Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

RÚBRICA SONET.docx

  1. Descriptors No Assolit Assoliment Satisfactori Assoliment Notable Assoliment Excel·lent Títol No és original ni es relaciona amb la temàtica principal que es vol evocar. És suficientment creatiu i s’ajusta a la temàtica principal. És creatiu i original, s’ajusta i sintetitza molt bé el contingut del poema. És molt creatiu i original, sintetitza el contingut del poema i conté recursos lingüístics que l’enriqueixen. Mètrica del poema (Sonet) El poema no respecta les pautes mètriques fixades (té més o menys versos, així com no respecta el nombre de síl·labes). Les idees del poema no estan enllaçades entre si i no tenen coherència. El poema respecta les pautes mètriques, tot i que hi ha entre 3 i 5 versos que no segueixen l’esquema indicat. Les idees tenen coherència, però estan desordenades i no s’enllacen bé entre si. El sonet s’adequa a les pautes fixades, hi ha 1 o 2 versos que no compleixen l’esquema. Les idees estan ben enllaçades entre si. L’esquema del poema s’adequa totalment a les pautes mètriques fixades. Les idees estan ordenades i estan ben enllaçades entre si. Tema principal La idea principal no s’entén o no s’ha respectat la temàtica proposada a l’aula. La temàtica indicada a l’aula apareix com a tema secundari al poema. Es poden extreure idees secundàries, encara que no s’ha comprès del tot bé el missatge principal que vol expressar l’autor. Es comprèn perfectament la temàtica principal que vol manifestar l'autor (la qual respecta el que demana l’enunciat), juntament amb altres subtemes que l’enriqueixen. Adequació L’escrit no té forma de poema i no compleix amb la temàtica i els continguts que es demanen. El registre no és acadèmic. Tot i que l’escrit té forma de poema, no es basa en la temàtica proposada i el registre no es correspon a l’àmbit acadèmic. L’escrit té forma de poema i respecta el contingut que es demana, encara que en algunes parts no s’adequa al registre lingüístic o a l’objectiu comunicatiu. El poema s’adequa a l’activitat plantejada i respon a l’objectiu comunicatiu, respectant la temàtica proposada i el registre acadèmic. Ús del lèxic El vocabulari és molt pobre i hi ha més de 7 errades ortogràfiques. El vocabulari és repetitiu i poc precís. Presenta entre Tot i que presenta un vocabulari força variat i adequat al tema, es El vocabulari és adequat al tema, variat i correcte. Hi ha sinònims i les oracions
  2. 2 6 i 3 errades ortogràfiques. repeteixen les mateixes paraules i no es fa ús de sinònims. Es detecten entre 2 i 3 errades ortogràfiques. estan ben estructurades. El text presenta un màxim de 2 errades ortogràfiques. Lectura del poema davant dels companys Parla massa ràpid o massa lentament, amb entonació molt monòtona, i va aturant el discurs sense raó. Fa servir crosses lingüístiques. Parla amb claredat però el ritme no és sempre regular. Entonació monòtona. La major part del temps parla amb claredat i correcció, i el volum és adient. Entonació adequada. Parla amb claredat i correcció i en el volum adient. Entonació expressiva.
  3. 3 ADA`TADA Descriptors No Assolit Assoliment Satisfactori Assoliment Notable Assoliment Excel·lent Títol No és original ni es relaciona amb la temàtica principal que es vol evocar. És suficientment creatiu i s’ajusta a la temàtica principal. És creatiu i original, s’ajusta i sintetitza molt bé el contingut del poema. És molt creatiu i original, sintetitza el contingut del poema i conté recursos lingüístics que l’enriqueixen. Mètrica del poema (Sonet) El poema no respecta les pautes mètriques fixades. Les idees del poema no estan enllaçades entre si i no tenen coherència. El poema respecta les pautes mètriques. Les idees tenen coherència, però estan desordenades i no s’enllacen bé entre si. El sonet s’adequa a les pautes fixades. Les idees estan ben enllaçades entre si. L’esquema del poema s’adequa a les pautes mètriques fixades. Les idees estan ordenades i estan ben enllaçades entre si. Tema principal La idea principal no s’entén o no s’ha respectat la temàtica proposada a l’aula. La temàtica indicada a l’aula apareix com a tema secundari al poema. Es comprèn perfectament la temàtica principal que vol manifestar l'autor, juntament amb altres subtemes que l’enriqueixen. Adequació L’escrit no té forma de poema i no compleix amb la temàtica que es demana. Tot i que l’escrit té forma de poema, no es basa en la temàtica proposada. El poema s’adequa a l’activitat plantejada i respon a l’objectiu comunicatiu, respectant la temàtica proposada i el registre acadèmic. Ús del lèxic Vocabulari repetitiu, el text presenta errades ortogràfiques que formen part del llistat de faltes greus. El vocabulari és variat. Presenta errades que formen part del llistat d’errades lleus. El vocabulari és variat i hi ha sinònims. El text no presenta errades del llistat d’errades greus ni lleus.
  4. 4 Lectura del poema davant dels companys Parla massa ràpid o massa lentament, amb entonació molt monòtona. Fa servir crosses lingüístiques. Parla amb claredat però amb entonació monòtona. La major part del temps parla amb claredat i el volum és adient. Entonació adequada. Parla amb claredat i correcció i en el volum adient. Entonació expressiva.
Publicidad