Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
 Detyre kursi Kursi : Fiskalitet Tema: organizimi I sistemit tatimor ne Republiken eShqiperisePunoi : Pranoi:Marsela DE...
 Cfare eshte nje administrate tatimore? Cilat jane parimet e saj? Si ndahet administrata tatimore? Cfare eshte D.P.T?...
 Teresi organesh, institucionesh, sektoresh,zyrash, te shperndara ne territorin e Republikesse Shqiperise sipas specifika...
• Zbatimi i njejte dhe efektiv i legjislacionit nga ana eadministrates tatimore.• Nxitja e vetevleresimit dhe vetedeklarim...
 Bashkepunimi me organet tatimore vendase dhenderkombetare per te luftuar problemin emesiperm. Studimin ne ndryshimet e ...
Administrata tatimore qendrore, ku perfshihen:Drejtoria e Pergjithshme e TatimeveDrejtorite rajonale te sajDrejtoria e Ape...
 Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, bashkeme drejtorite rajonale te saj, eshte autoriteti ivetem tatimor qendror ne Rep...
• Te siguroje shperndarje te drejte te burimeve ne çdodrejtori rajonale te tatimeve.• Te ofroje asistence per te siguruar ...
 Te bashkepunoje me te gjitha drejtorite rajonale tetatimeve per te pergatitur plane vjetore pune. Te pergatise raporte ...
• Kjo drejtori perbehet nga:• Drejtori i Drejtorisë së Auditit të Brendshem(ashtu sine cdo drejtori roli I tij eshte motiv...
 Drejtoria e Investigimit te Brendshëm (Antikorrupsion) eshtestrukture e specializuar parandalimi, zbulimi dhe hetimiadmi...
 Objektivi kryesor i punes se Drejtorise se Hetimit Tatimor neDrejtorine e Pergjithshme te Tatimeve, se bashku me Drejtor...
• Objektivi kryesor i Drejtorise se Apelimit Tatimor eshtegarantimi i trajtimit ligjor, te barabarte, asnjeanes dhe mekomp...
 Drejt. e Shërbimit dhe Regjistrimit të Tatimpaguesve, ështëpërgjegjëse për sigurimin e ofrimit te ndihmes dhe asistences...
 Sherbejne si ndermjetes funksionale midia adm. Tatimoredhe dejtorive rajonale tatimore. Misioni i tyre është të kontrib...
 Drejtorite rajonale jane struktura te Adm. Tatimore qerealizojne ne menyre te drejteperdrejte disa funksione: 1.Ofrojne...
 Individi ne rolin e drejtorit te drejtorise rajonalesherben si nje ure kalimi per lidhjen e funksionevete D.P.T me rajon...
2 sektoret e kesaj drejtorie jane: Sektori I edukimit dhe I marredhenieve me publikun Sektori I asistences dhe I rregjis...
 Ka vetem nje sektor qe vlereson dhe kontabilizon teardhurat. Duke I kontrolluar detyrimet tatimore dheduke perpunuar dek...
2 jane sektoret kryesore me te cilet operon:1. sektori Iverifikimit ne terren: qe ne saje te vizitave te percaktuarane man...
2 jane sektoret qe e realizojne kete funksion:Sektori I mbledhjes : te identifikoje rastet e mospagesesdhe te deklaratave ...
 Merret me ceshtjet financiare dhe identifikin eqarte te tyre per ti paraqitur po qarte parapara organeve per situaten fi...
Ka nje funksion te rendesishem sepse heton ne lidhje meshkeljet penale qe behen ne idhje me tatimin dhe synoncuarjen e tyr...
“Administrata tatimore e shqiperise eshtenje sistem i tere i shtrire ne gjitheShqiperine ,i ligjshem,funksional meparime t...
 Si eshte I organizuar sistemi tatimor ne R.SH? Administrata tatimore perbehet nga 2 lloj adm:1. Adm tatimore qendrore(q...
 Ka nen juridiksionin e saj : Auditin e brendshem Investigimin e brendshem (antikorrupsionin) Drejtorine e hetimit tat...
