معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)

RayBPMS

معماری سرویس گرا دو مفهوم منطق کسب و کار و زیرساخت را با خود به همراه می‌آورد، کافی است از نرم‌افزارها و قواعد درست برنامه‌نویسی استفاده کنیم تا اطمینان یابیم این دو لایه از یکدیگر تفکیک‌شده‌اند.

:‫منبع‬SOA For Dummies
: ‫ترجمه‬‫نیک‬ ‫سهیل‬‫فرجام‬
‫آذر‬‫ماه‬9313
‫معمار‬‫ی‬‫سرو‬‫ی‬‫س‬‫گرا‬
(Service-Oriented Architecture)
1 bpms.rayvarz.com
‫مقدمه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫ا‬‫ی‬‫از‬‫معمار‬‫ی‬‫سرو‬‫ی‬‫س‬‫گرا‬(SOA)‫ب‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ،‫ی‬‫ان‬‫م‬ ‫مفهوم‬ ‫دو‬‫ی‬‫پرداز‬‫ی‬‫م‬.
‫مفهوم‬‫کسب‬ ‫منطق‬‫وکار‬(Business Logic)‫و‬
‫ز‬‫ی‬‫رساخت‬(Plumbing):
‫اول‬‫ی‬‫ن‬‫مسئله‬‫ا‬‫ی‬‫برا‬ ‫که‬‫ی‬‫کاربرد‬ ‫برنامه‬ ‫ساخت‬‫ی‬‫با‬‫ی‬‫د‬
‫ا‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫ی‬‫ن‬‫چه‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬
‫انتظار‬‫ی‬‫دار‬‫ی‬‫د؟‬‫ا‬ ‫و‬‫ی‬‫نکه‬‫کامپ‬‫ی‬‫وتر‬‫انجام‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫چگونه‬
‫م‬‫ی‬‫دهد؟‬‫برنامه‬‫ها‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫کسب‬‫شامل‬ ‫وکار‬
‫مجموعه‬‫ا‬‫ی‬‫کدها‬ ‫از‬‫ی‬‫برنامه‬‫نو‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫که‬ ‫هستند‬
‫کارها‬‫یی‬‫کامپ‬ ‫که‬‫ی‬‫وتر‬‫با‬‫ی‬‫د‬‫انجام‬‫دهد‬‫د‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬‫ی‬‫کته‬
‫م‬‫ی‬‫کنند‬‫برخ‬ .‫ی‬‫ا‬ ‫از‬‫ی‬‫ن‬‫برطرف‬ ‫کدها‬‫کننده‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫از‬
‫کسب‬ ‫منطق‬‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫هستند(ماند‬ ‫وکار‬‫ی‬‫ک‬‫برخ‬ ‫و‬ )‫درخواست‬ ‫به‬ ‫کاال‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫گر‬‫ز‬‫ی‬‫رساخت‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫باشند‬
‫ال‬ ‫با‬ ‫(مرتبط‬‫ی‬‫ه‬‫ی‬‫کا‬‫مپ‬‫ی‬،‫وترها‬‫پر‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫مانند‬‫ی‬‫نتر‬‫دو‬ ‫هر‬ ‫وجود‬ ‫)؛‬‫ی‬‫آن‬‫الزام‬ ‫ها‬‫ی‬
‫فع‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ،‫است‬‫ال‬‫ی‬‫ت‬‫ها‬‫ی‬‫برنامه‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫کسب‬ ‫در‬ ‫را‬‫توص‬ ‫وکار‬‫ی‬‫ف‬‫نکن‬‫ی‬‫د‬،‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫(به‬
‫مشتر‬ ،‫محصوالت‬‫ی‬،‫ها‬‫کاربر‬ ‫حساب‬‫ی‬‫خروج‬ ‫آن‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ )...‫و‬‫ی‬‫داشته‬ ‫انتظار‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬‫ا‬‫ی‬،‫د‬‫فراموش‬
