چارچوب فرایندی (Process Framework)

RayBPMS

یکی از دلایلی که از چارچوب فرایندی استفاده می‌شود این است که فرایندها را بر اساس ساختار، کلاس‌بندی کنیم تا بتوانیم روابط بین فرایندها را بهتر تشخیص دهیم و اینکه متوجه عملکرد فرایندها شده که چگونه عملیاتی را انجام می‌دهند.

:‫منبع‬Orbus Software
‫کریمی‬ ‫آرمین‬ : ‫ترجمه‬
‫آذر‬‫ماه‬9313
‫فرا‬ ‫چارچوب‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬(Process Framework)
1 bpms.rayvarz.com
‫فرا‬ ‫چارچوب‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬(Process Framework)‫کل‬ ‫طور‬ ‫به‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬‫فرا‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬‫ی‬‫ندها‬‫دسته‬ ‫در‬‫بند‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬
‫م‬ ‫استفاده‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫مناسب‬‫ی‬‫شود‬‫چارچوب‬ ‫اغلب‬ .‫ها‬‫ی‬
‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬‫زنج‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬‫ی‬‫ره‬‫ارزش‬(Value Chain)‫به‬
‫پا‬ ‫عنوان‬‫ی‬‫ه‬‫ی‬‫دسته‬ ‫هر‬‫بند‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫کند؛‬‫زنج‬‫ی‬‫ره‬‫ارزش‬
‫عمل‬ ‫مجموعه‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬‫د‬ ‫که‬ ‫است‬‫ر‬‫پ‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫صنعت‬‫ی‬‫وسته‬‫و‬
‫زنج‬‫ی‬‫روار‬‫م‬ ‫انجام‬‫ی‬‫شود‬‫ارزش‬ ‫تا‬‫ی‬‫کند‬ ‫خلق‬ ‫را‬.
‫دسته‬‫بند‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫اول‬‫ی‬‫ه‬‫جا‬‫یی‬‫تشک‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫است‬‫ی‬‫ل‬
‫زنج‬‫ی‬‫ره‬‫هز‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سازمان‬ ‫ارزش‬‫ی‬‫نه‬‫ها‬‫ی‬‫ن‬ ‫سازمان‬‫ی‬‫ز‬
‫ا‬ ‫از‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫حاصل‬ ‫بخش‬‫ی‬‫شود‬‫زنج‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬‫ی‬‫ره‬‫ا‬ ‫در‬ ‫ارزش‬‫ی‬‫ن‬
‫زنج‬ ‫جا‬‫ی‬‫ره‬‫فرا‬‫ی‬‫ندهاست‬‫ارزش‬ ‫که‬‫ها‬‫یی‬‫برا‬ ‫را‬‫ی‬‫سازمان‬
‫م‬ ‫حاصل‬‫ی‬‫کنند‬.
‫دسته‬‫بند‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫پشت‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫جا‬‫یی‬‫هز‬ ‫که‬ ‫است‬‫ی‬‫نه‬‫درامدها‬ ‫و‬‫ی‬‫غ‬‫ی‬‫رمستق‬‫ی‬‫م‬‫مد‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫و‬
‫پشت‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫خواه‬ ‫مواجه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫سازمان‬‫ی‬‫م‬‫م‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫شد‬‫ی‬‫اخ‬ .‫دهد‬‫ی‬ً‫ا‬‫ر‬‫دسته‬‫بند‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫پشت‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫را‬
‫ن‬‫ی‬‫ز‬‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫فرا‬ ‫و‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫پشت‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫تقس‬‫ی‬‫م‬‫کرده‬‫تا‬ ‫اند‬‫استراتژ‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫توسعه‬
