Publicidad

Implementering vetenskap, strategier och utvärdering

GPCC - University of Gothenburg Centre for Person-centred Care
27 de Jan de 2015
Implementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Publicidad
Implementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Publicidad
Implementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Publicidad
Implementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Próximo SlideShare
Att mäta personcentrering - möjligheter, utmaningar och psykometriska aspekterAtt mäta personcentrering - möjligheter, utmaningar och psykometriska aspekter
Cargando en ... 3
1 de 15
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Implementering vetenskap, strategier och utvärdering(20)

Publicidad

Implementering vetenskap, strategier och utvärdering

 1. 2015-01-22 1 Implementering – vetenskap, strategier och utvärdering Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna Forskningschef Landstinget Dalarna lars.wallin@ltdalarna.se n  Varför? n  Centrala begrepp n  Implementerings- vs interventionsforskning n  Metoder för att stödja implementering n  Använda teori - modeller n  Betydelsen av kontext n  Några studier n  Summering Aktuellt om handhygien   Sjukvårdsrelaterade infektioner en av top-10 orsaker till död på sjukhus   Många studier pekar på <50% följsamhet till handhygienriktlinjer   Läkare lägre följsamhet än andra personalkategorier   En av de viktigaste uppgifterna detta århundrade för att stärka folkhälsan är att överbrygga “the know-do gap” WHO 2006 30-40% av alla patienter erhåller inte vård i enlighet med aktuell vetenskaplig kunskap 20-25% av vården är onödig eller potentiellt skadlig Grol & Grimshaw, Lancet 2003 Praktik Kunskap Kunskapens väg Evidens framtagen genom forskning Granska och sammanställa evidensen Utveckla policies och riktlinjer Klinisk tillämpning från forskning till användning
 2. 2015-01-22 2 Implementation research the scientific study of methods to promote the systematic uptake of research findings and other evidence-based practices into routine practice Translating knowledge into practice the exchange, synthesis and ethically sound application of knowledge – within a complex system of interactions among researchers and users ¡  Kunskapsstyrning ¡  Kunskapsöverföring ¡  Evidensbaserad vård ¡  Forskningsanvändning ¡  Implementeringsforskning Tatroe 2008 Kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården innebär att val och beslut i alla delar av systemet baseras på rekommendationer som utarbetats utifrån bästa tillgängliga medicinsk kunskap. ”Evidensbaserad vård är att medvetet, tydligt och klokt använda bästa tillgängliga bevis när det gäller beslut om vård för enskilda patienter” Sackett et al BMJ 1996   Identifiera problemet, avgränsa frågeställningen   Sök litteratur för att besvara frågeställningen   Kritiskt granska litteraturen och sammanställ evidensen   Implementera   Utvärdera Bibliometric study – Knowledge utilization literature Diffusion of innovationsTechnology transfer Knowledge utilization Evidence-based medicine Estabrooks 2008 Vad forskar man på när man forskar om implementering? Objective   To increase the knowledge on effective methods for implementing and sustaining evidence-based practice in health care Questions   Which implementation strategies works?   For whom?   Under what circumstances?   Why?   Which factors influence the process of change? Interventionsforskning Pre Implementering av vårdintervention Post Pre Post Forskningsfråga:  Effekt  av  en  vårdinterven�on  
 3. 2015-01-22 3 Implementeringsforskning Pre Stöd för införandet av vårdintervention Post Pre Post Forskningsfråga:  Effekt  av  metod  för  a�  stödja     införande  av  evidensbaserad  vårdåtgärd   Studiedesigner   Systematiska litteraturstudier   Deskriptiva studier   “Survey”   Intervju, fokusgrupper   Observationer   Processutvärdering   Fallstudier   Experimentella studier   Naturliga experiment   Kvasiexperiment   RCT (cluster) Vad är det för speciellt med implementeringsforskning?   Inte design   Inte metod   Inte etik, snarare mindre problem med etik   Fokus på implementeringen och dess process   Men också förändringar i vårdprocesser och patientutfall   Interdisciplinär och ”teoriberoende” Kunskap Riktlinjer Innovationer Personal Individer/grupper Miljöfaktorer Kultur/Klimat Ledarskap Organisation Tid Resurser Implementeringsmetod(er) Process Förändrade rutiner Förändrat beteende Resultat Patientutfall Patientpreferenser RURU, St Andrews n  Aktiv spridning n  Utbildning/lärande n  Social inflytande n  Samarbete mellan forskare och användare n  Incitament n  Förstärkning n  Facilitering n  Multipla metoder Taxonomi implementeringsinterventioner
