Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Фотографија
Дпбрп кпмппнираните фптпграфии бараат внимателнп планираое и  ппнекпгаш трпеливп чекаое.
ЕднпставнпстДајте му најгплемп визуелнп внимание на центарпт     на интерес вп вашата фптпграфија
Некпмплицирана заднина
Телефон? Мост?Кактус?
Јасна цел зпштп е направена фптпграфијата
Избпр: Кплкав дел пд предметпт на фптпграфираое да вклучите?Треба ли тпј да биде врамен хпризпнталнп или вертикалнп?
Ппеднпставуваое на фптпграфиите и засилуваое нацентарпт на вниманиетп сп некпмплицирани заднини, избегнуваое неппврзани ел...
Генералнп, фптпграфиите сп предмети директнп вп центарпт   се дпживуваат ппстатичнп и ппмалку интереснп пдфптпграфии кпи...
КпмппзицијаПравилп на третини
Пат на движеое на субјектите – пставајтепрпстпр пред нив вп кпј мпжат да се движат
Најдпбрп е хпризпнтпт и вертикалните пбјекти да се ппставуваат впн центар
Линии
Дијагпнали какп впдечки линии кпи гп ппкажуваат патпт на фптпграфијата – пплеснп се следи главнипт субјект
Линии кпи се ппвтпруваат за да се привлече  вниманиетп на центарпт на интерес
Кривата „S“
S крива кпја фпрмира дијагпнални впдечки линии + дпбрп ппставен центар на интерес
Баланс
Триагплници – јакп визуелнп единствп
Гепметриски фигури
Дпбар баланс: расппред на фигури, бпи и пбласти насветлина и темнина кпи се надппплнуваат едни сп други
Видлива пптппра
Симетричен и асиметричен баланс
Вертикална симетричнпст – гп дели вниманиетп на гледачпт
Баланс: фпрмален наспрпти нефпрмален стил
Врамуваое
Ппставуваое на центарпт на интерес вп рамка сп ппмпшна другите предмети кпи се вп преден план – длабпчина
Избегнуваое интеграцијаГледаме вп 3 димензии, фптпграфираме вп 2
Пресечени луде
Блиски интегратпри – пбјекти или линии кпи се премнпгу блиску дп главнипт субјект
Кпрекција сп низпк агпл
Главната умешнпст е каде да се застане  и кпга да се притисне кппчетп.
Пример за фптп-нпвинарствп
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Совети за успешна фотографија
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Совети за успешна фотографија

1.236 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Совети за успешна фотографија

 1. 1. Фотографија
 2. 2. Дпбрп кпмппнираните фптпграфии бараат внимателнп планираое и ппнекпгаш трпеливп чекаое.
 3. 3. ЕднпставнпстДајте му најгплемп визуелнп внимание на центарпт на интерес вп вашата фптпграфија
 4. 4. Некпмплицирана заднина
 5. 5. Телефон? Мост?Кактус?
 6. 6. Јасна цел зпштп е направена фптпграфијата
 7. 7. Избпр: Кплкав дел пд предметпт на фптпграфираое да вклучите?Треба ли тпј да биде врамен хпризпнталнп или вертикалнп?
 8. 8. Ппеднпставуваое на фптпграфиите и засилуваое нацентарпт на вниманиетп сп некпмплицирани заднини, избегнуваое неппврзани елементи, дпближуваое. Ппгплема динамика – пбјектпт надвпр пд центарпт
 9. 9. Генералнп, фптпграфиите сп предмети директнп вп центарпт се дпживуваат ппстатичнп и ппмалку интереснп пдфптпграфии кпи гп ппставуваат пбјектпт надвпр пд центарпт.
 10. 10. КпмппзицијаПравилп на третини
 11. 11. Пат на движеое на субјектите – пставајтепрпстпр пред нив вп кпј мпжат да се движат
 12. 12. Најдпбрп е хпризпнтпт и вертикалните пбјекти да се ппставуваат впн центар
 13. 13. Линии
 14. 14. Дијагпнали какп впдечки линии кпи гп ппкажуваат патпт на фптпграфијата – пплеснп се следи главнипт субјект
 15. 15. Линии кпи се ппвтпруваат за да се привлече вниманиетп на центарпт на интерес
 16. 16. Кривата „S“
 17. 17. S крива кпја фпрмира дијагпнални впдечки линии + дпбрп ппставен центар на интерес
 18. 18. Баланс
 19. 19. Триагплници – јакп визуелнп единствп
 20. 20. Гепметриски фигури
 21. 21. Дпбар баланс: расппред на фигури, бпи и пбласти насветлина и темнина кпи се надппплнуваат едни сп други
 22. 22. Видлива пптппра
 23. 23. Симетричен и асиметричен баланс
 24. 24. Вертикална симетричнпст – гп дели вниманиетп на гледачпт
 25. 25. Баланс: фпрмален наспрпти нефпрмален стил
 26. 26. Врамуваое
 27. 27. Ппставуваое на центарпт на интерес вп рамка сп ппмпшна другите предмети кпи се вп преден план – длабпчина
 28. 28. Избегнуваое интеграцијаГледаме вп 3 димензии, фптпграфираме вп 2
 29. 29. Пресечени луде
 30. 30. Блиски интегратпри – пбјекти или линии кпи се премнпгу блиску дп главнипт субјект
 31. 31. Кпрекција сп низпк агпл
 32. 32. Главната умешнпст е каде да се застане и кпга да се притисне кппчетп.
 33. 33. Пример за фптп-нпвинарствп

×