Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Pyetjet nga provimet

79.095 visualizaciones

Publicado el

  • Inicia sesión para ver los comentarios

Pyetjet nga provimet

  1. 1. Pyetjet dhe pergjigjet (prej provimeve,F.K.) 1.Qka eshte pronsia e vetme dhe partneriteti? Pronesia e vetme eshte nje biznes ku pronare eshte vetem nje person, dhe paraqetformen me te thjeshte te hapjes se nje biznesi. Pronari i ketij biznesi e mban tere profitindhe kjo paraqet anen pozitive, ndersa ana negative eshte qe pronari ka pergjegjesi tepakufizuara ndaj borxheve te biznesit. Jetezgjatja e ketij lloj biznesi varet nga vet zgjatjae jetes se pronarit. Partneriteti eshte i ngjajshem me pronesine e vetme, perveq se aty janepronare dy ose me shume persona. Te gjithe partneret e ndajne fitimin dhe humbjen,dhe te gjithe kane pergjegjesi te pakufizuar ndaj borxheve te firmes. Jetezgjatja e ketijlloj biznesi varet nga vet pronaret, nese njeri vdes edhe firma mbyllet. te gjitha te ardhurattaksohen si te ardhura personale per partneret. 2.Pse themi se ekziston ndarje e pronesise nga menaxhmenti? Ndarja e pronesise (aksionareve) nga menaxhmenit eshte e domosdoshme sepsekorporatat kane me qindra aksionare dhe eshte e pamundur qe te gjithe te marrin pjesene manxhim. Kjo ndarje mundeson qe korporata te punesoj menaxher profesionist, mirpogjithashtu kjo ndarje paraqet rrezik kur interesat e menaxhereve dhe pronareve(aksionareve) ndryshojne. Gjithashtu kjo ndarje i jep korporatave permanence (ato behenimortale) sepse korporata mbijeton edhe kur menaxheret dalin nga puna per aryse tendryshme. 3.Me qfar rreziqesh ballafaqohet korporata gjate investimit? Korporata gjate investimeve ballafaqohet me keto rreziqe: Rreziku i normes sekamates (fluktimet e normave te kamates), Rreziku i tregut (fluktimet ne treg), Rreziku iinflacionit (humbja e fuqise blerese te parase), Rreziku i afarizmit ( rreziku nga investimine nje biznes te caktuar, p.sh ne nje dege te bujqesise, etj) Rreziku financiare (rreziku Ilidhur me perdorimin e borxhit), Rreziku jashtbilancor (humbje qe nuk reflektohet neB.Gj.). 4.Qfar mundesi ka bleresi i opcionit? Opcioni paraqet nje kontrate qe i jep bleresit te tij te drejten(mundesine) per te shitur(put option) ose blere (call option) nje asset me qmim te caktuar (fixed price) ne njeperiudhe te caktuar, ne daten e caktuar ose me heret se ajo date. Opcionet i japin pronaritte tyre vetem te drejten, por jo edhe obligimin. Made Possible by: ARHAHO www.provimet.weebly.com
  2. 2. 5.Qka eshte Bilanci i Gjendjes dhe qka regjistrohet ne te? Bilanci i gjendjes paraqet nje pasqyre financiare qe tregon vleren kontabel te firmesne daten e perpilimit, ajo paraqet strukturen e asseteve, detyrimeve dhe kapitalitaksionar te korporatave ne daten e perpilimin. Ne anen e majt te Bilancit te Gjendjesrregjistrohen assetet e korporates (ato klasifikohen ne kurente dhe fixe), burimet emjeteve (detyrimet e korporates klasifikohen ne kurente dhe afatgjata) dhe kapitaliaksionar (diferenca midis asseteve dhe detyrimeve). Ekuacioni bazik i bilancit te gjendjeseshte: Assetet = Detyrimet e korporates + Kapitali Aksionar. 6.Qka eshte likuiditeti dhe me qka matet? Likuiditeti i referohet shpejtesise dhe lehtesise me te cilen nje asset mund teshendrohet ne kesh. Assetet me likuiditet me te larte jane ato qe mund te shiten shpejte,pa humbje te madhe te vleres se tyre, ndersa assetet jolikuide jane ato qe nuk mund teshiten shpejte, pa humbje te madhe te vleres se tyre pra pa ulje te qmimit te tyre. Pralikuiditeti i ka dy dimenzione: lehtesine e konvertimit dhe humbjen e vleres. Mjetetkurente (xhiruese) jane relativisht likuide, ndersa mjetet fikse jane relativisht jolikuide. 