Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2013/2014

3.428 visualizaciones

Publicado el

Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2013/2014

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en recomendar esto

Plán práce Materskej školy Ševčenkova 35 na školský rok 2013/2014

 1. 1. MATERSKÁ ŠKOLA - ŠEVČENKOVA 35 PLÁN na školský rok Bratislava: 02.09.2013 PRÁCE 2013 / 2014
 2. 2. PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ŠKOLY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA, ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ORGÁNY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY NA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014: 1. ŠKOLY 1. 1. MATERSKÉ ŠKOLY 1. 2.1 Materské školy 1. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v materskej škole vydáva v posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roku. Ak tento dátum vychádza napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom posledného pracovného dňa pred týmto dátumom. Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Rovnaké osvedčenie získavajú deti 18 absolvujúce bežnú materskú školu, ako aj deti absolvujúce špeciálnu materskú školu, alebo ktoré boli vzdelávané v špeciálnej triede bežnej materskej školy. Pri vydávaní osvedčenia sa individuálne posudzuje absencia detí na výchove a vzdelávaní počas posledného ročníka v materskej škole. Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva. 2. Individuálnym prístupom k deťom, ktoré priebežne nedosahujú očakávanú úroveň pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole, alebo majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, zvyšovať ich pripravenosť na primárne vzdelávanie v základnej škole. Grafomotorické zručnosti detí zlepšovať cielene s využitím vhodných písadiel a materiálov, premyslene vyberať a využívať predlohy a pracovné listy. Stimulovať správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín a rozvíjať komunikačné schopnosti detí. Logopedickú starostlivosť nepovažovať za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať v materskej škole aj v dopoludňajších hodinách. 3. Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy a metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych životných situáciách; rešpektovať osobitosti učenia sa detí predškolského veku. Eliminovať v záujme zachovávania psychohygieny detí dlhotrvajúce riadené aktivity. Nepoužívať spôsob vyučovania uplatňovaný v základnej škole. 4. Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí; rozvoj tvorivého a kritického myslenia; schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. 5. Pri prijímaní na predprimárne vzdelávanie rešpektovať právo dieťaťa na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v štátnom jazyku a materinskom jazyku. V školskom poriadku vypracovať podrobnosti o prijímaní dieťaťa do materskej školy, zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, prerušení dochádzky dieťaťa, o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania a preberaní detí z materskej školy. 6. V spolupráci so zriaďovateľmi zabezpečovať a) predprimárne vzdelávanie čo najväčšieho počtu detí rozširovaním kapacitných podmienok aj v zadaptovaných priestoroch; k zvýšeniu počtu detí v triede pristupovať len vo výnimočných prípadoch v súlade s platnou legislatívou, bezpečnostnými predpismi a dodržaním požadovanej výchovno-vzdelávacej činnosti,
 3. 3. b) výchovno-vzdelávaciu činnosť kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami; dodržiavať stanovený počet pedagogických zamestnancov určených na triedu s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním. 7. Odporúča sa nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy materských škôl s inštitúciami predprimárneho vzdelávania v zahraničí aj v rámci aktivít profesijných združení Spoločnosti pre predškolskú výchovu a Slovenského výboru svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP). 2. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY vyplývajúce z POP na školský rok 2013/2014 v oblasti: 2.1. Organizácia školského roka 1. Školský rok sa začína 1.septembra 2013. Vyučovanie sa začína 2.septembra 2013 (pondelok). 2.2. Výchovno – vzdelávací proces Kontrola, efektivita 1. Zefektívniť systém vnútornej kontroly školy s dôrazom na analýzu zistení, prijatých opatrení a kontrolu odstránenia zistených nedostatkov. 2. Cieľavedome využívať kompetencie metodických orgánov pri skvalitňovaní výchovnovzdelávacieho procesu; pravidelne sledovať a vyhodnocovať výsledky ich činnosti. 3. Ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese. Predčitateľská a čitateľská gramotnosť 1. V materských školách rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom, aktívnym zapájaním sa do aktivít školských knižníc a pod.), pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie; zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí. 2. Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí a žiakov, formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí. 3. Rozpracovať v školských vzdelávacích programoch (ďalej len „ŠkVP“) účinné vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti; venovať pozornosť ich rozvíjaniu vo všetkých predmetoch, príp. využiť priestor vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia na zvýšenie počtu hodín podľa podmienok školy a regiónu. Národnostné menšiny, sociálne znevýhodnené prostredie, cudzinci, diskriminácia 1. V materských školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny: a) spracovať učebné osnovy tak, aby sa ich plnením rozvíjali komunikatívne kompetencie detí v štátnom jazyku, b) podporovať aktívnu komunikáciu detí v spisovnej slovenčine uplatňovaním inovatívnych učebných postupov, dvojjazyčnou (bilingválnou) priebežnou komunikáciou (integrovane, vo všetkých organizačných formách, prepájaním materinského a štátneho jazyka), 2. V školách a školských zariadeniach dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné,
 4. 4. fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením) od ostatných žiakov. Dôsledne riešiť problémy detí a žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných skupín, ktoré komplikujú proces ich prijímania do bežných škôl a školských zariadení, zaraďovania do bežných tried a následný výchovno-vzdelávací proces. Vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s majoritnou populáciou. Neodporúčame vytvárať pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len „SZP“) samostatné triedy (okrem nultého ročníka). Cudzie jazyky 1. Pri výučbe cudzieho jazyka venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby. 2. Pri výučbe cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a sústrediť sa na edukáciu založenú na rozvíjanie jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa dieťaťa a jeho schopností. Globálne vzdelávanie a enviromentálna výchova 1. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 2. Školám sa odporúča spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju. Rozvojové vzdelávanie a enviromentálne výchova 1.Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí s dôrazom na enviromentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú najmä na vedenie detí k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenia povedomie separácie odpadu a na vytváranie správnych postojov sa detí k životnému prostrediu. 2. Vytvárať vhodné podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora pre oblasť enviromentálnej výchovy, v oblasti krúžkových aktivít na škole. Knižnice 1. Školám a školským zariadeniam sa odporúča využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc. 2. V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc sa odporúča školským knižniciam v základných a stredných školách zapojiť sa do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. 3. V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc sa odporúča školským knižniciam v základných a stredných školách zapojiť sa do súťaže. Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Zdravý životný štýl 1. Realizovať školské programy podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu aj s využitím metodík na www.bezpre.sk. 2. Odporúča sa riaditeľom škôl a školských zariadení taxatívne vymedziť v školskom poriadku preventívne opatrenia proti užívaniu a šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí. Priebežne informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy a možnostiach odbornej pomoci.
