Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

4º advento b 2014 bene pagola

740 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

4º advento b 2014 bene pagola

 1. 1. Presentación: B. Areskurrinaga HC Música: Albinoni. Concierto nº8. Largo Euskaraz:D.Amundarain 21 de decembro de 2014 4º Advento (B) Lucas 1, 26 - 38 José Antonio Pagola Rede evanxelizadora Buenas Noticias Anuncia o nacemento de Xesús. Pásao Rede evanxelizadora Buenas Noticias Anuncia o nacemento de Xesús. Pásao
 2. 2. Lucas narra o anuncioLucas narra o anuncio do nacemento de Xesúsdo nacemento de Xesús en estreito paralelismoen estreito paralelismo co do Bautista.co do Bautista. O contraste entreO contraste entre ambas escenas é tanambas escenas é tan sorprendente que nossorprendente que nos permite entrever conpermite entrever con luces novas o Misterioluces novas o Misterio do Deus encarnado endo Deus encarnado en Xesús.Xesús.
 3. 3. O anuncio do nacemento do BautistaO anuncio do nacemento do Bautista sucede ensucede en «X«Xerusalénerusalén»,», a grandiosaa grandiosa capital de Israel, centro político ecapital de Israel, centro político e relixioso do pobo xudeu.relixioso do pobo xudeu.
 4. 4. O nacemento de XesúsO nacemento de Xesús anúnciase nunha aldeaanúnciase nunha aldea descoñecida dasdescoñecida das montañas de Galilea.montañas de Galilea. Unha aldea sen sonaUnha aldea sen sona ningunha, chamadaningunha, chamada ««NazaréNazaré»,», de ondede onde ninguén espera queninguén espera que poida saír nada bo.poida saír nada bo.
 5. 5. Anos máis tarde, estes pobos humildes acollerán a mensaxe de Xesús anunciando a bondade de Deus. Xerusalén polo contrario rexeitaraa. Case sempre, son os pequenos e insignificantes os que mellor entenden e acollen ao Deus encarnado en Xesús.
 6. 6. O anuncio do nacemento do Bautista ten lugar no espazo sagrado do «templo». O de Xesús nunha casa pobre dunha «aldea».
 7. 7. Xesús farase presente alí onde as xentesXesús farase presente alí onde as xentes viven, traballan, gozan e sofren. Viveviven, traballan, gozan e sofren. Vive entre eles aliviando o sufrimento eentre eles aliviando o sufrimento e ofrecendo o perdón do Pai.ofrecendo o perdón do Pai.
 8. 8. Deus fíxose carne, non paraDeus fíxose carne, non para permanecer nos templos, senónpermanecer nos templos, senón para «poñer a súa morada entre ospara «poñer a súa morada entre os homes» e compartir a nosa vida.homes» e compartir a nosa vida.
 9. 9. O anuncio doO anuncio do nacementonacemento do Bautistado Bautista escóitao unescóitao un ««varónvarón»» venerable, ovenerable, o sacerdotesacerdote Zacarías,Zacarías, durante unhadurante unha solemnesolemne celebracióncelebración ritual.ritual.
 10. 10. O de XesúsO de Xesús faise afaise a María,María, unha «moza»unha «moza» duns quinceduns quince anos.anos. Non se indicaNon se indica onde está ninonde está nin que estáque está facendo.facendo. A quen podeA quen pode interesar ointeresar o traballo dunhatraballo dunha muller?muller? Con todo, Xesús,Con todo, Xesús, o Fillo de Deuso Fillo de Deus encarnado,encarnado, mirará asmirará as mulleres demulleres de maneiramaneira diferente,diferente, defenderá a súadefenderá a súa dignidade edignidade e acolleraas entreacolleraas entre os seusos seus discípulosdiscípulos.
 11. 11. Por último,Por último, dodo BautistaBautista anúnciaseanúnciase que naceráque nacerá dede ZacaríasZacarías e Sabela,e Sabela, unhaunha parellaparella estéril,estéril, bendicidabendicida por Deus.por Deus.
 12. 12. De Xesús dise algo absolutamente novo. O Mesías nacerá de María, unha moza virxe. O Espírito de Deus estará no orixe da súaO Espírito de Deus estará no orixe da súa aparición no mundo.aparición no mundo. Por iso,Por iso, ««será chamado Fillo de Deusserá chamado Fillo de Deus».».
 13. 13. O Salvador do mundo non nace como froito do amor duns esposos que se queren mutuamente. Nace como froito do Amor de Deus a toda a humanidade
 14. 14. Xesús non é un agasallo que nos fan María e Xosé. é un agasallo que nos fai Deus.
 15. 15.    UN ANUNCIO SORPRENDENTE    Lucas narra o anuncio do nacemento de Xesús en estreito paralelismo co do Bautista. O contraste entre ambas escenas é tan sorprendente que nos permite entrever con luces novas o Misterio do Deus encarnado en Xesús. O anuncio do nacemento do Bautista sucede en «Xerusalén», a grandiosa capital de Israel, centro político e relixioso do pobo xudeu. O nacemento de Xesús anúnciase nunha aldea desconocida das montañas de Galilea. Unha aldea sen sona ningunha, chamada «Nazaré», de onde ninguén espera que poida saír nada bo. Anos máis tarde, estes pobos humildes acollerán a mensaxe de Xesús anunciando a bondade de Deus. Xerusalén polo contrario rexeitaraa. Case sempre, son os pequenos e insignificantes os que mellor entenden e acollen ao Deus encarnado en Xesús. O anuncio do nacemento do Bautista ten lugar no espazo sagrado do «templo». O de Xesús, nunha casa pobre dunha «aldea». Xesús farase presente alí onde as xentes viven, traballan, gozan e sofren. Vive entre eles aliviando o sufrimento e ofrecendo o perdón do Pai. Deus fíxose carne, non para permanecer nos templos, senón para «poñer a súa morada entre os homes» e compartir a nosa vida. O anuncio do nacemento do Bautista escóitao un «varón» venerable, o sacerdote Zacarías, durante unha solemne celebración ritual. O de Xesús faise a María, unha «moza» de uns quince anos. Non se indica onde está nin que está facendo. A quen pode interesar o traballo dunha muller? Con todo, Xesús, o Fillo de Deus encarnado, mirará as mulleres de maneira diferente, defenderá a súa dignidade e acolleraas entre os seus discípulos. Por último, do Bautista anúnciase que nacerá de Zacarías e Sabela, unha parella estéril, bendicida por Deus. De Xesús dise algo absolutamente novo. O Mesías nacerá de María, unha moza virxe. O Espírito de Deus estará na orixe da súa aparición no mundo. Por iso, «será chamado Fillo de Deus». O Salvador do mundo non nace como froito do amor duns esposos que se queren mutuamente. Nace como froito do Amor de Deus a toda a humanidade. Xesús non é un agasallo que nos fan María e Xosé. É un agasallo que nos fai Deus.

×