Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

üReti̇m i̇şletmeleri̇nde kullanilan son teknoloji̇ler

8.192 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

üReti̇m i̇şletmeleri̇nde kullanilan son teknoloji̇ler

 1. 1. ÜRETĠM ĠġLETMELERĠNDE KULLANILAN ĠLERĠ TEKNOLOJĠLER SELĠN KADIOĞLU 2012800123 Doç. Dr. Özlem Ġpekgil Doğan Üretim Ġşlemler Yönetimi
 2. 2. Teknoloji Nedir?
 3. 3. Teknoloji? Ġnsanoğlu var olduğu günden bugüne kadar, doğayla olan iliĢkisinde, kendi gereksinimlerini karĢılayabilmek için çeĢitli ilkel aletleri kullanmaktan, bilgisayar destekli üretime gelene kadar uzun uzun bir tarihsel süreç yaĢamıĢtır. Bu süreçte, sadece kendisi için kullanım değeri olan mal ya da eĢya üretiminde kullanılan bu güne göre ilkel teknikler, kendisini yeniye, daha karmaĢık ve geliĢmiĢ olanlara terk etti. Dolayısıyla, üretim süreci daha küçük parçalara ayrılmıĢ, insan emeği yaratılan yeni örgütlenmeler ve tekniklerle vasıfsızlaĢtırılmıĢtır.
 4. 4. Teknoloji? En açık Ģekilde "Taylor" ile birlikte tasarlama ve uygulama birbirinden ayrılarak, üretim bilgisi tek elde toplanmaya baĢlanmıĢ, yeni teknolojilerle beraber insan emeğinin ve iĢgücünün üretkenliği artarken, insan, teknolojinin esiri konumuna düĢmüĢtür. Taylorun teorik temellerini koyduğu, Fordun ise bunu geliĢtirerek yarattığı montaj hattı ile üretimdeki insan, aynı parçayı belirli hız ve biçimde tekrarlayarak kendisi için gerek ve Ģart olan teknoloji karĢısında tamamen edilgen olmaya baĢlamıĢtır. Günümüzde Ġtalya, Ġsviçre; ABD, Ġngiltere gibi ülkelerde NC tezgahlarının, toplam takım tezgahları içindeki oranı % 40ın üzerine çıkmıĢtır.
 5. 5. M.Ö. 10 BinMÖ 10 binli yıllara ait çivi görünümünde dolgu taĢ Resimdeelle yapılmıĢ ya da kemik aletler, kancalar ve taĢtanyapılmıĢ çeĢitli malzemeler görülmektedir. Bu bulgular,teknolojiyi kullanan medeni insanların yaĢadığı bir dönemeiĢaret etmektedir.
 6. 6. Türkiye’de Teknoloji Türkiyedeki ekonomi ve sanayi Osmanlı Ġmparatorluğu ndan itibaren dıĢ müdahalelerin etkisinde kalınıĢ, kendi iç dinamizmi ile geliĢememiĢtir. Dolayısıyla teknoloji üretimi, sanayi ve üretimin kendisiyle direkt ilgili olduğundan, ulusal teknolojik bilgi üretimi ve birikimi sağlanamamıĢtır. 1950li yıllarla birlikte yabancı sermaye ve teknoloji giriĢi yeni sömürü yöntemleriyle ithal- ikameci politika adı altında teknoloji transferi, know- how, patent hakkı gibi isimlerle teknolojik bağımlılık sağlanmıĢtır.
 7. 7. Teknoloji nedir? Araç ve gereç içinde gömülü bulunan, ancak kendini yeni ürün, süreç ve hizmet biçiminde gösteren pratik bir değerdir. Bilimsel ve diğer sistematik bilgilerin pratik alanlarda sistemli bir Ģekilde uygulanmasıdır. (Doğan Ġpekgil,2007)
 8. 8. Teknoloji Seçiminin ÖnemiTeknoloji seçimi iĢletmeler açısından son derece önemli birkarar verme alanını oluĢturmaktadır.Hızla değiĢen teknoloji ve bununla beraber sürekli artanteknoloji alternatifleri iĢletmelerin kendilerine uygunteknolojiyi seçerken güçlüklerle karĢılaĢmalarına sebepolmaktadır.Doğru teknolojinin seçimi, rekabetçi avantajlar, ürünçeĢitlemesi, ve yeni düĢünceler için fırsatlar sunar.
