Publicidad

Memòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del Vallès

Premsa Sant Cugat
11 de Apr de 2016
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Premsa Sant Cugat(20)

Publicidad

Memòria 2015 brigada municipal de Sant Cugat del Vallès

 1. Pàgina 1Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’actuacions Brigada d’Obres 2015 Memòria anual d’actuacions Brigada d’Obres 2015
 2. Pàgina 2Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’actuacions Brigada d’Obres 2015 MISSIÓ I ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE LA BRIGADA D’OBRES Missió: Tal i com recull l’Organigrama de Gestió, la missió de la Brigada d’Obres és la de mantenir els espais públics, incloent el manteniment dels paviments, el balissatge horitzontal, la senyalització, les tasques de neteja i desbrossada i el manteniment de les dependències municipals. Àmbit d’actuació: D’acord amb aquesta definició, l’àmbit d’actuació de la Brigada d’Obres és molt extens. Tipologia de vials Longitud Vianantitzats 22,6 km·l Carrils bici i/o ciclables 20,3 km·l Vials pavimentats 361,9 km·l Vials no pavimentats 89,8 km·l Dependència Edificis Administratiu 7 Altres 6 Cultura 13 Ensenyament 19 Esports 10 55 dependències municipals 6,91 km2 d’espais públics
 3. Pàgina 3Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’actuacions Brigada d’Obres 2015 DADES GENERALS 2015  Al llarg del 2015 la Brigada d’Obres ha realitzat un total de 4.768 actuacions, el que suposa un rati de 13,1 actuacions/dia.  La tipologia de les actuacions és molt variada, resolent tant petites sol·licituds del manteniment ordinari d’un edifici com la reurbanització de tot un carrer. Fent un desglossament generalista resulten 6 grups bàsics: Tipus d’actuació Actuacions Percentatge Manteniment dependències municipals 1.953 41 % Manteniment ferm i paviment vials públics 554 12 % Senyalització viaria (horitzontal i vertical) 1.033 22 % Logística i infraestructures 1.038 25 % Altres 161 3 % Servei de guàrdies 29 1 % TOTAL 4.768 100 %
 4. Pàgina 4Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’actuacions Brigada d’Obres 2015 RESUM D’ACTUACIONS A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS  1.953 actuacions durant el 2015 (41% del total) a 55 dependències municipals  El 73% de les actuacions s’han realitzat a les dependències d’ensenyament tot i que només representen el 35% de les dependències totals. El Servei d’Ensenyament és en definitiva el Servei municipal que sol·licita un major nombre d’actuacions per l’ús intensiu de les seves instal·lacions.  El 34% de les actuacions corresponen a actuacions d’electricitat i lampisteria. Conjuntament amb les actuacions de fusteria i de serralleria representen el 76% del total d’actuacions
 5. Pàgina 5Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’actuacions Brigada d’Obres 2015 RESUM D’ACTUACIONS A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS Les actuacions més significatives realitzades a les dependències municipals han estat: Remodelació de nuclis de lavabos de l’escola Pins del Vallès Actuacions de millora de l’accessibilitat a l’escola Pins del Vallès Arranjament de la coberta de l’ermita de Sant Medir Remodelació de la planta soterrani de la Casa de Cultura Pintura de l’escola bressol La Mimosa Remodelació Centre d’Art Maristany Canvi fluorescents a LED a l’escola Pi d’en Xandri Canvi fluorescents a LED al mercat de Torre Blanca
 6. Pàgina 6Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’actuacions Brigada d’Obres 2015 Remodelació dels nuclis de lavabos de l’escola Pins del Vallès La remodelació va incloure 6 nuclis de lavabos a l’edifici de primària i a l’edifici infantil substituint els sanitaris, nou enrajolat i les canalitzacions de sanejament.
 7. Pàgina 7Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’actuacions Brigada d’Obres 2015 Actuació de millora d’accessibilitat de l’escola Pins del Vallès Creació de camins adaptats al pati i accessos dels edificis escolars afavorint la mobilitat accessible i segura.
 8. Pàgina 8Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’actuacions Brigada d’Obres 2015 Arranjament de la coberta de la sagristia de l’ermita de Sant Medir En col·laboració amb la Penya Regalèssia es va realitzar l’arranjament de tota la coberta deteriorada de la sagristia amb el repte de conservar el patrimoni.
 9. Pàgina 9Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’actuacions Brigada d’Obres 2015 Remodelació de la planta soterrani de la Casa de Cultura Remodelació integral de la planta soterrani de la Casa de Cultura per a crear un espai per a les Seccions de la Unió (250 m2 ).
 10. Pàgina 10Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’actuacions Brigada d’Obres 2015 Pintura de l’escola bressol de La Mimosa Pintat de totes les dependències de l’escola bressol (1.500 m2 de parets i sostres).
 11. Pàgina 11Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’actuacions Brigada d’Obres 2015 Remodelació Centre d’Art Maristany Remodelació del local de 280 m2 per a acollir el Centre d’Art Maristany.
