשות. 
חוסר כבוד לקיים 
חברת מהגרים חסרת שורשים – 
יוצר בילבול. גם כאשר העולים 
מגיעים מתרבות עירונית 
תלות כלכלית 
של התכנון. 
ראשי רשויות לא רוצים תושבים בגלל 
שיקולים כלכליים. 
היעדר ידע – אין מספיק ידע בקרב 
מקבלי החלטות, ראשי רשויות וכו'. 
גם כשמצליחים לגבש תרבות 
עירונית – נתקלים בחוקים ותקנים 
שמקשים על מימושה. 
שיתוף ודיאלוג 
עם תושבים. 
סיסטם התכנון הבנוי על "ממלכות" 
ולא תכנון אינטגרטיבי. וחוסר 
במחויבות הגורמים במערכת לעבודה 
עם החברה האזרחית ותהליכים. 
היעדר ראיה אינטגרטיבית – 
הוליסטית – אינטרדסיפלינרי. חוסר 
יכולת להתמודד עם המורכבות. 
מצד שני התעסקות בכללים 
קטנוניים ותב"עות 
היעדר אחריות למרחב הציבורי. 
אף אחד לא אחראי לה. השקעה 
במרחב הציבורי – גם כאשר היא 
נעשית אז יש העדפת הרכבים. 
ממ"י מובל 
משיקולים 
כלכליים. 
תרבות: 
1. מגורים בעיר. 
2. העדפת החדש על ישן 
3. חוסר נכונות ללמידה. 
4. הקצאת משאבים למחקר, בקרה, 
הערכה, ותכנון ארוך טווח. 
אין כללים ברורים מהי עיר טובה, 
היעדר מדיניות והנחיות – עם 
גמישות נדרשת ועם מתן אוטונמיה 
לערים לשנות. 
הערים נוצרו כאוסף שכונות ולא 
כמארג עירוני אחד. 
היעדר סימביוזה – בין הנושא 
התכנוני, הקהילתי, הסביבתי. 
חיים בעולם של גדרות בין היתר 
משיקולי בטחון.
החזון 
במדינת ישראל תהא עדיפות לחיים עירוניים. 
מדיניות ממשלתית ברורה ומנגנוני יישום אזוריים ומקומיים 
יבטיחו פיתוח עירוני בר-קיימא עבור מגוון האוכלוסיות בישראל: 
פיתוח שיאפשר לכל אדם נגישות מירבית לשירותים, להזדמנויות 
וליתרונות, שעירוניות במיטבה יכולה להציע.
)Goals( המטרות 
1. קיימת הכרה רווחת שהעירוניות הינה ערך קיומי 
2. העירוניות בישראל מתפתחת בתהליך של למידה מתמדת 
3. עולם התכנון מקדם עירוניות 
4. מוסדות המדינה מקדמים ומתעדפים עירוניות 
5. ערים נבנות ומתחדשות באופן שמקדם איכות חיים עירוניים
פירוט המטרות )המשך( 
1. קיימת הכרה רווחת שהעירוניות הינה ערך קיומי 
1.1 הפנמת העירוניות כהכרח קיומי לחברה בישראל. הבנה 
רווחת בציבור כי חיי היומיום של מרבית תושבי ישראל 
הינם בעלי אופי עירוני ומטרופוליני ביסודם ועל כן מדרגים 
את נושא העירוניות במקום גבוה. 
אוכלוסיית יעד: ציבור רחב, תקשורת, מערכת חינוך פורמאלית ובלתי פור', עירייה, מגזר שלישי 
1.2 הגדרת חיזוק העירוניות כיעד לאומי. 
אוכלוסיית יעד: ממשלה, ח"כים וראשי ערים 
1.3 מוסדות המדינה רואים עצמם אחראים לכך שהתושבים זוכים 
לערים אשר מעניקות לתושביהן רמת שירותים גבוהה לצד 
הזדמנויות כלכליות, חברתיות, ותרבותיות למימוש הפוטנציאל 
הגלום בהם כפרטים וכקהילה. 
אוכלוסיית יעד: ממשלה, ח"כים וראשי ערים 
1.4 חינוך לעירוניות בקרב הציבור הרחב ומקבלי ההחלטות. 
אוכלוסיית יעד: משרד החינוך, מגזר שלישי
פירוט המטרות )המשך( 
2. העירוניות בישראל מתפתחת בתהליך של למידה מתמדת 
2.1 הכשרה והשתלמויות: 
• מערכת הכשרה ראשונית לתכנון לעירוניות באקדמיה ולבעלי מקצוע. 
• מערכת הכשרה מתמשכת שמעדכנת בידע חדש )השתלמויות( גם למקבלי 
החלטות שאינם במקצוע. 
