Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

H e k a s i

14.589 visualizaciones

Publicado el

Examination

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

H e k a s i

  1. 1. University of La Salette, Inc. Third Semi – Quarterly Exam GRADE SCHOOL DEPARTMENT January 19 – 21, 2012 Malvar, Santiago City A.Y. 2011 - 2012 HEKASI–V MR. ARJAY P. PANAGA & MR. ROMEL MULDINADO TeacherPangalan : _________________________________________ Iskor : ________________I. MARAMIHANG PAGPIPILI – Basahing mabuti ang bawat tanong. Piliin at isulat ang tamang sagot sa patlang bago ang bilang.__________ 1. Sino ang kauna-unahang gobernador-militar na itinalaga sa Pilipinas? a) Elwell Otis c) William Howard Taft b) Arthur MacArthur d) Wesley Merritt__________ 2. Alin sa mga sumusunod ang nag-utos sa pagbuo ng Pamahalaang Militarsa Pilipinas pagkatapos bumagsak ang Maynila sa mga Americano? a) Pangulong McKinley c) Wesley Merritt b) Arthur MacArthur d) Jacob Schurman__________ 3. Aling sangay ang pinamumunuan ng gobernador-heneral na hinirang ngpangulo ng United States? a) Husisyal c) Lehislatibo b) Ehekutibo d) Militar__________ 4. Aling sangay ang sumasailalim sa Korte Suprema na hinirang ng Pangulong United States ang kanyang mahistrado? a) Hudisyal c) Lehislatibo b) Ehekutibo d) Militar__________ 5. Ano ang tawag sa pamahalaang pinairal ng mga Americano nang sakupinnila ang ating bansa? a) Pamahalaang Demokrasya c) Pamahalaang Militar b) Pamahalaang Bilateral d) Pamahalaang Sibil__________ 6. Ano ang tawag pinakamataas na pinuno ng Pamahalaang Militar naitinatag ng mga Americano sa ating bansa? a) Gobernador – Militar c) Kawal na Militar b) Kapitan Militar d) Punong Militar__________ 7. Sino ang unang Pilipinong nabigyan ng mataas na katungkulan at itinalagabilang Punong Mahistrado noong panahon ng mga Americano? a) Gregorio Araneta c) Cayetano Arellano b) Benito Legarda d) Jose Luzurriaga__________ 8. Anong patakaran ang pinairal ni William H. Taft noong panahon ng mgaAmericano na lalong nagpatibay ng kanyang katapangan para matulungan ang mgaPilipino? a) “Na ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino” b) “Na ang Pilipinas ay para sa mga Americano” c) “Na ang Estados Unidos ay para sa mga Americano” d) “Na ang Pilipino at Americano ay kapit tuko” Pahina | 1
  2. 2. __________ 9. Ayon sa sa pambansang halalan sa Pilipinas noong Hulyo 30, 1907 para sakinatawan ng Pambansang Asamblea, sino ang nahalal bilang ispiker ng Kamara? a) Manuel Roxas c) Manuel Quezon b) Francis Harisson d) Sergio Osmeña__________10. Paano napaunlad ang agrikultura sa Pilipinas noong panahon ng mgaAmericano? a) Napaunlad ito dahil nakapag-aral ang mga Pilipino sa pagsasaka b) Napaunlad ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng modernong paraan at binigyang-pansin ang paglinang at pagpapaunlad sa pagsasaka at paghahayupan c) Napaunlad ito dahil nakapag-aral ang mga Pilipino sa paghahayupan d) Napaunlad ito dahil naturuan ang mga Pilipino sa pangangalaga ng mga likas na yaman__________11. Ano ang naging patakarang pangkalakalan ng United States sa Pilipinas? a) Malayang nakapasok sa US ang produktong Pilipino b) Walang kalayaan ang pagpasok ng mga produkto sa kapawa bansa c) Malayang nakapasok sa Pilipinas ang mga produkto ng US d) Bawat produkto ng dalawang bansa ay walang buwis__________12. Anong impluwensiya ng mga Americano ang nagkaroon ng masamangepekto sa mga Pilipino? a) Isip – kolonyal c) Pakikisama b) Isip – bata d) Bahala na__________13. Paano nakatulong sa pag-unlad ng bansa ang mga pagbabago sapanlipunang pamumuhay ng mga Pilipino noong panahon ng mga Americano? a) Higit ang pag-unlad nito at nabigyan ng pagkakataong kumita ng salpi ang maraming Pilipino dahil sa paglinang ng likas na yaman at pagdami ng produktong agrikultural b) Higit ang pag-unlad ng mga Pilipino dahil nagkaroon ng usapan sa mga dayuhang Americano para sa hatian sa kikitain c) Higit ang pag-unlad ng mga Pilipino dahil natuto silang maging