‫م‬‫ی‬‫کن‬‫ی‬،‫د‬‫عمل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫و‬‫ی‬‫ات‬‫ها‬‫ی‬‫کامپ‬‫ی‬‫وتر‬‫توص‬ ‫را‬‫ی‬‫ف‬‫نکن‬‫ی‬‫د‬‫کامپ‬ ً‫ال‬‫عم‬‫ی‬‫وتر‬‫به‬ ‫بتواند‬ ‫چگونه‬‫وظا‬‫ی‬‫ف‬‫خود‬
‫موارد‬ ‫و‬ ‫کند؟‬ ‫عمل‬‫ی‬‫ا‬ ‫از‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫دست‬‫ی‬‫شوند‬‫نرم‬‫عمل‬ ‫نتواند‬ ‫افزار‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬.‫شود‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫بزرگ‬ ‫از‬‫تر‬‫ی‬‫ن‬
‫مشکالت‬‫ی‬‫برنامه‬ ‫در‬ ‫که‬‫نو‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫ا‬ ‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫گذشته‬‫ی‬‫ن‬‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫ابزار‬ ‫نوشتن‬‫ی‬
‫م‬‫ی‬‫توانست‬‫ی‬‫د‬‫ال‬‫ی‬‫ه‬‫ی‬‫کسب‬ ‫منطق‬‫ال‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫وکار‬‫ی‬‫ه‬‫ی‬‫ز‬‫ی‬‫رساخت‬‫ی‬‫کن‬ ‫جدا‬‫ی‬،‫د‬‫بد‬‫ی‬‫ن‬‫عل‬‫ت‬‫با‬ ‫شما‬ ‫که‬‫ی‬‫د‬‫دو‬ ‫هر‬‫ی‬
2 bpms.rayvarz.com
‫آن‬‫م‬ ‫کنترل‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫ی‬‫کرد‬‫ی‬‫د‬‫ح‬ ‫در‬ .‫ی‬‫ن‬‫ا‬‫ی‬‫نکه‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫ال‬ ‫دو‬‫ی‬‫ه‬‫م‬ ،‫هستند‬ ‫مرتبط‬ ‫هم‬ ‫به‬‫ی‬‫توانند‬
‫جدا‬‫ی‬‫ن‬ ‫هم‬ ‫از‬‫ی‬‫ز‬‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬.
‫معمار‬‫ی‬SOA‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مفهوم‬‫ی‬،‫آورد‬‫کاف‬‫ی‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫است‬‫درست‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫افزارها‬
‫برنامه‬‫نو‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫کن‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫م‬‫اطم‬ ‫تا‬‫ی‬‫نان‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫م‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫ال‬ ‫دو‬‫ی‬‫ه‬‫از‬‫ی‬‫کد‬‫ی‬‫گر‬‫تفک‬‫ی‬‫ک‬‫شده‬‫اند‬‫تفک‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫ی‬‫ک‬
‫ا‬ ‫درست‬‫ی‬‫ن‬‫ال‬ ‫دو‬‫ی‬،‫ه‬‫بخواه‬ ‫شما‬ ‫اگر‬‫ی‬‫د‬‫تغ‬‫یی‬‫رات‬‫ی‬‫نحوه‬ ‫در‬‫ی‬‫ده‬ ‫سفارش‬‫ی‬‫د‬‫مثا‬ ‫طور‬ ‫به‬ (‫ل‬‫ی‬‫ک‬‫برنامه‬
‫کاربرد‬‫ی‬‫مرحله‬ ‫در‬ ‫را‬‫ا‬‫ی‬‫فرآ‬ ‫از‬‫ی‬‫ند‬‫فراخوان‬‫ی‬‫کن‬‫ی‬‫د‬‫ا‬ )‫ی‬‫ن‬‫تغ‬‫یی‬‫ر‬‫معمار‬ ‫در‬‫ی‬SOA‫بس‬‫ی‬‫ار‬‫هز‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫ساده‬‫ی‬‫نه‬
‫درحال‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬‫ی‬‫که‬‫تفک‬ ‫اگر‬‫ی‬‫ک‬‫ال‬‫ی‬‫ه‬‫ها‬‫ی‬‫رعا‬ ‫ذکرشده‬‫ی‬‫ت‬‫سنت‬ ‫سبک‬ ‫همان‬ ‫(به‬ ‫نشود‬‫ی‬‫ا‬ )‫ی‬‫ن‬‫تغ‬‫یی‬‫رات‬
‫بس‬‫ی‬‫ار‬‫پرهز‬‫ی‬،‫نه‬‫پ‬ ،‫بر‬ ‫زمان‬‫ی‬‫چ‬‫ی‬،‫ده‬‫ن‬ ‫و‬‫ی‬‫ازمند‬‫م‬ ‫تست‬‫ی‬‫باشد‬.