7.Qka eshte NVT, dhe kur nje investim eshte i pranueshem? Neto vlera e tanisht (NVT ose NPV) tregon diferencen midis vleres se tregut te njeinvestimi dhe kostos se tij. NVT gjindet kur nga vlera e tanishme e cash flow ne teardhmen (fitimeve ne te ardhem nga investimi) zbritet investimi fillestar (ne periudhenzero). NVT = VT – Investimi fillestar (initial investment) ose Nje investim eshte i pranueshem nese NVT e tij eshte pozitive, dhe nje investim nukeshte i pranueshme nese NVT e tij eshte negative. 8.Pse vlera e tregut dhe e librave per mjetet xhiruese dhe mjetet fiksenuk eshte e njejte? Per mjetet xhiruese (kurente) vlera e tregut dhe ne libra eshte e ngjajshme sepseato jane blere dhe shendruar ne kesh ne kohe relativisht te shkurter, dhe per nje kohete shkurter vlera (qmimet) e mjeteve nuk ndryshon shume. Per mjetet fikse vlera e tregutdhe e librave ndryshon shume sepse ato jane blere dhe nuk shendrohen ne kesh per njekohe te gjate dhe gjate kesaj kohe vlerat (qmimet) e tyre bie, per kete arsye keto mjete janerelativisht jolikuide. 9.Si definohet indeksi i profitabilitetit (IP)? Indesi i profitabilitetit ndryshe quhet edhe raporti kost-benefit dhe paraqet nje ndermetodat per vlersimin e projekteve investive. Ky indeks definohet si: vlera e tashme Made Possible by: ARHAHO www.provimet.weebly.com
  3. 3. cash flow ne te ardhmen pjestuar me investimin fillestar. Dhe ky indeks tregon vleren ekrijuar per nje njesi monetare (p.sh €) te investuar. 10.Qka paraqet tregu efikas i kapitalit? Efficient capital market is a market in which security prices reflect availableinformation. Pra tregu efikas i kapitalit paraqet ate treg ne te cilin qmimet e letrave mevlere reflekotjne informata ne dispozicion. Dhe duhet potencuar se pernga shkalla einformatave qe reflektojne qmimet e letrave me vlere ekzistojne tri forma te tregut efikaste kapitalit: formen e forte, gjysem te forte dhe te dobet. 11.Qka eshte primi i rrezikut? The reward for holding a risky investment rather than a risk-free one. Primi irrezikut paraqet shtesen e kthimit qe kerkohet me rastin e investimit ne nje leter mevlere me rrezik më te larte mbi ate qe kerkohet nga investimi ne letra me vlere pa rrezik(p.sh bonot e thesarit). 12.Qka eshte NVT e huazimit dhe si llogaritet ajo? NVT e huase eshte e njejte si NVT e investimeve, nje ndryshim ketu eshte se cashflow ne vitin 0 eshte pozitiv sepse firmat pranojne huanë, ndersa ne vitet e mevonshmecash flow eshte negativ sepse firmat e kthejne gradualisht kamaten dhe ne fundkyregjen. NVT e huazimit gjindet kur nga shuma e huazuar zbriten vlerat e tanishmete pageses se kamatave dhe vlera e tanishme e rikthimit te huase, ose me ane teformules kemi: 13.Si definohet norma interne e kthimit (NIK ose IRR)? Norma interne e kthimit eshte norma diskonte qe e ben NVT(NPV) te nje investimizero, prandaj qdo investim do te pranohet nese kthimi i pritur eshte me i vogel sesanorma interne e kthimit. NIK definohet: Nje investim eshte i pranueshem, nese normainterne e kthimit eshte me i madh kthimin e kerkuar, perndryshe investimi hudhetposht. 14.Si mund te krijohet leva financiare vetanake? Nese nje korporate nuk e pranon strukturen e propozuar te kapitalit atehere seciliaksionar i asaj korporate nese deshiron strukturen e propozuar te kapitalit mund takrijoj ate ne menyre vetananke duke shfrytezuar leven vetanake (homemade leverage),pra leverixhi vetanak krijohet kur aksionaret shfrytezojne huazimin personal dhe blejneaksione te reja per ta ngritur EPS (FPA) si ne rastin e struktures se propozuar te kapitalit. Made Possible by: ARHAHO www.provimet.weebly.com