‫پ‬‫ی‬‫اده‬‫ساز‬‫ی‬‫مد‬ ‫و‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫فرا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سازمان‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫پشت‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫مد‬ ‫(مثل‬ ‫سازمان‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫مال‬‫ی‬،‫انسان‬ ‫منابع‬‫ی‬،
‫ز‬‫ی‬‫رساخت‬‫آور‬ ‫فن‬ ‫و‬‫ی‬‫کند‬ ‫جدا‬ )‫اطالعات‬.
2 bpms.rayvarz.com
‫اکثر‬‫سازمان‬‫تشخ‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ی‬‫ص‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫دسته‬‫بند‬‫ی‬‫اول‬‫ی‬‫ه‬‫تشک‬ ‫و‬‫ی‬‫ل‬‫زنج‬‫ی‬‫ره‬‫در‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫موفق‬ ‫ارزش‬
‫تشخ‬‫ی‬‫ص‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫پشت‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫مد‬ ‫و‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫ا‬ ،‫دارند‬ ‫مشکل‬‫ی‬‫نجاست‬‫چارچوب‬ ‫که‬‫ها‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬‫در‬ ‫با‬
‫اخت‬‫ی‬‫ار‬‫ل‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬‫ی‬‫ست‬‫ی‬‫فرا‬ ‫از‬‫ی‬‫ندها‬‫شناسا‬ ‫امکان‬ ‫ما‬ ‫به‬‫یی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫دسته‬ ‫در‬‫بند‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫مختل‬‫ف‬‫را‬
‫م‬‫ی‬‫دهد‬.
‫فرا‬ ‫چارچوب‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬‫کسب‬ ‫حوزه‬ ‫شناخت‬‫بس‬ ‫شما‬ ‫وکار‬‫ی‬‫ار‬‫مف‬‫ی‬‫د‬‫ز‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫است‬‫ی‬‫ر‬‫اخت‬ ‫در‬ ‫را‬‫ی‬‫ار‬‫شما‬
‫م‬ ‫قرار‬‫ی‬‫دهد‬:
‫پا‬ ‫ساختار‬‫ی‬‫ه‬‫برا‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫کسب‬‫شما‬ ‫وکار‬
‫مجموعه‬‫ا‬‫ی‬‫فرا‬ ‫از‬‫ی‬‫ندها‬‫برا‬‫ی‬‫کار‬ ‫شروع‬
‫نقطه‬‫ا‬‫ی‬‫برا‬ ‫شروع‬‫ی‬‫فرآ‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫ا‬ ‫و‬ ‫شما‬‫ی‬‫ن‬‫کدام‬ ‫که‬‫ی‬‫ک‬‫برا‬‫ی‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مهم‬ ‫شما‬.
‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫دال‬ ‫از‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬‫فرا‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫که‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫شود‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫فرا‬ ‫که‬ ‫است‬‫ی‬‫ندها‬،‫ساختار‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬
‫کالس‬‫بند‬‫ی‬‫کن‬‫ی‬‫م‬‫بتوان‬ ‫تا‬‫ی‬‫م‬‫ب‬ ‫روابط‬‫ی‬‫ن‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫تشخ‬ ‫بهتر‬ ‫را‬‫ی‬‫ص‬‫ده‬‫ی‬‫م‬‫ا‬ ‫و‬‫ی‬‫نکه‬‫فرا‬ ‫عملکرد‬ ‫متوجه‬‫ی‬‫ندها‬
‫عمل‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫شده‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬‫ی‬‫دهند‬.
‫تاکنون‬‫فرا‬ ‫چارچوب‬‫ی‬‫ند‬‫برا‬‫ی‬‫صنا‬‫ی‬‫ع‬‫خدمات‬ ‫و‬‫ی‬‫خودروساز‬ ‫چون‬‫ی‬،‫مصرف‬ ‫محصوالت‬‫ی‬،‫و‬ ‫آموزش‬
