Publicidad

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018

Informasjon og Samfunnskontakt en SpareBank 1 Gruppen AS
18 de Oct de 2018
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018(19)

Publicidad
Publicidad

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018

 1. 1 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
 2. Resultat 3. kvartal 380 527 533 472 3. kv 20163. kv 2015 3. kv 2017 3. kv 2018 Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) (Annualisert) 16.8 17.1 19.4 16.1 3. kv 2015 3. kv 2016 3. kv 2017 3. kv 2018 Solvensmargin (%) per 30.09. (uten bruk av overgangsregler) * 2 1,225 1,439 1,437 1,245 2015 20182016 2017 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 174 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 228 % SpareBank 1 Forsikring AS: 166 % Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
 3. God underliggende drift i alle selskaper Lavere finansinntekter i forsikring, samt et svakere forsikringsresultat i skadeforsikring som følge av en mer krevende vinter enn i fjor. 523 852 85 85 473 682 92 105 Livsforsikring Skadeforsikring ODIN forvaltning Fordringsadministrasjon 2017 2018 Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK) 3
 4. Forretningsområde Forsikring 4
 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Stabil og god inntjening. Sterk vekst innenfor pensjonsområdet. Hovedtall per 3. kvartal 2018 (2017) i MNOK Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK) 200 313 132 189 153 4. kv 20173. kv 2017 1. kv 2018 2. kv 2018 3.kv 2018 466 451 484 523 473 3.kv 20173. kv 2014 3.kv 20183. kv 2015 3. kv 2016  Brutto premieinntekter: 5.197 (4.547)  Risikoresultat, netto: 365 (230)  Administrasjonsresultat: 15 (-29)  Renteresultat: 169 (368)  Resultat før skatt: 473 (523)  Solvensmargin: 166 % (175 %) 5
 6. Hovedtall per 3. kvartal 2018 (2017) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Svakere forsikringsresultat som følge av en kald og snørik vinter. Også noe lavere finansinntekter.  Brutto premieinntekter: 4.342 (4.115)  Forsikringsresultat: 456 (550)  Brutto avviklingsgevinster 279 (205)  Netto finansresultat: 230 (293)  Resultat før skatt: 682 (852)  Solvensmargin: 228 % (217 %) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK) 296 460 121 265 297 4. kv 20173.kv 2017 1. kv 2018 2.kv 2018 3.kv 2018 1,297 897 787 852 682 3. kv 20153. kv 2014 3.kv 2016 3.kv 2017 3.kv 2018 6
 7. Forsikringsresultatet • Brutto erstatningskostnader, som er summen av årets erstatninger og avviklingsgevinster, var 2.783 mill.kroner per utgangen av 3. kvartal. Dette var en økning på 284 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. • Skadeprosenten økte med 3,4 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes flere skader som følge av en kaldere og mer snørik vinter enn i fjor. • Det ble inntektsført 278 mill. kroner i avviklingsgevinster per 3. kvartal 2018. Dette er 73 mill. høyere enn i samme periode i fjor. Av samlede avviklingsgevinster på 278 mill. kroner var 141 mill. kroner del av planlagt nedtrapping. SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift Forsikringsresultat (MNOK) Brutto combined ratio hittil i år (%) 550 456397 279 3. kv 2017 3. kv 2018 Forsikringsresultat Forsikringsresultat eks. natur og avvikling 7 21.6 24.4 23.2 61.8 60.7 64.1 3.kv 2016 87,3 3.kv 2017 3.kv 2018 83,4 85,1 Skadeprosent Kostnadsprosent
 8. ODIN Forvaltning AS 8
 9. Hovedtall per 3. kvartal 2018 (2017) i MNOK ODIN Forvaltning Resultatfremgang Netto tegning på MNOK 765 i ODIN-fond per 3. kvartal.  Driftsinntekter: 295 (289)  Driftskostnader: 205 (206)  Resultat før skatt: 92 (85)  Forvaltningskapital: 55.171 (51.356) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 9 31 20 26 30 36 3.kv 20183.kv 2017 4.kv 2017 1. kv 2018 2. kv 2018 82 76 85 92 2015 2016 2017 2018 Resultat før skatt per 3. kvartal (MNOK)
 10. Fordringsadministrasjon 10