 5. 5. 3. Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej výchovy v ŠkVP, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, sprístupniť ihriská a telocvične škôl na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy. 4. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšiť povedomie v oblasti označovania potravín. 5. Odporúča sa školám a školským zariadeniam pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. 6. Odporúča sa riaditeľom škôl a školských zariadení podieľať na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity, aktualizovaného Národného programu ozdravenia výživy obyvateľov SR a Národného programu kardiovaskulárnych ochorení s vymedzením priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu a prevencie výživou. 7. V súvislosti s prevenciou vo výžive spolupracovať so zariadeniami školského stravovania. 8. V materských školách pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných; realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity detí, neskracovať bezdôvodne dĺžku pobytu vonku. V spolupráci s rodinou vytvárať podmienky na športové aktivity detí a prostredníctvom nich šíriť myšlienky a princípy olympionizmu. Informačné a komunikačné technológie 1. V školách vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) a venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti. 2. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať stránky k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk. 3. Ako doplnok ku klasickým výučbovým metódam sa školám odporúča využívať digitálny vzdelávací obsah schválený Štátnym pedagogickým ústavom (ďalej len „ŠPÚ“). Ľudské a detské práva 1. Do ŠkVP sa odporúča zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. 2. V zmysle Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014 zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení sa odporúča a) výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti, b) vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam a ich ochranu a implementáciu zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity, c) zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv, d) vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram),
 6. 6. Bezpečnosť a prevencia 1. V oblasti školskej úrazovosti sa riaditeľom škôl a školských zariadení odporúča a) pravidelne sledovať vývoj školskej úrazovosti, znižovať jej nárast, odstraňovať zdroje a príčiny vzniku školských úrazov, b) pri registrovaných školských úrazoch vypĺňať všetky položky registrovaného záznamu vo webovej aplikácii ako povinné a jednu kópiu vždy zaslať aj na príslušný OŠ ObÚ, 2. V súlade s článkom 19 Dohovoru o právach dieťaťa sa odporúča zaviesť opatrenia na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania,.. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 1. Poradenské zariadenia vykonávajú na základe podnetu školy vyšetrenia detí. Súťaže 1. Zoznam ostatných súťaží je zverejnený na www.minedu.sk v časti Regionálne školstvo – Súťaže detí a žiakov. 2. Zoznam športových súťaží je zverejnený na www.minedu.sk v menu Šport - Šport a zdravie a na www.skolskysport.sk. Prihlasovanie škôl prebieha prostredníctvom www.skolskysport.sk, kde sú zverejnené aj platné pravidlá a propozície v menu danej súťaže. Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 1. Ministerstvo zverejňuje výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojových projektov a poskytnutie dotácií v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 2. Výzvy na predkladanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov sú zverejnené na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Rozvojové projekty v regionálnom školstve. 3. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v oblasti regionálneho školstva sú zverejnené na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Výzvy na dotácie MŠVVaŠ SR. Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 1. Odporúča sa sledovať deti s odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a pred ich zaškolením vykonať kontrolné psychologické vyšetrenie. 2. Pri poskytovaní odbornej starostlivosti uplatňovať zodpovedajúce psychologické, špeciálnopedagogické a liečebno-pedagogické metódy a postupy. 2. ŠKOLY 1. Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudpap.sk a ďalších organizácií. 2. Prezentovať, rozširovať a adaptovať najlepšiu národnú a medzinárodnú pedagogickú prax v školách a školských zariadeniach s cieľom poskytnúť čo najširšej verejnosti adekvátne informácie, ktoré napomôžu zvyšovaniu kvality výchovy a vzdelávania. Prezentovať prirodzené vzory a autority z radov pedagogických zamestnancov. Školská integrácia 1. Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním v materskej, základnej alebo strednej škole môže byť vzdelávaný formou školskej integrácie po predložení žiadosti zákonného
 7. 7. zástupcu dieťaťa o školskú integráciu a vyjadrenia poradenského zariadenia k forme vzdelávania na základe diagnostikovaných ŠVVP. 2. O prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy, vrátane dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP, rozhoduje riaditeľ školy podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. Ak sa ŠVVP dieťaťa alebo žiaka prejavia v priebehu jeho školskej dochádzky a je potrebná zmena formy vzdelávania, po splnení predpísaných náležitostí k zmene formy vzdelávania, riaditeľ školy ďalšie rozhodnutie o prijatí žiaka do školy nevydáva. 3. Pri vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len „IVP“) pre deti a žiakov so ŠVVP sa školám odporúča spolupracovať s poradenským zariadením, ktoré žiaka diagnostikovalo; na uvedený účel je možné využívať tiež služby, ktoré poskytuje Detské centrum VÚDPaP. 4. Metodické usmerňovanie pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných v školskej integrácii zabezpečuje ŠPÚ. Príslušná dokumentácia je zverejnená na www.statpedu.sk. 5. Odporúča sa riaditeľom škôl naďalej v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečovať personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie detí a žiakov v školskej integrácii. Ak škola vzdeláva žiakov v školskej integrácii, je nevyhnutné aby mala školského špeciálneho pedagóga. 6. Odporúča sa riaditeľom škôl zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti metodického prístupu k integrovaným žiakom. 3. ŠKOLSKÉ ZARIADENIA Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 1.V správach z diagnostických vyšetrení uvádzať jednoznačne druh zdravotného znevýhodnenia alebo iných ŠVVP a návrh na formu vzdelávania. 2.Písomné vyjadrenie o dieťati so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vydáva pre potreby školy riaditeľ toho poradenského zariadenia, ktoré má dieťa vo svojej starostlivosti. 3.Pri zisťovaní školskej spôsobilosti detí venovať osobitnú pozornosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. 4.Vyšetrenie školskej spôsobilosti detí, ktoré svoj oneskorený vývin majú na základe SZP, z ktorého pochádzajú, vykonáva CPPPaP. 5.Odporúča sa sledovať deti s odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a pred ich zaškolením vykonať kontrolné psychologické vyšetrenie. 3.2. Zariadenia školského stravovania 1.Výrobu a výdaj jedál v zariadeniach školského stravovania zabezpečovať podľa a) Materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie a aktualizácií vydaných ministerstvom v rokoch 2011 a 2012, b) Materiálno-spotrebných noriem pre diétny stravovací systém, vydaných ministerstvom v roku 2009. 2. Suchá strava sa podáva len vo výnimočných prípadoch, napr. v čase havarijných situácií, počas školských výletov a pod. Aj táto strava musí svojím zložením zodpovedať § 24 ods. 5 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 3. Pri poskytovaní stravovania iným stravníkom postupovať podľa § 140 a § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. a prevádzkového poriadku zariadenia školského stravovania tak, aby pri stravovaní detí a žiakov nedochádzalo k ohrozovaniu ich zdravotného stavu a kultúry stolovania.
 8. 8. 4. Odporúča sa propagovať zdravú výživu formou poskytovania informácií o školskom stravovaní, organizovaním ochutnávok jedál zdravej výživy za účasti regionálnej tlače, televízie a pod., aj v čase konania rodičovských združení. 5. Riaditeľ zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľom školy alebo riaditeľom školského zariadenia pri a) zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi a žiakmi v čase výdaja stravy v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni, b) vypracovaní stravovacieho režimu stanovením prestávky na jedlo a oddych tak, aby prestávky na doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí a žiakov; c) výchove ku spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a kultúrnemu stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a žiakov, d) realizácii celospoločenských programov podpory zdravia, e) zabezpečovaní diétneho stravovania deťom a žiakom, 4. UČEBNICE A ŠKOLSKÉ TLAČIVÁ 1.Informácie k politike ministerstva sú zverejnené na www.edicny-portal.sk. 2.Informácie k učebnicovej politike ministerstva – informácie o učebniciach, výberových konaniach na nové učebnice, o distribúcii učebníc, objednávkový formulár pre učebnice, ktoré poskytuje ministerstvo školám na základe ich objednávky bezplatne, sú zverejnené na www.edicny-portal.sk. 5. KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 1.Ministerstvo zverejňuje a aktualizuje zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania; zoznam programov kontinuálneho vzdelávania, ktorým uplynula platnosť akreditácie, alebo im bola akreditácia zrušená; legislatívny rámec pre kontinuálne vzdelávanie; vzory žiadostí o akreditáciu vzdelávacích programov; vzor vzdelávacieho programu; vzor súhlasu garanta a doklady k žiadosti na priznanie kreditov za absolvované vzdelávanie v zahraničí. Informácie sú zverejnené na www.minedu.sk. 2. MPC pokračuje v realizácii národných projektov „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“, „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“ a „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“. Informácie sú zverejnené na www.mpc-edu.sk. 3. MPC je organizáciou pre uskutočňovanie 1. a 2. atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Žiadosti o vykonanie atestácie sa podávajú v termíne do 30. júna alebo do 31. decembra spolu s atestačnou prácou. Aktuálne informácie sú zverejnené na www.mpc-edu.sk. 4. VÚDPaP poskytuje vzdelávanie pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení prostredníctvom akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania zverejnených na www.vudpap.sk. 6. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 1. Školám sa odporúča zapojiť sa do programu celoživotného vzdelávania. Podrobné informácie sú zverejnené na www.saaic.sk.