 12. Pàgina 12Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’actuacions Brigada d’Obres 2015 Canvi a fluorescents a tecnologia LED a l’escola Pi d’en Xandri Substitució de 355 llumeneres fluorescents a tecnologia LED reduint la potencia al 33%. Previsió d’estalvi de consum de 22.215 kWh/any. Pel 2016 previst el canvi de 150 llumeneres més.
 13. Pàgina 13Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’actuacions Brigada d’Obres 2015 Canvi a fluorescents tecnologia LED a Mercat Torre Blanca Substitució de 212 llumeneres fluorescents a tecnologia LED reduint la potencia al 33%. Previsió d’estalvi de consum de 19.237 kWh/any.
 14. Pàgina 14Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’actuacions Brigada d’Obres 2015 RESUM D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT DEL FERM I PAVIMENTACIÓ  554 actuacions durant el 2015.  Com a dades significatives destaca l’arranjament de 4.406 m2 de voreres, l’execució de 1.680 ml de nova xarxa municipal de telecomunicacions i de baixa tensió i l’adaptació de 28 passos de vianants.  Per a necessitats del servei, s’estima que el 36% de les actuacions realitzades són actuacions no planificades en un horitzó temporal de dues setmanes i mostren l’adaptabilitat de la Brigada d’Obres. Tipologia d’actuació Quantitat Arranjament i urbanització de voreres 4.406 m2 Arranjament de calçades 419 m2 Arranjament de vials no urbanitzats 246.029 m2 Passos de vianants adaptats 28 ut. Xarxa de clavegueram 114 ml. Realització pous i registres 57 ut. Arranjament reixes-embornals 140 ut. Xarxa de telecomunicacions i baixa tensió 1.680 ml.
 15. Pàgina 15Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 Les actuacions més significatives realitzades de manteniment del ferm i del paviment dels vials públics han estat: Reurbanització de la Rambla Can Mora Creació de camí segur al pont del carrer Víctor Hugo Arranjament camins dels Jardins de la Festa de la Tardor Instal·lació de la xarxa d’il·luminació nadalenca als jardins del monestir Ampliació xarxa de telecomunicacions municipal al c/ Moret Ampliació xarxa de telecomunicacions i d’enllumenat al parc infantil de Can Vernet Arranjament del carril bici a l’Av. Montserrat Roig RESUM D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT DEL FERM I PAVIMENTACIÓ
 16. Pàgina 16Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 Reurbanització de Rambla Can Mora Reurbanització de 350 m2 de la Rambla. Incloent el canvi de la xarxa d’enllumenat, recollida d’aigües pluvials, nova pavimentació i la creació del carril bici.
 17. Pàgina 17Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 Camí segur al pont del c/ Víctor Hugo 270 m2 de repavimentació del pas per sobre del pont que uneix el c/Victor Hugo amb c/ Josep Vicenç i Foix incloent l’ampliació de la xarxa de telecomunicacions municipal.
 18. Pàgina 18Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 Arranjament camins dels Jardins de la Festa de la Tardor 260 m2 dels camins malmesos per l’empenta de les arrels dels arbres.
 19. Pàgina 19Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 Instal·lació de xarxa d’il·luminació nadalenca als Jardins del Monestir 190 ml de nova xarxa d’enllumenat nadalenc amb regulació horària.
 20. Pàgina 20Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 Ampliació de la xarxa de telecomunicacions municipal al c/ Moret Connexió de la torre de telecomunicacions de La Floresta amb la xarxa de Fibra Òptica municipal (600 ml).
 21. Pàgina 21Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 Ampliació de la xarxa de telecomunicacions municipal i de baixa tensió al parc de Can Vernet Dotació del parc de Can Vernet d’enllumenat públic amb regulació horària per als recintes de jocs infantil i esportius (360 ml) i dotació de la xarxa de WiFi pública (80 ml).
 22. Pàgina 22Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 Arranjament del carril bici a l’Av. Montserrat Roig Arranjament de 290 m2 de carril bici a l’Av. Montserrat Roig.
 23. Pàgina 23Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 RESUM D’ACTUACIONS DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA  1.033 actuacions durant el 2015. Al voltant del 50% corresponen a actuacions de senyalització vertical.  Inici del servei l’any 2012. La Brigada d’Obres va assumir la prestació del Servei de Senyalització Viària l’any 2012. Els resultats després de 3 anys de prestar el servei són més que satisfactoris i demostren la polivalència i l’adaptabilitat dels equips de la Brigada en formar-se per a treballs que no havia arribat a fer fins aleshores. Actuació Sol·licituds Gestionades Senyalització vertical 518 Senyalització vertical orientativa 77 Projectes altres senyalització 62 Pintura marques vials 115 Projectes repintat 72 Reductors de velocitat 30 Separadors de carril 10 Pilones fixes 142 Barreres de seguretat 7 TOTAL: 1.033