אוכלוסיית יעד: אקדמיה, מל"ג, משרד האוצר, משרד רוה"מ, 
מרכז השלטון המקומי, משרד הפנים, מפע"מים, פורום ה 15- 
2.2 קיימת מערכת מחקר ופיתוח אשר: 
• מפתחת כלים ושיטות להטמעה ולהשמשת ידע תיאורטי קיים. 
• בוחנת את מידת הצלחתם של פרויקטים ולומדת אותם. 
• מגבשת עבור עולם התכנון כלים ומדדים להערכת עירוניות. 
• מחלקת מענקי מחקר לאקדמיה לצורך העמקת הידע. 
אוכלוסיית יעד: משרד האוצר, רוה"מ, הפנים, מרכז השלטון המקומי, מפע"מים, פורום ה 15- 
2.3 בעלי תפקידים בשירות הציבורי הם המתווכים בין התיאוריה 
לפרקטיקה וצריכים להיות המנהיגים בתחומם. 
אוכלוסיית יעד: ראשי ערים, נציבות שירות המדינה, משרד האצר 
2.4 הפער בין התיאוריה העירונית והפרקטיקה המקצועית נשמר ומפרה. 
אוכלוסיית יעד: בי"ס לתכנון, הקהילה המקצועית, חברה אזרחית
פירוט המטרות )המשך( 
3. עולם התכנון מקדם עירוניות 
3.1 מערכת התכנון הלאומית תומכת בעירוניות: 
3.1.1 מדיניות: 
,)) מדיניות תכנון לאומית שתומכת בעירוניות )בהתאם לכלים ולמדדים ) 2.2 
לרבות חוק התכנון, התקנים ותקנות המדיניות הקרקעית. 
אוצר, רוה"מ, שיכון, תחבורה, תשתיות, הגנ"ס, פנים )דגש מינהל תכנון(, ח"כים, חברה אזרחית 
3.1.2 שיטה ומנגנונים: 
• מוסדות התכנון מתכננים באמצעות "כללי מדיניות" בלבד, להבדיל משיטת 
תוכניות מתאר. 
• תהליכי התכנון קלים להבנה, יעילים ומונגשים. 
• מנגנונים להשתתפות הציבור ממוסדים ומובנים בתוך מערכת התכנון, 
כאמצעי לקיצור זמנים. 
• עדיפות לתכנון ביחידות קטנות על פני פרויקטים גדולים. 
אוצר, רוה"מ, שיכון, תחבורה, תשתיות, הגנ"ס, פנים )בדגש מינהל תכנון(, ח"כים, חברה אזרחית 
3.2 מערכת אישור תוכניות הבניה תומכת בעירוניות: 
פרויקטים ותהליכים מוערכים לפי מידת תרומתם לעירוניות על בסיס הכלים 
והמדדים שגובשו. 
אוכלוסיית יעד: מוסדות תכנון, רשויות מקומיות ואזוריות, ממשלה 
3.3 מתקיים איזון בין המערכת הקובעת מדיניות תכנון לבין המערכת המאשרת 
תוכניות בניה. המערכת והאנשים הפועלים בה כפופים לכללי האחריותיות, חשופים 
לדיון ציבורי פתוח ולבקרה ציבורית. 
?
פירוט המטרות )המשך( 
4. מוסדות המדינה מקדמים ומתעדפים עירוניות 
4.1 קיים גורם אחד בעל סמכות לתכנון וחקיקה ואשר מהווה כתובת 
מקצועית ורגולטור למערכת התכנון. 
4.2 הממשלה מבזרת את כוחה ומאצילה מסמכותה למינהלים 
מטרופולינים, אזוריים ומקומיים. 
4.3 מינהלים מטרופוליניים ואזוריים מבצעים תיאום בנושאים על- 
מקומיים. 
4.4 חלוקת הנטל בין הרשויות וחלוקת המשאבים בין הרשויות נקבעות 
באופן המעודד עירוניות. 
4.5 תמחור משאבים וקרקעות נעשה בראיה עירונית. 
אוכלוסיית יעד: ממשלה, ח"כים וראשי ערים 
? 5 ,3 , האם זהו קהל היעד גם לגבי 1
פירוט המטרות )המשך( 
5. ערים נבנות ומתחדשות באופן שמקדם איכות חיים עירוניים 
העירייה תופסת את העירוניות באופן מערכתי וחוצה-תחומים: 
5.1 מרחב ציבורי תוסס עם עירוב שימושים במוקדים העירוניים. הערים רואות במרחב הציבורי 
וברחוב מרכיב יסודי היות ושם נוצרים מרבית ההזדמנויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות. 
5.2 לכל עיר יהיה לפחות מוקד עירוני אחד עם עירוב שימושים. עירוב שימושים במוקדים העירוניים 
מבטיחים נוכחות של אנשים שונים, בזמנים שונים, למטרות שונות ברחובות העיר ומצמצמים את 
התלות ברכב. 
5.3 נגישות גבוהה והוגנת לכולם לשירותים איכותיים ולהזדמנויות, בין היתר באמצעות רשת רחובות 
רציפה, צפופה והליכתית. 