  4. 4. 15.Shpjego kronologjine e pagimit te dividendave? Kronologjia e pageses se dividendave perbehet nga kater data te rendesishme: Data eDeklarimit (bordi i drejtoreve e merr vendimin per te paguar dividenden ne kesh e cilandodh nje kohe pas deklarimit te saj), Data ex-dividende (Kjo date formohet per te qene tesigurt se qeqet e pagesave te dividendes shkojne te njerzit e duhur, nese ne e blejme njeaksion para kesaj date ne gjithashu do ta pranojme dividenden), Data e Regjistrimit (Nekete date korporata pergatit nje liste per te gjithe ata qe do te pranojme dividenden), Data ePageses (Kjo date paraqet diten kur qeqet e dividendave jane derguar me poste aksionerevete cilet kane qene te regjistruar ne daten e regjistrimit). 16.Qka eshte kostoja oportune? Opportunity cost is the most valuable alternative that is given up if a particularinvestment is undertaken. Pra kosto opportune paraqet alternativen me te vlefshme qe elejmë per nje investim tjeter qe nderrmiret. 17.Qka eshte kthimi mesatar i kontabilitetit (KMK ose AAR)? Nje nder metodat per vlersimin e projekteve investive eshte edhe KMK, dhe kthimimesatar i kontabilitetit paraqet raportin midis neto te ardhurave mesatare te njeinvestimi dhe vleres mesatare te kontabilitetit te atij investimi. Disavantazhi i KMK(AAR) eshte se injoron vleren kohore te parase, pra ajo bazohet ne vlerat ekontabilitetit. Vlen kjo formule: 18.Nese falimenton nje korporate qfar pergjejgesie kane aksionaretdhe kush i paguan borxhet? Ne korporata aksionaret kane pergjegjesi te kufizuar, kur korporata falementonaksionaret humbin vetem pjesen e tyre te investuar ne ate korporate dhe hiq me shume. Prakorporata gjate falementimit pergjigjet per borxhet e veta vetem me kapitalin aksionarte saj. 19.Qka perfshijne vendimet investime dhe financiare? Vendimet Investive perfshijne shpenzimet e parave dhe nderlidhen me anen e majte tebilancit, sepse me keto vendime firmat mund te blejne makineri, pajisje te ndryshme etj,dhe shkalla e finaliteit te vendimet investive eshte e larte dhe qdo gabim ne keto vendime ikushton shume korporates, ndersa Vendimet Financiare perfshijne sigurimin e parave(p.sh shitja e aksioneve, marrja e kredise, etj), dhe me ane te ketyre vendimeve financohenshpenzimet kapitale te firmes. Keto vendime jane te lidhur me anene e djatht te bilancit(detyrimeve) dhe shkalla e finalitetit te keto vendime eshte me e ulet sesa te vendimetinvestive, sepse keto vendime mund te nderrohen lehte. 20.Cilat jane format kryesore te dividendave ne para? Format kryesore te dividendave ne para jane: Dividendat e Rregullta ne Para(zakonishte kompanite publike paguajen dividendat e rregullta 4 here ne vit, keto dividendajane pagesa ne para direkt aksionareve), Ekstra Dividendat (ndonjehere korporatatpaguajne dividendat ne kesh dhe “ekstra dividenda” duke e quajtur kete pjese si ekstra),Dividendat speciale (jane dividenda te pazakonshme ne kesh dhe se nuk do te perseriten Made Possible by: ARHAHO www.provimet.weebly.com