‫تحص‬‫ی‬،‫ل‬‫تجه‬‫ی‬‫زات‬‫الکتر‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬،‫تول‬‫ی‬‫دات‬‫نفت‬‫ی‬‫دارو‬ ‫و‬‫یی‬‫ته‬‫ی‬‫ه‬‫است‬ ‫شده‬.
‫چارچوب‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬‫ال‬‫ی‬‫ه‬‫ها‬‫دسته‬ ‫و‬‫بند‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫مختلف‬‫ی‬.‫دارند‬ ‫تفاوت‬ ‫باهم‬ ‫چارچوب‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دارد‬
‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫چارچوب‬ ‫انواع‬ ‫از‬‫ها‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬،‫ند‬PCF‫ک‬ ‫مرکز‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬‫ی‬‫ف‬‫ی‬‫ت‬‫بهره‬ ‫و‬‫ور‬‫ی‬‫آمر‬‫ی‬‫کا‬(APQC)
3 bpms.rayvarz.com
‫نام‬‫گذار‬‫ی‬‫ا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬‫ی‬‫ن‬‫برا‬ ‫را‬ ‫امکان‬‫ی‬‫سازمان‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬‫ی‬‫نما‬‫ی‬‫د‬‫سازمان‬ ‫تا‬‫د‬ ‫ها‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫کل‬‫ی‬‫به‬
‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫حوزه‬‫ی‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خود‬.
‫ساختار‬Process classification Framework‫ی‬‫ا‬‫اختصار‬ ‫به‬PCF‫ال‬ ‫چهار‬‫ی‬‫ه‬‫دارد‬:
‫دسته‬:(Category)‫فرا‬ ‫اول‬ ‫سطح‬ ‫در‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫نما‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫سطح‬‫ی‬‫ش‬‫م‬‫ی‬‫دهد‬‫مد‬ ‫مانند‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫زنج‬‫ی‬‫ره‬‫ی‬‫ارزش‬
‫ی‬‫ا‬‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫مشتر‬ ‫خدمات‬‫ی‬.
‫گروه‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬(Process Group):‫در‬‫فرآ‬ ‫دوم‬ ‫سطح‬‫ی‬‫ندها‬‫گروه‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫ی‬‫نما‬‫ی‬‫ش‬‫م‬ ‫داده‬‫ی‬‫شوند‬‫مانند‬
‫توسعه‬‫ی‬‫استراتژ‬‫ی‬‫فروش‬.
‫فرا‬‫ی‬‫ند‬(Process):‫سوم‬ ‫سطح‬ ‫در‬‫ی‬‫ک‬‫سر‬‫ی‬‫فعال‬‫ی‬‫ت‬‫ها‬‫ی‬‫داخل‬‫ی‬‫ورود‬ ‫که‬‫ی‬‫خروج‬ ‫به‬ ‫را‬‫ی‬‫تبد‬‫ی‬‫ل‬‫م‬‫ی‬‫کنند‬
‫(فرآ‬‫ی‬‫ند‬‫پ‬ ‫خلق‬ ‫مانند‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ )‫ی‬‫ش‬‫ب‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫فروش‬.
‫فعال‬‫ی‬‫ت‬(Activity):‫رخدادها‬ ‫چهارم‬ ‫سطح‬ ‫در‬‫ی‬‫کل‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫نما‬‫ی‬‫ش‬‫م‬ ‫داده‬‫ی‬‫شود‬‫اجرا‬ ‫هنگام‬ ‫که‬‫ی‬‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬
‫م‬ ‫محقق‬‫ی‬‫شوند؛‬‫در‬ ‫مانند‬‫ی‬‫افت‬‫مشتر‬ ‫از‬ ‫سفارش‬‫ی‬.
‫چارچوب‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬PCF‫دارا‬‫ی‬9۱‫دسته‬‫بند‬‫ی‬‫که‬ ‫دارد‬۵‫تا‬‫ی‬‫فرا‬ ‫آن‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫عمل‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬‫ی‬‫ا‬‫اول‬‫ی‬‫ه‬‫پوشش‬ ‫را‬
‫و‬ ‫داده‬۷‫تا‬‫ی‬‫فرا‬ ‫آن‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫پشت‬ ‫و‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫م‬ ‫پوشش‬ ‫را‬‫ی‬‫دهند‬.