5.4 ערים קיימות מתמלאות ומצטופפות ועל ידי כך מאפשרות לשירותים ולמסחר בעל ספי כניסה 
גבוהים להתקיים. ערים נמנעות מלהפשיר קרקע בתולית ומלפרוש תשתיות חדשות יקרות 
לתחזוקה. 
5.5 מגוון ומפגש בין אוכלוסיות שונות, בין היתר על ידי גיוון אופי הבינוי ושילוב דיור בר-השגה בכל 
אזורי העיר. 
5.6 התנועה בערים מתנהלת בעיקר באמצעות תחבורה ציבורית, אופניים והליכה. תכנון מוקדים 
עירוניים נעשה סביב אמצעי התחבורה הציבורית. העיר נמנעת מעידוד השימוש ברכב הפרטי 
באמצעות מדיניות חניה מפלה. 
5.7 שטחים פתוחים מחוץ לעיר נשמרים מחד גיסא. מאידך גיסא, שטחים פתוחים ומבני ציבור בתוך 
העיר זוכים לתכנון איכותי, עם מספר רב של תושבים הנמצאים במרחק הליכה מהם. 
5.8 הדמוקרטיה העירונית משתפת, מעודדת יוזמות בקנה מידה קטן בכדי ליצור מעורבות ואחריות 
ציבורית המובילים לפרויקטים טובים יותר. 
5.9 העיר מחזקת את המרכז הוותיק של העיר, מחייה אותו ויוצרת תחושת גאווה מקומית של תושבי 
העיר. 
5.10 מינוף, שימור וקידום היסטוריה מקומית ונכסים ייחודיים, עירוניים ואזוריים, באופן התורם 
לזהות ולמיצוב העיר. 
אוכלוסית יעד: עיריות, משרדי ממשלה, חכ"ים, בי"ס לתכנון 
? 10 ,9 ,7 , מה לגבי 4 ,2
נתראה ב 31- לינואר, 9:00 , בבצלאל 
רחוב יפו 23 , ירושלים )בית הדואר, מול כיכר ספרא( 
mor.gilad@gmail.com לפרטים: גילעד מור, מרכז הפרויקט
1 de 18

Recomendados

התחדשות עירונית - ראשון לציון por
התחדשות עירונית - ראשון לציוןהתחדשות עירונית - ראשון לציון
התחדשות עירונית - ראשון לציוןMerhavMIU
737 vistas15 diapositivas
TOC MIU 2014 por
TOC MIU 2014TOC MIU 2014
TOC MIU 2014MerhavMIU
426 vistas38 diapositivas
הצוות הכלכלי - מסקנות המחקר וסט כלים כלכליים לקידום התחדשות עירונית por
הצוות הכלכלי - מסקנות המחקר וסט כלים כלכליים לקידום התחדשות עירוניתהצוות הכלכלי - מסקנות המחקר וסט כלים כלכליים לקידום התחדשות עירונית
הצוות הכלכלי - מסקנות המחקר וסט כלים כלכליים לקידום התחדשות עירוניתMerhavMIU
435 vistas21 diapositivas
המעבדה להעצמה עירונית - בת ים por
המעבדה להעצמה עירונית - בת יםהמעבדה להעצמה עירונית - בת ים
המעבדה להעצמה עירונית - בת יםMerhavMIU
882 vistas148 diapositivas
התחדשות עירונית - תל אביב por
התחדשות עירונית - תל אביבהתחדשות עירונית - תל אביב
התחדשות עירונית - תל אביבMerhavMIU
337 vistas26 diapositivas
סדנא 8 por
סדנא 8סדנא 8
סדנא 8MerhavMIU
1.1K vistas28 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a מצגת מפגש-ראשון-ושני

ישראל עירונית 2050 27.2.2013 por
ישראל עירונית 2050 27.2.2013ישראל עירונית 2050 27.2.2013
ישראל עירונית 2050 27.2.2013miu2050
1.3K vistas27 diapositivas
דוח התחדשות-עירונית por
דוח התחדשות-עירוניתדוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירוניתacri009
4K vistas51 diapositivas
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2 por
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2MerhavMIU
741 vistas32 diapositivas
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050 por
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050MerhavMIU
896 vistas31 diapositivas
חוברת סדנא 1 מכון ראשי ערים por
חוברת סדנא 1 מכון ראשי עריםחוברת סדנא 1 מכון ראשי ערים
חוברת סדנא 1 מכון ראשי עריםMerhavMIU
1.2K vistas76 diapositivas
מצגת שיתוף הציבור בתכנון por
מצגת שיתוף הציבור בתכנוןמצגת שיתוף הציבור בתכנון
מצגת שיתוף הציבור בתכנוןJonathan Heyman
1.8K vistas15 diapositivas

Similar a מצגת מפגש-ראשון-ושני(20)

ישראל עירונית 2050 27.2.2013 por miu2050
ישראל עירונית 2050 27.2.2013ישראל עירונית 2050 27.2.2013
