Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

PaeLife newsletter 3 (Polish)

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

PaeLife newsletter 3 (Polish)

  1. 1. PaeLife NewsletterMARCH 2013, NO #3Project descriptionPaeLife nale˙zy do European Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP) i sku-pia konsorcjum o´smiu partnerów, pochodz ˛acych z Portugalii, Francji, Polski i W˛egier.Projekt PaeLife koncentruje si˛e na osobach, które przeszły na emerytur˛e w ostatnimczasie i które przywykły w pewnym stopniu do posługiwania si˛e rozwi ˛azaniami tech-nologicznymi; na osobach, które chc ˛a pozosta´c aktywne, produktywne i zaanga˙zowanespołecznie.PaeLife to nasza propozycja Osobistego Asystenta Osoby Starszej, nowe rozwi ˛azaniew technologii interakcja człowiek-komputer, które ułatwia interakcj˛e osób starszych zkomputerami i rozwi ˛azaniami technologicznymi oraz sprawia, i˙z staje si˛e ona bardziejnaturalna.Partners• Microsoft Corporation (Portugal)• Instituto de Engenharia de Sistemas e Computa-dores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa(Portugal)• Budapest University of Technology and Economics(University, Hungary)• The Bay Zoltán Nonprofit Ltd. (R&D Institute, Hun-gary)• Knowledge Society Association (Secondary EndUser, Poland)• Genitech (Company, France)• University of Technology of Troyes (University,France)• Universidade de Aveiro (University, Portugal)Trzecie spotkanie w Pary»u14 i 15 lutego w Malakoff, w Pary˙zu odbyło si˛etrzecie spotkanie konsorcjum PaeLife, którego organiza-torem był Genigraph, członek grupy Genitech. W spotka-niu wzi˛eli udział wszyscy partnerzy projektu. Podczasspotkania omawiany był obecny status projektu, w tymosi ˛agni˛ete dotychczas rezultaty. Podj˛eto istotne decyzjedotycz ˛ace usług ´swiadczonych przez PaeLife oraz ko´n-cowego produktu. Było to ostatnie spotkanie przed pod-sumowaniem ´sredniookresowym, które odb˛edzie si˛e 25marca w Lizbonie. Rozmawiano równie˙z o mo˙zliwymdostawcy i producencie urz ˛adzenia.Ongoing activitiesKo´ncowe wyniki bada´n i warsztatów przeprowad-zonych we Francji, na W˛egrzech, w Polsce i PortugaliiW ostatnim newsletterze pokazywali´smy wyniki pols-kich i w˛egierskich bada´n. Obecnie, po przeanalizowaniuwyników ankiet ze wszystkich krajów, mo˙zemy zobaczy´cz perspektywy samych potencjalnych u˙zytkowników, jakpowinien wygl ˛ada´c idealny „Osobisty Asystent”!Na pytanie „Jakie urz ˛adzenie nadawałoby si˛e ide-alnie do tego celu?” 28% respondentów odpowiedzi-ała, ˙ze powinno to by´c urz ˛adzenie, które byłoby zain-stalowane w jednym miejscu w mieszkaniu. Kolejnych21,8% wolałaby co´s w stylu przeno´snego smartfona,a 21% poł ˛aczenia dwóch poprzednich. Oznacza to, ˙zenale˙zy zało˙zy´c, i˙z 71,1% uczestników byłoby usatys-fakcjonowanych rozwi ˛azaniem ł ˛aczonym.Newsletter template from HowToTeX.comPage 1