 Perbehet nga 5 departamente kryesore:1. Dep. Operacional (funksionet jane te larmishme qenga edukimi, kontrolli tatimor,...
 Drejtori I DRT qe eshte edhe pika lidhese midis DRTdhe DPT sektori I sherbimit ne mardheniet me publikunedukimin e tij...
 Ne mbeshtetje te nenit 102, pika 4 te Kushtetutes se Republikes se Shqiperisedhe ne zbatim te nenit 10, pika 1 te ligjit...
 Mancellari Ahmet; Haderi sulo;Kule Dhori; QiriciStefan “Hyrje ne Ekonomi”, politika fiskale faqja395 – 408, shtepia botu...
Det.kursi.Fiskalitet bachelor 01
Det.kursi.Fiskalitet bachelor 01
Det.kursi.Fiskalitet bachelor 01
Det.kursi.Fiskalitet bachelor 01
Det.kursi.Fiskalitet bachelor 01
Det.kursi.Fiskalitet bachelor 01
Det.kursi.Fiskalitet bachelor 01
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Det.kursi.Fiskalitet bachelor 01

1.921 visualizaciones

Publicado el

Organizimi I Sistemit Tatimor ne Republiken e Shqiperise

Publicado en: Economía y finanzas
 • Sé el primero en comentar

Det.kursi.Fiskalitet bachelor 01

 1. 1.  Detyre kursi Kursi : Fiskalitet Tema: organizimi I sistemit tatimor ne Republiken eShqiperisePunoi : Pranoi:Marsela DEDA prof. Fatbardha KADIUMimoze FERATIKaterina SULI
 2. 2.  Cfare eshte nje administrate tatimore? Cilat jane parimet e saj? Si ndahet administrata tatimore? Cfare eshte D.P.T? Cfare jane drejtorite rajonale tatimore? Cila eshte “ura lidhese” midis D.P.T dhe drejtoriverajonale tatimore?
 3. 3.  Teresi organesh, institucionesh, sektoresh,zyrash, te shperndara ne territorin e Republikesse Shqiperise sipas specifikave te ndryshme(me kryesorja ndarja gjeografike) me funksioninkryesor : realizimin e nje politike fiskale sa meefektive dhe eficente nga ana e organeveqeveritare.
 4. 4. • Zbatimi i njejte dhe efektiv i legjislacionit nga ana eadministrates tatimore.• Nxitja e vetevleresimit dhe vetedeklarimit tëdetyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit.• nxitja e respektimit vullnetar te legjislacionit tatimor,nepermjet informimit, edukimit dhe publikimit teakteve nenligjore.• Hartimi dhe zbatimi i strategjive dhe planeveoperacionalë per të garantuar zbatimin e legjislacionittatimor dhe luftimin e shmangieve tatimore dhe tëevazionit tatimor
 5. 5.  Bashkepunimi me organet tatimore vendase dhenderkombetare per te luftuar problemin emesiperm. Studimin ne ndryshimet e biznesit dhe mjedisitlegjislativ, si dhe pershtatja e sistemeve teorganizimit te burimeve, te teknologjise seinformacionit dhe proceseve te punes, per arritjen eefiçences dhe te efektivitetit te duhur.
 6. 6. Administrata tatimore qendrore, ku perfshihen:Drejtoria e Pergjithshme e TatimeveDrejtorite rajonale te sajDrejtoria e Apelimit TatimorAdmin. Tatimore sipasshtrirjesAdmin. Tatimore qendrore (nenvaresine e M.F)Admin.tatimore vendore (shtrirjae veprimtarise eshte e kufizuar)nenshtrohet qeverisjes vendore
 7. 7.  Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, bashkeme drejtorite rajonale te saj, eshte autoriteti ivetem tatimor qendror ne Republiken eShqiperise. Asnje organ tjeter, perfshire ketu Kontrollin eLarte te Shtetit dhe strukturat e tjera teauditimit te jashtem, nuk ka te drejte tekontrolloje, te percaktoje apo ndryshojëshumen e detyrimeve tatimore tetatimpaguesve te veçante .