ישראל עירונית 2050 27.2.2013
miu20501.3K vistas
דוח התחדשות-עירונית por acri009
דוח התחדשות-עירוניתדוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
acri0094K vistas
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2 por MerhavMIU
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2
MerhavMIU741 vistas
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050 por MerhavMIU
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050
MerhavMIU896 vistas
חוברת סדנא 1 מכון ראשי ערים por MerhavMIU
חוברת סדנא 1 מכון ראשי עריםחוברת סדנא 1 מכון ראשי ערים
חוברת סדנא 1 מכון ראשי ערים
MerhavMIU1.2K vistas
מצגת שיתוף הציבור בתכנון por Jonathan Heyman
מצגת שיתוף הציבור בתכנוןמצגת שיתוף הציבור בתכנון
מצגת שיתוף הציבור בתכנון
Jonathan Heyman1.8K vistas
קציר-מצע יחד לוועד המקומי por יחד קציר
קציר-מצע יחד לוועד המקומיקציר-מצע יחד לוועד המקומי
קציר-מצע יחד לוועד המקומי
יחד קציר141 vistas
מצגת היום השני והשלישי por MerhavMIU
מצגת היום השני והשלישימצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
MerhavMIU335 vistas
Designing The City Final por khourys
Designing The City FinalDesigning The City Final
Designing The City Final
khourys283 vistas
עמותת המרחב סדנא 3 por MerhavMIU
עמותת המרחב  סדנא 3עמותת המרחב  סדנא 3
עמותת המרחב סדנא 3
MerhavMIU956 vistas
Designing The City por guest81706b
Designing The CityDesigning The City
Designing The City
guest81706b215 vistas
מצגת היום השני והשלישי por MerhavMIU
מצגת היום השני והשלישימצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
MerhavMIU573 vistas
ספיבק יונה דוח ביניים - דיור por acri009
ספיבק יונה דוח ביניים - דיורספיבק יונה דוח ביניים - דיור
ספיבק יונה דוח ביניים - דיור
acri009929 vistas
Cities, municipalities and urban economy por Yogev Sharvit
Cities, municipalities and urban economyCities, municipalities and urban economy
Cities, municipalities and urban economy
Yogev Sharvit566 vistas
Mayors Institute In Israel Kick Off Meeting Nov09 por Nachman Shelef
Mayors Institute In Israel Kick Off Meeting Nov09Mayors Institute In Israel Kick Off Meeting Nov09
Mayors Institute In Israel Kick Off Meeting Nov09
Nachman Shelef3K vistas
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד por MerhavMIU
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדודתכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד
MerhavMIU1.6K vistas

Más de MerhavMIU

המיזם המשותף - קרית גת por
המיזם המשותף - קרית גתהמיזם המשותף - קרית גת
המיזם המשותף - קרית גתMerhavMIU
1.9K vistas100 diapositivas
המעבדה להעצמה עירונית - טירת הכרמל por
המעבדה להעצמה עירונית - טירת הכרמלהמעבדה להעצמה עירונית - טירת הכרמל
המעבדה להעצמה עירונית - טירת הכרמלMerhavMIU
1K vistas138 diapositivas
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד por
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדודתכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדודMerhavMIU
1.5K vistas94 diapositivas
מצגת פתחה-לישראל-עירונית-חלק-1.pdf1 por
מצגת פתחה-לישראל-עירונית-חלק-1.pdf1 מצגת פתחה-לישראל-עירונית-חלק-1.pdf1
מצגת פתחה-לישראל-עירונית-חלק-1.pdf1 MerhavMIU
739 vistas34 diapositivas
סדנא 7 por
סדנא 7סדנא 7
סדנא 7MerhavMIU
642 vistas33 diapositivas
חוברת סדנא 6 por
חוברת סדנא 6חוברת סדנא 6
חוברת סדנא 6MerhavMIU
629 vistas27 diapositivas

Más de MerhavMIU(13)