 9. 9. 3. Všeobecne záväzné právne predpisy a koncepčné materiály. Všeobecne záväzné právne predpisy, rezortné predpisy, metodické usmernenia, odporúčania a súťaže: Zákony a predpisy: a) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, b) Vyhláška MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole, c) Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode, d) Zákon č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch – nové. e) Zákon č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov f) Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, g) Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciáchpedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, h) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní, i) Smernica č. 19/2009-R/2009 ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania (týka sa začínajúcich pedagogických zamestnancov), j) Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, k) Zákon č. 200/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov, l) Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, m) Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie, .
 10. 10. Hlavné ciele školy na školský rok 2013/2014 1. Rozvíjať dieťa po všetkých jeho stránkach, zamerať sa na rozvíjanie jeho kľúčových kompetencií, rozvíjať vyššie psychické procesy a rešpektovať právo dieťaťa vzdelávať sa. Dať dieťaťu možnosť sebavyjadrovania a sebahodnotenia. Rešpektovať úroveň individuálneho rozvoja dieťaťa, rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich osobné dispozície. - premyslené plánovanie výchovno-vzdelávacích aktivít s deťmi, - podporovať experimentovanie a bádanie detí hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku, - stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia, - stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin dieťaťa, - rozvíjať tvorivé a kritické myslenie, schopnosť pracovať spoločne a vzájomne sa rešpektovať, - rešpektácia individuálnych a osobných potrieb detí, vzhľadom na ich vek a rozvojové možnosti, - diferenciácia výchovno-vzdelávacích požiadaviek vo všetkých organizačných formách, - využívanie individuálneho prístupu k deťom, hlavne k deťom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a k deťom s nadaním, - vytvárať si ku každému dieťaťu pozitívny vzťah založený na oceňovaní kvalít dieťaťa, 2. Rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti detí s prihliadnutím na ich individuálne vývinové osobitosti. Realizovať efektívne pobyty vonku so zameraním na rozmanitosť pohybových aktivít – realizovať také pohybové aktivity, ktoré smerujú k prevencii obezity detí. Vytvárať si pozitívny postoj k vlastnému zdraviu a zdraviu iných. Vytvárať vhodné podmienky na realizáciu pohybových aktivít – školský areál - realizácia pohybových a relaxačných cvičení v rámci edukácie, -plánovanie pobytu vonku s dôrazom na výchovno-vzdelávacie ciele Školského vzdelávacieho programu školy, - efektívne využívať možnosť a rôznorodosť školského areálu, ako aj iných dostupných športových areálov v blízkosti školy na pohybové aktivity, - vytváranie optimálnych podmienok pre činnosť športového krúžku na škole a na plnenie cieľov projektu „Cvičí celá škola“, - prehlbovať vzťah k vlastnému zdraviu, vedieť sa starať o vlastné zdravie, 3. Využívať hru na rozvoj dieťaťa v poznávaní sveta a v jeho socializácii. Efektívne plánovanie edukačných aktivít zameraných na rozvoj dieťaťa - hra – základná forma edukácie detí, - využívať rôzne formy hry – námetové, konštruktívne, s využitím IKT, s dramatizáciou,... - zabezpečiť optimálne hrové podmienky pre hru dieťaťa, - účelovosť a estetizácia prostredia školy – vytváranie hrových centier, výmena nábytku za modernejší, využívanie moderných pomôcok, 4. Zabezpečiť optimálny rozvoj detí pred vstupom do 1. ročníka základnej školy, zvyšovať ich pripravenosť na primárne vzdelávanie v škole - individuálny prístup k deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, - v spolupráci s rodičmi zabezpečiť pravidelnú dochádzku detí do materskej školy, - rozvíjať grafomotorické zručnosti detí, - stimulovať u detí správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín, rozvíjať komunikačné
 11. 11. schopnosti detí, - spolupráca s rodičmi, odborníkmi, so základnou školou, - celková pripravenosť dieťaťa na vstup do 1. ročníka ZŠ, 5. Rozvíjať detí v oblasti predčitateľskej, prírodovednej, matematickej gramotnosti, ako aj IKT - uplatňovať špecifické metódy rozvíjania detí v daných oblastiach, -zachovávanie hrových charakterov rozvíjania elementárnych základov v oblastiach gramotnosti, - rešpektovanie všetkých organizačných foriem denného poriadku, - využívanie digitálnych pomôcok, výchovných programov a digitálnych pomôcok. Výchovno-vzdelávacia oblasť: I. CIEĽ - DETI. I.1.Rozvíjať kognitívne a nonkognitívne kvality osobnosti dieťaťa prostredníctvom zážitkového učenia (objavovaním, experimentovaním, skúmaním, bádaním a využívaním problémového učenia): − vytváranie stimulujúceho prostredia, hrové kútiky s určitým zameraním, − vhodný výber cieľov, ich jednoznačnosť a jasnosť - náročnosť má zodpovedať deťom, − využívanie zážitkového učenia, − dať deťom možnosť objavovať svet a veci okolo neho formou správne zvolenej aktivity, − rozvoj emocionálnej stránky dieťaťa – cit pre pohyb, spev, výtvarný prejav, − sledovanie televíznych programov určených deťom, − rozvíjanie detí v oblasti informačných technológií, T: úloha trvalá K: priebežne Z: riad. MŠ, zástup. riad., všetky učiteľky I.2. Utvárať a rozvíjať kľúčové kompetencie detí, zvyšovať kvalitu edukačného procesu využívaním vhodných a progresívnych metód. Využívať všetky formy organizácie: − vedieť aplikovať do pedagogickej práce moderné prístupy – učenie hrou, − premyslené a cielené plánovanie zamerané na plnenie cieľov, výber správnych aktivít, − spätná väzba pri kontrolovaní a overovaní plnenia stanovených cieľov, − zohľadňovať rôzne vekové a individuálne osobitosti detí v edukačnom procese, − vychádzať z dieťaťa, jeho potrieb a schopností, − v práci aplikovať aktivity, ktoré sú zamerané na rozvíjanie vyšších psychických procesov, podnecovať deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu zručností, návykov a skúseností, − v plánovaní nezabúdať aj na aktivity súvisiace s výchovou v duchu humanizmu, ľudských práv a práv dieťaťa, − rozvíjať sebadôveru detí – pochvala, poverenie zodpovednou úlohou, darovanie darčeku, - nepoužívať nevhodné slová, ktoré znižujú sebadôveru detí (napr. si zlý a pod.) − využívanie organizačných foriem práce – individuálnu, skupinovú, frontálnu, − pokúsiť sa využívať v edukačných aktivitách aj informačnú a komunikačnú technológiu (IKT) a edukačné programy, T: úloha trvalá Z: riad.MŠ, všetky učiteľky, VŠK K: priebežne
