tailieuxanh_svm_inverter_5047.pptx

Thiết kế bộ điều khiển cho mạch
nghịch lưu 3 pha sử dụng
phương pháp điều chế SVM
ở chế độ độc lập
• Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Trần Trọng Minh
• Sinh viên thực hiện: Nguyễn Huy Hoàng : 20161680
Nguyễn Hữu Hoàng Hải : 20161299
Ngô Quang Hà : 20161225
Nội dung
12/14/2022 2
1
2 Mô phỏng
Thiết kế bộ điều khiển
12/14/2022 3
Sơ đồ cấu trúc T-type inverter
Hình 1.1. Cấu trúc T-type inverter
Hình 1.2. Trạng thái van bán dẫn và 3 mức điện áp ra
Phương pháp điều chế SVM
12/14/2022
1
4
Phân Chia Và Chọn Lựa Sector Cho Bộ Nghịch Lưu 3 pha 3 mức
Hình 1.2. Các Vector điện áp nghịch lưu 3 mức
Phương pháp điều chế SVM
12/14/2022
4
5
Cấu trúc thiết kế đối với chế độ nối lưới
Ứng với các giá trị thu được ta xác định được vị trí vector điện áp đặt trong tam giác lớn
Sec III Sec VI Sec V Sec II Sec IV Sec I
1 1
. 0
x y
z z  1 1
. 0
x y
z z 
2 2
. 0
x y
z z  2 2
. 0
x y
z z 
1 0
x
z  1 0
x
z 
3 0
x
z  3 0
x
z  2 0
x
z  2 0
x
z 
• Xác định hai hệ số m1, m2 là tỷ lệ hình chiếu của vector điện áp đầu ra mong muốn
lên 2 vector cơ bản của góc phần sáu
Ứng với các trường hợp ta biết được vị trí Vector điện áp đặt trong tam giác nhỏ.
12/14/2022
1
6
Trường hợp Tam giác
1
4
2
3
1
2
1 2
1
1
1
m
m
m m





  

1
1 2
1
1 2
m
m m



  

1
2
1 2
1
1
1 2
m
m
m m





   

1
2
1 2
0
1
1 2
m
m
m m





   

1
m2
m  
1 2
1 m m
 
1 1
m 
2
m  
1 2
2 m m
 
2
1 m

 
1 2 1
m m
 
1
1 m
 2
1 m
 1
m  1
1 m

12/14/2022
1
7
Thuật toán điều chế SVM
12/14/2022 8
Hình 1.3 Sơ đồ điều khiển tuyến tính phương pháp điều chế SVM cho bộ
nghịch lưu 3 pha kiểu T chế độ độc lập
2 Cấu trúc điều khiển điều chế SVM chế độ độc lập
SVM
12/14/2022 9
2
Hình 2.1 Sơ đồ thay thế mạch vòng dòng điện nghịch lưu 3 mức T-type trong chế độ độc lập
3.1 Mạch vòng điều chỉnh dòng điện
Trong đó 𝐺𝐶(𝑠 là bộ điều khiển dòng điện, 𝐺𝑆𝑉𝑀(𝑠 là mô hình phương pháp điều chế
SVM, 𝑢𝑠 là suất điện động xoay chiều trong bộ biến đổi, 𝑢𝐶 là điện áp trên tụ lọc.
12/14/2022 10
2
sa
sa L sa La
sb
sb L sb Lb
sc
sc L sc Lc
di
u r i L u
dt
di
u r i L u
dt
di
u r i L u
dt

  



  



  


Phương trình cân bằng điện áp mạch điện tương đương:
Qua phép biến đổi CLAKE và PARK ta được cấu trúc điều khiển trên tọa độ quay dq:
sd d Ld sq
sq q Lq sd
u u u L i
u u u L i


   



   


sd
sd L sd s sq Ld
sq
sq L sq s sd Lq
di
u r i L Li u
dt
di
u r i L Li u
dt



   



    


12/14/2022 11
2
Hình 2.2 Cấu trúc điều khiển dòng điện trong hệ tọa độ
dq
12/14/2022 12
2
Hình 2.3 Mô tả toán học mạch vòng điều chỉnh dòng điện trên miền toán tử
Laplace
Hàm truyền đạt thể hiện mối quan hệ giữa điện áp và dòng điện đầu ra mạch nghịch lưu:
( ) 1 1
( )
( ) ( ) (1 )
1
s
vi
s L L
L
L
i s
G s
u s u s r Ts
L
r s
r
  
