Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Didaktisia lähestymistapoja verkkopohjaisten oppimisympäristöjen suunnitteluun
Taustaa <ul><li>Koulutuksen taustalla on aina jokin oppimis- ja opettamiskäsitys (joko tietoisesti tai tiedostamatta) </...
Oppimisen lajeista <ul><li>Jack Mezirowin oppimisen lajien luokittelu </li></ul><ul><ul><li>Perustuu Jürgen Habermasin esi...
Didaktisia lähetysmistapoja verkko-opetukseen <ul><li>Kun viime aikoina on puhuttu verkko-opetuksesta ja verkko-oppimisymp...
Behavioristinen lähestymistapa <ul><li>Myös ns. opetusteknologinen lähestymistapa </li></ul><ul><li>Tyypillistä sen dida...
<ul><li>Oppimisprosessin kulku </li></ul>Behavioristinen lähestymistapa mukaillen Pekka Auvisen esitystä 10.11.2008 Opetus...
Kognitiivinen oppimiskäsitys 1/2 <ul><li>Engeström, Yrjö (Perustietoa opetuksesta. 1984.) </li></ul><ul><ul><li>Kognitiivi...
Kognitiivinen oppimiskäsitys 2/2 <ul><li>Engeströmin orientaatioperustojen tasot: </li></ul><ul><ul><li>Spontaanisti muodo...
Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys <ul><li>Konstruktivismilla yhteinen perusta kognitiivisen oppimiskäsityksen kanssa ...
Yhteenveto Verkkopohjainen oppimisympäristö Oppisisällöt Oppimiskäsitys Didaktinen lähestymistapa www-ympäristöjen erityis...
Yhteenveto <ul><li>Aina on huomioitava koulutuksen yleistavoitteet </li></ul><ul><ul><li>Organisaation toiminta-ajatus, ar...
Lähteet ja kirjallisuus <ul><li>Engeström, Y. (1984). Perustietoa opetuksesta. </li></ul><ul><li>Enkenberg, J. Oppimisteor...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Didaktisia Lahestymistapoja Verkko Opetukseen

1.880 visualizaciones

Publicado el

Pedagogiset mallit, didaktiikka ja verkko-opetus

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Didaktisia Lahestymistapoja Verkko Opetukseen