 12. 12. I.3. Zvyšovať fyzickú zdatnosť, pohybovú aktivitu a pohybové schopnosti detí – prevencia obezity v predškolskom veku: − vyváženosť pohybových aktivít a športových podujatí na triede, na škole a mimo školy, − pri zostavovaní cvičení rešpektovať pedagogické zásady s dôrazom na zásadu primeranosti a postupnosti, vhodná motivácia a stimulácia, − rešpektovať individuálne schopnosti detí - vychádzať z ich schopností a potrieb, − utvárať u detí povedomie o potrebe pohybu v života človeka a jeho zdravého vývinu, − neskracovať dĺžku pobytu detí vonku, jeho plnohodnotné využívanie, − využívať možnosti vychádzok do najbližšieho okolia - turistické vychádzky k Chorvátskemu ramenu, Draždiaku, − využívať účelnosť školského areálu a dostupných športových areálov, − spoločná pohybová aktivita na škole „Cvičí celá škola“ , realizovanie športových olympiád, − činnosť športového krúžku na škole, − realizovanie Školy v prírode 5-6 roč. detí, T: úloha trvalá K: priebežne Z: riad. MŠ, zástup. riad., všetky učiteľky, A. Hanulay, Z. Michaleková, Ľ. Foltýnová, E.Ružeková I.4.Dosahovať vyššiu úroveň osobného rozvoja pripravenosti 5 – 6 roč. detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou na plynulý prechod do ZŠ: − využívanie progresívnych foriem práce, − vyrovnávanie vedomostnej úrovne individuálnym prístupom (zvýšená pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskych detí), − využívať formu experimentovania, bádania a zážitkového učenia, - rozvíjanie grafomotorických zručností detí (dbať na správnu polohu tela, držanie grafického materiálu a sklon papiera), − viesť deti k samostatnosti pri riešení problému, rozvíjať sebadôveru a sebavedomie detí, − rozvíjať u detí hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k stanoveným cieľom, - všímať si a rozvíjať u detí úroveň rannej čitateľskej a počítačovej gramotnosti, − dbať na správnu výslovnosť detí – vyšetrenie detí logopedičkou a logopedická starostlivosť, − zabezpečiť plynulý priebeh predbežných testov školskej zrelosti v spolupráci s PPP, − spolupráca so ZŠ Prokofievova a ZŠ Tupolevova, − spolupráca s knižnicou na Prokofievovej ul. – využívať ponuky jej aktivít smerom k deťom, − odbúravanie spánku v druhom polroku – záujmová a individuálna činnosť s deťmi, − krúžková činnosť na škole v rámci mimoškolských aktivít, T: úloha trvalá K: priebežne, VŠK Z: riad. MŠ, zástup. riad. učit. v tr. Vever., Ježkovia, Žabky, Lien
 13. 13. I.5. Rozvíjať mravné, kultúrne a národné hodnoty: - výchova a vzdelávanie v duchu humanizmu, podpora vlastenectva, - komunikácia v štátnom materinskom jazyku, literárna kultúra národa a knižné bohatstvo, - príprava detí na zodpovedný život v spoločnosti v duchu porozumenie, znášanlivosti a tolerancie, - celoškolská hra na tému: „Tajomstvo rodiny a Tajomstvo mojej vlasti“, - dodržiavanie ľudských práv a práv detí, - vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie na výchovu detí z rómskych rodín a detí cudzincov, porozumieť iným kultúram – oboznámiť sa s ich odlišnosťami, T: úloha trvalá K: priebežne, VŠK Z: riad., všetky učiteľky, I.6. Rozvíjať predčitateľskú, prírodovednú,matematickú gramotnosť detí a oblasť IKT: - uplatňovanie špecifických metód predčitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti, - zachovanie hrového charakteru rozvíjania elementárnych základov gramotností, - využívanie všetkých foriem hry, - spolupráca s knižnicou na Prokofievovej ul. – ponuky knižnice, - využívanie dostupnej literatúry, edukačných a digitálnych pomôcok, ako aj IKT: pc + digitálne programy pre deti, T: úloha trvalá K: priebežne, VŠK Z: riad., všetky učiteľky, I.7. Zefektívniť proces utvárania vedomostí o zdravom životnom štýle: − prehlbovanie poznatkov z oblasti podpory zdravia a zdravého životného štýlu, − vytváranie povedomia o zdravom a nezdravom životnom štýle, − pohybové aktivity – športovať je zdravé, zapájanie rodičov do pohybových aktivít, − osvojiť si základné hygienické návyky, − rozvíjať športovo nadané detí a venovať pozornosť deťom s oslabením zdravím, − propagovať zdravý životný štýl formou pútačov pre rodičov - zaujímavé články z oblasti podpory zdravia, − v spolupráci s kuchyňou pripraviť ochutnávku zdravých jedál, − príprava tématických týždňov – Svetový deň výživy a Svetový deň mlieka,, − upozorniť na nebezpečenstvo drogových závislostí, fajčenia, − separácia odpadov – zber papiera (firma Kol – Eko), − T: úloha trvalá K: priebežne Z: riad. MŠ, zástup. riad., vedúca ŠJ všetky učiteľky + M. Kovácsová I.8. Pozornosť venovať adaptácii 2-3 ročných a novoprijatých detí: − príprava vhodného a podnetného prostredia pre deti, − adaptácia detí po vzájomnej konzultácii učiteliek s rodičmi − využívať progresívne formy práce s deťmi – hrové aktivity, − adaptačný proces v rámci diagnostiky v spolupráci s riad. školy (začiatok - priebeh-
 14. 14. − ukončenie adaptácie), predchádzať vytváraniu stresových situácií, T: úloha trvalá K: priebežne, VŠK Z: riad. MŠ, zást. riad., uč. z tr. Žabky, Mačiatka, Kuriatka a Lien II. CIEĽ – UČITEĽKY. II.1. V pedagogickej práci využívať nové metódy a formy práce, rozvíjať všetky kompetencie detí: − pokúsiť sa o premenu starej školy na modernú s využitím inkluzívnej edukácie (osobnostne orientovanej na dieťa a jeho potreby), − rozširovať edukačnú činnosť so zameraním na rozvoj všetkých kompetencií detí – celostný rozvoj dieťaťa: „učenie hrou“, diferenciácia výchovno-vzdelávacích požiadaviek vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti detí, − rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich osobnostné dispozície, − efektívne plánovanie a stanovenie cieľov, inovácia v plánovaní a rozmanitosť, − individuálny prístup k deťom s OPŠD, k nadaným deťom a deťom so zdrav. znevýhodnením, − vytvárať adekvátne edukačné prostredie, - v edukácii využívať aj informačno-komunikatívne technológie (PC výučbové programy), − využívať inovačné formy práce s deťmi - viac experimentovať, skúšať, bádať, ... − pri pedagogickej práci využívať nové poznatky z oblasti pedagogiky a psychológie, - včasná a systematická príprava učiteliek, - výchova v duchu humanizmu a tolerancie, dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa, - predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu, T: úloha trvalá K: priebežne, VŠK Z: riad. MŠ, zást. riad., všetky učiteľky, II.2. Inovácia výchovno-vzdelávacieho procesu, novátorstvo v pedagogickej praxi: - využívanie experimentovania a bádania pri práci s deťmi, - rozvíjať hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti detí vo vzťahu k vlastnému pokroku, - rozvíjať tvorivé a kritické myslenie, - stimulovať u detí sociálny, emocionálny a morálny vývin, - naučiť deti žiť v skupine, vzájomne sa tolerovať a pomáhať si navzájom, - implementácia nových poznatkov do praxe, získavať nové informácie z iných médií ako napr. z televízie, tlače, internetu - zachovať hrový charakter edukácie, využívať rôznorodosť hier, T: úloha trvalá K: priebežne, VŠK Z: riad. MŠ, zást. riad., všetky učiteľky, II.3. Rozvíjať pohybové schopnosti detí pohybovými aktivitami: − pohybové aktivity plánovať na každý deň a poskytnúť deťom dostatok priestoru na spontánne pohybové aktivity, − pri stanovení cvičení rešpektovať pedagogické metódy, formy a zásady pedagogickej činnosti,
