Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Vocals àtones.pptx

  1. VOCALS ÀTONES: LA VOCAL NEUTRA
  2. • Abans de parlar de vocals àtones o tòniques, cal parlar de les síl·labes. Què són? Com les podem diferenciar?  La síl·laba és el so o grup de sons que pronunciem amb un sol cop de veu.  En una paraula hi sol haver tantes síl·labes com vocals: cor-ti-na, pa-ti-nat-ge, ja que la vocal és el nucli de la síl·laba. En català podrem trobar una única vocal com a síl·laba, però no una consonant sola. • Totes les paraules tenen una síl·laba que es pronuncia amb més força que la resta, la qual rep el nom de síl·laba tònica. La resta de síl·labes, doncs, són àtones: ca – mi – sa.  Però, ep! En alguns casos (paraules compostes, adverbis en -ment, etc.) podem trobar dues síl·labes tòniques: fàcilment, historicoartístic.
  3. 1) A continuació, fes la divisió sil·làbica de les següents paraules i encercla la síl·laba tònica: • a) Piscina: • b) Gosseta: • c) Alumne: • d) Escola: • e) Escombrar: f) Tònica: g) Síl·laba: h) Matemàtiques: i) Separació: j) Tristesa:
  4. • Ara que ja sabem com dividir les síl·labes i com identificar aquelles que són tòniques, podem parlar de les vocals àtones! Com bé ja haurem esbrinat, les síl·labes tòniques tindran una vocal tònica i les síl·labes àtones tindran una vocal àtona. Però què vol dir això?  Tornem a agafar l’exemple anterior de ca-mi-sa. Abans hem dit que la síl·laba tònica era ca-MI-sa, de manera que la vocal I és la vocal tònica perquè es troba dins d’aquest conjunt.  I les síl·labes CA-mi-SA? Com que només pot haver-hi una síl·laba tònica, hauran de ser àtones i, per tant, les vocals A i A també seran àtones.
  5. 2) Amb les mateixes paraules de l’activitat número 1, encercla totes les vocals que siguin àtones: • a) Piscina: • b) Gosseta: • c) Alumne: • d) Escola: • e) Escombrar: f) Tònica: g) Síl·laba: h) Matemàtiques: i) Separació: j) Tristesa:
  6. • Però, en català oriental, hem d’afegir la dificultat de la pronúncia en certes vocals àtones: la O i la U, per exemple, es pronuncien sempre amb el so U en posició àtona. Els casos principals en què això succeeix són:  Noms masculins acabats en -o  ferro, carro, lloro, moto...  Plurals masculins acabats en -os  boscos, bojos, peixos, passos, pisos...  Verbs conjugats en 1a persona del present (-o)  penso, surto, prefereixo... • També les trobem al començament o enmig de les paraules, i per assegurar-nos que s’escriu amb O, encara que es pronunciï U, hem de buscar una paraula de la mateixa família en què aquella síl·laba sigui tònica:  Posàvem – posa  Mocador - moc • A més a més, els verbs sortir, collir, cosir, tossir, escopir i els seus derivats tenen U a les vocals tòniques i O a les vocals àtones:  Sur-to, culls, tus-so, sur-ti...  amb U  Sor-tim, co-llit, tos-sint, es-co-pi-a, co-si-ré...  amb O
Publicidad