Publicidad

ទម្លាប់ល្អសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីក្រោកពីគេង.pdf

ShinRan3
26 de Mar de 2023
ទម្លាប់ល្អសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីក្រោកពីគេង.pdf
Próximo SlideShare
Localize Presentation_en.pdfLocalize Presentation_en.pdf
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

ទម្លាប់ល្អសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីក្រោកពីគេង.pdf

  1. ទម្លា ប់ល្អសម្រម្លប់យ ើងម្ររប់គ្នា បន្ទា ប់ពីយម្រោកពីយរង ជាទូយៅ មនុសសម្ររប់រូបសុទធតែម្លនទម្លា ប់ខុសៗគ្នា បន្ទា ប់ពីយម្រោកពីយរង តែយ៉ា ងណាមិញ ក៏ម្លនដំបូន្ទា នល្អៗមួ ចំនួន តដល្រួរតែយ្វើយម្រោ យម្រោកពីយរង យដើមបីសុខភាព អារមាណ៍ និងមិនយ្វើឱ្យយ ើងងងុ យរង។ ជាោរពិែណាស់ ទម្លា ប់ខាះយបើអ្ាកយ្វើវាន្ទយពល្ម្រពឹកម្រពល្ឹមបន្ទា ប់ពីយម្រោកពីយរង វានឹងជំនួ ដល្់សុខភាព យ្វើឱ្យខួរកាល្រហ័សរហួន និងអារមាណ៍ម្រសស់ម្រា កាុងោរបំយពញោរងារ។ យម្រោកពីយរង អ្ាករួរយ្វើទម្លា ប់ល្អទំងយនះ៖ មួ ពែ់ខាួន និងាា ប យដើមបីឱ្យរាងោ សកមាយ ើងវិញ ពីរ បយងកើែទម្លា ប់រហ័សរហួសដល្់ខួរកាល្ ដូចជា យម្រោកពីយរងភាា ម ពាយមរិែពីអ្វីៗតដល្អ្ាកម្រែូវយ្វើកាុងថ្ងាយនះ បី យម្រោកពីយរង រួរតែផឹកទឹកឱ្យបានមួ តកវ ពីរតកវ ឬកនាះល្ីម្រែរឹែតែម្របយសើរ បួន យដើរយៅរកទីកតនាងតដល្ម្លនបរិយោសល្អ យដើមបីម្រសូប កខយល្់បរិសុទធន្ទយពល្ម្រពឹកម្រពល្ឹម ម្របាំ ងូែទឹកម្រែជាក់ យម្ររះវាយ្វើឱ្យចរនតឈាមយដើរម្រសួល្កាុងរាងោ ម្របាំមួ ាា ប់ែម្រនតី ឬអានយសៀវយៅ យដើមបីដាស់ខួរកាល្ឱ្យដំយណើរោរយ ើងវិញ បន្ទា ប់ពីសម្រម្លកអ្ស់រ ៈយពល្ជាយម្រចើនយម្ល៉ា ង ម្របាំពីរ ទទួល្ទនអាហារយពល្ម្រពឹកឱ្យបានម្ររប់ម្រគ្នន់ និងផឹកយេសជជៈយដើមបីបយងកើនថាមពល្ដល្់រាងោ និងបយងកើនោរចងចំដល្់ខួរកាល្ យសវទុកយដើមបីយមើល្មាងយទៀែ ទុកដាស់យែឿនខាួនឯង បានយ ើញវីយដអ្ូល្អយហើ តស៊ែរឱ្យមិែតេកកិបានយមើល្ផង ពីខូចឆមី បងវឹកជំនួ ោររណៈថ្នឱ្យម្លនសមែថភាពពិែម្របាកដ
Publicidad