Recomendados

نظام اودو من دياموند فيجن por
نظام اودو من دياموند فيجننظام اودو من دياموند فيجن
نظام اودو من دياموند فيجنDiamondVision
996 vistas1 diapositiva
Building Semantic Web Portals with WebML por
Building Semantic Web Portals with WebMLBuilding Semantic Web Portals with WebML
Building Semantic Web Portals with WebMLMarco Brambilla
914 vistas17 diapositivas
Bite: Workflow Composition for the Web. Presented at the ICSOC Conference 2007 por
Bite: Workflow Composition for the Web. Presented at the ICSOC Conference 2007Bite: Workflow Composition for the Web. Presented at the ICSOC Conference 2007
Bite: Workflow Composition for the Web. Presented at the ICSOC Conference 2007raniakhalaf
911 vistas43 diapositivas
Web Modeling-based Approach to Automating Web Services Mediation, Choreograph... por
Web Modeling-based Approach to Automating Web Services Mediation, Choreograph...Web Modeling-based Approach to Automating Web Services Mediation, Choreograph...
Web Modeling-based Approach to Automating Web Services Mediation, Choreograph...Marco Brambilla
922 vistas19 diapositivas
Semantic Web Technologies for Automatic Service Composition por
Semantic Web Technologies for Automatic Service CompositionSemantic Web Technologies for Automatic Service Composition
Semantic Web Technologies for Automatic Service CompositionDragan Gasevic
2.1K vistas36 diapositivas
الدرس الخامس por
الدرس الخامسالدرس الخامس
الدرس الخامسAnas Aloklah
216 vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)

Data Management System- Haseb System Co por
Data Management System- Haseb System CoData Management System- Haseb System Co
Data Management System- Haseb System CoHamed Ghazanfari
847 vistas71 diapositivas
Microservice architecture - معماری مایکروسرویس por
Microservice architecture - معماری مایکروسرویسMicroservice architecture - معماری مایکروسرویس
Microservice architecture - معماری مایکروسرویسAmir Mahjoorian
453 vistas16 diapositivas
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد por
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
577 vistas15 diapositivas
ESB por
ESBESB
ESBHamed Hatami
1.1K vistas11 diapositivas
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت por
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافتمعرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافتAharsoft
72 vistas9 diapositivas
Sql tuning por
Sql tuningSql tuning
Sql tuningmehrdadkarami3
6 vistas45 diapositivas

Similar a معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)(20)

Data Management System- Haseb System Co por Hamed Ghazanfari
Data Management System- Haseb System CoData Management System- Haseb System Co
Data Management System- Haseb System Co
Hamed Ghazanfari847 vistas
Microservice architecture - معماری مایکروسرویس por Amir Mahjoorian
Microservice architecture - معماری مایکروسرویسMicroservice architecture - معماری مایکروسرویس
Microservice architecture - معماری مایکروسرویس
Amir Mahjoorian453 vistas
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت por Aharsoft
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافتمعرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
Aharsoft72 vistas
مفاهیم اولیه داکر por Ali Rasoulian
مفاهیم اولیه داکرمفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکر
Ali Rasoulian37 vistas
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداری por chargoon
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون ادارینرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداری
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداری
chargoon160 vistas
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian por Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Arman Taherian339 vistas
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... por Aidin NaseriFard
 2017  - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017  - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
Aidin NaseriFard489 vistas
بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان... por amri k
بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...
بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...
amri k91 vistas
ابر باز و آینده رایانش ابری por Nasser Ghanemzadeh
ابر باز و آینده  رایانش ابریابر باز و آینده  رایانش ابری
ابر باز و آینده رایانش ابری
Nasser Ghanemzadeh4.6K vistas

Más de RayBPMS

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task) por
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)RayBPMS
869 vistas5 diapositivas
نمونه فرایند (Process Instance) por
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)RayBPMS
560 vistas4 diapositivas
داشبورد (Dashboard) por
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)RayBPMS
525 vistas4 diapositivas
هوش تجاری (Business intelligence) por
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)RayBPMS
603 vistas5 diapositivas
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) por
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)RayBPMS
840 vistas4 diapositivas
مدل فرایند (Process Model) por
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)RayBPMS
687 vistas5 diapositivas

Más de RayBPMS(13)