 15. 15. − − − − − zabezpečiť primerané podmienky na pohybové aktivity, byť vzorom pre deti – cvičiť s deťmi, využívanie názorných ukážok pre deti, využívať na rozvoj pohybových schopností detí telovýchovné náradie a náčinie, ako aj špecifickosť školského areálu, spoločné pohybové aktivity na škole, zapojiť aj rodičov, pohyb nás chráni pred vznikom civilizačných chorôb – „boj proti obezite“, T: úloha trvalá K: priebežne, VŠK Z: riad. MŠ, zástup. riad., všetky učiteľky, II.4. Venovať pozornosť oblasti predčitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti: - uplatňovať špecifické metódy rozvíjania detí v daných oblastiach, - štúdium literatúry v danej oblasti, využívanie dostupnej literatúry a moderných pomôcok, - spolupráca s logopédom – správna výslovnosť detí, využívanie jazykových rozcvičiek, - stimulovať tvorivosť detí, využívať formy bádania a experimentovania, zážitkového uč., - činnosť prírodovedného krúžku na škole – projektové vyučovanie, T: úloha trvalá K: priebežne, VŠK Z: riad. MŠ, zást. riad., všetky učiteľky, A.Ahmed, II.5. Rozvíjať sa, prehlbovať a získavať zručnosti v oblasti práce s informačnokomunikačnou technológiou (ďalej IKT): - využívať IKT a digitálne pomôcky v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, - pracovať s edukačnými pc - programami pre deti, získavať nové programy pre prácu, - inovovať pedagogickú činnosť o nové poznatky z oblasti využívania IKT, - reagovať na ponuky vzdelávania učiteľov v oblasti IKT, - mať snahu získavať informácie od zručnejších kolegýň – názorné ukážky ako pracovať s počítačom, T: úloha trvalá K: priebežne, VŠK Z: riad. MŠ, zást. riad., všetky učiteľky, II.6. Vytvoriť funkčný odborný tím na škole - celoživotné vzdelávanie: - prehlbovať v sebe potrebu vzdelávať sa – samovzdelávanie a celoživotné vzdelávanie, − účasť na vzdelávaniach v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov (MPC), − mať potrebu spraviť niečo pre školu, pre jej rozvoj, plnohodnotne využívať svoj pracovný čas a potenciál, − využívanie času v čase oddychu detí na štúdium pedagogickej literatúry, − dodržiavať POP na rok 2013/2014, uplatňovanie hlavných cieľov Plánu práce školy, − dodržiavať všeobecne platné zákony, právne predpisy a normy, − vedieť správne usmerniť rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania - konzultácie s rodičmi, − vedieť adekvátne riešiť problémové situácie s deťmi ako aj v pracovnom kolektíve, T: úloha trvalá K: priebežne Z: riad. MŠ, zást. riad., MPC, všetky učiteľky
 16. 16. III. MATERIÁLNO-TECHNICKÁ ZÁKLADŇA III.1. Dokončiť modernizáciu školy: postupne zabezpečiť výmenu inventáru umývariek (predelovacie dosky, držiaky na uteráky, osvetlenie) a inventáru v šatniach, následná výmena kobercov na triedach, − efektívne využiť financie získané z 2% a z príspevkov rodičov, − výmena podlahoviny v hale a na schodišti, − revitalizácia hrových prvkov a preliezok na školskom dvore, T: 2013-2015 K: priebežne Z: riad. MŠ, výbor RZMŠ, všetky učiteľky, III.2. Podieľať sa na chode školy - ochrana inventáru: - byť aktívny v rámci modernizácie interiéru a exteriéru školy, podieľať sa na jej rozvoji, - vytvárať vhodné edukačné, hrové a pre deti zaujímavé prostredie, podnetnosť prostredia pre osobnostný rozvoj detí, - starostlivosť o inventár na triedach, - aktívne sa podieľať na získavaní financií z 2% od rodičov, získať aj iných k darovaniu danej čiastky, ako aj financií od iných jednotlivcov a inštitúcií, T: úloha stála Z: riad. MŠ, všetky učiteľky, IV. RIADENIE IV.1. Riadenie zasahuje do všetkých oblastí pracovnej situácie, do pracovných činností a cez ne i na zamestnancov školy: - uplatňovať štýl a metódy riadiacej práce podnecovaním zamestnancov, - využívanie vybudovaného informačného systému, - predelegovanie právomocí na zamestnancov školy – zodpovednosť za stanovené úlohy, - prenášanie právomocí a zodpovednosti z riaditeľky na členky kolektívu, - koncepčnosť riadenia, premyslenosť, perspektívnosť a sústavnosť, - plnenie si pracovných povinností na triede – pozícia triedneho učiteľa, - pracovná atmosféra – tvorivosť a empatia, - využívanie kreatívneho a záujmového potenciálu učiteliek na chode školy, - uplatňovanie zložiek pedagogického riadenia: organizácia, samostatnosť, kreativita, - hodnotenie zamestnancov – hospitácie, kontrola stanovených úloh, krúžková činnosť,... - hodnotenie pedagogického zamestnanca (1x za rok), - správnosť v rozhodovaní a prijímaní konkrétnych záverov, - spolupráca: učiteľ – riaditeľ školy, - spolupráca aj s ostatnými zamestnancami školy – upratovačky a zamestnanci kuchyne, T: úloha trvalá Z: riad.MŠ, zást. riad., všetky učiteľky, K: priebežne, VŠK IV.2. Kontrolná činnosť smerujúcu ku kontrole výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach smerujúca k pedagogickým zamestnancom a deťom: - využívanie rôznych foriem, metód a spôsobov kontrolnej činnosti (dodržiavanie zásad, metód a prostriedkov výchovy a vzdelávania), - situačné vstupy na triedach s rôznym zameraním (napr. atmosféra na triede, prístup učiteliek k deťom, individuálna práca s deťmi, komunikácia s deťmi a s rodičmi, ...), - kontrola vedenia pedagogickej dokumentácie,
 17. 17. - kontrola plnenia pracovných povinností triednych učiteliek (viď. pracovná náplň triednej učiteľky), - osobný plán rozvoja (samoštúdium, vzdelávanie cez MPC,...), - názorná propagácia smerom k rodičom aj deťom (prezentácia detských prác, úprava prostredia,....), - dodržiavanie bezpečnosti pri práci, - kontrolná činnosť zameraná aj na ostatných zamestnancov školy, IV.3. Podiel kolektívu na riadení: - dať kolektívu možnosť podieľať sa na chode školy – inovácia, nápady a podnety, − samostatnosť pracovníčok a kreativita pri riešení úloh, − empatia v medziľudských vzťahoch, vzájomná akceptácia a tolerancia, − pedagogická propaganda a informačný systém, − porady, odborné semináre a školenia, pedagogické poradenstvo, Metodické združenie, T: úloha trvalá Z: riad.MŠ, zást. riad., všetky učiteľky, K: priebežne, VŠK IV.4. Modernizácia vyučovacieho procesu – odraz kvality školy smerom k verejnosti: - mať podiel na rozvoji zručností, vedomostí a potenciálu kolektívu, vzdelanosť učiteľa, - efektívnosť práce zamestnancov, - využívať formy práce so zamestnancami v duchu vzájomnej tolerancie, rešpektovania iných názorov, tolerancie, - tvorivá kreativita, vedomé myslenie, tvorivé a premyslené plánovanie, - premyslené a adekvátne riešenie vzniknutých problémov, - asertivita, súťaživosť, sebakontrola a sebaovládanie zamestnancov, − profesionalita v plnení úloh a v pedagogickej práci, T: úloha trvalá K: priebežne, VŠK Z: riad. , zást. riad.,všetky učiteľky,
