Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Program managerial SCIM

161 visualizaciones

Publicado el

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Program managerial SCIM

  1. 1. APROBAT, DIRECTOR: MARINELA VASILE NR.: 4967/18.09.2018 PROGRAMUL de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Scolii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” pe anul școlar 2018 - 2019 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ “CONSTANTIN PĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com
  2. 2. Nr. Standard Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabil Termen I. Mediul de control 1. Etica, integritatea - Asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii de către salariaţi a prevederilor actelor normative care reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum şi prevenirea şi raportarea fraudelor şi neregulilor - desemnarea consilierului etic - directorul unităţii 01.10.2018 - desfăşurarea de activităţi de consiliere etică a personalului din partea consilierului etic. - consilierul de etică - conducătorii compartimentelor 31.12.2018 - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toţi angajaţii - conducătorii compartimentelor permanent - Adoptarea şi comunicarea Codului de conduită către toţi angajaţii - consiliul profesoral - comisia SCMI - conducătorii compartimentelor 01.10.2018 2. Atribuţii, funcţii, sarcini - Actualizarea permanentă a ROF, ROI şi a fişelor de post, pentru menţinerea concordanţei între atribuţiile instituţiei şi cele ale angajaţilor şi pentru asigurarea cunoaşterii acestora de către angajaţi - Stabilirea atribuţiilor asociate fiecărui post, în concordanţă cu competenţele decizionale necesare realizării acestora - conducătorii compartimentelor Cu ocazia întocmirii fişei postului - Actualizarea fişelor de post şi informarea angajaţilor cu privire la acestea, în concordanţă cu misiunea instituţiei şi prevederile ROF si ROI - conducătorii compartimentelor Ori de câte ori necesităţile impun acest lucru 3. Competenţa, performanţa - Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în fişa postului; asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat - Efectuarea de analize pentru stabilirea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuţiilor fiecărui post - conducătorii compartimentelor Anual, cu ocazia evaluării salariaţilor - Identificarea nevoilor de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului - conducătorii compartimentelor Permanent, în funcţie de evoluţia mediului de lucru - Elaborarea planului de pregătire - conducătorii Anual
  3. 3. profesională a personalului din compartimentele instituţiei, conform nevoilor identificate compartimentelor 4. Structura organizatorică - Stabilirea structurii organizatorice, a competenţelor, a responsabilităţilor şi a sarcinilor asociate postului, precum şi obligaţia de a raporta pentru fiecare componentă structurală, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor instituţiei - Efectuarea de analize, la nivelul principalelor activităţi, în scopul identificării eventualelor disfuncţionalităţi în fixarea sarcinilor de lucru individuale prin fişele posturilor şi în stabilirea atribuţiilor compartimentelor instituţiei - conducătorii compartimentelor Anual, cu ocazia evaluării salariaţilor - Asigurarea funcţionării circuitelor şi fluxurilor informaţionale necesare supravegherii şi realizării activităţilor proprii ale structurii organizatorice a instituţiei - conducătorii compartimentelor Anual, cu ocazia evaluării salariaţilor 5. Obiective - Definirea obiectivelor generale, în concordanţă cu misiunea ministerului, precum şi a celor specifice, în conformitate cu legile, regulamentele și politicile elaborate - Stabilirea obiectivelor generale ale instituţiei - Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial 31.01.2019 - Stabilirea/actualizarea obiectivelor specifice, astfel încât să răspundă pachetului de cerinţe SMART, la nivelul fiecărui compartiment din cadrul organigramei instituţiei - conducătorii compartimentelor 31.01.2019 - Stabilirea activităţilor individuale, pentru fiecare angajat, care să conducă la atingerea obiectivelor specifice fiecărui compartiment din cadrul organigramei instituţiei - conducătorii compartimentelor 31.01.2019 6. Planificarea - Întocmirea planurilor prin care se pun în concordanţă activităţile necesare pentru realizarea obiectivelor cu resursele alocate, astfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele sa : ie minime - Alocarea resurselor, astfel încât să se asigure efectuarea activităţilor necesare realizării obiectivelor fiecărui compartiment din cadrul organigramei instituţiei - conducătorii compartimentelor - Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial La termenele Prevăzute pentru elaborarea bugetului instituţiei - Stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în resursele repartizate, în situaţia modificării obiectivelor specifice - conducătorii compartimentelor Permanent 7. Monitorizarea - Monitorizarea performanţelor pentru fiecare - Elaborarea unor indicatori de - conducătorii 31.01.2019