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task) por RayBPMS
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
RayBPMS869 vistas
نمونه فرایند (Process Instance) por RayBPMS
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)
RayBPMS560 vistas
داشبورد (Dashboard) por RayBPMS
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)
RayBPMS525 vistas
هوش تجاری (Business intelligence) por RayBPMS
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)
RayBPMS603 vistas
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) por RayBPMS
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
RayBPMS840 vistas
مدل فرایند (Process Model) por RayBPMS
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
RayBPMS687 vistas
XPDL por RayBPMS
XPDL XPDL
XPDL
RayBPMS751 vistas
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار por RayBPMS
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
RayBPMS2K vistas
چارچوب فرایندی (Process Framework) por RayBPMS
چارچوب فرایندی (Process Framework)چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)
RayBPMS611 vistas
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology) por RayBPMS
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
RayBPMS740 vistas
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System) por RayBPMS
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
RayBPMS508 vistas
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management) por RayBPMS
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
RayBPMS601 vistas
فرایند کسب و کار (Business Process) por RayBPMS
فرایند کسب و کار (Business Process)فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)
RayBPMS480 vistas

معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)

  • 1. :‫منبع‬SOA For Dummies : ‫ترجمه‬‫نیک‬ ‫سهیل‬‫فرجام‬ ‫آذر‬‫ماه‬9313 ‫معمار‬‫ی‬‫سرو‬‫ی‬‫س‬‫گرا‬ (Service-Oriented Architecture)
  • 2. 1 bpms.rayvarz.com ‫مقدمه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫ا‬‫ی‬‫از‬‫معمار‬‫ی‬‫سرو‬‫ی‬‫س‬‫گرا‬(SOA)‫ب‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ،‫ی‬‫ان‬‫م‬ ‫مفهوم‬ ‫دو‬‫ی‬‫پرداز‬‫ی‬‫م‬. ‫مفهوم‬‫کسب‬ ‫منطق‬‫وکار‬(Business Logic)‫و‬ ‫ز‬‫ی‬‫رساخت‬(Plumbing): ‫اول‬‫ی‬‫ن‬‫مسئله‬‫ا‬‫ی‬‫برا‬ ‫که‬‫ی‬‫کاربرد‬ ‫برنامه‬ ‫ساخت‬‫ی‬‫با‬‫ی‬‫د‬ ‫ا‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫ی‬‫ن‬‫چه‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انتظار‬‫ی‬‫دار‬‫ی‬‫د؟‬‫ا‬ ‫و‬‫ی‬‫نکه‬‫کامپ‬‫ی‬‫وتر‬‫انجام‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫چگونه‬ ‫م‬‫ی‬‫دهد؟‬‫برنامه‬‫ها‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫کسب‬‫شامل‬ ‫وکار‬ ‫مجموعه‬‫ا‬‫ی‬‫کدها‬ ‫از‬‫ی‬‫برنامه‬‫نو‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫که‬ ‫هستند‬ ‫کارها‬‫یی‬‫کامپ‬ ‫که‬‫ی‬‫وتر‬‫با‬‫ی‬‫د‬‫انجام‬‫دهد‬‫د‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬‫ی‬‫کته‬ ‫م‬‫ی‬‫کنند‬‫برخ‬ .