 4. 2015-01-22 4 Effekter baserat på systematiska reviews Grimshaw (2012)   Skriftliga (undervisnings)material 12 RCTs, 11 nonRCTs, median förbättring +4,3%   Undervisningsmöten 81 RCTs, +6%   Undervisningsmöten med experter 69 RCTs: ordinationsbeteende +4.8%   Lokala opinionsledare 18 RCTs, +12.0%   Audit och återkoppling 118 RCTs, +5.0%   Datoriserade påminnelsesystem 28 RCTs, +4.2%   Strategier skräddarsydda efter identifierade hinder 26 studier. Odds ratio 1.54   Ekonomiska incitament (primärvård) 7 studier. Otillräckligt underlag för slutsatser Boaz et al (2011) an overview of systematic reviews   13 reviews inkluderades   Audit & återkoppling, datoriserat beslutsstöd, lokala opinonsledare, multifaceterade interventioner (flest studier)   Liten effekt av enstaka interventioner, bättre effekt av multifaceterade interventioner Medves et al (2010) Syst Rev on implementation strategies for healthcare teams and team-based practice   88 studier   10 olika strategier, spridning av utbildningsmaterial vanligast   Signifikanta positiva fynd i 64 studier Hakkenes & Dodd (2008) Guideline implementation in allied health professions   Systematic review 14 studies (8 on pharmacists)   In most studies small intervention effect (process and patient outcomes)   Interventions: education materials (5), education meetings (7), reminders (3), educational outreach (2), audit and feedback (1), opinion leaders (1) ..   10 focused on educational interventions   6 single, 7 multi-faceted interventions – no difference in effect   Effects of the same intervention varied across trials   Conclusion: no evidence to support a set guideline implementation strategy n  Inte en systematisk review n  25 studier n  Huvudsakligen sammansatta strategier n  19 inkluderade utbildningsaktiviteter n  75-80% av studierna visade ingen eller osäker effekt av de utvärderade strategierna Ista et al (2013) Implementation strategies and nurses’ adherence to pain assessment in hospitals   23 studier, genomgående låg studiekvalitet   Varierade strategier, utbildning (17/23) och återkoppling (11/23), påminnelser (10/23) vanligast   7 singel metod, 16 multipla metoder   Förbättring mellan 9 och 49% (1 studie visade sämre resultat, dock fortfarande max 80% följsamhet till riktlinjer)   Går inte att rekommendera specifik strategi
 5. 2015-01-22 5 Några överväganden   Huvudsakligen positiva resultat, men måttliga förbättringar   Finns ingen ”gold standard” för implementering   Välj billiga och enkla sätt att stödja implementering istället för dyra och svåra   Basera spridnings- och implementeringsstrategi på kunskap om hinder och möjligheter i den kliniska miljön – ”skräddarsy implementering”   Behövs forskning som ger mer kunskap om hur kontext interagerar med det som ska implementeras och implementeringsmetod   Öka användningen av teori Teorier / modeller för implementering Teorianvändning? Teori för att arbeta med förändring   Kognitiva teorier (rationellt beslutsfattande)   Teorier inom lärande (problembaserat lärande)   Motivationsteorier (planerat beteende)   Kommunikationsteorier (meddelandet)   Socialt lärande/nätverk/påverkan (opinionsledare)   Teorier om ledarskap (transformellt ledarskap)   Professionell utveckling (prof kunskapsbas)   Organisationsrelaterade teorier (TQM, lärande organisation, organisationskultur)   Ekonomiska teorier Grol 2007 Elements   The Innovation   Communication Channels   Time   Social System Stages   Awareness   Persuasion   Decision   Implementation   Adoption Diffusion of Innovation Influencing factors n  Attributes of the innovation n  Individual n  Organizational Greenhalgs (2004) begreppsmodell – Faktorer som påverkar införande av innovationer   Evidensen eller informationen som ska implementeras.   Den individuella praktikern som ska lära nytt och förändra beteende.   Strukturen och funktionen i hälso- och sjukvårdsorganisationen, dvs den kontext som förändringen sker i.   Kommunikationsmönster och stöd för förändring inom organisationen.   Patientens erfarenheter, uppfattningar och preferenser.