 9. 9. Uygun Üretim TeknolojilerininSeçimiĠĢletmeye uygun üretim teknolojilerinin seçiminde kararvericilerin göz önüne almaları gereken belirli ölçütler vardır.Bu ölçütlerin belirlenmesinde çoklu karar verme tekniklerikullanılabilir. NGT (NOMĠNAL GRUP TEKNĠĞĠ) AHS (ANALĠTĠK HĠYERARġĠ SÜRECĠ) OCRA (OPERATIONAL COMPETITIVENESS RATING) TOPSIS (TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY) ELECTRE (ELIMINATION AND CHOICE TRANSLATING REALITY ENGLISH (QFD) KALĠTE FONKSĠYON GÖÇERĠMĠ
 10. 10. AHS HakkındaStok yönetimi, proje yönetimi, finansal planlama, portföyyönetimi, kredi derecelendirme, bütçelemekararlar, teknoloji yönetimi, dağıtım kanallarıyönetimi, sosyo- ekonomik planlama, enerji kaynaklarıplanlaması gibi problemlerin karar verme sürecindekullanılmaktadır.AHS, karar aĢamasında kaotik ve karmaĢık durumlardadoğal karar verme sürecini yalınlaĢtırıp hızlandırmakta vekarar vermeyi etkinleĢtirmektedir.
 11. 11. Otomasyon Ġleri üretim teknolojilerinin iĢletmelerde kullanıldığı süreç otomasyon olarak adlandırılmaktadır (Akın, 2001:163- 252). Geleneksel üretim sistemlerine göre verimlilik, kalite, üretkenlik gibi ölçütlerde iyileĢtirmeler görülmektedir.
 12. 12. Teknoloji DezavantajlarıTeknoloji iĢletmelere birçok olanaklar sunarken bazısakıncaları da vardır.ĠĢletmeler, rekabetçi avantaj sağlamak için yapmayıdüĢündükleri teknoloji yatırımlarını yanlıĢ zamanda yanlıĢteknolojilerle yaptıklarında ya da doğru teknolojiyi seçip çokfazla maliyete katlandıklarında umulanın aksine bir sonuçlakarĢı karĢıya kalabileceklerdir.
 13. 13. Teknoloji Seçimi ve ÖlçütleriTorkelli ve Tuorminen (2002) çalıĢmalarında literatürde bazıyazarlar tarafından ortaya konan teknoloji seçiminde elealınabilecek faktörleri belirtmiĢledir.
 14. 14. Doğru Teknolojinin Seçimi veĠĢletmeye Adaptasyonu Soruları Teknoloji müĢterilere hizmet vermede yeni yollar bulmasını sağlar mı ya da hizmet sürecinin maliyetlerini azaltır mı? Teknoloji temel olarak iĢletmenin yönetilmesine nasıl etki eder? ĠĢletme içinde baĢtan sona kadar bilgi akıĢına etkileri nelerdir? Teknoloji, iĢletme ve alt sistemleri için aĢamalı ya da evrimsel bir durum alarak mı yoksa radikal değiĢikliklerin olduğu bir oluĢum Ģeklinde mi tanıtılmalı? Teknolojinin iĢletmeye adapte edilmesi ne kadar maliyet ve risk taĢımaktadır?
 15. 15. Üretim TeknolojileriÜretim teknolojileri, sadece üretim sahasındaki değiĢimideğil bunun yanında yönetsel sistemlerde ve üretimuygulamalarında ürünün tasarımı ve mühendislikfaaliyetlerini de kapsayan yeni teknikler ve bu tekniklerinbilgisidir. (Harrison, 1990)Üretim Teknolojilerinin sınıflandırılması1. Ürün Tasarım Teknolojileri2. Süreç Teknolojileri3. Lojistik/Tedarik Planlama Teknolojileri4. Bilgi DeğiĢim Teknolojileri
 16. 16. 1.Ürün Tasarım Teknolojileri Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT – CAD) Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM – CAE) Otomatik Çizim Teknolojileri*Ürün tanımlaması, tasarımı ile uğraĢır.
