Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Pwนโยบายคืออะไร

 • Sé el primero en comentar

Pwนโยบายคืออะไร

 1. 1. นโยบายคืออะไรนโยบาย คือ ข้อความหรือสิ่งที่ได้กำาหนดไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนัน ซึ่งผู้บริหารในระดับ ้ต่างๆ หรือผู้ปฏิบัติจะต้องนำาไปใช้เป็นกรอบของแนวความคิดในการพิจารณาตัดสินใจ จัดทำาแผน จัดทำาโครงการและกำาหนดวิธีการดำาเนินงาน ข้อความที่เป็นนโยบายอาจระบุไว้ในรูปที่เป็นแนวทางกว้างๆ หรืออาจจะระบุแบบจำาเพาะเจาะจงเป็นเฉพาะกรณีก็ได้ การกำาหนดนโยบายในทางปฏิบัตจริงนั้น อาจมีได้ในทุกระดับชัน ิ ้ขององค์กร เช่น นโยบายระดับประเทศ ระดับ
 2. 2. ข้อความที่กำาหนดเป็นนโยบาย ข้อความต้องกะทัดรัด เข้าใจง่าย ไม่สลับ ซับซ้อน ผู้ปฏิบัติทุกระดับที่เกี่ยวข้องสามารถ เข้าใจได้ง่าย และนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 3. 3. ลักษณะของข้อความที่ระบุเป็นนโยบาย การกำาหนดข้อความที่กำาหนดเป็น นโยบายโดยทัวไป อาจทำาได้เป็น 2 แบบ ่ ด้วยกัน คือ แบบที่ 1 ระบุเป็นหลักการกว้างๆ นโยบายแบบกว้างๆจะมีข้อความที่ระบุ แสดงทิศทางการดำาเนินงานในระยะยาว เป็นการบอกให้รู้ เป็นการกระตุ้นเชิง ชักชวน แสดงให้เห็นจุดเน้นและแนวทาง ในการดำาเนินงานอย่างกว้างๆ เป็นการ
 4. 4. ตัวอย่าง ปรับปรุงระบบการนิเทศภายในให้มี ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และให้การ นิเทศเป็นไปอย่างทั่วถึง พัฒนาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการครูโดยเน้น การลดอบายมุข ส่งเสริมการใช้จ่าย อย่างประหยัด ส่งเสริมการประพฤติ ปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างอันดีงามแก่
 5. 5. แบบที่ 2 แบบจำาเพาะเจาะจง ข้อความที่ระบุจะชีแนวทางการดำาเนินงานที่ ้ ค่อนข้างชัดเจน และจำาเพาะเจาะจง ในบาง กรณีจะเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมบาง ประการประกอบด้วย บอกให้ทราบหรือแสดง ให้เห็นว่าให้ทำาอะไร เน้นสิ่งใดเป็นพิเศษ ส่ง เสริมเรื่องใดโดยเฉพาะ และมักจะเสนอ แนวทางไว้ว่า ควรจะทำาอย่างไร จึงจะ สอดคล้องกับนโยบายในการแก้ปญหาหรือ ั พัฒนาเรื่องนันๆ ้
 6. 6. ตัวอย่าง ปรับปรุงคุณภาพการสอนภาษาไทย ให้ได้ระ ดับสัมฤทธิผลที่ใกล้เคียงกันทั่วทั้งจังหวัด โดยการผลิตเอกสารคูมือครูและหนังสืออ่าน ่ ประกอบ ส่งเสริมการใช้สอมาตรฐานประกอบ ื่ การสอน และเน้นการนิเทศเพื่อเสริมสร้าง คุณภาพเป็นพิเศษในบริเวณพื้นที่ที่เป็น ปัญหาค่อนข้างรุนแรง
 7. 7. ตัวอย่าง ลดอัตราการขาดเรียนของนักเรียนใน พื้นที่ที่เป็นปัญหาค่อนข้าง รุนแรง โดย เน้นวิธีการให้ครูควบคุมติดตามการมา เรียนของนักเรียน และการจัดการเรียน ซ่อมเสริมชดเชย เร่งรัดให้โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาด กลางจัดระบบการนิเทศ ภายใน โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุง คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนโดย ตนเอง
 8. 8. ถ้อยคำาที่นิยมใช้ในการกำาหนดนโยบาย คำาที่แสดงทิศทางการปฏิบัติ มักประกอบ ด้วยคำาเหล่านี้ : ส่งเสริม ปรับปรุง ลด เพิ่ม สนับสนุน เร่งรัด
 9. 9. ตัวอย่าง (ลด) อัตราการซำ้าชั้น (เน้น) ระบบการนิเทศภายใน (เพิ่ม) อัตราการมาเรียน (ปรับปรุง) คุณภาพการสอนภาษาไทย เป็นต้น
 10. 10. งานที่มอบหมาย ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองเกี่ยวกับนโยบาย ด้านการศึกษา(ในระดับชาติ/กระทรวง/ กรม/เขตพื้นทีหรือระดับโรงเรียน) ่ ให้สมาชิกภายในกลุ่มเลือกนโยบายดัง กล่าวมา 1 นโยบาย ส่งตัวแทนมานำาเสนอรายละเอียดของ นโยบายดังกล่าวอย่างละเอียด

×