Recomendados

An introduction to das,nas,san por
An introduction to das,nas,sanAn introduction to das,nas,san
An introduction to das,nas,sanMohammad Reza Mousavinasr
420 vistas15 diapositivas
Informática apostila por
Informática apostilaInformática apostila
Informática apostilamoisesvictormagalhaes
114 vistas3 diapositivas
contents page por
contents page contents page
contents page harshpalbhirth
200 vistas3 diapositivas
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther) por
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)seriousambtenaar
208 vistas2 diapositivas
Target hf webinar july 10 bios por
Target hf  webinar july 10 biosTarget hf  webinar july 10 bios
Target hf webinar july 10 bioslovellc
127 vistas2 diapositivas
Audio y video de power point por
Audio y video de power pointAudio y video de power point
Audio y video de power pointSharon C
186 vistas9 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a چارچوب فرایندی (Process Framework)

Erp roya bajelan_v2 por
Erp roya bajelan_v2Erp roya bajelan_v2
Erp roya bajelan_v2roya bajelan
90 vistas31 diapositivas
مدل فرایند (Process Model) por
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)RayBPMS
687 vistas5 diapositivas
How to choose right methodology por
How to choose right methodologyHow to choose right methodology
How to choose right methodologyEhsan Alirezaei
626 vistas14 diapositivas
مزیت سیستمی por
مزیت سیستمیمزیت سیستمی
مزیت سیستمیHossein Nourian, DBA
75 vistas3 diapositivas
آموزش رویکرد سیستمی - 1394 por
آموزش رویکرد سیستمی - 1394آموزش رویکرد سیستمی - 1394
آموزش رویکرد سیستمی - 1394Alireza Mojahedi
85 vistas161 diapositivas
Red team por
Red teamRed team
Red teamAidin Naserifard
80 vistas23 diapositivas

Similar a چارچوب فرایندی (Process Framework)(20)

مدل فرایند (Process Model) por RayBPMS
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
RayBPMS687 vistas
How to choose right methodology por Ehsan Alirezaei
How to choose right methodologyHow to choose right methodology
How to choose right methodology
Ehsan Alirezaei626 vistas
آموزش رویکرد سیستمی - 1394 por Alireza Mojahedi
آموزش رویکرد سیستمی - 1394آموزش رویکرد سیستمی - 1394
آموزش رویکرد سیستمی - 1394
Alireza Mojahedi85 vistas
SAP ERP Presentation for IKCO por Paniz Fazlali
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCO
Paniz Fazlali761 vistas
مجازي سازي، مجازى سازى por marketingfarkhad
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازى
marketingfarkhad1.8K vistas
مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری نویسنده ناص... por Aidin NaseriFard
مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری   نویسنده ناص...مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری   نویسنده ناص...
مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری نویسنده ناص...
Aidin NaseriFard226 vistas
cloud computing , رایانش ابری por vhd-abdarbashi
cloud computing , رایانش ابریcloud computing , رایانش ابری
cloud computing , رایانش ابری
vhd-abdarbashi1.2K vistas
معرفي فايروال پايگاه داده por Hamid Torkashvand
معرفي فايروال پايگاه دادهمعرفي فايروال پايگاه داده
معرفي فايروال پايگاه داده
Hamid Torkashvand411 vistas
لحاظ کردن موارد امنیتی در طراحی سرویس‌های از نوع RESTFUL por SeyedMasoudMousavi
لحاظ کردن موارد امنیتی در طراحی سرویس‌های از نوع RESTFULلحاظ کردن موارد امنیتی در طراحی سرویس‌های از نوع RESTFUL
لحاظ کردن موارد امنیتی در طراحی سرویس‌های از نوع RESTFUL
SeyedMasoudMousavi13 vistas
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار por Hanieh Kashfi
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارتاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
Hanieh Kashfi63 vistas
The role of formal method in reaching dependable software (farsi) por Ali Bahrani
The role of formal method in reaching dependable software (farsi)The role of formal method in reaching dependable software (farsi)
The role of formal method in reaching dependable software (farsi)
Ali Bahrani62 vistas
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه por chargoon
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاهسیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه
chargoon233 vistas

Más de RayBPMS

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task) por
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)RayBPMS
869 vistas5 diapositivas
نمونه فرایند (Process Instance) por
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)RayBPMS
560 vistas4 diapositivas
داشبورد (Dashboard) por
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)RayBPMS
525 vistas4 diapositivas
هوش تجاری (Business intelligence) por
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)RayBPMS
603 vistas5 diapositivas
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) por
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)RayBPMS
840 vistas4 diapositivas
XPDL por
XPDL XPDL
XPDL RayBPMS
751 vistas5 diapositivas

Más de RayBPMS(11)