 6. 2015-01-22 6 Vad krävs av en innovation för att tillämpas?   relativ fördel   kompatibel   inte för komplex   testbar   observerbar Diffusion of innovations Rogers 2003 innovators early adopters early majority late majority laggards The Knowledge to Action Cycle (Graham 2006) Identify problem Select knowledge Adapt knowledge to local context Assess barriers to knowledge use Select, tailor implement interventions Monitor knowledge use Evaluate outcomes Sustain knowledge use Tailoringknowledge Knowledge tools / products Knowledge synthesis Knowledge inquiry Kontext FaciliteringEvidens Evidensbaserad vård Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS) Framgångsrik implementering är en funktion av evidens, kontext och facilitering Kitson et al, 1998 Rycroft-Malone et al, 2002 Rycroft-Malone et al, 2004 Forskning Klinisk erfarenhet Patientens erfarenhet Lokala data Kultur Ledarskap Utvärdering Syfte Roll Färdigheter ”Context is much more influential than all the guidelines and all the evidence you can mobilize” The Barriers Scale n  5 återkommande hinder för sjuksköterskor ¡  Otillräckligt med tid för att implementera nya idéer ¡  Statistik oförståeligt ¡  Saknar auktoritet för att ändra rutiner ¡  Ej tid för att läsa ¡  Miljön (”facilities”) passar inte för implementering ¡  Nilsson Kajermo 2010
 7. 2015-01-22 7 Context dimensions Sample (n) Context dimensions of the PARIHS framework Culture Leadership Evaluation Mean research utilization score† 1726 High High High 12.75 1 227 Low High High 11.33 2 1160 High High Low 11.60 2 240 High Low High 11.42 2 96 Low Low High 10.04 3 813 High Low Low 10.41 3 741 Low High Low 10.17 3 943 Low Low Low 8.68 4 The Alberta Context Tool (ACT) Åtta ”organisations” områden som har koppling till kunskapsanvändning 1. Ledarskap 2. Kultur 3. Utvärdering och återkoppling 4. Formell interaktion 5. Informell interaktion 6. Relationer 7. Strukturella och elektroniska resurser 8. Organisatoriska resurser (bemanning, tid, utrymme) Context Assessment for Community Health (COACH) 1. Organizational resources 2. Community engagement 3. Monitoring services for action 4. Sources of information 5. Commitment to work 6. Work culture 7. Leadership 8. Informal structures I. INTERVENTION CHARACTERISTICS A Intervention Source B Evidence Strength & Quality C Relative advantage D Adaptability E Trialability F Complexity G Design H Cost Consolidated Framework for Implementation Research Damschroder et al 2009 II. OUTER SETTING A Patient Needs & Resources B Cosmopolitanism C Peer Pressure D External Policy & Incentives
 8. 2015-01-22 8 III. INNER SETTING A Structural Characteristics B Networks & Communications C Culture D Implementation Climate 1 Tension for Change 2 Compatibility 3 Relative Priority 4 Organizational Incentives & Rewards 5 Goals and Feedback 6 Learning Climate E Readiness for Implementation 1 Leadership Engagement 2 Available Resources 3 Access to knowledge and information V. PROCESS A Planning B Engaging 1 Opinion Leaders 2 Formally appointed internal implementation leaders 3 Champions 4 External Change Agents C Executing D Reflecting & Evaluating CHARACTERISTICS OF INDIVIDUALS A Knowledge & Beliefs about the Intervention B Self-efficacy C Individual Stage of Change D Individual Identification with Organization E Other Personal Attributes §  Känslor §  Värderingar och attityder §  Intention Halvlek Några studier med fokus på implementering
 9. 2015-01-22 9 Se 10 min film om projektet https://www.youtube.com/watch? v=46qGXTydIv0&feature=youtu.b e 4 million neonatal deaths/year 4 million stillbirths/year 0.5 million maternal deaths/year Infections 36% Preterm birth 27% Asphyxia 23% 16 interventions with proven efficacy. Universal implementation could avert 41-72 % of all neonatal deaths worldwide. The Lancet, 2005 Mer aktuella data   3,3 milj barn dör i nyföddhetsperioden   Utgör 41% av dödlighet < 5 år   98 % av dödsfallen sker i låg- och mellaninkomstländer Oestergard 2011 Evidensbaserade åtgärder med stor potential   Återupplivning (andningshjälp)   Förebygga/åtgärda hypotermi   Tidig och exklusiv amning   “Känguruvård” (hud-mot-hud)   Behandla lunginflammation Darmstadt 2005 Quang Ninh provinsen Befolkning: 1 miljon 14 distrikt, 187 kommuner Födda barn/år: 18 000
