Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Bài giảng Digital Marketing (DRD)

2.388 visualizaciones

Publicado el

Bài giảng Digital Marketing của Vilink tại DRD

 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

Bài giảng Digital Marketing (DRD)

 1. 1. Digital Marketing – Ti p th K thu t s
 2. 2. N i dung 4 bu i A. Digital Marketing • Digital Marketing / e-marketing / online marketing / internet marketing • Các kênh Digital Marketing • Triển khai Digital Marketing • Một số thuật ngữ trong Ads & các KPI • KPI & Công cụ o lường, báo cáo B. Social Network marketing • • • • Mạng xã hội Các mạng xã hội tiêu biểu Facebook Fan Page – kênh thương hiệu trên Facebook Facebook Ads – quảng cáo trên mạng xã hội C. SEM – Search Engine marketing • • • • Công cụ tìm kiếm & Google Google Adwords – quảng cáo theo từ khoá Google Display Networks – quảng cáo mạng lưới với Google SEO – Search Engine Optimization
 3. 3. 1 Digital Marketing là gì • E- Marketing • Digital Marketing • Internet Marketing • Online Marketing
 4. 4. Digital Marketing e Marketing Digital Marketing = Digital + Marketing Digital Marketing = Online Marketing + … Internet Marketing
 5. 5. 2 Các kênh Digital Marketing • Social Network • Search Engine • Websites • Forums • Mobile & LBS (Local based service) • Email • Others: LCD, TVC, ePoster, máy chiếu ngược, máy trình chiếu tương tác
 6. 6. Các kênh ph bi n (quan đi m khác) Online advertising – Qu ng cáo tr c tuy n Search Engine marketing – Ti p th qua b máy tìm ki m Social Network marketing – Ti p th qua M ng xã h i Email marketing – Ti p th qua email Mobile marketing – Ti p th qua đi n tho i di đ ng Online PR – PR tr c tuy n
 7. 7. Social Network marketing
 8. 8. Search Engine marketing
 9. 9. Mobile marketing
 10. 10. Website & forum
 11. 11. Email Marketing
 12. 12. e-poster
 13. 13. LCD Advertising Display
 14. 14. 3 Tri n khai Digital Marketing • Advertising, Branding, PR • 4P & 7P • Đặt mục tiêu • Triển khai • Quy trình
 15. 15. Advertising, Branding, PR
 16. 16. Y ut nh hư ng bên ngoài P L E E S T
 17. 17. PESTEL Analysis Political: Chính tr P Environmental: Môi trư ng Social: Xã h i Technological: K thu t L E Economic: Kinh t Legal: Pháp lu t Consumer (Client) E S T
 18. 18. Y ut nh hư ng bên trong P Product: S n ph m Price: Giá Placement: Phân ph i Promotion: Qu ng bá People: Con ngư i P Consumer (Client) Process: Quy trình Physical Environment: Môi trư ng P P
 19. 19. M c tiêu doanh thu, l i nhu n?
 20. 20. Đ t m c tiêu C th Đo lư ng đư c Hành đ ng Hi n th c Gi i h n th i gian
 21. 21. Quy trình trong doanh nghi p
 22. 22. Mô hình thói quen tiêu dùng
 23. 23. Digital Marketing có th làm gì? 1. Tăng doanh thu 2. Tăng l i nhu n 3. Tăng đ trung thành khách hàng
 24. 24. Digital Marketing đ làm gì? 4. Tăng tương tác gi a thương hi u & khách hàng 5. Thương hi u thành công
 25. 25. Mô hình Digital Marketing
 26. 26. How we do Digital Marketing
 27. 27. SOSTAC planning system
 28. 28. SOSTAC planning system
 29. 29. SOSTAC planning system
 30. 30. SOSTAC planning system
 31. 31. 4 Công c đo lư ng & đánh giá • Đo lường & KPI • ROI - Return on Investment • Đánh giá • Công cụ: Google Analytics & Webmaster Tool
 32. 32. H th ng đo lư ng & KPI
 33. 33. Google Analytics
 34. 34. Google Webmaster tool
 35. 35. Return on Investment
 36. 36. Thank you! Thanks again if you ask me questions ☺ Don’t hesitate to contact me: Phan Minh Quang Business Manager | Vilink quangpm@vilink.vn 0902.373.044

×