 18. 18. V. PLÁNOVANÉ AKTIVITY ŠKOLY SEPTEMBER 2013 – NOVEMBER 2013: 1. „Blízko do prírody“ – výlet na Železnú studničku cieľ č. 1: rozvíjanie povedomia o zdravom životnom štýle, cieľ č. 2: rozvíjanie a upevňovanie kamarátskych vzťahov v triedach, (triedy: Ža, Mač, Kur, Lienky – staršie deti) zodpovedá: riaditeľka školy, všetky učiteľky, RZMŠ – finančne, „Zdravé dobroty zo záhrady“ - október cieľ č. 1: oboznámiť deti s potrebou pestrej stravy najmä ovocia a zeleniny dopestovanej v našich záhradách, cieľ č. 2: rozvíjať spoluprácu rodičov detí s MŠ pri príprave a ochutnávke plodov záhrad zodpovedjú: všetky učiteľky, - M. Svobodová, E. Nagyová – výzdoba príprava priestorov, K. H. Majdišová – popoludňajšie organizačné zabezpečenie, - zodpovedá: riaditeľka MŠ, RZMŠ – finančne, rodičia, „Prvé detské mesto povolaní na Slovensku“ (október) – Interaktívna edukačná expozícia cieľ č. 1: spoznať rozmanité formy sebauplatnenia v pracovnom svete dospelých, cieľ č. 2: prostredníctvom konkrétnych povolaní sa praktickým spôsobom oboznámiť s rôznymi profesiami, (triedy: Vev, Jež, Lie - predškoláci) - zodpovedné: M. Kovácsová, K.H. Majdišová – konzultácia a príprava s riaditeľkou školy, - zodpovedá : riaditeľka MŠ, MŠ – rozpočet pre predškolákov, „Bezpečne na ceste“ - november cieľ č. 1 : názornými ukážkami oboznámiť deti s pravidlami cestnej premávky, cieľ č. 2 : prehlbovanie poznatkov o práci záchranárov, - výlet do Dopravného múzea (Mač, Kur), - zodpovedné: Z. Micháleková, A. Ahmed, Dopravná polícia v MŠ – prednáška o bezpečnosti cestnej premávky (Jež, Žab, Vev, Lie - predškoláci) - zodpovedná: K.H. Majdišová, - zodpovedá: riaditeľka školy, RZMŠ – finančne, DECEMBER 2013 – FEBRUÁR 2014 „Vianoce na Slovenku“ cieľ č. 1 : oslavy „Mikuláša“ – oboznámiť deti s tradíciou týchto osláv a príprava zaujímavých detských predstavení v materskej škole, ako aj obdarúvanie detí darčekmi zodpovedá: riaditeľka školy, všetky učiteľky, cieľ č. 2 : „Vianočná cukráreň“ – viesť deti vlastnou prácou k získaniu finančných prostriedkov na zveladenie tried (vyrábať a predávať sladké balíčky), zodpovdné: E. Nagyová, M. Svobodová, K. H. Majdišová – za organizáciu predaja a výzdobu, zodpovedá: riaditeľka školy, všetky učitelky,
 19. 19. cieľ č. 3: „Vianočné besiedky“ - viesť deti k sebavedomému prejavu pri prezentácii svojich schopností a vedomostí, obdarúvanie detí darčekmi, zodpovedá: všetky učiteľky, riaditeľka školy, RZMŠ – finančne, „Fašiangy na Slovensku“ cieľ č. 1 : „Fašiangový karneval“ – zábavné dopoludnie v MŠ spojené s tradíciami Fašiangov na Slovensku, zodpovedá: E. Nagyová, M. Kovácsová, K. H. Majdišová – výzdoba, J. Gašparíková, Ľ. Foltýnova – zábavný program pre triedy: Myš, Vč, Mač, Lie, M. Lachkovičová, M. Šubínová – zábavný program pre triedy: Jež, Vev, Žab, Kur cieľ č. 2: „Rozprávka z divadla“ – prehlbovať záujem o kultúrne podujatia na predstavení v Bratislavskom bábkovom divadle (Vev, Jež, Žab, Lie - predškoláci), zodpovedné: K. H. Majdišová, M. Kovácsová, zodpovedá: riaditeľka školy, RZMŠ – finančne + štátny preddavok pre pradškolákov, APRÍL 2014 – JÚN 2014 „Hvezdáreň Hlohovec“ cieľ: prehlbovať u detí predstavy o slnečnej sústave a planéte ZEM, triedy: Vev, Žab, Jež, Lie – predškoláci, zodpovedné: M. Lachkovičová – konzultácie a príprava s riaditeľkou, riaditeľka školy, finančne zo štátneho preddavku pre predškolákov, „BIO FARMA“ (Stupava / Kráľová nad Váhom, p. Beták – 0905 337 067) - máj cieľ: rozvíjanie poznatkov o chove a živote domácich zvierat a ich mláďat, triedy: Mač, Kur, Myš, Lienky, „Deň matiek“ cieľ: rozvíjať citový vzťah a pevné putá s rodinou, besiedky v triedach, zodpovedné: všetky učiteľky, riaditeľka školy „Výlet na Devín loďou“ cieľ: oboznámenie detí s históriou Bratislavy, rozvíjanie vzťahu detí ku kultúrnemu dedičstvu SR, triedy: všetky deti zodpovedá: K. H. Majdišová v spolupráci s riaditeľkou, riaditeľka školy, RZMŠ – finančne „Oslavy MDD“ cieľ: oslavy dňa detí plné zábavy a prekvapení, zodpovedné: všetky učiteľky, riaditeľka školy, RZMŠ – finančne, „Vozenie detí na poníkoch“ cieľ: vozenie sa detí na poníkoch, oboznámenie sa so starostlivosťou o koníkov, zodpovedné: riaditeľka školy, M. Šubínová, B. Sucháňová, RZMŠ – finančne, „Rozlúčka s predškolákmi“ cieľ: prezentácia detí odchádzajúcich do 1. ročníka ZŠ pred rodičmi po triedach ako aj s deťmi MŠ, zodpovedné: učiteľky tr. Vev, Jež, Žab, riaditeľka školy, RZMŠ – finančne,
 20. 20. VI. MIMOTRIEDNA A MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ AHMED Alžbeta: - člen vyraďovacej komisie/ predseda likvidačnej komisie - vedenie prírodovedného krúžku - cvičná učiteľka PF UK, PaSA ČIŠKOVÁ Ivona: - člen Rady školy - člen vyraďovacej komisie - spolupráca so ZŠ a s knižnicou na Prokofievovej ul. FOLTÝNOVÁ Ľubica: - realizovanie projektu „Cvičí celá MŠ“ (1x mes.) - kabinet Rozumovej výchovy - člen škodovej komisie GAŠPARÍKOVÁ Jana: - vedenie výtvarného krúžku - učiteľka na triede s riaditeľkou HANULAY Anna: - zástupkyňa riaditeľky - pred. inventarizačnej komisie / predseda škodovej komisie - vedenie športového krúžku - vedenie peňažného denníka v RZMŠ - rozpis služieb zamestnancov - člen Metodického združenia - organizovanie / dokumentácia športových aktivít - cvičná učiteľka PF UK, PaSA HOVANČÍKOVÁ MAJDIŠOVÁ Katarína : - člen likvidačnej komisie - poradenstvo v oblasti práce s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - cvičná učiteľka PF UK, PaSA - výzdoba - chodba - spolupráca so ZŠ a s knižnicou na Prokofievovej ul. KOVÁCSOVÁ Mária: - vedenie kroniky MŠ - člen inventarizačnej a likvidačnej komisie - vedenie informačného panelu – „Zdravý životný štýl“ - cvičná učiteľka PF UK, PaSA - spolupráca so ZŠ a s knižnicou na Prokofievovej ul. LACHKOVIČOVÁ Miriam:- cvičná učiteľka PF UK, PaSA - člen škodovej komisie - výučba anglického jazyka na škole - fotogaléria web stránky školy - člen Metodického združenia - spolupráca so ZŠ a s knižnicou na Prokofievovej ul.