  2. 2. Powy˙zszy diagram pokazuje procentowy udziałposzczególnych codziennych czynno´sci, przy którychtakie urz ˛adzenie mogłoby by by´c przydatne. Jak wida´cpopularno´s´c wymiany maili i rozmowy z przyjaciółmioraz członkami rodziny wyniosła ponad 70%. Edy-towanie kalendarza (64,9%) i sprawdzanie prognozypogody (64%) okazało si˛e dla seniorów podobnie is-totne. Korzystanie z gier na poziomie 23% plasuje si˛ena ostatniej pozycji, za innymi usługami zwi ˛azanymiz rozrywk ˛a. Badania i warsztaty pokazuj ˛a, ˙ze plat-formy społeczno´sciowe staj ˛a si˛e coraz bardziej popularnew´sród starszej cz˛e´sci populacji. Z dnia na dzie´n corazwi˛ecej osób zakłada sobie konto na Facebook-u po to,by sprawdzi´c naj´swie˙zsze wiadomo´sci i obejrze´c zdj˛eciaudost˛epnione przez swoje dzieci lub wnuki. Mo˙zliwo´s´ckorzystania z sieci społeczno´sciowej odgrywa znacz ˛ac ˛arol˛e w naszym „Osobistym Asystencie”, jako ˙ze jest tonajwa˙zniejsze narz˛edzie w walce z wykluczeniem osóbstarszych i sposób na zacie´snienie ich wi˛ezów z rodzin ˛a ispołecze´nstwem.Podobnie jak to było w przypadku innych krajów, 9osób, bior ˛acych udział w warsztatach we Francji, któreodbyły si˛e 10 pa´zdziernika 2012, mogło wypróbowa´cró˙zne urz ˛adzenia: smartfon, tablet, i ekran Kinect dogry w kr˛egle. Wszyscy uczestnicy deklarowali, ˙ze miłosp˛edzili czas podczas zaj˛e´c. Po warsztatach dwóch uczest-ników kupiło tablet, jeden smartfona. Jedna para zdecy-dowała si˛e na zakup Kinecta, dzi˛eki czemu mo˙ze sp˛edza´cwolne chwile na grze z wnukami, ku ich oczywistejuciesze.Architektura SystemuPrototyp aplikacji PaeLife, pod robocz ˛a nazw ˛aOsobisty Asystent Osoby Starszej, w swoich za-ło˙zeniach ma by´c multimodalnym asystentem se-niora lub osoby ograniczonej ruchowo. Celem takiegourz ˛adzenia jest polepszenie i ułatwienie dost˛epu do ser-wisów społeczno´sciowych, poczty mailowej, kalendarza,wideokonferencji oraz popraw˛e wi˛ezów ze społecze´nst-wem poprzez stymulowanie komunikacji mi˛edzy os-obami starszymi a ich przyjaciółmi i rodzin ˛a.System b˛edzie oferował jednostk˛e główn ˛a, którab˛edzie go´sci´c inne komponenty serwera oraz umo˙zliwiałprezentacj˛e tre´sci multimedialnych na du˙zym ekranie.Mo˙zliwe jest równie˙z korzystanie z systemu za pomoc ˛aurz ˛adzenia przeno´snego (typu tablet), aby zwi˛ekszy´cjego mobilno´s´c i wszechstronno´s´c. Urz ˛adzenie głównei przeno´sne b˛ed ˛a tak˙ze w stanie komunikowa´c si˛e zesob ˛a, aby zwi˛ekszy´c funkcjonalno´s´c systemu (np. w celukontrolowania urz ˛adzenia głównego przy pomocy mobil-nego). Oba urz ˛adzenia b˛ed ˛a równie˙z mogły współdziała´cz systemem za pomoc ˛a dotyku, mowy i gestów.UsªugiW prototypie aplikacji, która została opracowana,dost˛epne s ˛a nast˛epuj ˛ace działaj ˛ace usługi:• poczta elektroniczna;• Agenda - kalendarz;• platformy społeczno´sciowe (Facebook, YouTube,Twitter);• komunikatory (sms, rozmowy audio i wideo)zintegrowane ze Skype.Po przeanalizowaniu potrzeb u˙zytkowników i dyskusjimi˛edzy partnerami projektu, w ko´ncowej wersji systemuplanujemy umie´sci´c nast˛epuj ˛ace usługi:• Informacje o pogodzie;• Informacje o aktywno´sci znajomych(np. geolokalizacji, powiadomienia dotycz ˛acekonkretnej osoby);Newsletter template from HowToTeX.comPage 2