  4. 4. performanţelor activitate, utilizând indicatori cantitativi şi calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate rezultat/performanţă asociaţi obiectivelor specifice compartimentelor - Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial - Instituirea unui sistem de monitorizare şi raportare a performanţelor, pe baza indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice - conducătorii compartimentelor - Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial 31.01.2019 - Efectuarea reevaluării relevanţei indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice, atunci când situaţia o impune, în vederea operării ajustărilor cuvenite - conducătorii compartimentelor - Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial Permanent 8. Managementul riscului - Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor specifice, legate de desfăşurarea activităţilor, elaborarea planurilor corespunzătoare, în direcţia limitării posibilelor consecinţe negative ale acestor riscuri şi desemnarea persoanelor cu responsabilităţi în aplicarea acestor planuri - Identificarea şi evaluarea principalelor riscuri proprii activităţilor din cadrul compartimentelor, asociate obiectivelor specifice ale acestora - conducătorii compartimentelor 31.01.2019 - Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate şi evaluate la nivelul activităţilor din cadrul compartimentelor - conducătorii compartimentelor 31.01.2019 - Completarea/actualizarea registrului riscurilor - conducătorii compartimentelor 31.01.2019 - Centralizarea principalelor riscuri şi elaborarea registrului riscurilor la nivelul instituiţiei care afectează atingerea obiectivelor generale ale şi a celor specifice - Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial 31.01.2019 9. Proceduri - Elaborarea de proceduri privind desfăşurarea activităţilor în cadrul compartimentelor din - Elaborarea/actualizarea şi comunicarea procedurilor pentru activitatea proprie - conducătorii compartimentelor 31.03.2019
  5. 5. structura instituţiei şi comunicarea lor tuturor angajaţilor implicaţi - Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial - Asigurarea măsurilor adecvate de supraveghere a operaţiunilor, pe baza unor proceduri prestabilite, inclusiv de control ex-post, în scopul realizării, în mod eficace, a acestora - Adoptarea, de către conducerea compartimentelor din minister, a măsurilor de supraveghere şi supervizare a activităţilor care intră în responsabilitatea lor directă - conducătorii compartimentelor Permanent 10 Supravegherea - Urmărirea includerii în proceduri a unor menţiuni cu privire la supervizarea activităţilor care implică un grad ridicat de expunere la risc - conducătorii compartimentelor - Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial 31.03.2019 Continuitatea activităţii - Asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca activitatea instituţiei să poată continua în orice moment, în toate împrejurările şi în toate planurile - Inventarierea situaţiilor generatoare de întreruperi în derularea unor activităţi - conducătorii compartimentelor Permanent 11 - Stabilirea şi aplicarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuităţii activităţii, în cazul apariţiei unor situaţii generatoare de întreruperi - conducătorii compartimentelor 31.03.2019 12. Informarea și comunicarea - Asigurarea unui flux al informaţiilor atât în interior, cât şi în/din exterior, stabilirea tipurilor de informaţii, a conţinutului, calităţii, frecvenţei, surselor şi destinatarilor acestora, care să permită îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu - Stabilirea documentelor şi a fluxurilor de date şi informaţii care intră şi ies din fiecare compartiment din cadrul instituţiei, a destinatarilor documentelor, a raportărilor către nivelurile ierarhic superioare şi către alte instituţii din afară - conducătorii compartimentelor Permanent - Dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare, precum şi îmbunătăţirea mijloacelor de informare între compartimentele din cadrul instituţiei - conducătorii compartimentelor Permanent - Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă, care să asigure difuzarea rapidă, fluentă şi precisă a informaţiilor, astfel încât - întreprinderea măsurilor necesare astfel încât circuitele informaţionale să asigure o difuzare rapidă, fluentă, practică şi - conducătorii compartimentelor Permanent
  6. 6. acestea să ajungă complete şi la timp la utilizatori oportună a informaţiilor - Stabilirea canalelor adecvate de comunicare, prin care managerii şi personalul de execuţie din cadrul compartimentelor să fie informaţi cu privire la proiectele de decizii sau iniţiative, adoptate la nivelul altor compartimente, care le-ar putea afecta sarcinile şi responsabilităţile - conducătorii compartimentelor Permanent 13 Gestionarea documentelor - Organizarea şi administrarea procesului de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare şi arhivare a documentelor interne şi a celor provenite din exteriorul organizaţiei, oferind control asupra ciclului complet de viaţă al acestora şi accesibilitate conducerii şi angajaţilor entităţii, precum şi terţilor abilitaţi - Elaborarea şi comunicarea procedurii de sistem pentru înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosarierea, protejarea şi păstrarea documentelor - conducătorii compartimentelor Permanent 14. Raportarea contabilă şi financiară asigurarea bunei desfăşurări a proceselor şi exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele şi informaţiile aferente utilizate pentru întocmirea situaţiilor contabile anuale şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi furnizate la timp -Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrarea sa, precum şi a execuţiei bugetare, în vederea asigurării exactităţii tuturor informaţiilor contabile aflate sub controlul său. - contabilul școlii Permanent 15. Evaluarea sistemului de control intern/managerial - Instituirea funcţiei de autoevaluare a controlului intern/managerial, la nivelul fiecărui compartiment, precum şi la nivelul instituţiei - Pregătirea şi realizarea autoevaluării subsistemului de control intern/managerial la nivel de compartiment. - conducătorii compartimentelor - Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare 31.01.2019 16. Auditul intern - elaborarea/ revizuirea și aplicarea procedurilor operaționale, privind sistemul de control managerial - verificarea procedurilor, revizuirea acestora unde este cazul -implementarea procedurilor - conducătorii compartimentelor - Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare 31.10.2018 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial Director Adj. Șuță Lizia

×