 10. 2015-01-22 10 Baslinje 2005: Dödlighet i nyföddhetsperioden Nga 2010 16/1000 (variation 10-44) Design Kluster-randomiserad studie 90 kommuner i 8 distrikt deltog (>15 i NMR) Syfte Att utvärdera om stöd (faciitering) till en arbetsgrupp i kommunen resulterar i förbättrad neonatal hälsa och överlevnad Facilitering …. är ett arbetssätt/process som möjliggör för personer att samarbeta och vara effektiva Gaffney 2000 En faciliterare är en person som stödjer och underlättar (och kritiskt ifrågasätter) Harvey 2002 I NeoKIP arbetade faciliterarna med lokalt ”partssammansatta” grupper i en ”deltagande bottom-up’ approach” Teoretisk inramning - PARIHS Evidens Facilitering Kontext Evidensbaserad praktik Hypoteser Stöd till arbetsgrupper (facilitering) kommer att:   Påskynda identifieringen av lokala hälsoproblem   Öka vårdpersonalens kunskap   Öka användandet av evidensbaserad kunskap   Förbättra lokala vårdrutiner   Förbättra neonatal hälsa och överlevnad The NeoKIP trial 44 intervention communes 90 Communes (8 districts, NMR ≥ 15/1000) Ongoing process evaluation 46 control communes Outcomes Outcomes 44 intervention groups July 2008 June 2011 8 facilitatorsLay women from women's union Each group: 4 local health workers 4 local politicians
 11. 2015-01-22 11 Linnan L, Steckler A: Process evaluation for Public Health Interventions and Research. Jossey-Bass; 2002 Vilka var faciliterarna i NeoKIP?   8 kvinnor från en kvinnoorganisation (Women Union) som utbildats i 2 veckor:   Föreläsningar   Interaktiva sessioner   Rollspel   Test av faciliteringsrollen i riktiga grupper Vilka ingick i arbetsgrupperna?   3 personer från vårdcentralen (läkare, barnmorska, sjuksköt.)   1-2 person från bynivå (village health worker)   2-3 personer från beslutsfattande positioner i kommunen Arbetsmodell: P-D-S-A  Identifiera lokala problem  Identifiera lämpliga åtgärder  Implementera aktiviteter  Utvärdera måluppfyllelse  Ev revidera plan Resultat Antal möten och identifierade problem §  1508 arbetsgruppsmöten genomfördes under den treåriga interventionsperioden (95%) §  De 44 arbetssgrupperna identifierade 32 olika problem som man totalt arbetade med >200 gånger. §  Vanligaste problem: §  Låg frekvens mödrahälsovårdsbesök §  Få hembesök efter förlossning §  Bristande insikt hos blivande mammor om vikten av att äta bra, inte arbeta för hårt och vila §  För många hemförlossningar §  Låg amningsfrekvens §  39 unika åtgärder tillämpades >900 gånger §  Fokus på olika kommunikationsaktiviteter: §  Utarbeta info- och undervisningsmaterial §  Uppsökande verksamhet i hemmet hos gravida kvinnor §  Information vid olika slags möten i kommunen §  Rådgivning på vårdcentralen §  Meddelande via kommunernas högtalarsystem Vanligaste aktiviteter/åtgärder
 12. 2015-01-22 12 Indicator Intervention Kontroll OR CI Besök mödrahälsovården 91% 82% 2.27 1.07-4.80 Stelkrampsvaccinering 89% 84% 1.64 0.83-3.24 Förlossningsförberedelse 83% 78% 1.33 0.67-2.64 Förlossning på vårdinrättning 91% 87% 1.88 0.60-5.87 Temperaturkontroll 6% 5% 1.28 0.50-3.25 Tidig start av amning 57% 57% 0.93 0.64-1.37 Hembesök efter förlossning 9% 8% 1.06 0.51-2.20 Resultat vårdindikatorer 0" 5" 10" 15" 20" 25" 30" Baseline" Year"1" Year"2" Year"3" Interven3on" Control" Number  of  death  cases/1000  living  born   Resultat neonatal dödlighet Intervention communes 19.2 19.0 11.6 Control communes 18.0 15.9 21.1 Konklusion   En kommunbaserad deltagande (ganska billig) intervention var effektiv i att minska neonatal dödlighet i ett sydasiatiskt land i snabb förändring   Viss latens innan interventionen verkade – tog tid innan faciliterarna och grupperna kom igång med effektivt arbete   Sammansättningen av arbetsgrupperna viktig – både kliniskt verksamma och inflytelserika beslutsfattare (politiker)   “Bottom-up” arbetssättet RISCC Reminder Implementation for Safety in Child Care
