Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Acbs nordic 2012(20)

Publicidad

Acbs nordic 2012

 1.   Improving  your  ACT            Fokuserad  ACT   Thomas Gustavsson, leg psykolog Erik Hjalmarsson, leg psykolog thomas.gustavsson@psykologpartners.se erik.hjalmarsson@psykiatripartners.se www.psykologpartners.se www.psykiatripartners.se
 2. Upplägg  för  det  här  passet   •  Varför en ny modell för behandling/bemötande? •  Översikt av Fokuserad Klinisk Beteendeanalys modellen. •  Diskussion/frågor •  Plan B rollspel-diskussion?
 3. Vad  gör  vi  när  våra  modeller  inte  passar  =ll   kontexten?   • 
 4. Sta=s=k  för  psykisk  ohälsa  -­‐  Sverige   •  Ökning av psykisk ohälsa under 90-talet •  Ökningen planade ut 2005-2007 •  - undantaget ungdomar och äldre •  20-40% lider av psykisk ohälsa •  30% uppfyller en psykiatrisk diagnos (ångest & dep) •  8-10% använder antidepressiv medicinering Socialstyrelsens lägesrapport 2005-2007, 2009, Psykologförbundet 2010
 5. Vilka  förutsäCningar  har  vi?   •  Ca 1/3 av de som söker primärvård gör det på grund av psykisk ohälsa, ytterligare 50 % har psykosociala stressorer som försvårande omständigheter •  2/3 av långtidssjukskrivningar beror på besvär i rörelseorgan samt psykisk ohälsa •  De flesta med psykisk ohälsa uppmärksammas inte i vården •  Majoriteten med psykisk ohälsa föredrar att bli hjälpa i primärvården
 6. Vilka  förutsäCningar  har  primärvården?   •  Huvudbehandlare av lätt till medelsvår psykisk ohälsa (medicinsk och terapeutisk) •  40% av sjukskrivna depr/ångest huvudsymptom •  60% rehabpotential efter 2 månader •  20% rehabpotential efter 1 år… •  Mkt högt flöde av patienter     Försäkringskassan
 7. Kärnan  i  ”brief”  –  Hur  ser  vi  på  psykiatrisk  vård    Två  centrala  delar:     1:  Organisa=onen  av  vården    -­‐  Hur  ska  pa=enMlödet  se  ut  och  varför?     2:  Interven=on    -­‐  Inställning  hos  uMöraren    -­‐  Grad  av  interven=on    
 8. SyPet  med  Fokuserad  klinisk  beteendeanalys   •  Möta belastningen av problem med psykosocial grund i pv •  Öka flödet (lite till många istället för mycket till få) •  Integrera synen på psyke och soma till en enhet som behandlas gemensamt av läkare, psykolog, sjukgymnast osv •  Minska trycket på läkare •  Förbättra vårdgivares kunskap/bemötande kring psykisk ohälsa •  Öka kunskapen på vc om beteendeterapeutiska principer •  Integrera psykologen i flera problemområden inte endast traditionella psykiatriska problem (ex. följsamhet till medicinering, diabetes, värk, övervikt) •  Snabbt omhändertagande – Förebyggande arbete
 9. FACT  jämfört  med  standard  KBT     Dimension   PCBH  Integra2on   Specialty  Behavioral  Health  (BH)   Utgångspunkt  för  vård   Popula=on-­‐baserad   klient-­‐baserad   Primära  uppdrag   PVL,  sedan    pa=ent   Pa=ent,  sedan  andra   Huvudsakliga  mål   1.  Stödja  PVL  effek=vitet  och  därigenom  öka     1.  Erbjuda  intensiva    insatser  med   påverkan  på  många  pa=enter.   mål  aC  bota  och  utreda.     2.  Stödja  små  förändringsstrategier  hos   många  pa=enter.     3.  Motverka  hälsoriker/  livss=lsproblem  .   4.  Minska  vårdkostnader   Behandlarmodel   Del  av  en  bredd  av  primärvårdsinsatser  =ll   En  specialiserad  ,  egen,  moCagning   många  pa=enter.     med  =llgänglighet  ePer  remiss.   Huvudsaklig  vårdgivare   Läkaren/vårdpersonal   Psykologen   Huvudsaklig  verksamhet   Konsulta=oner   Specialiserad  psykolgisk  behandling   Tillgång  2ll  vård   Samma  dag,  alla  dagar   Styrs  av  resurser  och  remiss,  vanligtvis   med  vänte=d   Vårdkostnad  per  individ   Poten=ellt  minskad   Mycket  varierad,  beroende  av   pa=entens  problema=k  
 10. AC  lyckas  arbeta  integra=vt   •  Gemensam syn på problemet •  Gemensamt bemötande •  Tydlig plan för patientens problem •  Öppenhet, insyn och feedback
 11. Hinder  för  en  enkel  interven=on!   •  Ta  mycket  anamnes   -­‐  Fråga  inte  om  du  inte  tänker  göra  något  med  informa8onen     •  Psykiatrisera  pa=enten/problemet    -­‐  Leta/tala  inte  om  diagnoser  utan  om  vad  pat.  vill  uppnå.   •  Sälj  något  som  pa=enten  ej  vill  köpa   -­‐  Förankra  enkla  interven8oner  som  pat.  ser  som  rimliga  