 1. 1. Didaktisia lähestymistapoja verkkopohjaisten oppimisympäristöjen suunnitteluun
 2. 2. Taustaa <ul><li>Koulutuksen taustalla on aina jokin oppimis- ja opettamiskäsitys (joko tietoisesti tai tiedostamatta) </li></ul><ul><li>Tämän käytetyn oppimis- ja opettamiskäsityksen soveltaminen vaikuttaa myös verkko-oppimisympäristön käyttöön, toiminnallisiin ja rakenteellisiin valintoihin </li></ul><ul><li>Ammatillisesti on uskottavampaa, mikäli näitä valintoja tehdään tietoisesti kuin tiedostamatta (esim. omiin opiskelukokemuksiin tai oppilaitoksen konventioihin perustuen) </li></ul>
 3. 3. Oppimisen lajeista <ul><li>Jack Mezirowin oppimisen lajien luokittelu </li></ul><ul><ul><li>Perustuu Jürgen Habermasin esittämiin tiedonintresseihin </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrumentaalinen oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tavoitteena lisätä asioiden hallintaan liittyvää tietoa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kommunikatiivinen oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Auttaa ymmärtämään mm. käsitteille annettavia erilaisia merkityksiä </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Neuvottelut, ohjaustilanteet, ryhmätoiminta… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Emansipatorinen oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Refleksiivisen ajattelun kautta tietoa omista ajattelu- ja toimintamalleista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tuloksena itsetuntemuksen kehittyminen </li></ul></ul></ul><ul><li>Mezirowin jaottelu ei ole oppimispsykologinen, vaan tiedon sosiologinen ja filosofinen jaottelu, jossa painotetaan tiedon (ja oppimisen) sosiaalista luonnetta </li></ul>
 4. 4. Didaktisia lähetysmistapoja verkko-opetukseen <ul><li>Kun viime aikoina on puhuttu verkko-opetuksesta ja verkko-oppimisympäristöistä, on useasti samassa yhteydessä hoettu konstruktivismin iskusanoja </li></ul><ul><ul><li>Vain harvoin on tarkasteltu sitä, ovatko nämä iskusanat johtaneet onnistuneisiin käytännön sovelluksiin </li></ul></ul><ul><li>Kuitenkin erilaisiin oppimistilanteisiin soveltuvat erilaiset oppimisteoreettiset lähestymistavat </li></ul><ul><li>Kun tarkastelemme verkko-opetuksen erilaisia didaktisia painotuksia, taustalla vaikuttavat ensisijaisesti Mezirowin 1) instrumentaalinen ja 2) kommunikatiivinen oppimisen laji </li></ul><ul><li>Didaktiikka: </li></ul><ul><ul><li>Mitä opetetaan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten opetetaan? </li></ul></ul>
 5. 5. Behavioristinen lähestymistapa <ul><li>Myös ns. opetusteknologinen lähestymistapa </li></ul><ul><li>Tyypillistä sen didaktisille käytännöille mm.: </li></ul><ul><ul><li>Opetuksen järjestelmällinen ja täsmällinen ennakkosuunnittelu </li></ul></ul><ul><ul><li>Selkeästi määritellyt tavoitteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Koulutustarpeen määritteleminen (nykyisen suoritustason ja tavoiteltavan suoritustason erotus) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppiminen etenee yksinkertaisesta monimutkaiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tavoitteiden kannalta ”oikeanlaisten” ärsykkeiden tarjoaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Pyrkimys mahdollisimman nopeaan palautteen antamiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opetettavan aineksen osittaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Virheiden nopea ja huomaamaton ohittaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulkoisen aktiivisuuden korostaminen (palkkiot ja sanktiot) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pääpaino tehokkaassa opettamisessa , tavoitteena tietojen ja taitojen lisääminen </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Oppimisprosessin kulku </li></ul>Behavioristinen lähestymistapa mukaillen Pekka Auvisen esitystä 10.11.2008 Opetus- tilanne 1 Opetus- tilanne 2 Opetus- tilanne 3 Opetus-/ harjoitus- tilanne … Tentti Arviointi Palaute aika/oppiminen