  3. 3. • Poczt˛e głosow ˛a;• Bezpieczne udost˛epnianie (zdj˛e´c, obrazków,wideo, muzyki, dokumentów tekstowych);• Program TV;• Kalendarz z urodzinami i imieninamiczłonków rodziny i przyjaciół;• Usługi i informacje przeznaczone specjalnie dlaosób starszych (np. placówki słu˙zby zdrowia/apteki/opieka);• Dost˛ep do wybranych grup w siecispołeczno´sciowej ( Facebook).Ocena u»yteczno±ci technologii platformyPaeLifeW procesie projektowania po´swi˛ecamy sporo uwagiu˙zytkownikowi i jego potrzebom. Od samego pocz ˛atku,w trakcie warsztatów i bada´n zbierali´smy i staral-i´smy si˛e uwzgl˛ednia´c potrzeby u˙zytkowników. Seniorzynadal aktywnie uczestnicz ˛a w procesie oceny rozwi-janych przez nas technologii. Starzenie si˛e dokonujesi˛e na ró˙znych płaszczyznach – biologicznej, psycholog-icznej, społecznej – przynosi zmiany w postrzeganiu,przyswajaniu i kontroli ruchów, zwłaszcza w kontek´s-cie korzystania z nowych technologii. Dlatego te˙z wszczególno´sci podczas przystosowywania i projektowaniaurz ˛adze´n dla osób starszych u˙zytkownik musi by´c branypod uwag˛e. Tylko dzi˛eki temu mo˙zliwe jest rozwini˛ecietechnologii, która jest łatwa i skuteczna w u˙zytkowa-niu oraz posiada funkcjonalno´sci, których potrzebuje se-nior. Ocena funkcjonalno´sci projektu PaeLife ma na celuuzyskanie informacji zwrotnych od u˙zytkowników, któremogłyby sta´c si˛e cz˛e´sci ˛a interaktywnego procesu twór-czego. Wyodr˛ebnienie specyficznych wymaga´n i ogól-nych kwestii dotycz ˛acych u˙zyteczno´sci b˛edzie stanowiłobaz˛e i punkt wyj´scia do ci ˛agłego udoskonalania interfejsuurz ˛adzenia. Komplementarne metody ilo´sciowe i jako´s-ciowe wykorzystane w badaniach, takie jak wywiady, in-formacje zwrotne od u˙zytkowników, testy u˙zyteczno´sci,próby polowe, analiza plików dziennika i grupy fokusoweb˛ed ˛a stosowane na ró˙znych etapach prac nad projektem,w zale˙zno´sci od ich przydatno´sci na danym etapie inter-aktywnego procesu projektowania.Kampania zbierania nagra« czystej mowyKampania zbierania nagra´n czystej mowy przy u˙zy-ciu internetowej platformy, polegaj ˛aca na nagrywaniugłosów seniorów, prowadzona jest obecnie we Francji,na W˛egrzech i w Polsce. Ruszali´smy powoli, ale naszymcelem jest uzyskanie około 100 godzin czystej mowy(bez przerw) w przeci ˛agu nast˛epnych kilku miesi˛ecy.Kampania zbierania głosów b˛edzie szczególnie wa˙zna iniezb˛edna dla rozwoju ko´ncowego produktu. Dlatego te˙zwci ˛a˙z poszukujemy osób, które byłyby ch˛etne do wzi˛e-cia udziału i przyczynienia si˛e do rozwoju projektu. Dowzi˛ecia udziału wymagane jest: wiek powy˙zej 60 roku˙zycia, pochodzenie z kraju uczestnicz ˛acego w projekcie,dobra umiej˛etno´s´c czytania. Je´sli chcesz wzi ˛a´c udział wprojekcie lub znasz kogo´s, kto spełnia powy˙zsze kryteriai chciałyby odda´c swój glos, skontaktuj si˛e z głównym ko-ordynatorem projektu w swoim kraju:• W˛egry: Tibor Fegyó - fegyo@tmit.bme.hu• Polska: Artur Kolesi´nski - artur.kolesinski@ssw.org.pl• Francja: David Hewson - david.hewson@utt.frTwój udział pomo˙ze nam lepsze rozpoznawaniemowy osób starszych w twoim kraju!Dziaªania prowadzone w InternecieW celu zapoznania si˛ez działalno´sci ˛a społeczno´sciskupionej wokół Programu PaeLife w Internecie prosimyo odwiedzenie naszej strony: www.paelife.eu. Mo˙znarównie˙z doł ˛aczy´c do nas na:• Twitter• Linked In• Slideshare• BlogNewsletter template from HowToTeX.comPage 3
  4. 4. Newsletter template from HowToTeX.comPage 4

    Sé el primero en comentar

    Inicia sesión para ver los comentarios

Vistas

Total de vistas

179

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

1

Acciones

Descargas

3

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×