 
 

 
 
(9)
12/14/2022 13
2
Mô hình toán học khâu điều chế độ rộng xung:
2
*
( ) 1
( )
(s) 1
2
s
T
s
s
SVM
s
s
u s
G s e
T s
u

  

Sử dụng bộ điều khiển PI:
Hàm truyền hệ kín:
1
( ) 1
c pc
ic
H s K
T s
 
 
 
 
2
1
( )
1
ic
oc
ic c
ic
pc
T s
H s
T T
s T s
K


 
Các tham số bộ điều chỉnh cần đảm bảo băng thông mong muốn 1/Toc và độ tắt dần c .
Và được viết dưới dạng hàm bậc hai dạng chuẩn như sau:
2 2
2 1
( )
2 1
c oc
oc
oc c oc
T s
H s
T s T s




 
12/14/2022 14
2
Từ đó các hệ số của bộ điều chỉnh xác định như sau:
2 /
2
pc c oc
ic c oc
K L T
T T









12/14/2022 15
2
mạch vòng điều chỉnh điện áp
Hình 2.4 Mô tả toán học mạch vòng điều chỉnh điện áp trên miền toán
tử Laplace
12/14/2022
2
16
2
2 2 2
2
W ( )
2
n n
nd
n n
s
s
s s
 
 


 
2
2
P n f
i n f
K C
K C









Hàm truyền vòng kín của mạch vòng điều chỉnh điện áp:
Giả thiết dẫn dắt theo hàm truyền khâu dao động bậc 2:
Tham số bộ điều chỉnh được xác định như sau:
Trong đó: tần số dao động riêng.
𝜔𝑛
* 2 2
( / ) ( / )
( )
( )
( ) s ( / ) ( / )
P f i f
t P i
PR
t P i P f i f
K C s K C
v s K s K
T s
v s Cs K s K K C s K C


  
   
12/14/2022 17
3
• Thông số mô phỏng cho phương pháp điều chế SVM
Tụ điện một chiều :
Tụ điện một chiều :
Điện cảm cuộn lọc : Li = 1 𝑚𝐻
Tụ điện lọc : 𝐶f = 20 𝜇𝐹
Tần số phát xung : 𝑓𝑝𝑤𝑚 = 5 kHz
Điện áp một chiều : 𝑈𝑑𝑐 = 600 V
𝐶2 = 940 𝜇𝐹
𝐶1 = 940 𝜇𝐹
Tham số bộ điều khiển dòng điện (Toc=Ts=0.0002): 2 / 2*0.7*0.01/ 0.0002 7
2 2*0.7*0.0002 0.028
pc c oc
ic c oc
K L T
T T


  



  


Tham số bộ điều khiển điện áp :
2 2
2 2*0.7*1000*0.00002 0.028
1000 *0.00002 20
P n f
i n f
K C
K C


  



  


( 𝜔𝑛=
1
5∗𝑇𝑠
=1000 )
MÔ PHỎNG
12/14/2022
3
18
• Kịch bản 1: So sánh chất lượng điện áp, tổng độ méo hài THD của hai phương pháp
Chất lượng điện áp
Chỉ số THD = 1.24%
Điện áp trên 2 tụ DC
Dạng điện áp sau lọc
12/14/2022
3
19
• Kịch bản mô phỏng 2: Điện áp tham chiếu thay đổi từ sang tại 0.04s
Điện áp sau lọc
Điện áp dây đầu ra mạch nghịch lưu
220 2
Điện áp trên hai tụ DC
110 2
12/14/2022
3
20
• Kịch bản mô phỏng 2: Điện áp tham chiếu thay đổi từ sang tại 0.04s
Đáp ứng giá trị thực và đặt cho từng thành phần
dòng điện với bộ điều khiển tuyến tính.
220 2 110 2
Đáp ứng giá trị thực và đặt cho từng thành phần
điện áp với bộ điều khiển tuyến tính.
12/14/2022
3
21
• Kịch bản mô phỏng 2: Điện áp tham chiếu thay đổi từ sang tại 0.04s
220 2 110 2
Tổng méo hài THD của điện áp pha A
12/14/2022
3
22
Tải phi tuyến
• Kịch bản mô phỏng 3: Tải phi tuyến ( chỉnh lưu diode 3 pha)
Mạch chỉnh lưu diode 3 pha
𝑅 = 60 𝛺, 𝐿 = 10 𝑚𝐻
12/14/2022
3
23
Điện áp sau lọc LC với bộ điều khiển
tuyến tính cho phương pháp điều chế
SVM
Điện áp Pha A và THD của phương
pháp điều chế SVM
12/14/2022
3
24
Đáp ứng giá trị thực và đặt cho từng thành phần
dòng điện.
Đáp ứng giá trị thực và đặt cho từng thành phần
điện áp.
Trân trọng cảm ơn!
1 de 25