 7. 7. Kognitiivinen oppimiskäsitys 1/2 <ul><li>Engeström, Yrjö (Perustietoa opetuksesta. 1984.) </li></ul><ul><ul><li>Kognitiivisessa didaktiikassa mietitään tarkkaan oppimisen eteneminen ja sen tavoitteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Korkealaatuinen oppiminen edellyttää tietoista orientoitumista opittavaan asiaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Käsite orientaatioperusta : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>” ajattelu- ja toimintamalli, jonka avulla ihminen muodostaa oman käsityksensä jostakin kohteesta, käsittelee ja arvioi sitä sekä ratkaisee siihen liittyviä tehtäviä.” (Engeström.1984.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hyvä orientaatioperusta: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antaa selkeän ja systemaattisen kokonaiskuvan opetettavasta asiasta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Selittää ilmiön perusperiaatteita, yleiset toimintaperiaatteet sekä vastaa kysymykseen ´Miksi?´ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ilmaisee opittavan asian oleelliset osatekijät tai vaiheet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antaa myös opiskelijalle mahdollisuuden arvioida, kontrolloida ja korjata suoritustaan </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Kognitiivinen oppimiskäsitys 2/2 <ul><li>Engeströmin orientaatioperustojen tasot: </li></ul><ul><ul><li>Spontaanisti muodostunut yritys-erehdys –oppimisessa (alin taso) </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkreettiseen tehtävään rajoittunut, täsmällinen ohje </li></ul></ul><ul><ul><li>Periaatteen ja metodin opettaminen (ylin taso) </li></ul></ul><ul><li>Engeströmin täydellisen oppimisprosessin malli </li></ul><ul><ul><li>Vaihe: Tiedollisen ristiriidan herättäminen oppijassa (motivoituminen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaihe: orientoituminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaihe: Asian sisäistäminen (tulkinta) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaihe: Asian ulkoistaminen (tehtävien suorittaminen, uuden tuottaminen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaihe: Opittavan tiedon arviointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaihe: Kontrolli eli oman oppimisen ja sen tulosten kriittinen arviointi </li></ul></ul>
 9. 9. Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys <ul><li>Konstruktivismilla yhteinen perusta kognitiivisen oppimiskäsityksen kanssa </li></ul><ul><li>Sosiaalisessa konstruktivismissa (sosiokonstruktivismissa) huomion keskipisteessä sosiaalisten funktioiden merkitys tiedon konstruoimisessa </li></ul><ul><li>Oppiminen on oppijan oman aktiivisen tiedon konstruoimisprosessi </li></ul><ul><ul><li>Oppija itse valikoi ja tulkitsee informaatiota aikaisemmin oppimansa ja odotustensa perusteella </li></ul></ul><ul><li>Oppiminen on tekemistä kokeilujen, ongelmanratkaisujen ja ymmärtämisen avulla </li></ul><ul><li>Oppiminen on tilanne- ja kontekstisidonnaista </li></ul><ul><li>Sosiaalinen vuorovaikutus = jaettu vastuu ja sosiaalinen tuki </li></ul><ul><li>Konstruktivismissa korostuvat oppijan oma vastuu (itseohjautuvuus), oppijan valmiudet ja joustava opetus </li></ul><ul><li>Konstruktivistinen opetussuunnitelma: Korostuvat teemat ja kysymyksenasettelut, joiden pohjalta uusi tieto jäsentyy ja käy ymmärrettäväksi </li></ul>
 10. 10. Yhteenveto Verkkopohjainen oppimisympäristö Oppisisällöt Oppimiskäsitys Didaktinen lähestymistapa www-ympäristöjen erityispiirteet Koulutuksen yleistavoitteet Kohderyhmän erityispiirteet
 11. 11. Yhteenveto <ul><li>Aina on huomioitava koulutuksen yleistavoitteet </li></ul><ul><ul><li>Organisaation toiminta-ajatus, arvot, filosofia) </li></ul></ul><ul><li>Kohderyhmän tarpeet ja erityispiirteet </li></ul><ul><li>Kaikki oppiminen ei ole instrumentaalista  kaikki oppiminen ei perustu kognitiivisen tai konstruktivistisen oppimiskäsityksen periaatteille </li></ul><ul><li>Didaktiikassa tulisi pohtia, millaista oppimista halutaan edistää ja mitkä ovat sisällöt  opettamiskäsityksen näkyväksi saattaminen </li></ul><ul><li>Oppisisällöt ovat erilaisia  jokaisen kohdalla on erikseen mietittävä siihen parhaiten sopiva lähestymistapa </li></ul>
 12. 12. Lähteet ja kirjallisuus <ul><li>Engeström, Y. (1984). Perustietoa opetuksesta. </li></ul><ul><li>Enkenberg, J. Oppimisteoriat ja verkko-oppiminen. http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/kalvot/2002/oulu/enkenberg_oppimisteoriat6.pdf (1.12.2008) </li></ul><ul><li>Järvelä, S., Häkkinen, P. & Lehtinen, E. (toim.) (2006). Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. </li></ul><ul><li>Manninen, J. & Pesonen, S. (2000). Aikuisdidaktisen lähestymistavat. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen suunnittelun taustaa. Teoksessa Matikainen, J. & Manninen, J. (toim.), Aikuiskoulutus verkossa . </li></ul><ul><li>Silander, P. & Koli, H. (2003). Verkko-opetuksen työkalupakki. </li></ul><ul><li>Strijbos, J-W., Kirschner, P. & Martens, R. (eds.) (2004). What We Know About CSCL And Implementing It In Higher Education. </li></ul><ul><li>Tynjälä, P. (1999). Oppiminen tiedon rakentamisena: Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. </li></ul>

×