  5. 5. me ne te ardhmen) dhe Dividendat likuiduese (paraqiten ne rrethana te veqanta ateherekur korporata eshte likuiduar ose e shitur dhe ne kete rast aksionareve u paguhet dividendalikuiduese). 21.Pse kontrata e opcionit eshte jo e plote? Kontrata e opcionit eshte nje kontrat jo e plote, sepse opcionet nuk nenkuptojne tedrejta dhe obligime te njejta per te dy palet kontraktuese per bleresin dhe shitesin eopcionit, pra shitesi duhet gjithmon ta respektoj vullnetin e bleresit sepse shitesi eshteedhe bartesi i obligimit. 22.Cilat jane format e efikasitetit te tregut? Ekzistojne tri nivele te efikasitetit te tregut te cilat dallohen per nga shkalla einformatave qe reflektojne qmimet e letrave me vlere. Forma e dobet e efikasitetit tetregut – ku qmimet reflektojne informatat qe gjenden ne regjistrin e qmimeve te kaluara.Ne kete rast qmimet do te ndjekin levizjen e rastit. Forma gjysme e forte efikasitetit tetregut – ku qmimet reflektojne jo vetem informatat qe gjenden ne regjistrin e qmimeve tekaluar, por edhe informatat e tjera te publikuara, te cilat mund te fitohen duke lexuarshtypin financiare. Forma e forte e efikasitetit te tregut – ku qmimet reflektojne te gjithainformatat qe mund te sigurohen me analizen e kompanise dhe ekonomise. Ne nje tregte tille ne mund te observojme investitoret me fat dhe pa fat. 23.Qka eshte qasja reziduale e dividendave? A residual dividend approach is a policy under which a firm pays dividends only aftermeeting its investments needs while maintaining a desired debt-equity ratio. Pra qasjareziduale e dividends parqet ate politike mbi te cilen nje firme paguan dividendevetem pasi qe ti realizoj projektet investive te nevojshme dhe duke mbajtur keshturaportin e deshiruar te borxh-kapitalit aksionar. 24.Qka paraqet rreziku jashtbilancor? Ka te bej me shumen e mundshme te humbjes qe nuk reflektohet ne bilancin egjendjes, pasi qe kjo humbje ende nuk eshte paraqitur ne bilanc, apo pasi qe zeri i tille nukeshte i identifikuar si mjet apo burim. 25.Cilat jane format e organizimit te bizneseve? Format e organizimit te bizneseve jane: Pronesi e vetme (eshte nje biznes ku pronareeshte vetem nje person qe ka pergjegjesi te pakufizuar ndaj borxheve te firmes, forma mee thjeshte), Parteriteti (eshte nje biznes ku pronare jane dy ose me shume persona qekane pergjegjesi te pakufizuar ndaj borxheve te firmes) dhe Korporata (eshte nje personjuridik i ndare nga pronaret e saj, pronaret e saj kane pergjegjesi te kufizuar ndaj borxhevete saj.....). 26.Cili eshte qellimi kryesore i menaxhmentit te korporatave? Ne korporata menaxheri financiare merr vendime per pronaret (aksionaret) ekorporates. Pra qellimi kryesore i menaxhmentit te korporatave eshte qe tamaksimizoj vleren kurente te aksioneve, fakt qe paraqet edhe deshiren e aksionareve tecilet gjithashtu deshirojne ta rrisin vleren e aksioneve te tyre. Made Possible by: ARHAHO www.provimet.weebly.com
  6. 6. 27.Cilat jane komponentet te Cash Flow nga mjetet? Cash Flow nga mjetet perbehet nga tri komponente: 1.Cash Flow operativ qe ka te bejme parate nga aktiviteti ditor i firmes. 2.Neto Shpenzimi i Kapitalit qe ka te bej me netoshpenzimin ne mjetet fikse (blerja e mjeteve fikse minus shitja e tyre), dhe 3.Ndryshimine neto kapitali xhirues qe paraqet shumen e shpenzuar per kapitalin xhirues. 28.Qka eshte kthimi i pritur? Kthimi i pritur (expected return) paraqet kthimin qe pritet nga investitoret lidhur meinvestimet e tyre qe ndryshe quhet edhe norma e kapitalizimit ne treg, dhe kthimi i priturllogaritet kur dividendes se pritur per aksion (DIV1) ia shtojme rritjen e pritur teqmimit per aksion (P1-P0) dhe e pjestojme me qmimin ne fillim te vitit (P0). Made Possible by: ARHAHO www.provimet.weebly.com

×