Publicidad

Atle Dagestad-Implementeringen-av-grunnvannsdirektivet-i-norge-og-kartlegging-og-overvaking-av-belastede-grunnvannsforekomster

Geological Survey of Sweden
28 de Oct de 2019
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Geological Survey of Sweden(20)

Último(20)

Publicidad

Atle Dagestad-Implementeringen-av-grunnvannsdirektivet-i-norge-og-kartlegging-og-overvaking-av-belastede-grunnvannsforekomster

 1. IMPLEMENTERINGEN AV GRUNNVANNSDIREKTIVET I NORGE OG KARTLEGGING OG OVERVÅKING AV BELASTEDE GRUNNVANNSFOREKOMSTER Atle Dagestad, Norges geologiske undersøkelse Grundvattendagarna 2019, Lunds universitet 23 -24 oktober 2019
 2. National fokus: overflatevann
 3. Grunnvannsovervåking i vannforskriften • EUs grunnvannsdirektiv implementert i norsk lovverk som en integrert del av vannforskriften (siden 2010) • Det skal foretas en første karakterisering av alle grunnvannsforekomster • Det skal velges tilstrekkelig mange lokaliteter for grunnvannsforekomster som anses å ha god kvalitativ og kvantitativ tilstand 3
 4. Sprekkeakvifer Løsmasseakvifer →Mange tusen akviferer
 5. Antall registrerte brønner: ~ 100.000 Nasjonale brønndatabasen (GRANADA) 5
 6. 6
 7. Overvåkning av belastede grunnvannsforekomster • Antall administrative gvf i Norge: ~ 800 • Viktig å skaffe kunnskap om at grunnvann i Norge stort sett er i god tilstand • Valgt overvåkingsstrategi: → overvåke inntil 15 grunnvannsforekomster med: ▪ Forskjellig belastning (urban, industri, landbruk, veg) ▪ ulik geologi ▪ i ulike regioner, klima og hydrogeologiske forhold 7
 8. Samarbeid mellom direktorater Miljødirektoratet, NGU, Landbruksdirektoratet (NIBIO) og NVE ▪ NGU (og NVE) stiller med personalressurser ▪ Landbruksdirektoratet kobler arbeidet til NIBIOs øvrige FoU arbeid ▪ Miljødirektoratet finansierer kartlegging og overvåkningen Foto: Roger Roseth, NIBIO 8
 9. Utvalgte belastede grunnvannsforekomster Urbane lokaliteter: Orkanger Mosjøen Sunndalsøra Elverum Otta Kongsberg Gardermoen Odda Jordbrukslokaliteter: Overhalla Grødal Haslemoen Rimstadmoen Horpestad Lærdal 9
 10. Kartlegging av grunnvannsforekomst • Forundersøkelser 10
 11. Kartlegging av grunnvannsforekomst • Forundersøkelser • Geofysiske undersøkelser Meier, E., 2011, Georadar Kursunterlagen 11
 12. Kartlegging av grunnvannsforekomst • Forundersøkelser • Geofysiske undersøkelser • Grunnboringer med brønnetableringer 12
 13. Kartlegging av grunnvannsforekomst • Forundersøkelser • Geofysiske undersøkelser • Grunnboringer med brønnetableringer • Uttak grunnvannsprøver og analyse 13
 14. Analyseprogram grunnvann • Fysikalske analyser (kond., pH, temp.) • Uorganiske analyser (NO3,NH4, tungmet.) • Urban: Organiske analyser ▪ Hydrokarboner (C5 – C35) ▪ PAH (16 EPA) ▪ BTEX ▪ PCB 7 ▪ Flyktige org. forbind. (VOC 9) • Landbruk: Pesticider (Glyfosat, Metribuzin,...) • Installasjon av CTD-loggere i de fleste overvåkingsbrønner (kond., temp., trykk) 14 OVERHALLA_KILDE - T3769 - [20.10.2015 12:00:00 - 26.04.2017 12:00:00] Pressure (mH2O) Temperature (Celsius) 2:Spec.cond. (mS/cm) 15.04.201714.02.201716.12.201617.10.201618.08.201619.06.201620.04.201620.02.201622.12.201523.10.2015 Temperature(Celsius) 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 2:Spec.cond.(mS/cm) 2.2 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 El. Ledningsevne (mS/cm)
 15. Urbane lokaliteter Hva sier analyseresultatene? Lokalitet NO3 - Tung- metaller THC PAH VOC BTEX Orkanger X Mosjøen X X X Sunndalsøra Elverum X Otta Kongsberg X Gardermoen X Odda X X X X 15 → Noe forhøyet nitrat, men under terskel- og vendepunktsverdi → Lave konsentrasjoner av organiske forurensinger → Gjennomgående god kjemisk tilstand på grunnvannet
 16. Landbrukslokaliteter Hva sier analyseresultatene? Lokalitet NO3 - Metribuzin + meta- bolitter Glyfosat + meta- bolitter Multi- metode 15 Multi- metode 101 Propi- kona- zole Thia- benda- zole Lavdose- midler Overhalla X X X Grødal X X X X Haslemoen X X X X Rimstad- moen X X X X Horpestad X X X X Lærdal X X 16 X over vendepunktsverdien X over grenseverdien → Noe forhøyet nitrat → Påvist plantevernmidler ved alle lokaliteter; noen over grenseverdi
 17. • Hypotese: Norsk grunnvann har god kjemisk tilstand → Både JA og NEI • Spørsmål: • Er de 14 utvalgte grunnvannsforekomster representative for norske forhold • Avdekker analyseprogrammet de reelle belastningsforholdene ved de utvalgte grunnvannsforekomster • Er de etablerte terskel-/grenseverdier tilstrekkelig for å gi god økologisk tilstand i tilstøtende vassdrag • Oppsummering 17
Publicidad