 8. 8. • Te siguroje shperndarje te drejte te burimeve ne çdodrejtori rajonale te tatimeve.• Te ofroje asistence per te siguruar zbatimin korrekt teligjeve tatimore.• Te pergatise dhe te miratoje planin strategjik teobjektivave dhe synimeve kryesore te administratestatimore per nje periudhe afat-shkurter, afat-mesme dheafat-gjate• Te evidentoje, ne baze te eksperiences nevojat perndryshime dhe te paraqese propozimet perkatese neMinistrine e Financave lidhur me ndryshimet ne ligjettatimore dhe ne aktet nen-ligjore
 9. 9.  Te bashkepunoje me te gjitha drejtorite rajonale tetatimeve per te pergatitur plane vjetore pune. Te pergatise raporte te vleresimit te punes per secilendrejtori rajonale te tatimeve. Te percaktoje planin e buxhetit te çdo drejtorie rajonalete tatimeve dhe te kontrolloje zbatimin e tij.
 10. 10. • Kjo drejtori perbehet nga:• Drejtori i Drejtorisë së Auditit të Brendshem(ashtu sine cdo drejtori roli I tij eshte motivimi, harmonizimi Ipunes standarte)• Stafi i Auditit të Brendshëm(jane burimet njerezoredhe materiale qe realizojne funksionin kryesor te saj )• Dokumentacioni i Auditimit(zakonisht jane raportevleresimi per qellim te percaktuar)• Funksioni I kesaj drejtorie ashtu si ne nje njesiekonomike eshte : te testoje mirfunksionimin eD.P.T ne cdo hallke te saj dhe ti prezantoje drejtoritte DPT dokumentin mbi vleresimin e gjendjes.
 11. 11.  Drejtoria e Investigimit te Brendshëm (Antikorrupsion) eshtestrukture e specializuar parandalimi, zbulimi dhe hetimiadministrativ e penal në administratën tatimore qendrore. venia para pergjegjesise administrative dhe penale te punonjesvete administrates tatimore qendrore, te cilet shkelin ligjet, etiken,kane konflikte interesi apo jane te perfshire ne vepra korruptive,qe pengojne qellimin kryesor te adm. Tatimore ne vend.Kjo drejtori ne perberjen e saj ka : Drejtori i Investigimit te Brendshem (Antikorrupsion): Stafi i Drejtorise se Investigimit te Brendshem (Antikorrupsion).
 12. 12.  Objektivi kryesor i punes se Drejtorise se Hetimit Tatimor neDrejtorine e Pergjithshme te Tatimeve, se bashku me DrejtoriteHetimit Tatimor ne Drejtorite Rajonale Tatimore, eshte marrja emasave per te parandaluar, luftuar dhe zbuluar shkeljet penaleqe lidhen me tatimet, si dhe per t’i çuar ato para drejtesise. Kjo drejtori perbehet nga: Drejtori i Hetimit Tatimor Sektori i Informacionit dhe Analizes (Inteligjenca) Sektori i Investigimit Sektori i Zbatimit (Task- Force)
 13. 13. • Objektivi kryesor i Drejtorise se Apelimit Tatimor eshtegarantimi i trajtimit ligjor, te barabarte, asnjeanes dhe mekompetence profesionale te ankesave te tatimpaguesve lidhurme vendimet administrative te Drejtorive Rajonale Tatimore.• Eshte e pavarur ne vendimmarrje lidhur me kundershtimet qetatimpaguesit mund tu bejne vleresimeve te detyrimevetatimore nga ana e Drejtorive Rajonale. Asnje autoritet,perfshire edhe Drejtorin e Pergjithshem te Tatimeve nukmund te ndikoje Vendimin e Drejtorise se Apelimit.• Kjo drejtori perbehet nga:• Drejtori i Apelimit Tatimor• Stafi i Apelimit Tatimor
 14. 14.  Drejt. e Shërbimit dhe Regjistrimit të Tatimpaguesve, ështëpërgjegjëse për sigurimin e ofrimit te ndihmes dhe asistencesper te gjithe tatimpaguesit,dhe per rregjistrimin e tyre. Pergjegjesia e Drej. se menaxhimit te te ardhurave eshtehartimi, implementimi dhe kontrolli i sistemeve te qarta perperpunimin e deklaratave te tatimpaguesve Derjtoria e hetimit tatimor, synon kontrolllin tatimor nedrejtorite rajjonale per arsye te ndryshme(qe nga kontabilitetidhe deri tek deklarartat e taksapaguesve) Drejt. E mbledhjes se te ardhuravembledhjen e detyrimevetatimore te papaguara, identifikimin e mosdeklaruesve, dhesigurimin e marrjes prej tyre te deklaratave te padorezuara
 15. 15.  Sherbejne si ndermjetes funksionale midia adm. Tatimoredhe dejtorive rajonale tatimore. Misioni i tyre është të kontribuojnë në realizimin eobjektivave dhe reformave të Drejtorive RajonaleTatimore, duke siguruar zbatimin e legjislacionit tatimordhe akteve nënligjore në zbatim të tij.