 24. Pàgina 24Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 RESUM D’ACTUACIONS DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA Les actuacions més significatives realitzades de senyalització viària han estat: Nou aparcament a l’Escola l’Olivera Nova ordenació viària al barri de Can Barata. Reordenació de tot el barri, creació de sentits únics Nova ordenació viària c/ Ramon Mas. Conversió a doble sentit de circulació Pintat rotatiu Sectors Eixos Principals, Parc Central i Can Barata
 25. Pàgina 25Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 Nou aparcament a l’Escola Olivera Senyalització de l’aparcament del voltant de l’Escola Olivera (76 places d’aparcament).
 26. Pàgina 26Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 Nova ordenació viària al barri de Can Barata Nova ordenació viària al barri de Can Barata. Reordenació de tot el barri, creació de sentits únics.
 27. Pàgina 27Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 Nova ordenació viària c/ Ramón Más Nova ordenació viària c/ Ramón Más. Conversió a doble sentit de circulació.
 28. Pàgina 28Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 Pintat rotatiu eixos principals Pintat rotatiu Sectors Eixos Principals, Parc Central i Can Barata.
 29. Pàgina 29Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 RESUM D’ACTUACIONS DE LOGÍSTICA I INFRAESTRUCTURA  1.038 actuacions durant el 2015.  Aquestes actuacions tenen com a objectiu donar suport als actes d’altres serveis municipals (Esports, Cultura, Ensenyament, Logística,...) i d’entitats i associacions de veïns.  El suport inclou el trasllat de material i dotar de subministrament d’aigua i electricitat als diferents actes. Material prestat Unitats Taules 5.862 Cadires 40.601 Tarimes (m2 ) 7.206 Tanques 10.848 Graelles 89
 30. Pàgina 30Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 RESUM D’ACTUACIONS DE LOGÍSTICA I INFRAESTRUCTURA Les actuacions més significatives realitzades de senyalització viària han estat: Muntatge col·legis electorals per a les eleccions municipals, autonòmiques i estatals Actes culturals Actes esportius
 31. Pàgina 31Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 Muntatge col·legis electorals per a les eleccions municipals, autonòmiques i estatals Muntatge de fins a 84 col·legis electorals.
 32. Pàgina 32Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 Actes Culturals Festa Major
 33. Pàgina 33Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 Actes Culturals Festa Major als districtes
 34. Pàgina 34Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 Actes esportius Cursa DIR Cursa Sant Silvestre Muntatge salt de perxa
 35. Pàgina 35Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 CONCLUSIONS DE L’ANY 2015  La incidència de la Brigada en el servei que presta l’Ajuntament és molt elevada, comptabilitzant fins a 4.768 actuacions realitzades durant el 2015 (13,1 actuacions/dia).  Les seves actuacions són molt heterogènies tant en la seva tipologia com en la seva envergadura, capaç d’arranjar les joguines de fusta de les escoles bressols però també d’urbanitzar tot un carrer.  El seu àmbit d’actuació va més enllà del manteniment de la via pública i de les dependències municipals. Les seves actuacions també són de suport i recolzament a altres departaments de l’Ajuntament per a millorar-ne el seu servei (noves xarxes de telecomunicacions municipals, logística dels actes festius, culturals i esportius, revisió mensual del vehicles de recollida d’escombraries i neteja viària, etc... ).
 36. Pàgina 36Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 CONCLUSIONS DE L’ANY 2015  Compromesa amb el municipi. Durant el 2015 es van realitzar 29 sortides d’urgència durant els caps de setmana.  Resilient a les noves necessitats del municipi, capaç de formar-se per a realitzar les noves tasques de senyalització viària i per implantar durant el 2016 el servei de guàrdies 24h/365dies.  És un element cohesionador del municipi, col·laborant amb associacions de veïns en els seus sopars al carrer o també en la conservació del nostre patrimoni conjuntament amb la Penya Regalèssia.  Realitza també una funció social i integradora. Fins a 104 plans d’ocupació, en diferents períodes, han recolzat les actuacions realitzades des de la Brigada i són partícips del balanç anual.
 37. Pàgina 37Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’activitats Brigada d’Obres 2015 REPTES PER A LA BRIGADA  Revisió dels Sistemes d’Informació actuals, obtenció de major i millor dades de la gestió de la Brigada d’Obres i que aquesta informació sigui de fàcil tractament.  Amb noves dades la Brigada podrà introduir-se en el procés Millora Contínua i en conseqüència una millor presa de decisions i optimització dels seus recursos.  Promoure i potenciar els seus punts forts (compromís, cohesió, integració i resiliència).  En definitiva, garantir que el servei prestat per la Brigada d’Obres sigui un Servei de qualitat adreçat al ciutadà.
 38. Pàgina 38Servei Manteniment Municipal Memòria anual d’actuacions Brigada d’Obres 2015 Gràcies per la vostra atenció
Publicidad