המיזם המשותף - קרית גת por MerhavMIU
המיזם המשותף - קרית גתהמיזם המשותף - קרית גת
המיזם המשותף - קרית גת
MerhavMIU1.9K vistas
המעבדה להעצמה עירונית - טירת הכרמל por MerhavMIU
המעבדה להעצמה עירונית - טירת הכרמלהמעבדה להעצמה עירונית - טירת הכרמל
המעבדה להעצמה עירונית - טירת הכרמל
MerhavMIU1K vistas
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד por MerhavMIU
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדודתכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד
MerhavMIU1.5K vistas
מצגת פתחה-לישראל-עירונית-חלק-1.pdf1 por MerhavMIU
מצגת פתחה-לישראל-עירונית-חלק-1.pdf1 מצגת פתחה-לישראל-עירונית-חלק-1.pdf1
מצגת פתחה-לישראל-עירונית-חלק-1.pdf1
MerhavMIU739 vistas
סדנא 7 por MerhavMIU
סדנא 7סדנא 7
סדנא 7
MerhavMIU642 vistas
חוברת סדנא 6 por MerhavMIU
חוברת סדנא 6חוברת סדנא 6
חוברת סדנא 6
MerhavMIU629 vistas
חוברת סדנא 5 סופי por MerhavMIU
חוברת סדנא 5  סופיחוברת סדנא 5  סופי
חוברת סדנא 5 סופי
MerhavMIU904 vistas
חוברת מכון-ראשי-ערים-סדנא-4 por MerhavMIU
חוברת מכון-ראשי-ערים-סדנא-4חוברת מכון-ראשי-ערים-סדנא-4
חוברת מכון-ראשי-ערים-סדנא-4
MerhavMIU807 vistas
חוברת מכון-ראשי-ערים-סדנא-4 por MerhavMIU
חוברת מכון-ראשי-ערים-סדנא-4חוברת מכון-ראשי-ערים-סדנא-4
חוברת מכון-ראשי-ערים-סדנא-4
MerhavMIU523 vistas
חוברת סדנא 2_סופי_21-10-10 por MerhavMIU
חוברת סדנא 2_סופי_21-10-10חוברת סדנא 2_סופי_21-10-10
חוברת סדנא 2_סופי_21-10-10
MerhavMIU642 vistas
מצגת הסיכום של ימי השאררט באשדוד por MerhavMIU
מצגת הסיכום של ימי השאררט באשדודמצגת הסיכום של ימי השאררט באשדוד
מצגת הסיכום של ימי השאררט באשדוד
MerhavMIU345 vistas
נתניה - התחדשות עירונית por MerhavMIU
נתניה - התחדשות עירוניתנתניה - התחדשות עירונית
נתניה - התחדשות עירונית
MerhavMIU328 vistas
תחבורה והתחדשות עירונית רחוב הרצל אשדוד por MerhavMIU
תחבורה והתחדשות עירונית רחוב הרצל אשדודתחבורה והתחדשות עירונית רחוב הרצל אשדוד
תחבורה והתחדשות עירונית רחוב הרצל אשדוד
MerhavMIU541 vistas

מצגת מפגש-ראשון-ושני

 • 1. ישראל עירונית 2050 תכנית פעולה וכלים לחיזוק הערים בישראל חומר רקע לסדנת עבודה שנייה T.O.C לגיבוש מסגרת הפרויקט בשיטת (Theory of change( ינואר 2013
 • 2. פרויקט ישראל עירונית 2050 • מטרת הפרויקט להכין מסמך מדיניות ותוכנית פעולה לחיזוק העירוניות במדינת ישראל, ולהניחם על שולחן הכנסת, הממשלה, ובפני הציבור המקצועי והרחב כמצע לדיון ציבורי וכבסיס למדיניות עירונית בישראל. • משך התוכנית כשנה וחצי. • אחד הכלים שיגובשו יבחן כמקרה בוחן בעיר אשדוד, אשר מתלווה לכל התהליך. • לפרטים נוספים על הפרויקט לחץ כאן
 • 3. ? )T.O.C( מהי תיאוריה של שינוי • שיטת תכנון שבאמצעותה בונים מהלכים לשינוי המציאות. • התהליך כולו סובב סביב המהלך אותו רוצים להוביל והוא בנוי בצורה לוגית שלב אחר שלב – כאשר כל שלב מושתת על קודמו. • בתהליך נעשה מיפוי שיטתי לאחור בו קובעים המשתתפים את החזון ולאחר מכן את התוצרים והתנאים המקדימים הדרושים להשגתו.
 • 4. 1. מהן הבעיות? 2. מה מונע את פתרונן? 3. מה החזון? ?)Goals( 4. מהן המטרות 5. מי הן אוכלוסיות היעד? 6. מהם מחוללי השינוי באוכלוסיות היעד? 7. מהם מדדי ההצלחה? 8. מהן הפעולות והתוכניות שישיגו את התוצרים?
 • 5. דוגמא להמחשה חיזוק קריאת ספרים בקרב ילדים
 • 6. מה היה במפגש הקודם? • במהלך הסדנא הראשונה ) 16-17 לינואר( השלמנו 5 שלבים . מתוך 8 • בסדנא לקחו חלק נציגי מרבית השותפים לפרויקט: 4 משרדי ממשלה, העיר אשדוד, 10 ארגונים אזרחיים, נציגי האקדמיה ו 3- חברות יזמיות מהמובילות בארץ. • בהמשך מצגת זו יוצגו תוצרי הסדנא.