 17. 17. 2.Süreç Teknolojileri Esnek Üretim Sistemleri Nümerik ve Bilgisayar Kontrollü Nümerik Tezgahlar (CNC – NC) *Bu teknolojiler, üretim süreci yapısına odaklanır. *CNC tezgahları gibi süreç teknolojileri, ürünsüreçleme maliyetlerini ve süreç değiĢkenliğiniazaltmakta ve böylelikle verimlilik ve ürün kalitesiyükselmektedir.
 18. 18. 3.Lojistik/Tedarik PlanlamaTeknolojileriBu gruptaki teknolojileri hammaddenin eldeedilmesinden son ürününü ulaĢtırılmasına kadar olanmalzeme akıĢlarının kontrolüne ve izlenmesine olanaksağlar. ĠĢlemler üretim programlamasistemlerin,, üretim hattı kontrol sistemlerini vemalzeme ihtiyaç planlaması sistemlerini içerir.
 19. 19. 4.Bilgi DeğiĢim TeknolojileriBu son teknolojiler, yukarıda süreç, ürün velojistik/tedarik teknolojileri olarak açıklanan üçteknoloji grubu arasındaki bilgi akıĢının depolanmasınıve değiĢimini kolaylaĢtırır. Veritabanları Sistem Ekipmanları Veri Transfer Protokolleri Ġntranet Ġnternet *Fabrika içinde ağ kurmaya yarayan teknolojilerbu grup içerisinde yer almaktadır.
 20. 20. Süreçlere Uygun TeknolojininSeçimi
 21. 21. ĠLERĠ ÜRETĠM TEKNOLOJĠLERĠTüm ileri üretim teknolojilerinin temelini sayısal vebilgisayar sayısal kontrollü tezgahlar oluĢturmaktadır. Ġlksayısal kontrollü (Üreten, 1991:305-316). Tezgahlaraeklenen bilgisayarlarla birlikte Bilgisayarlı Sayısal Denetim(BSD; Computer Numerically Control-CNC)’li tezgahlar eldeedilmiĢtir. Böylece insan müdahelesi en aza indirilmiĢ vesayısal kontrollü tezgahlarda delikli Ģerit sistemiyle yapılankontrol, Ġleri üretim teknolojileri ile tasarım aĢamasındakibilgisayar kullanımından,üretim aĢamasında kullanılantezgah ve teçhizatın entegrasyonuna kadar olan tümaĢamalarda kullanılan teknolojiler ifade edilmektedir.Burada ileri üretim teknolojilerinden öne çıkanlardanBilgisayarla TümleĢik Üretim (BTÜ),Bilgisayar DestekliTasarım (BDT), Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ), GrupTeknolojisi (GT), Esnek Üretim Sistemleri (EÜS) ve Robotlarüzerinde durulmaktadır.
 22. 22. BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM(C)omputer (A)ided (D)esignĠmalatı yapılması düĢünülen ürünün tasarımı ve analiziniyapabilmek için tamamen bilgisayarların kullanılmasıdır.Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) bilgisayar grafiklerinikullanarak ürün tasarımı yapmaktır.BTÜ’nün de önemli bir alt birimidir.BDT sayesinde ürün, bilgisayar programları ekranınataĢınabilmektedir.Bu görüntü üzerinde çalıĢılarak ürünün tasarımında istenilendeğiĢiklikler yapılabilmektedir.BDT ile yapılan tasarımlardaki sonuçlar, program halindebilgisayar sayısal denetimli tezgahlara iletilerek imalatgerçekleĢtirilir.Böylece otomasyon için gerekli olan BDT/BDÜ bütünleĢmesisağlanarak üretimde önemli bir hıza ulaĢılmıĢ olur.
 23. 23. BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM(C)omputer (A)ided (D)esignÜç boyutlu ve iki boyutlu tasarımlar içinfarklı programlar kullanılabilir. Solidworks, Autodesk Maya, AutoCad bu programlardan bazılarıdır.