 12. Grundläggande  aspekter  för  modellen   •  Dos-effektstudier (Barkham et al 2006) -  50% av effekten uppstår inom 4-8 sessioner -  Inget linjärt samband mellan antal sessioner och utfall •  Strategic change theory (vs medicinska modeller) - människan i sitt sammanhang (individen) - små förändringar – dominoeffekt (vs bota) - studier visar lättare göra små förändringar •  Klient vs behandlardriven förändring - Patienten ansvarig för förändring
 13. Arbetsgången   1.  Patienten söker läkare 2.  Läkaren knackar på hos psykologen 3.  Gemensamt kort samtal eller individuellt samtal med pat - Plan för beteendeförändring skapas - Eventuell uppföljning ordnas 4. Psykologen återger info till läkaren Konceptualisering, plan för förändring, uppföljning 5. Återbesök (läkare eller psykolog) = problemlösning
 14. 30  minuters  konsulta=on   •  ”Remiss” •  Introduktion (5 min) •  Diagnostisk screening och funktionell analys (10-15 min) •  Utarbeta en plan för beteendeförändring (5 min) •  Konsultation till PVL (5 min)
 15. Mall  för  första  samtal   Problembeskrivning /symtombild: Utlösare/ nuvarande stressorer: Hanteringsstrategier: Kontextuell analys: Familj/hemmet Fritid Arbete Avkoppling Fysisk aktivitet Vänskap Övrigt (tobak, alk/droger, sömn): Plan:
 16. Uppföljningssamtal   •  Uppföljning av förändringsplanen •  Problemlös runt hinder •  Förstärk alla försök till beteendeförändring •  Normalisera misslyckanden •  Avsluta om pat rör sig i ”rätt riktning” •  Återbesök vid behov bättre än att boka in ny tid •  Håll dörren öppen för snabb konsultation •  Pat ansvarig för sin egen förändring – inte bota!
 17. Som  man  konceptualiserar  får  man   behandla…     •  Ge luddiga ramar för kontakten •  Ta över ansvar för klientens mående och behandling •  Få klienten fokuserad på symtomreduktion •  Förmedla att klienten har underliggande ”inre grejer” som behöver lösas först •  Arbeta med komplexa förståelsemodeller av klientens historia •  Veckla in dig och din klient i detaljerade analyser enskilda problembeteenden i specifika problemsituationer •  Sluta inte förrän symtomfrihet uppstått! = Långa kontakter!
 18. SammanfaCningsvis   •  Integrering av psykologen/konsulten i all verksamhet •  Psyke och soma en helhet som behandlas gemensamt •  Konsultens mål är att stödja övrig personals arbete •  Korta punktinsatser till patienter •  Lite till många •  Snabbt omhändertagande - minskar ohälsa hos pat och belastning av vc •  Flexibilitet kring insatser efter behov
 19. Påvisade  effekter  av  modellen   •  Personalen får större kunskap om och blir bättre på att behandla psykisk ohälsa genom: - Identifierar psykisk ohälsa bättre - Ökar färdigheter i medicinförskrivning - Användandet av beteendeinterventioner ökar - Ökat självförtroende i kontakten med patienten - Väntetid förändras från 33 dagar till 19 minuter (Linköping, 2 våc)
 20. Citat  från  läkare   •  ”Det blir inte en så stor grej att föreslå psykologhjälp för patienterna.” •  ”Det är skönt att kunna knacka på och på kort varsel få med en psykolog på ett samtal.” •  ”Jag har fler alternativ än medicin, sjukskrivning och väntelista.”
 21. LiCeratur  -­‐  Primary  Care  Behavioral  Health   •  Behavioral Integrative Care. Treatments that work in the primary care setting O'Donohue, Byrd, Cummings och Henderson, (2005). •  Behavioral consultation and Primary Care. A guide to integrating services. Robinson, P. & Reiter, J., (2006). •  Integrated Behavioral Health in Primary Care - Step by Step Guidance for Assessment and Intervention. Hunter, C. m fl., 2009. APA •  The Primary Care Toolkit - Practical Resources fot the Integrated Behavioral Care Provrider. James, L. & O´Donohue, W. (Eds), 2009. Springer •  DEPRESSION En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster. Psykologförbundet (2010)
 22. Tränings=llfälle   Kirk  Strosahl,  PaCy  Robinson  &  Thomas   Gustavsson.  3  resp  2  dagar  workshop.     •  Stockholm  31/1-­‐2/2  2013   •  Umeå  4-­‐5/2  2013     www.psykologpartners.se    
Publicidad