 • 7. לו"ז המפגש הבא ) 31 לינואר( 9:30 התכנסות וכיבוד קל. – 9:00 10:00 פתיחה: תמצית הצגת תוצרים עד כה. – 9:30 10:30 דיון ועבודה על תוצרי היומיים הקודמים. – 10:00 11:30 תוצרים – מחוללי שינוי באוכלוסיות היעד. – 10:30 11:45 הפסקה. – 11:30 13:00 המשך תוצרים. – 11:45 14:00 מדדים להצלחה. – 13:00 15:00 ארוחת צהרים. – 14:00 15:45 המשך מדדים להצלחה. – 15:00 17:00 פעולות ותכניות להשגת התוצרים. – 15:45 17:30 סיכום והערות לקראת ההמשך. – 17:00
 • 9. מהן הבעיות? קבוצה א' קבוצה ב' קבוצה ג' קבוצה ד' העיר אינה נתפסת כערך )אלא להיפך – הכפר נתפס כערך( לכן אין מדיניות לאומית לעירוניות אין אלטרנטיבה מציאותית למגורים איכותיים בעיר – במחיר אטרקטיבי היעדר התהוות מתמדת. קל מדי להקים מקומות "סגורים" שלא ניתן להיכנס ולשנות אותם ולאפשר להם להתפתח. ערים חד מימדיות ללא עירוב שימושים. חוסר זהות של מקום. מרכז לא מוגדר. הפרדת שימושים. העדפת החדש תמיד על פני הקיים והישן. אין אג'נדה וכלים לעירוניות בתכנון. אין קו מנחה לשירותים, קהילתיות וכו' החלטות מתקבלות רנדומלית היעדר מרחב ציבורי. אין מספיק מורכבות עירונית, אפשרויות בחירה שמאפשרות חיבורים וקשרים. היעדר "נראטיב מקומי". היעדר תפיסה משותפת של עירוניות. עירוב תרבויות ביחס לנושא. מרחב ציבורי רדום והעדפת היבדלות. תפיסה ריכוזית של השלטון המרכזי וניסיון להתמקצעות לפי נושאים/תחומי סמכות/משאבים של משרדי הממשלה. אין התייחסות בתכנון לגורמים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ומוניציפאליים. רפלקס ההקמה וכיבוש הקרקע. קל מידי להקים מקומות חדשים – קשה בישראל להיכנס לתוך מרקם קיים ולשנות. בניה חדשה על חשבון השקעה בקיים. התוצר התכנוני "העיר" אינו מותאם למשתמש הסופי על סוגיו )כלכלית, חברתית, הנגשה וכו'( קיים פער בין חלום למציאות. היעדר "הוגי עיר" היעדר מפגש אקראי. אין לגיטימציה למגוון. אין למידה - פועלים כל הזמן באותו אופן. כולם מדברים על כולם. העושר הפרטי על חשבון המרחב הציבורי. אין צמיחה מכלילה ומיצוי נכסים מקומיים יחודיים.
 • 10. מה מונע את פתרון הבעיות? קבוצה א' קבוצה ב' קבוצה ג' קבוצה ד' "תפיסת קרקע" ריכוזיות יתר של השלטון המרכזי. היעדר התהוות מתמדת – ערים חד מימדיות. אין חינוך לעירוניות מגיל צעיר. וחינוך ליתרונות שלה. חיי משפחה "בכפר". חוסר מודעות לתפקיד התכנון בהבניית חברה. העדפת החדש על פני התחדשות. חוסר כבוד לקיים חברת מהגרים חסרת שורשים – יוצר בילבול. גם כאשר העולים מגיעים מתרבות עירונית תלות כלכלית של התכנון. ראשי רשויות לא רוצים תושבים בגלל שיקולים כלכליים. היעדר ידע – אין מספיק ידע בקרב מקבלי החלטות, ראשי רשויות וכו'. גם כשמצליחים לגבש תרבות עירונית – נתקלים בחוקים ותקנים שמקשים על מימושה. שיתוף ודיאלוג עם תושבים. סיסטם התכנון הבנוי על "ממלכות" ולא תכנון אינטגרטיבי. וחוסר במחויבות הגורמים במערכת לעבודה עם החברה האזרחית ותהליכים. היעדר ראיה אינטגרטיבית – הוליסטית – אינטרדסיפלינרי. חוסר יכולת להתמודד עם המורכבות. מצד שני התעסקות בכללים קטנוניים ותב"עות היעדר אחריות למרחב הציבורי. אף אחד לא אחראי לה. השקעה במרחב הציבורי – גם כאשר היא נעשית אז יש העדפת הרכבים. ממ"י מובל משיקולים כלכליים. תרבות: 1. מגורים בעיר. 2. העדפת החדש על ישן 3. חוסר נכונות ללמידה. 4. הקצאת משאבים למחקר, בקרה, הערכה, ותכנון ארוך טווח. אין כללים ברורים מהי עיר טובה, היעדר מדיניות והנחיות – עם גמישות נדרשת ועם מתן אוטונמיה לערים לשנות. הערים נוצרו כאוסף שכונות ולא כמארג עירוני אחד. היעדר סימביוזה – בין הנושא התכנוני, הקהילתי, הסביבתי. חיים בעולם של גדרות בין היתר משיקולי בטחון.