Recomendados

[4] a control of active rectifier in unbalanced grid condition por
[4] a control of active rectifier in unbalanced grid condition[4] a control of active rectifier in unbalanced grid condition
[4] a control of active rectifier in unbalanced grid conditionNgoc Dinh
48 vistas8 diapositivas
bat tap lon tkdtcs por
bat tap lon tkdtcsbat tap lon tkdtcs
bat tap lon tkdtcsVô Tâm Vô Tội
4.8K vistas22 diapositivas
[6] pr controllers for series converter in active voltage conditioner por
[6] pr controllers for series converter in active voltage conditioner[6] pr controllers for series converter in active voltage conditioner
[6] pr controllers for series converter in active voltage conditionerNgoc Dinh
65 vistas7 diapositivas
Tổng hợp hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ theo sơ đồ hệ triristor - động cơ... por
Tổng hợp hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ theo sơ đồ hệ triristor - động cơ...Tổng hợp hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ theo sơ đồ hệ triristor - động cơ...
Tổng hợp hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ theo sơ đồ hệ triristor - động cơ...nataliej4
21 vistas11 diapositivas
[4_CV] Reduce The Number Calculations for Cost Function of The Predictive Con... por
[4_CV] Reduce The Number Calculations for Cost Function of The Predictive Con...[4_CV] Reduce The Number Calculations for Cost Function of The Predictive Con...
[4_CV] Reduce The Number Calculations for Cost Function of The Predictive Con...Nam Thanh
61 vistas7 diapositivas
baocaotuan2.pptx por
baocaotuan2.pptxbaocaotuan2.pptx
baocaotuan2.pptxNguynt624660
0 vistas15 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a tailieuxanh_svm_inverter_5047.pptx

Luận văn: Nghiên cứu hoạt động, thiết kế và lắp ráp bộ Inverter, HOT por
Luận văn: Nghiên cứu hoạt động, thiết kế và lắp ráp bộ Inverter, HOTLuận văn: Nghiên cứu hoạt động, thiết kế và lắp ráp bộ Inverter, HOT
Luận văn: Nghiên cứu hoạt động, thiết kế và lắp ráp bộ Inverter, HOTDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
2.2K vistas53 diapositivas
[6_CV] The SImulated Series Converter in Active Voltage Conditioner por
[6_CV] The SImulated Series Converter in Active Voltage Conditioner[6_CV] The SImulated Series Converter in Active Voltage Conditioner
[6_CV] The SImulated Series Converter in Active Voltage ConditionerNam Thanh
46 vistas7 diapositivas
[5] the simulated series converter in active voltage conditioner por
[5] the simulated series converter in active voltage conditioner[5] the simulated series converter in active voltage conditioner
[5] the simulated series converter in active voltage conditionerNgoc Dinh
44 vistas7 diapositivas
Phan 1 por
Phan 1Phan 1
Phan 1Đỗ Vương
5.7K vistas76 diapositivas
Giáo án 6 por
Giáo án 6Giáo án 6
Giáo án 6Carot Bapsulo
735 vistas76 diapositivas
Thiết kế bộ điều khiển chỉnh lưu có đảo chiều cung cấp cho động cơ điện một c... por
Thiết kế bộ điều khiển chỉnh lưu có đảo chiều cung cấp cho động cơ điện một c...Thiết kế bộ điều khiển chỉnh lưu có đảo chiều cung cấp cho động cơ điện một c...
Thiết kế bộ điều khiển chỉnh lưu có đảo chiều cung cấp cho động cơ điện một c...nataliej4
90 vistas28 diapositivas

Similar a tailieuxanh_svm_inverter_5047.pptx(20)