 24. 24. SolidWorks Solidworks 3D CAD çözümleri sizin ve ekibinizin, fikirlerinizi kolayca ürünlere dönüĢtürmenizi sağlar. Sezgisel arayüzü ve etkili tasarım özellikleri sayesinde daha akılcı ve hızlı Ģekilde ürün geliĢtirmeye olanak sağlar ve böylece Ģirketinizin baĢarısını arttırır. Kullanımı kolay ancak etkili araç setleri, tasarım bilgisinin net biçimde iletilebilmesi, sanal prototip oluĢturma ve üretime hazır çizim ve verilerin hızlı Ģekilde oluĢturulabilmesi ile rekabetçi piyasa Ģartlarında sizlere belirgin bir avantaj sağlar SolidWorks 3D CAD uygulamasının tüm avantajlarını keĢfedin.
 25. 25. SolidWorks – Michael Czysz Michael Czysz’in bir hayali vardı: Dünyanın en hızlı elektrikli motosikletini yapmak. Bu hayali gerçekleĢtirmek için SolidWorks’ü kullandı.
 26. 26. (C)omputer (A)ided (D)esign  Tasarımcıların verimliliğini 3-10 kata kadar arttırır  Ürünlerin teknik Ģartlarını içeren imalat bilgileri için bir veri tabanı yaratır.  Önerilen tasarımlar üzerinde mühendislik ve maliyet analizleri yapmaya olanak sağlar.  Bilgisayar üzerinde tasarım yapmak olarak da ifade edilen BDT sistemleri  kopyalama, ölçekleme ve döndürme gibi fonksiyonlar sayesinde tasarımcıya kolaylıklar sağlamaktadır. Kopyalama sayesinde aynı özelliklere sahip ürünlerin, tekrarlanan kısımları oluĢturulan ürüne aktarılabilir.
 27. 27. ÜRÜN TASARIMI Ġmalat için Tasarım (Design for Manufacturability/Manufacturing)  Proses yeterliliklerinin göz önüne alınması Montaj için tasarım (Design for Assembly)  Monte edilecek parçaların sayısının azaltılması, montaj sırası ve kolaylığının dikkate alınması. Geri dönüĢüm için tasarım (Design for Recycling)  Materyallerin geri kullanımı ve çevre kirliliğinin azaltılması Yeniden imal etme (Remanufacturing)  KullanılmıĢ ürünlerin eskimiĢ ve aĢınmıĢ parçalarının değiĢtirilip yeniden piyasaya sunulması Ortak bileĢen kullanımı  Benzer ürünlerde aynı parçanın kullanılması Gürbüz Tasarım
 28. 28. BĠLGĠSAYARLA DESTEKLĠ ÜRETĠMCAM ilk defa 1971 yılında araç dizaynı için kullanılmıĢtır.
 29. 29. BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ ÜRETĠM(C)omputer (A)ided (M)anufacturingBir malzemeyi satıĢa hazır hale gelmiĢ ürüne çevirendenetimli üretim teknikleri ile onların ön hazırlıkbasamaklarının tamamı olarak ifade edilen BilgisayarDestekli Üretimde amaç, imalat sürecinde tezgahlarınbilgisayarla programlanması ve çalıĢtırılmasıdır.BDÜ bilgisayar sayısal kontrollütezgahlara, robotlara, koordinat ölçüm cihazlarına ve diğerprogramlanabilir cihazlara imalat plan ve programlarıhazırlamak suretiyle, kullanıcılara veri iĢlem desteği vermeve hammaddenin satıĢa hazır hale getirilene kadarbilgisayar kontrollü tekniklerden yararlanılarak iĢlenmesidir.BDT geometrik veri tabanında bir parçanın tanımınıoluĢtururken, BDÜ bu geometrik tanımlamayı yorumlayarakparçanın üretilebilme yollarını tespit etmektedir.BDÜ, sistem bilgisayarındaki bilgiyi alarak, tezgahı hareketegeçirebilmektedir.
 30. 30. BĠLGĠSAYARLA TÜMLEġĠKÜRETĠM (C)omputer (I)ntegrated(M)anufacturingBilgisayar teknolojisinin üretim alanındaki amacımühendislik ve iĢletim etkinliklerini aynı çatı altındatoplamaktır.DeğiĢik teknolojilerin kullanılmasıyla otomasyon ve insanbütünlüğünü amaçlamaktadır.Bilgisayar teknolojisinin üretim alanındaki amacımühendislik ve iĢletim etkinliklerini aynı çatı altındatoplamaktır.BTÜ aynı zamanda ticari veri iĢlemlerin kullanılaraksipariĢlerin alınması, malzeme girdilerinin yapılması vebunlara göre de üretimin planlamasını desteklemektedir.