 • 11. החזון במדינת ישראל תהא עדיפות לחיים עירוניים. מדיניות ממשלתית ברורה ומנגנוני יישום אזוריים ומקומיים יבטיחו פיתוח עירוני בר-קיימא עבור מגוון האוכלוסיות בישראל: פיתוח שיאפשר לכל אדם נגישות מירבית לשירותים, להזדמנויות וליתרונות, שעירוניות במיטבה יכולה להציע.
 • 12. )Goals( המטרות 1. קיימת הכרה רווחת שהעירוניות הינה ערך קיומי 2. העירוניות בישראל מתפתחת בתהליך של למידה מתמדת 3. עולם התכנון מקדם עירוניות 4. מוסדות המדינה מקדמים ומתעדפים עירוניות 5. ערים נבנות ומתחדשות באופן שמקדם איכות חיים עירוניים
 • 13. פירוט המטרות )המשך( 1. קיימת הכרה רווחת שהעירוניות הינה ערך קיומי 1.1 הפנמת העירוניות כהכרח קיומי לחברה בישראל. הבנה רווחת בציבור כי חיי היומיום של מרבית תושבי ישראל הינם בעלי אופי עירוני ומטרופוליני ביסודם ועל כן מדרגים את נושא העירוניות במקום גבוה. אוכלוסיית יעד: ציבור רחב, תקשורת, מערכת חינוך פורמאלית ובלתי פור', עירייה, מגזר שלישי 1.2 הגדרת חיזוק העירוניות כיעד לאומי. אוכלוסיית יעד: ממשלה, ח"כים וראשי ערים 1.3 מוסדות המדינה רואים עצמם אחראים לכך שהתושבים זוכים לערים אשר מעניקות לתושביהן רמת שירותים גבוהה לצד הזדמנויות כלכליות, חברתיות, ותרבותיות למימוש הפוטנציאל הגלום בהם כפרטים וכקהילה. אוכלוסיית יעד: ממשלה, ח"כים וראשי ערים 1.4 חינוך לעירוניות בקרב הציבור הרחב ומקבלי ההחלטות. אוכלוסיית יעד: משרד החינוך, מגזר שלישי
 • 14. פירוט המטרות )המשך( 2. העירוניות בישראל מתפתחת בתהליך של למידה מתמדת 2.1 הכשרה והשתלמויות: • מערכת הכשרה ראשונית לתכנון לעירוניות באקדמיה ולבעלי מקצוע. • מערכת הכשרה מתמשכת שמעדכנת בידע חדש )השתלמויות( גם למקבלי החלטות שאינם במקצוע. אוכלוסיית יעד: אקדמיה, מל"ג, משרד האוצר, משרד רוה"מ, מרכז השלטון המקומי, משרד הפנים, מפע"מים, פורום ה 15- 2.2 קיימת מערכת מחקר ופיתוח אשר: • מפתחת כלים ושיטות להטמעה ולהשמשת ידע תיאורטי קיים. • בוחנת את מידת הצלחתם של פרויקטים ולומדת אותם. • מגבשת עבור עולם התכנון כלים ומדדים להערכת עירוניות. • מחלקת מענקי מחקר לאקדמיה לצורך העמקת הידע. אוכלוסיית יעד: משרד האוצר, רוה"מ, הפנים, מרכז השלטון המקומי, מפע"מים, פורום ה 15- 2.3 בעלי תפקידים בשירות הציבורי הם המתווכים בין התיאוריה לפרקטיקה וצריכים להיות המנהיגים בתחומם. אוכלוסיית יעד: ראשי ערים, נציבות שירות המדינה, משרד האצר 2.4 הפער בין התיאוריה העירונית והפרקטיקה המקצועית נשמר ומפרה. אוכלוסיית יעד: בי"ס לתכנון, הקהילה המקצועית, חברה אזרחית
 • 15. פירוט המטרות )המשך( 3. עולם התכנון מקדם עירוניות 3.1 מערכת התכנון הלאומית תומכת בעירוניות: 3.1.1 מדיניות: ,)) מדיניות תכנון לאומית שתומכת בעירוניות )בהתאם לכלים ולמדדים ) 2.2 לרבות חוק התכנון, התקנים ותקנות המדיניות הקרקעית. אוצר, רוה"מ, שיכון, תחבורה, תשתיות, הגנ"ס, פנים )דגש מינהל תכנון(, ח"כים, חברה אזרחית 3.1.2 שיטה ומנגנונים: • מוסדות התכנון מתכננים באמצעות "כללי מדיניות" בלבד, להבדיל משיטת תוכניות מתאר. • תהליכי התכנון קלים להבנה, יעילים ומונגשים. • מנגנונים להשתתפות הציבור ממוסדים ומובנים בתוך מערכת התכנון, כאמצעי לקיצור זמנים. • עדיפות לתכנון ביחידות קטנות על פני פרויקטים גדולים. אוצר, רוה"מ, שיכון, תחבורה, תשתיות, הגנ"ס, פנים )בדגש מינהל תכנון(, ח"כים, חברה אזרחית 3.2 מערכת אישור תוכניות הבניה תומכת בעירוניות: פרויקטים ותהליכים מוערכים לפי מידת תרומתם לעירוניות על בסיס הכלים והמדדים שגובשו. אוכלוסיית יעד: מוסדות תכנון, רשויות מקומיות ואזוריות, ממשלה 3.3 מתקיים איזון בין המערכת הקובעת מדיניות תכנון לבין המערכת המאשרת תוכניות בניה. המערכת והאנשים הפועלים בה כפופים לכללי האחריותיות, חשופים לדיון ציבורי פתוח ולבקרה ציבורית. ?