 16. 16.  Drejtorite rajonale jane struktura te Adm. Tatimore qerealizojne ne menyre te drejteperdrejte disa funksione: 1.Ofrojne sherbime dhe asistenca per tatim paguesit 2.Mbledhjen e te ardhurave tatimore dhe perpunimetspecifike te deklaratave 3.Hetojne tatim paguesit shkeles
 17. 17.  Individi ne rolin e drejtorit te drejtorise rajonalesherben si nje ure kalimi per lidhjen e funksionevete D.P.T me rajonin perkates. Eshte pergjegjes per performancen e kesaj njesierajonale ne fushen e tatimit dhe te shperndarjes seta ardhurave. Mer cdo lloj pozicioni ne kete kuader(I emeruar ngaD.P) me qellim qe funksionet te kryhen te plota sinjesi.
 18. 18. 2 sektoret e kesaj drejtorie jane: Sektori I edukimit dhe I marredhenieve me publikun Sektori I asistences dhe I rregjistrimit.Kane nje rol kyc sepse jane pike informacioni per tatimpaguesit duke ndikuar indirekt tek tatimet. Dhegjithashtu eshte pergjegjese per cdo regjistrim, dheperpunon keto te dhena per ti sherbyer si dokumente.
 19. 19.  Ka vetem nje sektor qe vlereson dhe kontabilizon teardhurat. Duke I kontrolluar detyrimet tatimore dheduke perpunuar deklaratat arrin ne perfundimin me tarendesishem te grumbullimit te te ardhurave perrealizimin e objektivave.
 20. 20. 2 jane sektoret kryesore me te cilet operon:1. sektori Iverifikimit ne terren: qe ne saje te vizitave te percaktuarane manuale apo rregullore identifikon raste teshmangieve apo te mos zbatimit dhe ben raportimin e tyre.Sektori I operacioneve te kontrollit qe gjithashtu realizonkontrolle por gjithashtu mban edhe fatura te ndryshme peridentifikimin e tyre.
 21. 21. 2 jane sektoret qe e realizojne kete funksion:Sektori I mbledhjes : te identifikoje rastet e mospagesesdhe te deklaratave te padorezuara dhe te bejeraportimin e tyre. Sektori I menaxhimit te borxhit qepasi eshte identifikuar borxhi hartohen politika nembeshtetje te organeve te tjera per te aplikuarstrategji per realizuar pagimin e tij.
 22. 22.  Merret me ceshtjet financiare dhe identifikin eqarte te tyre per ti paraqitur po qarte parapara organeve per situaten financiare dhe peraplikimin e borxhit ne buxhet. Dhe ne lidhje mepersonelin ka te beje me plotesimin e kriterevete punesimit
 23. 23. Ka nje funksion te rendesishem sepse heton ne lidhje meshkeljet penale qe behen ne idhje me tatimin dhe synoncuarjen e tyre para dyerve te drejtesise sipas sis.vertikal te operimit deri ne drejtorine e pergjithshme tetatimeve.3 jane sek. 1. I analizes qe analizon info. 2. Ihetimit tatimor duke I shkuar deri ne detaje ceshtjeve3. Izbatimit te masave shtrenguese per shkeljen perkatese.
