Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Darbas

3.096 visualizaciones

Publicado el

DARBO UŽMOKESTIS, DARBO JĖGA, DARBO JĖGOS ŠALTINIS – GYVENTOJAI
ir
DARBO APMOKĖJIMAS

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Darbas

 1. 1. DARBAS DARBO UŽMOKESTIS, DARBO JĖGA, DARBO JĖGOS ŠALTINIS – GYVENTOJAI ir DARBO APMOKĖJIMAS
 2. 2. DARBO UŽMOKESTIS <ul><li>Žmogaus realiosios pajamos yra grynoji nauda, kurią jis gauna iš savo įsidarbinimo. </li></ul><ul><li>Darbo užmokestis – minimalusis, realusis ir nominalusis. </li></ul><ul><li>M i n i m a l u s i s (minimumas) d a r b o u ž m o k e s t i s – tai įstatymu nustatytas žemiausias darbo užmokestis, kurį darbdavys gali mokėti už dirbtą laiką ir kuriuo siekiama užtikrinti minimalų gyvenimo lygį. </li></ul><ul><li>R e a l u s i s d a r b o u ž m o k e s t i s (real wage) – tai prekių ir paslaugų kiekis, kurį darbuotojas gali įsigyti už nominalųjį darbo užmokestį, įvertinus infliaciją ir atskaičius iš jo mokesčius bei kitus atskaitymus. </li></ul><ul><li> N o m i n a l u s i s (piniginis) d a r b o u ž m o k e s t i s (nominal wage) – tai pinigų suma, kurią dirbantysis gauna už atliktą darbą. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Mėnesio tarifiniai atlygiai dar vadinami algomis. Populiarios dvi darbo užmokesčio formos: vienetinė ir laikinė. Kai darbo užmokesčio forma vienetinė, darbo užmokesčio dydis tiesiogiai priklauso nuo tam tikros kokybės atlikto darbo kiekio, atsižvelgiant į darbo turinį ir sąlygas. </li></ul><ul><li>Darbo kiekis – tai per tam tikrą laiką pagamintos tinkamos produkcijos arba atlikto darbo apimtis, darbo kokybę nulemia darbuotojo kvalifikacija, jo darbo lygis ir pobūdis. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Vienetinė darbo užmokesčio forma reiškiasi įvairiomis atmainomis ir skirstoma į šias sistemas: tiesioginę (paprastąją), premijinę, progresyvinę, regresyvinė, diferencijuotą (baudų), fiksuotų priedų, akordinę ir netiesioginę. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Laikinė darbo užmokesčio forma, kitaip nei vienetinė, priklauso nuo darbuotojo dirbto laiko ir jo kvalifikacijos. Darbuotojo faktiškai dirbtas laikas nustatomas remiantis tabeline apskaita. Laikinis darbo apmokėjimas tinka tokiuose darbuose ir operacijose, kurias reikia labai kruopščiai atlikti ir kur spartūs darbo tempai gali pabloginti darbo kokybę. Ši užmokesčio forma skirstoma į dvi sistemas : į paprastąją laikinę ir į laikinę premijinę. Tinkamiausia yra laikinė premijinė darbo apmokėjimo sistema , kur numatyta labai menka individuali administracinė darbuotojų kontrolė. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Darbo užmokestis (W-wages) – išmokos darbuotojams už jų darbo jėgos kaip gamybos veiksnio panaudojimą. Remiantis racionaliųjų lūkesčių teorija, busimojo laikotarpio nominalusis darbo užmokestis nustatomas pagal tokią taisyklę; numatomas realusis darbo užmokestis turi būti lygus realiajam darbo užmokesčiui, kuris susiklosto, kai darbo rinka yra pusiausvyra: </li></ul>
 7. 7.   WE- PUSIAUSVYROS REALUSIS DARBO UŽMOKESTIS.
