Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

PaeLife newsletter 3 (Hungarian)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a PaeLife newsletter 3 (Hungarian) (20)

Anuncio

Más de Paelife Consortium (19)

PaeLife newsletter 3 (Hungarian)

  1. 1. PaeLife Newsletter MARCH 2013, NO #3 A projekt bemutatása A PaeLife projekt elindítását az „Infokommunikációs eszközökkel segített életvitel” EU innovációs program, az AAL-JP támogatta. Megvalósításában egy nyolc tagból álló nemzetközi konzorcium vesz részt Portugáliában, Franciaországon, Magyarországon és Lengyelországban. A projekt olyan nemrég visszavonult, id˝os emberekre fókuszál, akik eddigi életük során már megszoktak egy bizonyos szint˝u, technológia adta kényelmet, és akik aktívak, produktívak és társadalmilag elkötelezettek akarnak maradni. A PaeLife célja egy új technikai megoldás, egyfajta „Magánélet-asszisztens" kifejlesztése az ember-számítógép interakcióban, hogy az id˝osebbek könnyebben és természete- sebben tudják használni a számítógépet és az új technológiákat. Partnerek • Microsoft Corporation (Portugal) • Instituto de Engenharia de Sistemas e Computa- dores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (Portugal) • Budapest University of Technology and Economics (University, Hungary) • The Bay Zoltán Nonprofit Ltd. (R&D Institute, Hun- gary) • Knowledge Society Association (Secondary End User, Poland) • Genitech (Company, France) • University of Technology of Troyes (University, France) • Universidade de Aveiro (University, Portugal) A projekt harmadik, párizsi találkozója A PaeLife projekt harmadik konzorciumi találkozójára március 14-én és 15-én került sor. A Genitech által Párizs Malakoff kerületében szervezett találkozón minden pro- jekt partner részt vett. A megbeszélésen a projekt aktuális állásáról, az eddig elért eredményekr˝ol volt szó, valamint fontos döntések születtek a PaeLife szolgáltatással és a projekt végs˝o termékével, a személyi asszisztenssel kapcsolatban. Az asszisztens nevére vonatkozó javasla- tok is megvitatásra kerültek. Ez volt az utolsó találkozó a március 25-én, Lisszabonban esedékes félid˝os beszámoló el˝ott. Mostanában zajló tevékenységek A francia, magyar, portugál és lengyel kérd˝oívek és workshopok végs˝o eredményei Legutolsó hírlevelünkben a magyar és lengyel kutatá- sok eredményeit mutattuk be. Most az összes ország ered- ményeinek kiértékelését követ˝oen engedjék meg, hogy összefoglaljuk a felmérések legérdekesebb eredményeit. Lássuk hát milyen is lehet egy ideális személyi as- szisztens! Arra a kérdésre, hogy "Milyen eszközt preferálná- nak szívesen?", a válaszadók 28%-a a lakás egy pontján, fixen telepített eszközt választotta. 21,8%-uk örülne, ha az eszköz egy okostelefon jelleg˝u eszköz lenne, amelyet bárhova magával vihet. A fent említett lehet˝oségek kom- binált megoldás mellett 21,3%-uk döntött. Newsletter template from HowToTeX.com Page 1
  2. 2. A fenti diagram azon hétköznapi tevékenységeknek fontosságát mutatja százalékos formában, melyekben egy ilyen eszköz segítséget nyújthat. Ahogy láthatjuk, legtöbben, vagyis 70%-nál is többen tartják fontosnak, hogy családtagjaikkal, barátaikkal az eszközön keresztül beszélgethessenek. A teend˝ok szerkesztése (64,9%) és az id˝ojárás jelentés figyelése (64%) szintén fontos az id˝osek számára. A kérd˝oíves kutatás valamint a work- shop is azt mutatja, hogy az online közösségi oldalak is egyre népszer˝ubbek körükben. Az id˝osebbek közül egyre többen regisztrálnak a Facebook-ra, amin keresztül követik a híreket, s figyelik a gyermekeik vagy más családtagjuk által feltöltött fényképeket. Éppen ezért a közösségi funkciók fontos szerepet játszanak „Személyi asszisztensünk”-nél is, hiszen a családdal, barátokkal, tár- sadalommal való kapcsolattartás az egyik legf˝obb kulcs az elszigeteltség elleni küzdelemben. A magyar és lengyel workshop után, 2012. október 10-dikén kilenc résztvev˝ovel sor került a francia work- shopra is, ahol különféle eszközöket próbálhattak ki a résztvev˝ok: okostelefont, tabletet és bowlingozásra a Kinectet. A résztvev˝ok nagyon élvezték a napot. A workshopot követ˝oen eddig ketten vásároltak tabletet, egyik˝ojük pedig okostelefont. Egy házaspár Kinectet vásárolt, amivel azóta is felh˝otlen, boldog pillantokban osztozhatnak unokáikkal! A rendszer felépítése A PaeLife projekt egyel˝ore “Személyi Assztisztens”- nek nevezett prototípusa egy multimodális alkalmazá- sokkal rendelkez˝o asszisztens id˝osek és mozgásukban akadályozottak számára. A PLA rendszer f˝o célja, hogy javítsa és egyszer˝usítse a közösségi mediaszolgáltatá- sokhoz ( email, naptár, videókonferencia) való csat- lakozást, valamint hogy el˝osegítse az id˝osek és családtag- jaik, barátaik közötti kommunikációt. A rendszer f˝o egysége lehet˝ové teszi a szerver kompo- nenseinek futtatását, és a médiatartalom nagy képerny˝on való megjelenítését. A mobilitás és sokoldalúság jegyében a rendszer támogatja az alkalmazások mobil eszközön (tableten) való használatát is. A központi és a mobil egység szintén képes lesz kommunikálni egymással, ami a rendszer használhatóságát fokozza (pl. a mobil eszköz használatával teszteljük a központi egység m˝uködését). A két egység támogatja a rendszer érintéssel, beszéddel, gesztusokkal való használatát is. A rendszer szolgáltatásai A prototípus alkalmazásait tekintve a következ˝ok áll- nak rendelkezésre, és tesztelésre készen: • Email; • Naptár; • Közösségi média (Facebook, YouTube, Twitter); • Skype-hoz köt˝od˝o kommunikáció (üzenetek, audió- és videóhívások). A kutatási eredmények alapján, s a partnerekkel foly- tatott egyeztetések után a végs˝o rendszerben a következ˝o alkalmazások kialakítását tervezzük: • id˝ojárás jelentés; • közösség aktivitási státusza (pl. ismer˝os földrajzi tartózkodása, információk az adott ismer˝osr˝ol); • hang üzenet; • biztonságos adatmegosztás (fényképek, képek, videók, zene, szöveges dokumentumok); Newsletter template from HowToTeX.com Page 2
  3. 3. • TV program; • naptár funkció születésnapok és névnapok beágyazásával; • releváns id˝oskori ellátóközpontok (pl. körzeti orvos, gyógyszertár); • érdekl˝odés szerinti közösségi oldalak (Facebook-on keresztül)– tetsz˝oleges témákban. A PaeLife technológia használtaóságának tesztelése A PaeLife projektben a felhasználók kulcsfontosságú szerepet játszanak. A kérd˝oívek kitöltése és workshopok alkamával a felhasználói igényeket össeg˝ujtöttük, s ezeket kezdett˝ol fogva figyelembe vettük.Az id˝os em- berek ezután is aktívan részt vesznek a fejlesztésekkel párhuzamosan zajló tesztelés folyamatában. A használ- hatóságra vonatkozó tesztelés a PaeLife projekt fontos része, mely visszajelzéseivel és ötleteivel lehet˝ové teszi az eszköz interaktív fejlesztését. Az életkor sajátosságai sok szinten megjelennek a design kialakításában. Az al- kalmazások és a felhasználók különböz˝o típusait tekin- tetbe kell vennünk azért, hogy biztosak lehessünk benne, hogy a fejlesztett technológia (i) könnyen és hatékonyan használható (ii) biztosítja azokat a funkciókat, melyekre az id˝oseknek szükségük van. A felület használthatóságá- nak folyamatos kialakításának alapját a speciális igények és az általános felhasználó problémák megfogalmazása adják. További módszerek, mind kvalitatív és kvantitatív tekintetben – interjúk, felhasznlói vélemények, használ- hatósági tesztek, naplózás, fókusz csoport – három külön- böz˝o szinten lesznek használva aszerint, hogy mennyire vannak összhangban a tervezés folyamatával. Hangminta-gy¶jtés A beszédadat rögzítés (Speech Data Collection) kampánya azon hangminták gy˝ujteményére utal, ame- lyet egy online felületen keresztül rögzítnek az adat- gy˝ujt˝ok. A kampány Franciaországban, Magyarországon és Lengyelországban zajlik éppen. Célunk 100 órányi tiszta hanganyag (szünet nélküli hanganyag) elérése az projekt elkövetkezend˝o hónapjaiban. A beszédadat rögzítés (Speech Data Collection) kam- pánya nélkülözhetetlen a PaeLife projekt végs˝o ter- mékének kialakításában, melynek multimodális rend- szerében a hangvezérlés fontos része. Éppen ezért mindig örömmel vesszük olyan emberek jelentkezését, akik szívesen vennének részt a projektben. A részvé- tel feltétele, hogy a jelentkez˝o a fent említett országok egyikében született, 60 év feletti, aktív személy legyen, jó olvasási és beszédkészséggel. Ha Ön megfelel a fent említett kritériumoknak és sz- eretne részt venni ezekben a projektekben, kérjük, lép- jen kapcsolatba a koordinátorokkal a következ˝o orszá- gokban: • Magyarország: Tibor Fegyó - fegyo@tmit.bme.hu • Lengyelország: Artur Kolesi´nski - ar- tur.kolesinski@ssw.org.pl • Franciaország: David Hewson - david.hewson@utt.fr A koordinátorok további információval szolgálnak és lehet˝ové teszik Önök számára a részvételt. Mivel számos id˝os ember által adott hangmintára alapozunk, rendkívül nagyra értékelnénk, ha az Ön részvételére is számíthatnánk! További információk Annak érdekében, hogy tájékoztatni tudjuk, kér- jük, csatlakozzon a PaeLife közösségéhez és annak tevékenységeihez online, a következ˝o helyeken: • Twitter • Linked In • Slideshare • Blog Newsletter template from HowToTeX.com Page 3
  4. 4. Newsletter template from HowToTeX.com Page 4

×