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task) por RayBPMS
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
RayBPMS869 vistas
نمونه فرایند (Process Instance) por RayBPMS
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)
RayBPMS560 vistas
داشبورد (Dashboard) por RayBPMS
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)
RayBPMS525 vistas
هوش تجاری (Business intelligence) por RayBPMS
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)
RayBPMS603 vistas
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) por RayBPMS
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
RayBPMS840 vistas
XPDL por RayBPMS
XPDL XPDL
XPDL
RayBPMS751 vistas
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار por RayBPMS
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
RayBPMS2K vistas
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture) por RayBPMS
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
RayBPMS483 vistas
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology) por RayBPMS
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
RayBPMS740 vistas
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System) por RayBPMS
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
RayBPMS508 vistas
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management) por RayBPMS
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
RayBPMS601 vistas

چارچوب فرایندی (Process Framework)

  • 1. :‫منبع‬Orbus Software ‫کریمی‬ ‫آرمین‬ : ‫ترجمه‬ ‫آذر‬‫ماه‬9313 ‫فرا‬ ‫چارچوب‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬(Process Framework)
  • 2. 1 bpms.rayvarz.com ‫فرا‬ ‫چارچوب‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬(Process Framework)‫کل‬ ‫طور‬ ‫به‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬‫فرا‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬‫ی‬‫ندها‬‫دسته‬ ‫در‬‫بند‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬ ‫م‬ ‫استفاده‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫مناسب‬‫ی‬‫شود‬‫چارچوب‬ ‫اغلب‬ .‫ها‬‫ی‬ ‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬‫زنج‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬‫ی‬‫ره‬‫ارزش‬(Value Chain)‫به‬ ‫پا‬ ‫عنوان‬‫ی‬‫ه‬‫ی‬‫دسته‬ ‫هر‬‫بند‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫کند؛‬‫زنج‬‫ی‬‫ره‬‫ارزش‬ ‫عمل‬ ‫مجموعه‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬‫د‬ ‫که‬ ‫است‬‫ر‬‫پ‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫صنعت‬‫ی‬‫وسته‬‫و‬ ‫زنج‬‫ی‬‫روار‬‫م‬ ‫انجام‬‫ی‬‫شود‬‫ارزش‬ ‫تا‬‫ی‬‫کند‬ ‫خلق‬ ‫را‬. ‫دسته‬‫بند‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫اول‬‫ی‬‫ه‬‫جا‬‫یی‬‫تشک‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫است‬‫ی‬‫ل‬ ‫زنج‬‫ی‬‫ره‬‫هز‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سازمان‬ ‫ارزش‬‫ی‬‫نه‬‫ها‬‫ی‬‫ن‬ ‫سازمان‬‫ی‬‫ز‬ ‫ا‬ ‫از‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫حاصل‬ ‫بخش‬‫ی‬‫شود‬‫زنج‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬‫ی‬‫ره‬‫ا‬ ‫در‬ ‫ارزش‬‫ی‬‫ن‬ ‫زنج‬ ‫جا‬‫ی‬‫ره‬‫فرا‬‫ی‬‫ندهاست‬‫ارزش‬ ‫که‬‫ها‬‫یی‬‫برا‬ ‫را‬‫ی‬‫سازمان‬ ‫م‬ ‫حاصل‬‫ی‬‫کنند‬. ‫دسته‬‫بند‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫پشت‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫جا‬‫یی‬‫هز‬ ‫که‬ ‫است‬‫ی‬‫نه‬‫درامدها‬ ‫و‬‫ی‬‫غ‬‫ی‬‫رمستق‬‫ی‬‫م‬‫مد‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫و‬ ‫پشت‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫خواه‬ ‫مواجه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫سازمان‬‫ی‬‫م‬‫م‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫شد‬‫ی‬‫اخ‬ .