Publicidad

Emil Vikberg Samuelsson-Vilka-data-gommer-sig-pa-sgu

Geological Survey of Sweden
4 de Nov de 2019
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Más de Geological Survey of Sweden(20)

Último(20)

Publicidad

Emil Vikberg Samuelsson-Vilka-data-gommer-sig-pa-sgu

 1. Vilka data gömmer sig på SGU? Emil Vikberg Samuelsson 2019-10-23
 2. Geologi för ett hållbart samhälle Varför samlar SGU in information om grundvatten? • SGUs instruktion • Lagstadgad rätt, Lag (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning • Datavärdskap inom miljöövervakningen
 3. Geologi för ett hållbart samhälle Vilken typ av data finns det? • Rådata, siffror och analysvärden • Bearbetade data, rapporter och kartor • Information som SGU samlat in • Information som externa samlat in Observationspunkter
 4. Geologi för ett hållbart samhälle • Grundvattenbeskrivningar • Grundvattenmagasin • Grundvattenövervakning • Grundvattennätet • Brunnsarkivet • Grundvattenutredningar • Andra datamängder
 5. Geologi för ett hållbart samhälle Grundvattenmagasin https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenmagasin.html Kartresultatet från SGUs grundvattenkartläggning Tre olika karteringsmetoder - Lokal skala 1:50000 - Regional skala 1:250000 - Nationell skala 1:1 miljon Hela Sverige finns i minst regional skala Användningsområden: Vattenförsörjningsplanering Samhällsplanering Vattenförvaltning Miljömål
 6. Geologi för ett hållbart samhälle Grundvattenbeskrivningar Beskriver grundvattenmagasin och grundvattenkartor i text. Innehåller bland annat beskrivning över utförda undersökningar (geofysik, borrning, provtagning, nivåmätning), referenser över äldre genomförda utredningar. Alla regionala kartor finns beskrivna länsvis i separata rapporter Alla beskrivningar finns tillgängliga digitalt via geolagret https://apps.sgu.se/geolagret/ Användningsområden: Vattenförsörjningsplanering Samhällsplanering Vattenförvaltning Miljömål
 7. Geologi för ett hållbart samhälle Lag (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning 1§ Den som yrkesmässig utför borrning, rördrivning, grävning eller liknande i syfte att undersöka förekomsten av grundvatten eller i syfte att tillgodogöra sig grundvatten eller värme är skriftligen skyldig att rapportera in uppgifter till SGU 2§ Den som yrkesmässig utför grundvattentäktsundersökning och därvid skriftligen sammanställer resultatet för uppdragsgivares räkning är skyldig att lämna en kopia av sammanställningen till SGU
 8. Geologi för ett hållbart samhälle Omfattar borrade brunnar från 1976 Antalet brunnar är snart 700 000 Årligen rapporteras det in ca 25000 stycken Innehåller: - Teknisk information (dimension, djup, fodring etc.) - Användning - Jord- och berglagerföljd - Grundvattennivå Användningsområden: Brunnsborrningar (jorddjup, vattenmängd) SGUs kartläggning Forskningsprojekt Utredningar kring grundvatten Miljömålsuppföljning 1§ Brunnsarkivet https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
 9. Geologi för ett hållbart samhälle Innehåller information om knappt 11000 grundvattenutredningar - Antalet digitalt tillgängliga är ca 8500 stycken Utredningarna kan innehålla bl.a. uppgifter om: - Jordlagerföljder - Grundvattennivåer - Grundvattenkemi - Provpumpning - Slutsatser om grundvattenförhållanden 2§ Grundvattenutredningar https://apps.sgu.se/GVUtredningar/guest.zul Användningsområden: Nya utredningar kring vattentäkter SGUs grundvattenkartläggning Forskningsprojekt
 10. Geologi för ett hållbart samhälle Mätningar sedan slutet av 1960-talet i ”opåverkade” områden Historiskt manuella mätningar, 2 gånger per månad Övergång till automatiska mätningar, 4-6 mätningar per dygn Redovisning av grundvattensituationen sedan 1984 Pågående utbyggnad från cirka 300 till 600 stationer Grundvattennätet Användningsområden: Framställning av månadskartan Forskningsprojekt Utredningar kring grundvatten https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenniva.html
 11. Geologi för ett hållbart samhälle Miljöövervakning – kemi Kemianalyser från den nationella och den regionala miljöövervakningen av grundvatten Totalt ca 2100 stationer varav ca 1600 är aktiva (både nationell och regional). Varierande frekvens på provtagning, från 4gg/år till vart sjätte år. 1960-talet till nutid 600-1000 nya analyser per år https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-miljoovervakning-grundvatten.html Används inom: Vattenförvaltning Miljömål Referensdata (opåverkade områden) Underlag till Bedömningsgrunderna
 12. Geologi för ett hållbart samhälle Vattentäktsarkivet Vattentäktsarkivet innehåller tekniska uppgifter kring vattentäkter och vattenverk, samt vattenanalyser. - Analysdata från 1035000 vattenprov Från 2750 vattentäkter (yt- och grundvattentäkter), både kommunala samt större samfälligheter Inkommer ca 24000 nya råvattenanalyser varje år Användningsområden: Vattenförvaltning (statusklassning) Miljömålsuppföljningen Forskningsprojekt Vattenförsörjningsplaner och vattenskydd https://www.sgu.se/grundvatten/vattentaktsarkivet/
 13. Geologi för ett hållbart samhälle Källarkivet Samlad databas över kallkällor innehåller uppgifter om flöde, storlek och i vissa fall kemi Innehåller ca 2000 källor (dvs naturliga grundvattenutflöden). https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-kallor.html
 14. Geologi för ett hållbart samhälle Övriga datamängder - Jordartskartor - Jorddjupsmodellen – nationell modell över förväntat jorddjup - Jordlagerföljder – från bland annat geotekniska utredningar och SGUs jordartskartering - Vattenkvalitetsdata per grundvattenförekomst - Grundvattnets sårbarhet - bedömning utifrån jordart, grundvattenförekomster och grundvattenmagasin i berg och jord. https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/vara-data-i-visningstjanster/ https://apps.sgu.se/kartvisare/
 15. Geologi för ett hållbart samhälle Hur hittar jag den ”gömda” datan SGUs hemsida - Geolagret - Kartvisaren - WMS-tjänster - Öppna data - Kartgeneraton - Grundvattenutredningar https://apps.sgu.se/kartvisare/ http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/vara-data-i- visningstjanster/ https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/oppna- data/grundvatten-oppna-data/ https://apps.sgu.se/geolagret/
 16. Geologi för ett hållbart samhälle Geolagret Samlar all information från SGU både rapporter och databaser Kan söka på områden och se vilken typ av information som finns i området och var datat finns tillgängligt https://apps.sgu.se/geolagret/ https://www.sgu.se/produkter/publikationer/nypublicerat/
 17. Geologi för ett hållbart samhälle Hur hittar jag den ”gömda” datan SGUs hemsida - Geolagret - Kartvisaren - WMS-tjänster - Öppna data - Kartgeneraton - Grundvattenutredningar https://apps.sgu.se/kartvisare/ http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/vara-data-i- visningstjanster/ https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/oppna- data/grundvatten-oppna-data/ https://apps.sgu.se/geolagret/
 18. Geologi för ett hållbart samhälle Tack!
Publicidad