 31. 31. BĠLGĠSAYARLA TÜMLEġĠK ÜRETĠM (C)omputer (I)ntegrated (M)anufacturing Yapı TaĢları Bilgisayarla TümleĢik Üretim (CIM) Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) Otomatik Malzeme TaĢıma (AHM) Yerel Ağ Ağı (LAN) Yönetim Bilgi Sitemi (MIS)
 32. 32. Hücresel Üretim Sistemleri veGrup Teknolojisi Grup teknolojisi kavramı ilk önce 1950’li yıllarda Rus mühendis Mitrafanov tarafından ortaya atıldı. Grup Teknolojisi, ürün tasarımı ve üretiminde ürünler arasındaki benzerliklerden faydalanarak, ürünleri benzerliklerine göre gruplandırmaya dayanan yeni bir üretim felsefesidir. Hücresel Üretim ise Grup Teknolojisinin atölye düzeyine uygulanmasıdır.
 33. 33. Hücresel Üretim Sistemleri veGrup Teknolojisi Benzer özelliklere sahip parçaları ayırt ederek parça aileleri oluĢturmak ve tasarımda ve üretimde bu benzerliklerden yararlanmaktır. Buradaki anlayıĢ, çok sayıda yapım yerine az sayıda oluĢturulan ailelerle çalıĢmak suretiyle verimliliği arttırmaktır. sınıflandırma, ailelerin oluĢturulması, basitleĢtirme, standardizasyon
 34. 34. ESNEK ÜRETĠM SĠSTEMLERĠ(F)lexible (M)anufacturing (S)ystem  Sistem temel olarak bilgisayar desteği ile çalıĢan robotlar ve iletim mekanizmaları sayesinde hızlı, güvenilir, kaliteli ve ekonomik bir üretim sağlar.  Farklı parça ve ürünleri önemli bir değiĢiklik ve tezgah duruĢuna atıl zamana gerek kalmaksızın üretebilme yeteneği olan sistemler.
 35. 35. ESNEK ÜRETĠM SĠSTEMLERĠ(F)lexible (M)anufacturing (S)ystem  a. Makine esnekliği,  b. Proses esnekliği,  c. Ürün esnekliği,  d. Rota (yönlendirme) esnekliği,  e. Hacim (miktar) esnekliği,  f. Kapasite artırma (geniĢleme) esnekliği,  g. Operasyon (iĢlem) esnekliği,  h. Üretim esnekliği.
 36. 36. ROBOTLAR Robot, otonom veya önceden programlanmıĢ görevleri yerine getirebilen elektro-mekanik bir cihazdır. Robotlar doğrudan bir operatörün kontrolünde çalıĢabildikleri gibi bağımsız olarak bir bilgisayar programının kontrolünde de çalıĢabilir. Robot deyince insan benzeri makineler akla gelse de robotların çok azı insana benzer. Özellikle otomotiv endüstrisinde çok sayıda robot kullanılır. Bunların çoğu kol Ģeklindeki robotlardır. Bunlar parçaları monte eden, birleĢtiren, kaynak ve boya yapan robotlardır.
 37. 37. ROBOTLAR Evlerde robot kullanımı giderek artmaktadır. Evlere giren ilk robotlar Furby, AIBO gibi oyuncaklardır. BaĢta ABDde olmak üzere ev iĢlerine yardımcı olan robotların kullanımı da giderek yaygınlaĢmaktadır.
 38. 38. ROBOTLARRobotların en mühim özellikleri programlanabilir ve çokfonksiyonlu olmalarıdır. Ġmalat hattında programlandıklarıgörevleri yerine getirebilirler. Genel olarak endüstriyel bir robotüç kısımdan oluĢur. Bunlar, manipülatör, güç kaynağı ve kontrolsistemidir.Robotların kullanılmasının en önemli sebebi Verimliliği artırmak, Maliyetleri düĢürmek, Kalifiye iĢçi ihtiyacını karĢılamak, Operasyonlarda esneklik yaratmak ve ürünün kalitesini artırmak ĠĢçileri sıkıcı, yorucu, sağlığa zararlı ve güvenlik yönünden problemli olan ortamlardan uzaklaĢtırmak.