 • 16. פירוט המטרות )המשך( 4. מוסדות המדינה מקדמים ומתעדפים עירוניות 4.1 קיים גורם אחד בעל סמכות לתכנון וחקיקה ואשר מהווה כתובת מקצועית ורגולטור למערכת התכנון. 4.2 הממשלה מבזרת את כוחה ומאצילה מסמכותה למינהלים מטרופולינים, אזוריים ומקומיים. 4.3 מינהלים מטרופוליניים ואזוריים מבצעים תיאום בנושאים על- מקומיים. 4.4 חלוקת הנטל בין הרשויות וחלוקת המשאבים בין הרשויות נקבעות באופן המעודד עירוניות. 4.5 תמחור משאבים וקרקעות נעשה בראיה עירונית. אוכלוסיית יעד: ממשלה, ח"כים וראשי ערים ? 5 ,3 , האם זהו קהל היעד גם לגבי 1
 • 17. פירוט המטרות )המשך( 5. ערים נבנות ומתחדשות באופן שמקדם איכות חיים עירוניים העירייה תופסת את העירוניות באופן מערכתי וחוצה-תחומים: 5.1 מרחב ציבורי תוסס עם עירוב שימושים במוקדים העירוניים. הערים רואות במרחב הציבורי וברחוב מרכיב יסודי היות ושם נוצרים מרבית ההזדמנויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות. 5.2 לכל עיר יהיה לפחות מוקד עירוני אחד עם עירוב שימושים. עירוב שימושים במוקדים העירוניים מבטיחים נוכחות של אנשים שונים, בזמנים שונים, למטרות שונות ברחובות העיר ומצמצמים את התלות ברכב. 5.3 נגישות גבוהה והוגנת לכולם לשירותים איכותיים ולהזדמנויות, בין היתר באמצעות רשת רחובות רציפה, צפופה והליכתית. 5.4 ערים קיימות מתמלאות ומצטופפות ועל ידי כך מאפשרות לשירותים ולמסחר בעל ספי כניסה גבוהים להתקיים. ערים נמנעות מלהפשיר קרקע בתולית ומלפרוש תשתיות חדשות יקרות לתחזוקה. 5.5 מגוון ומפגש בין אוכלוסיות שונות, בין היתר על ידי גיוון אופי הבינוי ושילוב דיור בר-השגה בכל אזורי העיר. 5.6 התנועה בערים מתנהלת בעיקר באמצעות תחבורה ציבורית, אופניים והליכה. תכנון מוקדים עירוניים נעשה סביב אמצעי התחבורה הציבורית. העיר נמנעת מעידוד השימוש ברכב הפרטי באמצעות מדיניות חניה מפלה. 5.7 שטחים פתוחים מחוץ לעיר נשמרים מחד גיסא. מאידך גיסא, שטחים פתוחים ומבני ציבור בתוך העיר זוכים לתכנון איכותי, עם מספר רב של תושבים הנמצאים במרחק הליכה מהם. 5.8 הדמוקרטיה העירונית משתפת, מעודדת יוזמות בקנה מידה קטן בכדי ליצור מעורבות ואחריות ציבורית המובילים לפרויקטים טובים יותר. 5.9 העיר מחזקת את המרכז הוותיק של העיר, מחייה אותו ויוצרת תחושת גאווה מקומית של תושבי העיר. 5.10 מינוף, שימור וקידום היסטוריה מקומית ונכסים ייחודיים, עירוניים ואזוריים, באופן התורם לזהות ולמיצוב העיר. אוכלוסית יעד: עיריות, משרדי ממשלה, חכ"ים, בי"ס לתכנון ? 10 ,9 ,7 , מה לגבי 4 ,2
 • 18. נתראה ב 31- לינואר, 9:00 , בבצלאל רחוב יפו 23 , ירושלים )בית הדואר, מול כיכר ספרא( mor.gilad@gmail.com לפרטים: גילעד מור, מרכז הפרויקט