[6_CV] The SImulated Series Converter in Active Voltage Conditioner por Nam Thanh
[6_CV] The SImulated Series Converter in Active Voltage Conditioner[6_CV] The SImulated Series Converter in Active Voltage Conditioner
[6_CV] The SImulated Series Converter in Active Voltage Conditioner
Nam Thanh46 vistas
[5] the simulated series converter in active voltage conditioner por Ngoc Dinh
[5] the simulated series converter in active voltage conditioner[5] the simulated series converter in active voltage conditioner
[5] the simulated series converter in active voltage conditioner
Ngoc Dinh44 vistas
Thiết kế bộ điều khiển chỉnh lưu có đảo chiều cung cấp cho động cơ điện một c... por nataliej4
Thiết kế bộ điều khiển chỉnh lưu có đảo chiều cung cấp cho động cơ điện một c...Thiết kế bộ điều khiển chỉnh lưu có đảo chiều cung cấp cho động cơ điện một c...
Thiết kế bộ điều khiển chỉnh lưu có đảo chiều cung cấp cho động cơ điện một c...
nataliej490 vistas
đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659 por nataliej4
đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659
đồ áN mạch điều khiển cho chỉnh lưu cầu ba pha 1439659
nataliej41.2K vistas
[2] the control of active rectifier base on hil402 platform por Ngoc Dinh
[2] the control of active rectifier base on hil402 platform[2] the control of active rectifier base on hil402 platform
[2] the control of active rectifier base on hil402 platform
Ngoc Dinh44 vistas
Tinh toan ngan mach por Vu Tai
Tinh toan ngan machTinh toan ngan mach
Tinh toan ngan mach
Vu Tai139 vistas
[2_CV] Model predictive Control of Seven Level Cascaded H-Bridge Inverter por Nam Thanh
[2_CV] Model predictive Control of Seven Level Cascaded H-Bridge Inverter[2_CV] Model predictive Control of Seven Level Cascaded H-Bridge Inverter
[2_CV] Model predictive Control of Seven Level Cascaded H-Bridge Inverter
Nam Thanh107 vistas
Bai tap dien_tu_cong_suat por Toai Nguyen
Bai tap dien_tu_cong_suatBai tap dien_tu_cong_suat
Bai tap dien_tu_cong_suat
Toai Nguyen35.7K vistas
Bai tap dien_tu_cong_suat por ngochaitranbk
Bai tap dien_tu_cong_suatBai tap dien_tu_cong_suat
Bai tap dien_tu_cong_suat
ngochaitranbk283 vistas
Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiều por dolethu
Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiềuTóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiều
Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập phần dòng điện xoay chiều
dolethu50.8K vistas
[3] simulation active voltage conditioner converter for load three phase por Ngoc Dinh
[3] simulation active voltage conditioner converter for load three phase[3] simulation active voltage conditioner converter for load three phase
[3] simulation active voltage conditioner converter for load three phase
Ngoc Dinh47 vistas
NGHIÊN CỨU BỘ LỌC LCL CHO BỘ BIẾN ĐỔI NỐI LƯỚI_DA DOC.pdf por lequanqthuan
NGHIÊN CỨU BỘ LỌC LCL CHO BỘ BIẾN ĐỔI NỐI LƯỚI_DA DOC.pdfNGHIÊN CỨU BỘ LỌC LCL CHO BỘ BIẾN ĐỔI NỐI LƯỚI_DA DOC.pdf
NGHIÊN CỨU BỘ LỌC LCL CHO BỘ BIẾN ĐỔI NỐI LƯỚI_DA DOC.pdf
lequanqthuan31 vistas
Tom tat bai_giang_dien_tu_cong_suat por Tuan Nguyen
Tom tat bai_giang_dien_tu_cong_suatTom tat bai_giang_dien_tu_cong_suat
Tom tat bai_giang_dien_tu_cong_suat
Tuan Nguyen53.6K vistas