 39. 39. ROBOTLAR
 40. 40. NC (N)umerically (C)ontrol(Numerically Control;NC) tezgahlar, 1940’lı yıllardan sonrageleneksel tezgahlara kontrol sistemleri eklenmesisuretiyle oluĢturulmuĢlardır.Öncelikle NC (numerical control) tezgahlar iĢ kollarındayerlerini aldı.Belirli komut dizilerinin delikli kartlaraaktarımı ve bu kartların ilgili donanımlaraokutulmasıyla kullanılan bu tezgahlardailk olarak amaçlanan Ģey, rutin olaraktekrarlanan üretimlerin kayıt altınaalınarak üretim hazırlık sürelerininazaltılmasıydı.
 41. 41. NC Sonrasında NC tezgahlar bu açıdan bekleneni sunmakla birlikte, yeterli uzunlukta programların yapılamaması ve bilgisayar teknolojilerilerindeki yazılımsal ve donanımsal geliĢmelerle beraber çok kısa süre içerinde tahtını CNC tezgahlara bırakmak zorunda kaldı. Bununla beraber CNC tezgahlarda kullanılan komutların temelinde NC kod ve komut altyapısı bulunmaktadır.
 42. 42. Bilgisayar Sayımlı YönetimCNC (C)omputer (N)umerical (C)ontrol  CNC (Computer Numerical Control) tezgahlar da aslında NC tezgah sayılabilir. Özellik olarak NC tezgahlardan farklılıkları Ģunlardır:  Bilgisayar destekli kontrol paneli bulunmaktadır  Emniyet tedbirleri çok daha iyidir.  Kalite iyileĢtirilmiĢtir. CNC Torna Tazgahı
 43. 43. Gemi ĠnĢaat Sektöründe-CNCPlazma Tezgahı
 44. 44. Lokum Üretimi – Cnc Kesme ĠĢlemi Soğuyan lokum kitlesi kalıplardan alınır. Kesme tezgahların üzerine bırakılır. Tezgah üzerinde lokumun çeĢidine göre pudra Ģekeri veya Hindistan cevizi bulunur. Böylece lokum bu özellikleri kendine çeker. Bu özellikler ile birlikte bıçak yardımıyla veya lokum kesme makinesinde kesilerek tüketicinin beğenilisine sunulur.
 45. 45. Malzeme Ġhtiyaç Planlaması (M)aterial(R)equirements (P)lanning Malzeme ihtiyaç planlama,nihai mamul için hazırlanan ana üretim programını gerekli parça ve malzeme programına çevirerek satın alma ve imalat sipariĢlerini hazırlayan bir envanter yönetim uygulamasıdır. MRP ise bilgisayar destekli envanter planlama ve kontrol sistemidir. Son yıllarda bilgisayar kullanımının yaygınlaĢmasıyla yönetim sistemleri geliĢmiĢ, hesaplama zorluğu olan sistemlerin çalıĢması hızlanmıĢtır.
 46. 46. Kurumsal Kaynak Planlaması(E)nterprise (R)esource (P)lanning ĠĢletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken iĢgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlayan bütünleĢik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri, bir iĢletmenin tüm veri ve iĢlemlerini biraraya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalıĢan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir KKP yazılımı iĢlem yapabilmek için bilgisayarın çeĢitli yazılım ve donanımlarını kullanır. KKP sistemleri temel olarak değiĢik verilerin saklanabildiği bütünleĢik bir veritabanı kullanırlar.
 47. 47. Son Olarak… Tarihsel geliĢimi içinde insanın teknik yabancılaĢması ve teknolojinin zamanla tek elde toplanmasını önlemek için öncelikle kafa ve kol emeğinin bütünleĢmesi sağlanmalıdır. Önce insan faktörü düĢünülerek, zamanla insanı makinaların bir parçası olmaktan çıkarmak, nitelikli ve yeni bilimsel bulgularla teknoloji insan birlikteliğini belirleyecek dönüĢümler sağlanmalıdır. Özelde Türkiye için de, birincil olan yabancı ülkelere teknolojik bağımlılığının önüne geçmektir. Çünkü bilinmelidir ki, ithal edilen teknoloji kendini yenileyemediğinden zamanla eskimeye mahkumdur.
 48. 48. Teknoloji ve Ġnsan

×