 21. 21. MICHALEKOVÁ Zuzana: - vedenie športového krúžku - predseda BOZP, PO, CO - pracovný čas zamestnancov - vedúca Metodického združenia - kabinet Rozumovej výchovy - cvičná učiteľka PF UK, PaSA NAGYOVÁ Eva: - kabinet Telesnej výchovy - výzdoba školy (okná) - predseda škodovej komisie - cvičná učiteľka PF UK, PaSA - spolupráca so ZŠ a s knižnicou na Prokofievovej ul. RUŽEKOVÁ Elena: - kabinet Telesnej výchovy - realizovanie projektu „Cvičí celá škola“ (1x mes.) - predseda vyraďovacej komisie SEDLÁČKOVÁ Darina: - člen inventarizačnej a likvidačnej komisie - výzdoba školy - vedenie informačného panelu – „podpora zdravia“ SUCHÁŇOVÁ Beáta: - vytvorenie spevníka pre potreby školy a učiteliek - kabinet Rozumovej výchovy SVOBODOVÁ MARTA: - výzdoba školy / okien - publikačná činnosť - cvičná učiteľka PF UK, PaSA - metodická činnosť v jazykovej oblasti – tvorba básní - realizovanie projektu „Cvičí celá MŠ“ (1x mes.) ŠUBÍNOVÁ Mária: - úseková dôverníčka Odborového zväzu / hospodár OZ - člen komisie BOZP,PO,CO - výzdoba MŠ - centrálna lekárnička - kabinet výtvarnej výchovy
 22. 22. VII. PLÁN PEDAGOGICKÝCH PORÁD/ZASADNUTÍ PEDAG. RÁD: 1. 1. Kontrola záverov 2. Školský rok 2013/2014 (pg. dokumentácia) 3. Rôzne (metodické usmernenie, legislatíva, odborné články, ... ) 4. Diskusia 5. Záver a prijaté úlohy T: VIII / 2013 2. 1. Kontrola záverov 2. Diskusia na tému: „Dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou“ (zodp: M. Kovácsová, K. Hovančíková-Majdišová, E. Nagyová) 3. Informácie z pracovných stretnutí riaditeliek 4. Informácie z metodických podujatí 5. Rôzne (legislatíva, met. semináre, odborné články) 6. Diskusia 7. Záver a prijaté úlohy T: X-XI / 2013 3. 1. Kontrola záverov 2. Polročné hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu na triedach (word dokument ) 3. Informácie z pracovných stretnutí riaditeliek 4. Rôzne (legislatíva, organizačné usmernenie, odborné články) 5. Informácie z metodických podujatí 6. Diskusia 7. Záver a prijaté úlohy T: II / 2014 4. 1. Kontrola záverov 2. Diskusia na tému: „Stimulácia správnej výslovnosti detí“ (zodp: M. Svobodová, D. Sedláčková, J. Gašparíková) 3. Informácie z pracovných stretnutí riaditeliek 4. Rôzne (legislatíva, organizačné usmernenie, odborné články, ...) 5. Informácie z metodických podujatí 6. Diskusia 7. Záver a prijaté úlohy T: IV / 2014 5. 1. Kontrola záverov 2. Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu v š.r.2013/2014 (word dokument) 3. Informácie z pracovných stretnutí riaditeliek 4. Rôzne (legislatíva, organizačné usmernenie, informácie z metod. seminárov,..) 5. Diskusia 6. Záver a prijaté úlohy T: VI/ 2014
 23. 23. VIII. PLÁN PREVÁDZKOVÝCH PORÁD. 1. 1. Kontrola záverov 2. Školský rok 2013/2014 3. Rôzne (aktuality z pracovných stretnutí riaditeliek, organizačné usmernenie,...) 4. Diskusia 5. Záver a prijaté úlohy T: IX / 2013 2. 1. Kontrola záverov 2. Hodnotenie z vnútroškolskej kontroly 3. Rôzne + aktuality z pracovných stretnutí riaditeliek 4. Diskusia 5. Záver a prijaté úlohy T: II / 2014 3. 1. Kontrola záverov 2. Hodnotenie z vnútroškolskej kontroly 3. Hodnotenie školského roka 2013/2014 4. Rôzne 5. Diskusia + záver a prijaté úlohy T: VI / 2014
 24. 24. Svojím podpisom beriem na vedomie úlohy vyplývajúce z PLÁNU PRÁCE na školský rok 2013/2014 a úlohy z Školského vzdelávacieho programu. Beriem na vedomie pracovné povinnosti podľa Zákonníka práce, Pracovnej náplne, Pracovného poriadku, som zodpovedná za zverený inventár, pomôcky, ochranné pracovné prostriedky: Pedagogickí zamestnanci: AHMED Alžbeta ............................................... ČIŠKOVÁ Ivona ................................................ FOLTÝNOVÁ Ľubica ................................................ GAŠPARÍKOVÁ Jana ................................................ HANULAY Anna, Bc., ................................................. HOVANĆÍKOVÁ MAJDIŠOVÁ Katarína, Mgr. ..................................... KOVÁCSOVÁ Mária ................................................. LACHKOVIČOVÁ Miriam ................................................ MICHALEKOVÁ Zuzana, Mgr. ................................................ NAGYOVÁ Eva ................................................ RUŽEKOVÁ Elena ................................................. SEDLÁČKOVÁ Darina, Bc. ................................................. SUCHÁŇOVÁ Beáta ................................................ SVOBODOVÁ Marta ................................................. ŠUBÍNOVÁ Mária ................................................. Správni zamestnanci: FERIANČEKOVÁ Helena ................................................. IŠTOKOVÁ Mária ................................................. REŽOVÁ Daniela …............................................ RIGOÓVÁ Viera ................................................ MARŠALKOVÁ Jarmila …............................................
 25. 25. RADA ŠKOLY pri MŠ ŠEVČENKOVA: Svojím podpisom beriem na vedomie a súhlasím s úlohami Plánu práce na školský rok 2013/2014 a Školského vzdelávacieho programu na MŠ Ševčenkova 35: Mgr. Zuzana MOROVIČOVÁ (člen za rodičov) …………………………… Ivona ČIŠKOVÁ (podpredseda + člen za pg. zam.)........................................ Eva NAGYOVÁ (predseda RŠ) ......................................... Róbert GUNÁR (člen za rodičov) …....................................... Helena FERIANČEKOVÁ (člen za neped. zamest.) ..................................... Ing. Arch., Mgr. art. Elena PATOPRSTÁ (za zriaďovateľa)................................. JUDr., Mgr. Vladimír GALLO, PhD. (člen za zriaďovateľa) ............................... Bratislava: 02.09.2013 Mgr. Jana Trvalcová riaditeľka MŠ
 26. 26. ZADELENIE UČITELIEK k IX/2013 – od 02.09.2013. Ranná zmena Ivona ČIŠKOVÁ Polpoľudňajšia zmena Ľubica FOLTÝNOVÁ Mgr. Katarína HOVANČÍKOVÁ Miriam LACHKOVIČOVÁ Jana GAŠPARÍKOVÁ Mgr. Jana TRVALCOVÁ Bc. Anna HANULAY Alžbeta AHMED Mgr. Zuzana MICHALEKOVÁ Elena RUŽEKOVÁ Mária ŠUBÍNOVÁ Eva NAGYOVÁ Beáta SUCHÁŇOVÁ Mgr. Darina SEDLÁČKOVÁ Mária KOVÁCSOVÁ Marta SVOBODOVÁ ZADELENIE UPRATOVAČIEK k IX/2013. Pracovná plocha budovy materskej školy je prerozdelená medzi upratovačkami nasledovne: Pracovná plocha upratovačiek Pracovná plocha budovy materskej školy je prerozdelená medzi upratovačkami nasledovne: - Helena Feriančeková: - riaditeľňa, archív, chodba a a schody pri riaditeľni, hala, telocvičňa, jedáleň pre zamestnancov, trieda krúžkov, zborovňa, - Mária Ištoková: - trieda Veveričky a Myšky, umývarka Veveričky a Myšky, šatňa Veveričky, dlhá chodba a hlavný vchod pri tr. Veveričky, - Daniela Režová : - trieda Kuriatka a Mačiatka, umývarky Mačiatka a Kuriatka, šatňa Mačiatka a Žabky, chodba a schody pri tr. Žabky, WC pre zamestnancov, - Viera Rigoóvá: - trieda Ježkovia a Lienky, umývarky Ježkovia a Lienky, šatňa Lienky, Ježkovia Myšky, - Jarmila Maršalková: - tr. Žabky a Včielky, umývarka Žabky a Včielky, šatňa Včielky a Kuriatka, hlavný vchod pri šatniach. Za čistotu školského areálu zodpovedajú všetky nepedagogické zamestnankyne.