wais sa mga Amerikano para sa kanilang pamumuhay upang hindi maghirap d) Lahat ng nabanggit__________14. Ano ang naging magandang bunga ng Homestead Law sa mgamagsasaka? a) Tumaas ang produksiyon ng agrikultura sa bansa b) Naging mabilis at moderno ang paraan ng pagsasaka sa bansa c) Nabigyan ng pagkakataong makapagmay-ari ng lupa ang mga simpleng magsasaka d) Lahat ng nabanggit__________15. Anong dahilan bakit tinutulan ang malayang kalakalan sa pagitan ngUnited States at ng Pilipinas sa pamumuno nina Manuel Quezon at Sergio Osmeña? a) Hindi maganda ang layunin ng kalakalan sa ibang bansa b) Hindi maganda ang mga produktong dinadala sa ating bansa c) Naging palaasa ang mga Pilipino sa pamilihan ng United States na siyang naging hadlang sa pagsasarili ng bansa d) Lahat ng nabanggit Pahina | 2
  3. 3. __________16. Paano nakatulong ang Bureau of Plant and Animal Industry sa mgamagsasaka? a) Itinuro ng mga ito ang modernong paraan ng pagsasaka at paghaahyupan b) Nagpautang ang mga ito sa mga magsasaka c) Nagpayaman ang mga ito sa mga magsasakang mahihirap d) Lahat ng nabanggit__________17. Paano nagkaroon ng suliranin ang mga Pilipino sa malayang kalakalan? a) Malaking buwis ang ipinapataw ng mga Amerikno rito b) Maraming quota ang hinihingi ng kalakalan sa mga produkto rito c) Nahilig sa produktong stateside ang mga Pilipino d) Lahat ng nabanggit__________18. Ano ang kahalagahan ng transportasyon at komunikasyon sa bansa? a) Ito ay mahalagang salik para sa pag-unlad ng isang bansa b) Nakatutulong ito upang mapabilis ang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa c) Ito’y nakatutulong upang maging maganda ang samahan ng mga tao d) Nakatutulong ito upang mapabilis pagtungo sa ibang lugar__________19. Paano napabilis ang sistema ng komunikasyon noong panahon ngAmerikano? a) Napabilis dahil sa magaling ang mga tao sa pakikipag-ugnayan at pakikipagkomunikasyon b) Napabilis dahil tumulong ang mga Amerikano sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo c) Napabilis dahil natuto ang mga Pilipino sa impluwensiya ng mga Amerkano sa ating bansa d) Napabilis sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong kagamitan gaya ng mga telepono, radio at telegram__________20. Ano ang tawag sa katibayan ng mga Pilipino bilang pag-aari sa lupangkanilang nabili sa mga Amerikano? a) Sertipiko c) Sub - Title b) Torrens Title d) Land Title__________21. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa layunin sa pagpapatupadng edukasyon sa ating bansa noong panahon ng mga Amerikano? a) Ang palaganapin ang demokrasya b) Ang sanayin ang mga Pilipino sa pagkamamamayan c) Ang ipakalat ang pagtuturo ng wikang Ingles d) Ang ipalaganap ang relihiyong Katolisismo__________22. Ano ang tawag sa guro ng mga Pilipino na nagmula at ipinadala ngUnited States? a) Professor c) Foreign Teacher b) Thomasites d) Instructor__________23. Ano ang naging epekto sa mga Pilipino ang ipinatupad na edukasyon ngmga Amerikano? a) Naging matagumpay ang edukasyon dahil nakita ng mga Pilipino ang kahalagahan ng nito sa kanilang buhay. b) Naging matagumpay dahil natuto ang mga Pilipino para sa kanilang pakikipaglaban sa mga Amerikano c) Naging matagumpay dahil natuto na silang magsalita, bumasa, at sumulat at tanggapin ang kultura ng mga Amerikano d) Lahat ng nabanggit Pahina | 3
  4. 4. __________24. Ano ang relihiyong ipinakilala ng mga Amerikano sa bansa na maysektang gaya ng Adventist, Baptist at Methodist? a) Romano Katoliko c) Protestantismo b) Iglesia Ni Kristo d) Lahat ng nabanggit__________25. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapatotoo sa sinulat niApolinario Mabini sa mga paring Pilipino? a) Kinakakailangang magtatag ng simbahang pambansa dahil magulo ang kalagayan ng bansa at dapat halinhinan ng mga paring Pilipino b) Kinakailangang magtatag ng simbahang pambansa dahil nawawala ang paniniwala at pananampalataya ng mga Pilipino c) Kinakailangang magtatag ng simbahang pambansa dahil nasira ng mga kalamidad ang dating simbahang ipinatayo ng mga Español d) Lahat ng nabanggit__________26. Paano nakilala ang Relihiyong Aglipayano? a) Nakilala ito sa pamumuno ni Obispo Gregorio Aglipay kaya nabuo ang Relihiyong Aglipayano b) Nakiklala ito dahil sa pamumuno ng Obispong Amerikano na si William Aglipay c) Nakilala ito sa pamumuno ng dating Obispo noong Panahon ng Español d) Nakilala ito dahil itinalaga ni Emilio Aguinaldo ang isang Obispong nagmula sa Roma__________27. Saan patungkol ang mga nilalaman ng mga sulatin na gawa ng mgatanyag na manunulat noong panahon ng mga Amerikano? a) Ito ay patungkol sa pagiging bayani ng mga Pilipino sa pakikipaglaban b) Ito ay patungkol sa mga kabutihang nagawa ng mga dayuhan sa Pilipinas ng sila ay sumakop c) Ito ay patungkol sa mga karaniwang pagtuligsa sa maling pamamahala at pamamalakad ng mga Amrikano at siyang gumising sa kamalayang panlipunan ng mga Pilipino d) B at C __________28. Alin sa mga sumusunod na nobela ang may paksang sosyalismo nanalimbag noong 1906? a) Florante at Laura c) Noli Me Tangere b) El Filibusterismo d) Banaag at Sikat__________29. Ano ang tawag sa mga gusaling may disenyo na itinayo ng mgaAmerikano? a) Bi-classical c) First Class b) Neo-classical d) A at B__________30. Alin sa mga sumusunod ang nagpabago sa ugali at kalinisan ng mgaPilipino? a) Naturuan sila kung paano gumalang, at paano maging malinis sa sarili at sa pagkain b) Naturuan sila ng wastong pakikipag-usap sa mga Amerikano gayun din ang kanilang pananalita ng wikang Ingles c) Naturuan sila kung paano mamuhay kasama ang mga Amerikano at gayun din ang pagtatrabaho d) Lahat ng nabanggit Pahina | 4
  5. 5. II. TAMA O MALI – Isulat ang letrang T kung ang salitang naka-bold ay tama. Kung ang salitang naka-bold ay Mali, palitan ang salitang nagpamali sa pangungusap o pahayag. Basahin ng mabuti.____________________1. Ang Pamahalaang Militar ay pamahalaang itinatag saPilipinas noong panahong Americano.____________________2. Economical Mentality ang tawag sa pagtangkilik sa kulturang mga Americano ng mga Pilipino.____________________3. Ang Asamblea ng Pilipinas at itinatag upang magakaroonng karapatan ang mga Pilipinong gumawa ng batas at makisali sa pamamalakad sapamahalaan.____________________4. Ang Industriya ay makaagham na pagpapaunlad sa mgaproduktong lupa, pagproprodyus ng mga pananim at pag-aalaga ng hayop.____________________5. Ang mga unang gurong Americano ng mga Pilipino naipinadala ng United States ay tinatawag na Thomasites.____________________6. Ang Bokasyon ay mahalagang bahagi sa buhay ng tao, bilangsandata upang makamit ang mga minimithing pangarap at magkaroon ng magadangkinabukasan.____________________7. Relihiyon ay sumibol sa sanglibutan nang dumating sa mgatao. Ito ay nagpapahayag ng muling pagsasama o pagbubuklod, muling pagkakaisa sapananampalataya.____________________8. Ang Liham ay ang pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patula,mainam na pagsulat na may anyo, pananaw, at diwang nakasasanhi ng matagal napagkawili at gana.____________________9.Ang Boogie at Foxtron ay halimbawa ng mga sayaw na itinuroat galing sa mga Amerikano.____________________10. Si Gregorio Osmeña ay nahalal bilang ispiker ng kamaranoong Hulyo 30, 1907 para sa kinatawan ng Pambansang Asamblea ng Pilipinas. Pahina | 5
  6. 6. III. SANAYSAY – Sagutin ang mga sumusuno na katanungan ng maayos at buong puso. 1. Bakit sinasabing ang bansang Pilipinas ay isang bansang agricultural? Bilang isang mag-aaral naniniwala ka ba rito? Pangatwiran ang iyong kasagutan (5 pts.) 2. Bilang isang Pilipino, paano mo mapahahalagahan ang sariling kultura kaysa sa ibang kultura ng ibang bansa? (5 pts.) Pahina | 6
  7. 7. 3. Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng edukasyon at ng relihiyon sa buhay ng tao? Pangatwiranan (5 pts.)4. Paano nakatutulong ang pagpapatupad ng batas sa isang bansa? Magbigay ng halimbawa ng batas at ipaliwanag ito. (5 pts.) Lagda ng Magulang : ________________________ Pahina | 7

×