tailieuxanh_svm_inverter_5047.pptx

 • 1. Thiết kế bộ điều khiển cho mạch nghịch lưu 3 pha sử dụng phương pháp điều chế SVM ở chế độ độc lập • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Trần Trọng Minh • Sinh viên thực hiện: Nguyễn Huy Hoàng : 20161680 Nguyễn Hữu Hoàng Hải : 20161299 Ngô Quang Hà : 20161225
 • 2. Nội dung 12/14/2022 2 1 2 Mô phỏng Thiết kế bộ điều khiển
 • 3. 12/14/2022 3 Sơ đồ cấu trúc T-type inverter Hình 1.1. Cấu trúc T-type inverter Hình 1.2. Trạng thái van bán dẫn và 3 mức điện áp ra Phương pháp điều chế SVM
 • 4. 12/14/2022 1 4 Phân Chia Và Chọn Lựa Sector Cho Bộ Nghịch Lưu 3 pha 3 mức Hình 1.2. Các Vector điện áp nghịch lưu 3 mức Phương pháp điều chế SVM
 • 5. 12/14/2022 4 5 Cấu trúc thiết kế đối với chế độ nối lưới Ứng với các giá trị thu được ta xác định được vị trí vector điện áp đặt trong tam giác lớn Sec III Sec VI Sec V Sec II Sec IV Sec I 1 1 . 0 x y z z  1 1 . 0 x y z z  2 2 . 0 x y z z  2 2 . 0 x y z z  1 0 x z  1 0 x z  3 0 x z  3 0 x z  2 0 x z  2 0 x z  • Xác định hai hệ số m1, m2 là tỷ lệ hình chiếu của vector điện áp đầu ra mong muốn lên 2 vector cơ bản của góc phần sáu Ứng với các trường hợp ta biết được vị trí Vector điện áp đặt trong tam giác nhỏ.
 • 6. 12/14/2022 1 6 Trường hợp Tam giác 1 4 2 3 1 2 1 2 1 1 1 m m m m          1 1 2 1 1 2 m m m        1 2 1 2 1 1 1 2 m m m m           1 2 1 2 0 1 1 2 m m m m           1 m2 m   1 2 1 m m   1 1 m  2 m   1 2 2 m m   2 1 m    1 2 1 m m   1 1 m  2 1 m  1 m  1 1 m 
 • 8. 12/14/2022 8 Hình 1.3 Sơ đồ điều khiển tuyến tính phương pháp điều chế SVM cho bộ nghịch lưu 3 pha kiểu T chế độ độc lập 2 Cấu trúc điều khiển điều chế SVM chế độ độc lập SVM
 • 9. 12/14/2022 9 2 Hình 2.1 Sơ đồ thay thế mạch vòng dòng điện nghịch lưu 3 mức T-type trong chế độ độc lập 3.1 Mạch vòng điều chỉnh dòng điện Trong đó 𝐺𝐶(𝑠 là bộ điều khiển dòng điện, 𝐺𝑆𝑉𝑀(𝑠 là mô hình phương pháp điều chế SVM, 𝑢𝑠 là suất điện động xoay chiều trong bộ biến đổi, 𝑢𝐶 là điện áp trên tụ lọc.
 • 10. 12/14/2022 10 2 sa sa L sa La sb sb L sb Lb sc sc L sc Lc di u r i L u dt di u r i L u dt di u r i L u dt                   Phương trình cân bằng điện áp mạch điện tương đương: Qua phép biến đổi CLAKE và PARK ta được cấu trúc điều khiển trên tọa độ quay dq: sd d Ld sq sq q Lq sd u u u L i u u u L i                sd sd L sd s sq Ld sq sq L sq s sd Lq di u r i L Li u dt di u r i L Li u dt                 
 • 11. 12/14/2022 11 2 Hình 2.2 Cấu trúc điều khiển dòng điện trong hệ tọa độ dq
 • 12. 12/14/2022 12 2 Hình 2.3 Mô tả toán học mạch vòng điều chỉnh dòng điện trên miền toán tử Laplace Hàm truyền đạt thể hiện mối quan hệ giữa điện áp và dòng điện đầu ra mạch nghịch lưu: ( ) 1 1 ( ) ( ) ( ) (1 ) 1 s vi s L L L L i s G s u s u s r Ts L r s r             (9)