 27. 27. VIII. KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ NA MATERSKEJ ŠKOLE: Krúžková činnosť sa organizuje na materskej škole v popoludňajších hodinách v rámci záujmových mimoškolských aktivít školy a detí pod odborným vedením interných pedagogických zamestnancov. Za bezpečnosť a výchovu detí na základe informovaného súhlasu rodičov v danom vyhradenom čase zodpovedá učiteľka/učiteľky krúžku. Ak krúžkovú činnosť vykonáva s informovaným súhlasom rodičov lektor, za bezpečnosť zodpovedá lektor. Učiteľky krúžkov si vypracujú rámcový "Plán krúžkovej činnosti" v ktorom si vytýčia hlavné ciele krúžku a rozvoja osobnosti detí, ktoré majú 1 rok pred nástupom do 1. ročníka základnej školy. Za výber detí do krúžkov vzhľadom na obmedzené možnosti zodpovedajú učiteľky krúžkov. ŠPORTOVÝ KRÚŽOK: - od: október 2013 - zodpovedá: Bc. Anna Hanulay, Mgr. Zuzana Michaleková - každý párny pondelok - od 13,00 do 14,15 hod. / max. 20 detí VÝTVARNÝ KRÚŽOK: - od: október 2013 - zodpovedá: Jana Gašparíková - každý párny utorok - od 13,00 do 14,00 hod. / max. 8 detí PRÍRODOVEDNÝ KRÚŽOK: - od: október 2013 - zodpovedá: Alžbeta Ahmed - každý nepárny pondelok - od 13,00 do 14,00 hod. / max. 14 detí ANGLICKÝ JAZYK: - od : október 2013 - lektor: Miriam Lachkovičová - každý nepárny ut + str + štvrt. / každá párna streda - od 13,00 do 15,00 hod.
 28. 28. IX. PLÁNOVANÉ AKTIVITY ŠKOLY: 1) SEPTEMBER – OKTÓBER 2012: „ Poznaj svoje mesto“ - cieľ č. 1: - organizovanie výletov v Bratislave, popr. v jej blízkosti zamerané na rozvoj národného povedomia, ako aj psychomotorických kompetencií a pohybových schopností, Výlet na „Železnú studienku“ (tr. Ža, Vev, Myš, Vč, Jež a staršie Lienky), - zodpovedá: riaditeľka školy, všetky učiteľky, RZMŠ - finannčne, „Deň Jablka“ - cieľ č.1: oboznámiť deti s významom jedenia ovocia a hlavne jabĺk, ktoré sa v najväčšom množstve pestujú na Slovensku + výstavka rôznych druhov jabĺk, - cieľ č. 2: rozvíjanie povedomia detí, rodičov a zamestnancov školy v oblasti zdravého stravovania a konzumácie mlieka, mliečnych výrobkov spojená s ochutnávkou, - zodpovedajú: všetky učiteľky - príprava, - M.Svobodová, M. Šubínová – výzdoba a príprava priestorov, K. Hovančíková Majdišová – popoludňajšie organizačné zabezpečenie, - zodpovedá: riaditeľka MŠ, RZMŠ - finančne, 2) DECEMBER 2012 - FEBRUÁR 2013: „Vianočné tradície“ - cieľ č. 1: oslavy „Mikuláša“ na škole s oboznámením detí s tradíciou týchto osláv a príprava zaujímavých detských predstavení na materskej škole, ako aj odovzdávanie darčekov, - zodpovedá: riaditeľka školy, všetky učiteľky, - cieľ č. 2: „Vianočné besiedky“ – vystúpenie detí pred rodičmi a prezentácia vedomostí, ako aj odovzdávanie darčekov deťom, - zodpovedá: všetky učiteľky, riaditeľka MŠ, RZMŠ – finančne, - cieľ č. 3: „Fašiangový karneval“ - zorganizovanie zábavného dopoludnia na škole v rámci osláv Fašiangov, vysvetlenie tradícií Fašiangov na Slovensku, - zodpovedá: E. Nagyová, J. Gašparíková – výzdoba, K. Hovančíková Majdišová, B. Sucháňová, I. Čišková – zábavný program, M. Kovácsová – hudba, 3) APRÍL 2013: „ Hvezdáreň Hlohovec“ - cieľ č. 1: - prehlbovať u detí predstavy o zemi a slnečnej sústave, - týka sa tried: Včielky, Myšky a predškoláci z triedy Veveričky, - zodpovedné: triedne učiteľky, Ľ. Foltýnová – konzultácie a príprava s riaditeľkou, riaditeľka MŠ, RZMŠ – finančne, 4) MÁJ 2013: Výlet na „Devín“ a na hrad „Červený Kameň + vystúpenie sokoliarov“ - cieľ č. 1: oboznamovanie detí s históriou Bratislavy ako aj Slovenka, rozvíjanie vzťahu detí ku kultúrnym dedičstvám SR, prehlbovanie národnej identity, - zodpovedné: triedne učiteľky, riaditeľka MŠ, M. Lachkovičová, RZMŠ – finančne, - týka sa tried: DEVÍN- všetky triedy, ČERVENÝ KAMEŇ: okrem Kur, Mač, a mladších Lienok, 5) JÚN 2013:
 29. 29. „Oslavy MDD – týždeň detskej radosti“ - cieľ č. 1: oslavy dňa detí plné zábavy, prekvapení, - zodpovedné: všetky učiteľky, riaditeľka MŠ, RZMŠ – finančne, „Sokoliari v MŠ“ / „Vozenie detí na poníkoch“ - cieľ č. 1: vystúpenie sokoliarov v tradičných historických oblekoch/ vozenie sa na poníkoch, - zodpovedné: riaditeľka MŠ, M. Šubínová, RZMŠ – finančne, „Vyhliadková jazda vláčikom po Ba – smer: Bratislavský hrad“ - cieľ č. 1: prehlbovanie poznatkov detí z oblasti histórie a architektúry mesta Bratislava, - zodpovedné: všetky triedne učiteľky, riaditeľka MŠ, M. Svobodová, RZMŠ – finančne, „Rozlúčka s predškolákmi“ - cieľ č. 1: prezentácia detí odchádzajúcich do 1. ročníka ZŠ pred rodičmi, ako aj deťmi v MŠ, - zodpovedné: učiteľky v tr. My, Vč a Vev., riaditeľka MŠ, RZMŠ – finančne

×