 8. 8. <ul><li>Realaus ekonominio ciklo teorija remiasi prielaida, kad kainos ir darbo užmokestis kinta taip, jog būtų užtikrinama nuolatinė pusiausvyra rinkoje, ir ekonominių svyravimų analizėje prielaida apie kainų ir darbo užmokesčio pastovumą nėra reikalinga. Be to, teorijos šalininkų nuomonė, metodologija, besiremianti kainų lankstumu, lemia mikro- ir makroekonominės analizės vienybę ir todėl yra universali, kadangi, makroekonomikoje nusistovint ekonominei pusiausvyrai, būtent kainos vaidina svarbiausią vaidmenį. Jie pasisako už tai, kad ši prielaida būtų vertinama kaip makroekonominės svyravimų analizės pagrindas. </li></ul>
 9. 9. DARBO JĖGA IR DARBO JĖGOS ŠALTINIS - GYVENTOJAI <ul><li>D a r b o jėga (labour force / manpouwer) – tai visi, sulaukę įstatymo numatyto amžiaus, dirbantys ar aktyviai ieškantys darbo šalies piliečiai. </li></ul><ul><li>Dažnai vartojamą sąvoką „darbo jėga“ ekonomistai apibūdina kaip fizines ir protines pastangas, kurias žmonės įdeda kurdami prekes bei paslaugas. </li></ul><ul><li>Šalies ekonomikos lygis ir potencialas priklauso nuo darbingų žmonių darbo. Jie savo darbu kuria materialines vertybes ir teikia paslaugas, kurios tenkina mūsų pačių poreikius. Bendras žmonių, tinkamų darbuotis šalies ūkyje, skaičius nusako Lietuvos Respublikos darbo jėgą. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Darbas (L –labour force) – dirbančių arba ieškančių darbo gyventojų dalis. Tai visi dirbantys ir aktyviai ieškantys darbo šalies piliečiai, kitaip tariant, žmonės, kurie nori ir gali dirbti. </li></ul><ul><li>Darbo jėgos šaltinis yra šalies gyventojai. </li></ul><ul><li>Tarptautinė darbo organizacija (T D O) gyventojus skirsto į ekonominiu atžvilgiu aktyvius ir neaktyvius. Ekonominiu atžvilgiu aktyvūs gyventojai (L F- economic active population (labour forse)) – gyventojų dalis, sudaranti darbo jėgos pasiūlą prekių ir paslaugų gamyboje. </li></ul><ul><li>Aktyvūs gyventojai gali būti užimti t.y. turėti darbą, ir būti bedarbiai. Kad užimti gyventojai tai dirbantys visų nuosavybių formų įmonėse, įstaigose, organizacijose bei ūkiuose, taip pat asmenys atliekantys karinę tarnybą bei laikinai nedirbantys. Bedarbiai – darbingi asmenys, kurie neturi darbo, bet aktyviai jo ieško, registruodamiesi įdarbinimo įstaigose ar apskaitomi kitais būdais. </li></ul>
 11. 11. DARBO APMOKĖJIMAS <ul><li>Darbo užmokestis – tai piniginis atlygis už atliktą darbą, kuris numatomas darbo sutartyje. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius. Darbo užmokestis Lietuvoje yra reglamentuotas Lietuvos Respublikos darbo kodekse (XV – „Darbo užmokestis. Garantijos ir kompensacijos“). </li></ul><ul><li>Darbo užmokesčio dydžio nustatymas nėra reglamentuojamas, todėl skiriasi priklausomai nuo įmonės, įstaigos, organizacijos, veiklos srities, rezultatų ir pan. Konkrečius valandinius atlygius, mėnesines algas, kitas darbo apmokėjimo formas ir sąlygas, darbo normas įmonėse nustato įmonių savininkai (darbdaviai) ir įteisina darbo ir kolektyvinėse sutartyse Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Visgi darbuotojų darbo užmokestis negali būti mažesnis nei nustatytas minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesio alga. Nuo 2006 m. liepos 1 d. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 27 d. nutarimą Nr. 298 minimalus valandinis atlygis yra 3,65 lito, o minimali mėnesinė alga – 600 litų darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga. Valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams minimalus valandinis atlygis – 2,62 lito ir mėnesinė alga – 430 litų. </li></ul>
 12. 12. PARENGĖ <ul><li>Egidijus </li></ul><ul><li>Mikėnas </li></ul><ul><li>11B </li></ul>

×