‫ی‬‫ا‬ ‫از‬‫ی‬‫ن‬‫برطرف‬ ‫کدها‬‫کننده‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫از‬ ‫کسب‬ ‫منطق‬‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫هستند(ماند‬ ‫وکار‬‫ی‬‫ک‬‫برخ‬ ‫و‬ )‫درخواست‬ ‫به‬ ‫کاال‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫گر‬‫ز‬‫ی‬‫رساخت‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫باشند‬ ‫ال‬ ‫با‬ ‫(مرتبط‬‫ی‬‫ه‬‫ی‬‫کا‬‫مپ‬‫ی‬،‫وترها‬‫پر‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫مانند‬‫ی‬‫نتر‬‫دو‬ ‫هر‬ ‫وجود‬ ‫)؛‬‫ی‬‫آن‬‫الزام‬ ‫ها‬‫ی‬ ‫فع‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ،‫است‬‫ال‬‫ی‬‫ت‬‫ها‬‫ی‬‫برنامه‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫کسب‬ ‫در‬ ‫را‬‫توص‬ ‫وکار‬‫ی‬‫ف‬‫نکن‬‫ی‬‫د‬،‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫(به‬ ‫مشتر‬ ،‫محصوالت‬‫ی‬،‫ها‬‫کاربر‬ ‫حساب‬‫ی‬‫خروج‬ ‫آن‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ )...‫و‬‫ی‬‫داشته‬ ‫انتظار‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬‫ا‬‫ی‬،‫د‬‫فراموش‬ ‫م‬‫ی‬‫کن‬‫ی‬،‫د‬‫عمل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫و‬‫ی‬‫ات‬‫ها‬‫ی‬‫کامپ‬‫ی‬‫وتر‬‫توص‬ ‫را‬‫ی‬‫ف‬‫نکن‬‫ی‬‫د‬‫کامپ‬ ً‫ال‬‫عم‬‫ی‬‫وتر‬‫به‬ ‫بتواند‬ ‫چگونه‬‫وظا‬‫ی‬‫ف‬‫خود‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫کند؟‬ ‫عمل‬‫ی‬‫ا‬ ‫از‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫دست‬‫ی‬‫شوند‬‫نرم‬‫عمل‬ ‫نتواند‬ ‫افزار‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬.‫شود‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫بزرگ‬ ‫از‬‫تر‬‫ی‬‫ن‬ ‫مشکالت‬‫ی‬‫برنامه‬ ‫در‬ ‫که‬‫نو‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫ا‬ ‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫گذشته‬‫ی‬‫ن‬‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫ابزار‬ ‫نوشتن‬‫ی‬ ‫م‬‫ی‬‫توانست‬‫ی‬‫د‬‫ال‬‫ی‬‫ه‬‫ی‬‫کسب‬ ‫منطق‬‫ال‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫وکار‬‫ی‬‫ه‬‫ی‬‫ز‬‫ی‬‫رساخت‬‫ی‬‫کن‬ ‫جدا‬‫ی‬،‫د‬‫بد‬‫ی‬‫ن‬‫عل‬‫ت‬‫با‬ ‫شما‬ ‫که‬‫ی‬‫د‬‫دو‬ ‫هر‬‫ی‬
  • 3. 2 bpms.rayvarz.com ‫آن‬‫م‬ ‫کنترل‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫ی‬‫کرد‬‫ی‬‫د‬‫ح‬ ‫در‬ .‫ی‬‫ن‬‫ا‬‫ی‬‫نکه‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫ال‬ ‫دو‬‫ی‬‫ه‬‫م‬ ،‫هستند‬ ‫مرتبط‬ ‫هم‬ ‫به‬‫ی‬‫توانند‬ ‫جدا‬‫ی‬‫ن‬ ‫هم‬ ‫از‬‫ی‬‫ز‬‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬. ‫معمار‬‫ی‬SOA‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مفهوم‬‫ی‬،‫آورد‬‫کاف‬‫ی‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫است‬‫درست‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫برنامه‬‫نو‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫کن‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫م‬‫اطم‬ ‫تا‬‫ی‬‫نان‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫م‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫ال‬ ‫دو‬‫ی‬‫ه‬‫از‬‫ی‬‫کد‬‫ی‬‫گر‬‫تفک‬‫ی‬‫ک‬‫شده‬‫اند‬‫تفک‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫ی‬‫ک‬ ‫ا‬ ‫درست‬‫ی‬‫ن‬‫ال‬ ‫دو‬‫ی‬،‫ه‬‫بخواه‬ ‫شما‬ ‫اگر‬‫ی‬‫د‬‫تغ‬‫یی‬‫رات‬‫ی‬‫نحوه‬ ‫در‬‫ی‬‫ده‬ ‫سفارش‬‫ی‬‫د‬‫مثا‬ ‫طور‬ ‫به‬ (‫ل‬‫ی‬‫ک‬‫برنامه‬ ‫کاربرد‬‫ی‬‫مرحله‬ ‫در‬ ‫را‬‫ا‬‫ی‬‫فرآ‬ ‫از‬‫ی‬‫ند‬‫فراخوان‬‫ی‬‫کن‬‫ی‬‫د‬‫ا‬ )‫ی‬‫ن‬‫تغ‬‫یی‬‫ر‬‫معمار‬ ‫در‬‫ی‬SOA‫بس‬‫ی‬‫ار‬‫هز‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫ساده‬‫ی‬‫نه‬ ‫درحال‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬‫ی‬‫که‬‫تفک‬ ‫اگر‬‫ی‬‫ک‬‫ال‬‫ی‬‫ه‬‫ها‬‫ی‬‫رعا‬ ‫ذکرشده‬‫ی‬‫ت‬‫سنت‬ ‫سبک‬ ‫همان‬ ‫(به‬ ‫نشود‬‫ی‬‫ا‬ )‫ی‬‫ن‬‫تغ‬‫یی‬‫رات‬ ‫بس‬‫ی‬‫ار‬‫پرهز‬‫ی‬،‫نه‬‫پ‬ ،‫بر‬ ‫زمان‬‫ی‬‫چ‬‫ی‬،‫ده‬‫ن‬ ‫و‬‫ی‬‫ازمند‬‫م‬ ‫تست‬‫ی‬‫باشد‬.