 24. 24. “Administrata tatimore e shqiperise eshtenje sistem i tere i shtrire ne gjitheShqiperine ,i ligjshem,funksional meparime te caktuara per te bererishperndarjen e burimeve, per testabilizuar ekonomine e nje vendi
 25. 25.  Si eshte I organizuar sistemi tatimor ne R.SH? Administrata tatimore perbehet nga 2 lloj adm:1. Adm tatimore qendrore(qe ndikohet nga M.F)2. Adm tatimore vendore(qe kufizohet si shtrirjeterritoriale dhe qe I nenshtrohet org vendore)1.a Adm tatimore qendrore perbehet nga :D.P.T(drejtoria e pergjithshme tatimore) dhe ngaD.R.T(drejtoria rajonale tatimore)
 26. 26.  Ka nen juridiksionin e saj : Auditin e brendshem Investigimin e brendshem (antikorrupsionin) Drejtorine e hetimit tatimor(shmangia nga aplikimettatimore) Drej. e apelimit tatimor(ngritur per kerkesa tetatimpaguesve ne lidhje me vleresimin e tatimeve) Zv drejtoret e mbikqyrjes territoriale qe jane uralidhese midis DPT dhr DRT
 27. 27.  Perbehet nga 5 departamente kryesore:1. Dep. Operacional (funksionet jane te larmishme qenga edukimi, kontrolli tatimor, mbledhja dhemenaxhimi I te ardhurave)2. Dep.i mbikqyrjes territoriale.3. Dep. I proceseve dhe I teknologjise se info(integrontatimet dhe lehtesirat)4. Dep.i sherbimeve I mbeshtetjes dhe m.n(financa,rekrutimi I b.nj, marrdheniet me jashte shtetit (taksatdoganore))
 28. 28.  Drejtori I DRT qe eshte edhe pika lidhese midis DRTdhe DPT sektori I sherbimit ne mardheniet me publikunedukimin e tij Drejtoria e perpunimit dhe menaxhimit te teardhurave Drejtoria e mbledhjes se te ardhurave tepadeklaruara drejtoria e kontrollit tatimor. Drejtoria e hetimit tatimor Sektori I teknologjise se informacionit.
 29. 29.  Ne mbeshtetje te nenit 102, pika 4 te Kushtetutes se Republikes se Shqiperisedhe ne zbatim te nenit 10, pika 1 te ligjit Nr. 9920, date 19.05.2008 “PerProçedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise’’, Ministri i Financave Rregullorja e Brendshme e punës së Administratës Tatimore Qendrore, del nëzbatim të nenit 16, paragrafi 5 të Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurattatimore në Republikën e Shqipërisë”. Administrata tatimore qëndrore sipas parashikimeve të neneve 13-16, të LigjitNr.9920, Datë 19.05.2008” “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” Ligji nr.9920 datë 19.5.2008 “Per Procedurat Tatimore në Republikën eShqipërisë”, në vijim i referuar “Ligji i Procedurave” ose shkurt “Ligji”, dhedispozitat e këtij Udhëzimi “Për Procedurat Tatimore”, në vijim i quajtur shkurt“Udhëzimi”, rregullojnë procedurat per administrimin e detyrimeve tatimore neRepubliken e Shqiperise, si dhe parimet e organizimit e te funksionimit teadministrates tatimore ne Republiken e Shqiperise.
 30. 30.  Mancellari Ahmet; Haderi sulo;Kule Dhori; QiriciStefan “Hyrje ne Ekonomi”, politika fiskale faqja395 – 408, shtepia botuese “PEGI” 2002 Dornbusch Rudriger; Fischer Stanley“MakroEkonomia” Politika Monetare dhe Fiskalefaqja 127 – 144, Botim nderkombetar, ShtepiaBotuese “DITURIA” www.dsht_Njtm@tatime.gov.al www.dsht_Tirana@tatime.gov.al www.dsht_Durres@tatime.gov.al

×