 13. 2015-01-22 13 Baseline data collection Adherence to the CPG for management of PVCs in paediatric care q  How often do you disinfect your hands with alcohol-based products before managing PVCs? q  How often do you perform daily inspection of PVCs’ insertion sites? q  How often do you use disposable gloves when managing PVCs? Alberta Context Tool (ACT) q  Leadership q  Culture q  Feedback Processes q  Information Sharing Interactions q  Information Sharing Activities q  Information Sharing Social Processes q  Structural & Electronic Resources q  Organisational Slack §  Staffing §  Space §  Time 680 registered nurses Response rate 61% Adherence to the CPG INDIVIDUALS (n=373) Adherence to CPG recommendations Missing Never Seldom Sometimes Often Always Disinfection n (%) 4 (1) - 2 (0) 4 (1) 25 (7) 338 (91) Disposable gloves (%) 9 (2) 6 (1.5) 17 (4.5) 32 (9) 71 (19) 238 (64) Daily inspection (%) 35 (9) 7 (2) 7 (2) 23 (6) 103 (28) 198 (53) UNITS (n=23) Units divided into groups of % adherence to the CPG <50% 50-69% 70-89% 90-100% Disinfection - 1 7 15 Disposable gloves 6 8 6 3 Daily inspection 7 9 3 3 Förberg et al 2014 Work context Unit ID 2322212019181716151413121110987654321 Score 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Mean score and SD for Leadership (light) and Culture (dark) across the 23 units Adherence and context   High variability between units both in guideline adherence and context ratings   In mulitvariate regression analyses a link between adherence and   Feedback processes   Information sharing social processes   Structural and electronic resources Intervention - reminders Examples of reminders Insertion  Use gloves & disinfect the insertion site thoroughly  Make sure that the insertion site is visible Inspection  Control the insertion site and PVC function daily  Is the PVC still needed? The reminders will provide recommendations on how to handle PVCs according to the clinical guideline for PVCs in paediatric care PLIS – Primära Ledare Implementerar Strokeevidens
 14. 2015-01-22 14 PLIS   En pilotstudie som fokuserar på chefens   Betydelse för implementering   Utvärderar en intervention som syftar till att utveckla chefens kapacitet att stödja implementering av evidens   Förlagd till öppen vård 3 rekommendationer i de nationella riktlinjerna för strokesjukvård 1) träning med sjukgymnastik 2) uppgiftsspecifik träning 3) träning av aktiviteter i dagliga livet i hemmet efter utskrivning Intervention som prövas   Inledande workshop (1 dag) där grund läggs för att chef ska kunna jobba med plan för implementering   2 mellanliggande handledningstillfällen via telefon/internet   Avslutande workshop (1 dag) efter 3 månader då chef presenterar plan för implementering GRUNDSTENAR Data om nuvarande arbetssätt VISION för förändring KUNSKAP om hindrande och underlättande faktorer Ledarskaps- och chefsbeteenden som påverkar individer och skapar en miljö som stödjer riktlinjeanvändning Relationsorienterat Förändringsorienterat Uppgiftsorienterat Kommunicera med personal om problem i klinisk praktik Uppmärksamma försök till förändring Tillhandahåll påminnelser Uppmuntra och stötta samverkan mellan specialister och interprofessionellt Stötta förändring i ord och handling Visa ditt engagemang för förändring Förstärk visioner och mål med förändring Visa förståelse för svårigheter med förändring Förespråka förändring internt och externt Förespråka mer resurser internt och externt Leder regelbundna möten Tydliggör roller och ansvar Följ upp prestation och resultat Säkra resurser, utbildning, praktisk övning och policys som tydliggör förändring Riktlinjeanvändning: bedöm, planera, genomför eller hänvisa till annan vårdgivare (+) Inverkan och utfall: patient, vårdgivare, system HANDLINGS- PLAN Relation till verksamhetens ledningssystem Bevakning av ny evidens ENGAGERA Personal, chefer och kliniska ledare IDENTIFIERA Ta sikte på m ål för förändringar Sammanfattning State of the science?   In progress - but lack of complete answers   No gold standard for implementation strategy   Need increased use of theory   Need to understand processes, not only outcomes   Implementation is a social process   Context is influential – and needs to be considered, maybe even changed   Implementation is about system change, but ultimately it is the individuals that have to change   Emotions, attitudes, beliefs and intentions are important for behaviour change
 15. 2015-01-22 15 Råd för implementering   Säkerställ att du har en (någorlunda) säkerställd kunskapsbas   Ledningen engagerad   Arbeta i grupp   Skaffa kunskap om organisationen där implementering ska ske   Utveckla en plan   Ha en klar idé om varför din implementeringsstrategi skulle kunna fungera (använd teori som stöd)   Genomför planen   Följ upp, utvärdera och återkoppla Implementering - en kontaktsport
Publicidad