 • 13. 12/14/2022 13 2 Mô hình toán học khâu điều chế độ rộng xung: 2 * ( ) 1 ( ) (s) 1 2 s T s s SVM s s u s G s e T s u      Sử dụng bộ điều khiển PI: Hàm truyền hệ kín: 1 ( ) 1 c pc ic H s K T s         2 1 ( ) 1 ic oc ic c ic pc T s H s T T s T s K     Các tham số bộ điều chỉnh cần đảm bảo băng thông mong muốn 1/Toc và độ tắt dần c . Và được viết dưới dạng hàm bậc hai dạng chuẩn như sau: 2 2 2 1 ( ) 2 1 c oc oc oc c oc T s H s T s T s      
 • 14. 12/14/2022 14 2 Từ đó các hệ số của bộ điều chỉnh xác định như sau: 2 / 2 pc c oc ic c oc K L T T T         
 • 15. 12/14/2022 15 2 mạch vòng điều chỉnh điện áp Hình 2.4 Mô tả toán học mạch vòng điều chỉnh điện áp trên miền toán tử Laplace
 • 16. 12/14/2022 2 16 2 2 2 2 2 W ( ) 2 n n nd n n s s s s         2 2 P n f i n f K C K C          Hàm truyền vòng kín của mạch vòng điều chỉnh điện áp: Giả thiết dẫn dắt theo hàm truyền khâu dao động bậc 2: Tham số bộ điều chỉnh được xác định như sau: Trong đó: tần số dao động riêng. 𝜔𝑛 * 2 2 ( / ) ( / ) ( ) ( ) ( ) s ( / ) ( / ) P f i f t P i PR t P i P f i f K C s K C v s K s K T s v s Cs K s K K C s K C         
 • 17. 12/14/2022 17 3 • Thông số mô phỏng cho phương pháp điều chế SVM Tụ điện một chiều : Tụ điện một chiều : Điện cảm cuộn lọc : Li = 1 𝑚𝐻 Tụ điện lọc : 𝐶f = 20 𝜇𝐹 Tần số phát xung : 𝑓𝑝𝑤𝑚 = 5 kHz Điện áp một chiều : 𝑈𝑑𝑐 = 600 V 𝐶2 = 940 𝜇𝐹 𝐶1 = 940 𝜇𝐹 Tham số bộ điều khiển dòng điện (Toc=Ts=0.0002): 2 / 2*0.7*0.01/ 0.0002 7 2 2*0.7*0.0002 0.028 pc c oc ic c oc K L T T T              Tham số bộ điều khiển điện áp : 2 2 2 2*0.7*1000*0.00002 0.028 1000 *0.00002 20 P n f i n f K C K C              ( 𝜔𝑛= 1 5∗𝑇𝑠 =1000 ) MÔ PHỎNG
 • 18. 12/14/2022 3 18 • Kịch bản 1: So sánh chất lượng điện áp, tổng độ méo hài THD của hai phương pháp Chất lượng điện áp Chỉ số THD = 1.24% Điện áp trên 2 tụ DC Dạng điện áp sau lọc
 • 19. 12/14/2022 3 19 • Kịch bản mô phỏng 2: Điện áp tham chiếu thay đổi từ sang tại 0.04s Điện áp sau lọc Điện áp dây đầu ra mạch nghịch lưu 220 2 Điện áp trên hai tụ DC 110 2
 • 20. 12/14/2022 3 20 • Kịch bản mô phỏng 2: Điện áp tham chiếu thay đổi từ sang tại 0.04s Đáp ứng giá trị thực và đặt cho từng thành phần dòng điện với bộ điều khiển tuyến tính. 220 2 110 2 Đáp ứng giá trị thực và đặt cho từng thành phần điện áp với bộ điều khiển tuyến tính.
 • 21. 12/14/2022 3 21 • Kịch bản mô phỏng 2: Điện áp tham chiếu thay đổi từ sang tại 0.04s 220 2 110 2 Tổng méo hài THD của điện áp pha A
 • 22. 12/14/2022 3 22 Tải phi tuyến • Kịch bản mô phỏng 3: Tải phi tuyến ( chỉnh lưu diode 3 pha) Mạch chỉnh lưu diode 3 pha 𝑅 = 60 𝛺, 𝐿 = 10 𝑚𝐻
 • 23. 12/14/2022 3 23 Điện áp sau lọc LC với bộ điều khiển tuyến tính cho phương pháp điều chế SVM Điện áp Pha A và THD của phương pháp điều chế SVM
 • 24. 12/14/2022 3 24 Đáp ứng giá trị thực và đặt cho từng thành phần dòng điện. Đáp ứng giá trị thực và đặt cho từng thành phần điện áp.