‫دهد‬‫ی‬ً‫ا‬‫ر‬‫دسته‬‫بند‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫پشت‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫را‬ ‫ن‬‫ی‬‫ز‬‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫فرا‬ ‫و‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫پشت‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫تقس‬‫ی‬‫م‬‫کرده‬‫تا‬ ‫اند‬‫استراتژ‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫توسعه‬ ‫پ‬‫ی‬‫اده‬‫ساز‬‫ی‬‫مد‬ ‫و‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫فرا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سازمان‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫پشت‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫مد‬ ‫(مثل‬ ‫سازمان‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫مال‬‫ی‬،‫انسان‬ ‫منابع‬‫ی‬، ‫ز‬‫ی‬‫رساخت‬‫آور‬ ‫فن‬ ‫و‬‫ی‬‫کند‬ ‫جدا‬ )‫اطالعات‬.
  • 3. 2 bpms.rayvarz.com ‫اکثر‬‫سازمان‬‫تشخ‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ی‬‫ص‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫دسته‬‫بند‬‫ی‬‫اول‬‫ی‬‫ه‬‫تشک‬ ‫و‬‫ی‬‫ل‬‫زنج‬‫ی‬‫ره‬‫در‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫موفق‬ ‫ارزش‬ ‫تشخ‬‫ی‬‫ص‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫پشت‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫مد‬ ‫و‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫ا‬ ،‫دارند‬ ‫مشکل‬‫ی‬‫نجاست‬‫چارچوب‬ ‫که‬‫ها‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬‫در‬ ‫با‬ ‫اخت‬‫ی‬‫ار‬‫ل‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬‫ی‬‫ست‬‫ی‬‫فرا‬ ‫از‬‫ی‬‫ندها‬‫شناسا‬ ‫امکان‬ ‫ما‬ ‫به‬‫یی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫دسته‬ ‫در‬‫بند‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫مختل‬‫ف‬‫را‬ ‫م‬‫ی‬‫دهد‬. ‫فرا‬ ‫چارچوب‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬‫کسب‬ ‫حوزه‬ ‫شناخت‬‫بس‬ ‫شما‬ ‫وکار‬‫ی‬‫ار‬‫مف‬‫ی‬‫د‬‫ز‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫است‬‫ی‬‫ر‬‫اخت‬ ‫در‬ ‫را‬‫ی‬‫ار‬‫شما‬ ‫م‬ ‫قرار‬‫ی‬‫دهد‬: ‫پا‬ ‫ساختار‬‫ی‬‫ه‬‫برا‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫کسب‬‫شما‬ ‫وکار‬ ‫مجموعه‬‫ا‬‫ی‬‫فرا‬ ‫از‬‫ی‬‫ندها‬‫برا‬‫ی‬‫کار‬ ‫شروع‬ ‫نقطه‬‫ا‬‫ی‬‫برا‬ ‫شروع‬‫ی‬‫فرآ‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫ا‬ ‫و‬ ‫شما‬‫ی‬‫ن‬‫کدام‬ ‫که‬‫ی‬‫ک‬‫برا‬‫ی‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مهم‬ ‫شما‬. ‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫دال‬ ‫از‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬‫فرا‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫که‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫شود‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫فرا‬ ‫که‬ ‫است‬‫ی‬‫ندها‬،‫ساختار‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫کالس‬‫بند‬‫ی‬‫کن‬‫ی‬‫م‬‫بتوان‬ ‫تا‬‫ی‬‫م‬‫ب‬ ‫روابط‬‫ی‬‫ن‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫تشخ‬ ‫بهتر‬ ‫را‬‫ی‬‫ص‬‫ده‬‫ی‬‫م‬‫ا‬ ‫و‬‫ی‬‫نکه‬‫فرا‬ ‫عملکرد‬ ‫متوجه‬‫ی‬‫ندها‬ ‫عمل‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫شده‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬‫ی‬‫دهند‬. ‫تاکنون‬‫فرا‬ ‫چارچوب‬‫ی‬‫ند‬‫برا‬‫ی‬‫صنا‬‫ی‬‫ع‬‫خدمات‬ ‫و‬‫ی‬‫خودروساز‬ ‫چون‬‫ی‬،‫مصرف‬ ‫محصوالت‬‫ی‬،‫و‬ ‫آموزش‬ ‫تحص‬‫ی‬،‫ل‬‫تجه‬‫ی‬‫زات‬‫الکتر‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬،‫تول‬‫ی‬‫دات‬‫نفت‬‫ی‬‫دارو‬ ‫و‬‫یی‬‫ته‬‫ی‬‫ه‬‫است‬ ‫شده‬. ‫چارچوب‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬‫ال‬‫ی‬‫ه‬‫ها‬‫دسته‬ ‫و‬‫بند‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫مختلف‬‫ی‬.‫دارند‬ ‫تفاوت‬ ‫باهم‬ ‫چارچوب‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫چارچوب‬ ‫انواع‬ ‫از‬‫ها‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬،‫ند‬PCF‫ک‬ ‫مرکز‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬‫ی‬‫ف‬‫ی‬‫ت‬‫بهره‬ ‫و‬‫ور‬‫ی‬‫آمر‬‫ی‬‫کا‬(APQC)
  • 4. 3 bpms.rayvarz.com ‫نام‬‫گذار‬‫ی‬‫ا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬‫ی‬‫ن‬‫برا‬ ‫را‬ ‫امکان‬‫ی‬‫سازمان‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬‫ی‬‫نما‬‫ی‬‫د‬‫سازمان‬ ‫تا‬‫د‬ ‫ها‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫کل‬‫ی‬‫به‬ ‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫حوزه‬‫ی‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خود‬. ‫ساختار‬Process classification Framework‫ی‬‫ا‬‫اختصار‬ ‫به‬PCF‫ال‬ ‫چهار‬‫ی‬‫ه‬‫دارد‬: ‫دسته‬:(Category)‫فرا‬ ‫اول‬ ‫سطح‬ ‫در‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫نما‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫سطح‬‫ی‬‫ش‬‫م‬‫ی‬‫دهد‬‫مد‬ ‫مانند‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫زنج‬‫ی‬‫ره‬‫ی‬‫ارزش‬ ‫ی‬‫ا‬‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫مشتر‬ ‫خدمات‬‫ی‬. ‫گروه‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬(Process Group):‫در‬‫فرآ‬ ‫دوم‬ ‫سطح‬‫ی‬‫ندها‬‫گروه‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫ی‬‫نما‬‫ی‬‫ش‬‫م‬ ‫داده‬‫ی‬‫شوند‬‫مانند‬ ‫توسعه‬‫ی‬‫استراتژ‬‫ی‬‫فروش‬. ‫فرا‬‫ی‬‫ند‬(Process):‫سوم‬ ‫سطح‬ ‫در‬‫ی‬‫ک‬‫سر‬‫ی‬‫فعال‬‫ی‬‫ت‬‫ها‬‫ی‬‫داخل‬‫ی‬‫ورود‬ ‫که‬‫ی‬‫خروج‬ ‫به‬ ‫را‬‫ی‬‫تبد‬‫ی‬‫ل‬‫م‬‫ی‬‫کنند‬ ‫(فرآ‬‫ی‬‫ند‬‫پ‬ ‫خلق‬ ‫مانند‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ )‫ی‬‫ش‬‫ب‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫فروش‬. ‫فعال‬‫ی‬‫ت‬(Activity):‫رخدادها‬ ‫چهارم‬ ‫سطح‬ ‫در‬‫ی‬‫کل‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫نما‬‫ی‬‫ش‬‫م‬ ‫داده‬‫ی‬‫شود‬‫اجرا‬ ‫هنگام‬ ‫که‬‫ی‬‫فرآ‬‫ی‬‫ند‬ ‫م‬ ‫محقق‬‫ی‬‫شوند؛‬‫در‬ ‫مانند‬‫ی‬‫افت‬‫مشتر‬ ‫از‬ ‫سفارش‬‫ی‬. ‫چارچوب‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫ی‬PCF‫دارا‬‫ی‬9۱‫دسته‬‫بند‬‫ی‬‫که‬ ‫دارد‬۵‫تا‬‫ی‬‫فرا‬ ‫آن‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫عمل‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬‫ی‬‫ا‬‫اول‬‫ی‬‫ه‬‫پوشش‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫داده‬۷‫تا‬‫ی‬‫فرا‬ ‫آن‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫پشت‬ ‫و‬‫ی‬‫بان‬‫ی‬‫م‬ ‫پوشش‬ ‫را‬‫ی‬‫دهند‬.