 11. • Fordringsadministrasjon består av SpareBank 1 Factoring AS, SpareBank 1 Portefølje AS og Conecto AS. • Factoring tilbyr administrasjon, finansiering og kredittsikring av kundefordringer, og har hatt sterk vekst de siste årene. Portefølje har sin virksomhet innen porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. Conecto leverer inkassotjenester til et bredt spekter av bedrifter, organisasjoner, banker og finansinstitusjoner. • Selskapene samarbeider for å tilby markedet et komplett sett av tjenester innen fordrings- administrasjon. Fordringsadministrasjon Sterk og lønnsom vekst i både Factoring og Portefølje Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 37 29 19 86 45 44 17 105 TotaltFactoring Portefølje Conecto 2017 2018 11
 12. Vedlegg 12
 13. SpareBank 1-alliansen 13 SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Betaling AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SAMSPAR SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Forsikring AS (Livsforsikring) SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS (Fondsforvaltning) LOfavør AS (Forvaltning av LOfavør) Conecto AS (Inkasso) SpareBank 1 Factoring AS SpareBank 1 Portefølje AS (Porteføljekjøp og -forvaltning) SpareBank 1 Spleis AS (Folkefinansiering) Banksamarbeidet DA EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS
 14. SpareBank 1 Gruppen konsern 14 Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 473,0 522,5 835,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 682,3 851,6 1.311,4 - ODIN Forvaltning 91,8 85,4 105,7 - LOfavør 1,8 4,1 7,2 - SpareBank 1 Factoring AS 44,7 37,0 58,6 - SpareBank 1 Portefølje AS 43,6 29,2 39,8 - Conecto AS 17,1 19,1 22,5 - SpareBank 1 Spleis AS -9,3 0,0 0,0 - Konsernjusteringer -8,8 -23,2 -57,0 Sum resultat datterselskaper før skatt 1.336,3 1.525,8 2.323,6 Driftskostnader morselskap -58,0 -54,7 -68,9 Netto finans morselskap -33,4 -34,1 -46,9 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,8 RESULTAT FØR SKATT 1.245,0 1.437,0 2.209,7 Skattekostnad -274,9 -314,4 -398,4 RESULTAT ETTER SKATT 970,0 1.122,6 1.811,3 Majoritetens andel av resultat etter skatt 969,3 1.121,1 1.808,6 Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,7 1,5 2,7 Per 3. kvartal
 15. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 15 3. kv. 2018 2. kv. 2018 1. kv. 2018 4. kv. 2017 3. kv . 2017 Året 2017 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 369 417 184 689 412 1.811 Egenkapitalavkastning hiå. (%) 16,1 % 15,4 % 8,8 % 22,7 % 19,4 % 22,7 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 168 99 98 104 71 334 Administrasjonsresultat (MNOK) 15 19 -5 0 21 5 Renteresultat (MNOK) -72 74 167 386 201 753 Resultat etter skatt (MNOK) 118 163 82 277 149 671 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 217 131 102 226 209 776 Netto finansinntekter (MNOK) 83 133 13 234 88 526 Resultat etter skatt (MNOK) 239 226 92 392 238 1090 Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 62,8 % 67,9 % 66,1 % 56,2 % 62,6 % 60,5 % Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 22,9 % 23,5 % 23,7 % 23,7 % 22,7 % 24,2 % Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 85,7 % 91,4 % 89,8 % 79,8 % 85,3 % 84,7 % Bestandspremie (MNOK) 5.789 5.692 5.605 5.517 5.480 5.517 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 101 98 96 101 100 390 Resultat etter skatt (MNOK) 27 22 19 15 23 79 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 55.171 53.988 51.381 54.345 51.356 54.345 Markedsandel aksjefond hiå. (%) 6,0 % 7,3 % 7,3 % 7,6 % 7,6 % 7,6 % Markedsandel kombinasjonsfond hiå. (%) 10,3 % 9,5 % 9,3 % 8,7 % 8,6 % 8,7 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 21 29 29 27 24 91
 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 16 3. kv 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Året Beløp i mill. kroner 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2017 2017 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 152,6 152,6 188,8 131,6 200,1 473,0 522,5 835,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 296,5 296,5 264,5 121,3 296,3 682,3 851,6 1.311,4 - ODIN Forvaltning 35,5 35,5 29,8 26,4 31,1 91,8 85,4 105,7 - LOfavør 0,4 0,4 0,2 1,3 1,2 1,8 4,1 7,2 - SpareBank 1 Factoring AS 13,2 13,2 16,7 14,9 12,5 44,7 37,0 58,6 - SpareBank 1 Portefølje AS 9,6 9,6 14,6 19,5 12,0 43,6 29,2 39,8 - Conecto AS 5,4 5,4 7,8 3,9 6,8 17,1 19,1 22,5 - SpareBank 1 Spleis AS -3,2 -3,2 -3,0 -3,1 0,0 -9,3 0,0 0,0 - Konsernjusteringer -3,0 -3,0 -3,0 -2,9 -2,4 -8,8 -23,2 -57,0 Sum resultat datterselskaper før skatt 507,0 507,0 516,3 313,0 557,6 1.336,3 1.525,8 2.323,6 Driftskostnader morselskap -19,4 -19,4 -17,9 -20,7 -10,6 -58,0 -54,7 -68,9 Netto finans morselskap -15,9 -15,9 -3,4 -14,1 -14,1 -33,4 -34,1 -46,9 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 RESULTAT FØR SKATT 471,6 471,6 495,1 278,2 532,9 1.245,0 1.437,0 2.209,7 Skattekostnad -102,7 -102,7 -78,4 -93,8 -121,4 -274,9 -314,4 -398,4 RESULTAT ETTER SKATT 368,9 368,9 416,7 184,4 411,5 970,0 1.122,6 1.811,3 Majoritetens andel av resultat etter skatt 368,8 368,8 416,6 183,9 415,4 969,3 1.121,1 1.808,6 Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,7 1,5 2,7 Per 3. kvartal
 17. SpareBank 1 Forsikring AS Kvartalsvise resultater 17 3. kv 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Året Beløp i mill. kroner 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2017 2017 Risikoinntekter 577,2 577,2 583,2 585,3 549,8 1.745,7 1.626,1 2.190,7 Risikokostnader -387,3 -387,3 -473,7 -490,8 -463,5 -1.351,8 -1.339,4 -1.806,3 Risikoresultat brutto 189,9 189,9 109,5 94,4 86,4 393,9 286,8 384,5 Reassuranse og sikkerhetsavsetning -21,8 -21,8 -10,6 3,2 -15,7 -29,2 -56,6 -50,2 Risikoresultat netto 168,2 168,2 98,9 97,6 70,7 364,6 230,1 334,2 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Risikoresultat netto etter oppreservering 168,2 168,2 98,9 97,6 70,7 364,6 230,1 334,2 Gebyrer 316,6 316,6 281,7 256,7 283,6 855,0 792,5 1.061,1 Øvrige omkostningsrelaterte poster 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 7,8 7,8 Driftskostnader ekskl. provisjoner -215,9 -215,9 -177,9 -172,3 -190,1 -566,2 -548,9 -726,5 Provisjoner -92,7 -92,7 -91,0 -90,2 -95,0 -273,8 -280,3 -376,9 Administrasjonsresultat brutto 8,0 8,0 12,9 -5,8 7,3 15,0 -29,0 -34,6 Reassuransens effekt på admin. resultatet 7,3 7,3 6,1 1,1 13,9 14,5 34,3 40,0 Administrasjonsresultat netto 15,3 15,3 19,0 -4,8 21,2 29,6 5,2 5,4 Netto finansinntekter 692,8 692,8 579,8 292,3 320,2 1.564,9 725,4 1.270,4 Øvrige renterelaterte poster -642,4 -642,4 -375,2 0,2 -0,1 -1.017,4 -0,2 -0,8 Garantert rente -122,4 -122,4 -130,4 -125,1 -119,5 -378,0 -357,5 -516,4 Renteresultat -72,0 -72,0 74,1 167,2 200,6 169,2 367,8 753,3 Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renteresultat etter oppreservering -72,0 -72,0 74,1 167,2 200,6 169,2 367,8 753,3 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vederlag for rentegaranti 5,3 5,3 5,6 5,5 8,6 16,5 24,5 22,6 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 116,7 116,7 197,7 265,5 301,1 579,9 627,7 1.115,5 Avsetning til tilleggsavsetninger 64,8 64,8 -30,8 -69,0 -91,1 -35,1 -131,7 -245,6 Resultat til kunder -48,6 -48,6 -24,2 -62,8 -44,3 -135,5 -111,0 -297,3 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 31,6 31,6 58,5 9,5 46,0 99,7 172,2 309,6 Andre inntekter og kostnader til selskapet -11,9 -11,9 -12,4 -11,7 -11,6 -36,0 -34,7 -46,7 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 152,6 152,6 188,8 131,6 200,1 473,0 522,5 835,5 Skattekostnad -35,0 -35,0 -25,7 -49,6 -51,4 -110,2 -127,8 -164,2 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 117,7 117,7 163,0 82,0 148,7 362,7 394,7 671,4 Per 3. kvartal
 18. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje 18 Beløp i mill.kroner 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Risikoresultat 397,9 290,3 -4,0 -3,5 0,0 0,0 393,9 286,8 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat -5,4 -32,8 20,5 3,9 -0,1 0,0 15,0 -29,0 Renteresultat 166,2 356,0 1,7 10,7 1,3 1,1 169,2 367,8 Tekniskeavsetninger -14,7 -22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,7 -22,4 Oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vederlag for rentegaranti 16,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 24,5 Resultat til kunde -169,0 -242,7 -1,6 0,0 0,0 0,0 -170,6 -242,7 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 63,7 137,5 63,7 137,5 Sum 391,4 372,9 16,6 11,0 64,9 138,5 473,0 522,5 Kollektiv- porteføljen Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt
 19. SpareBank 1 Forsikring AS Premieinntekter 19 3. kv 3. kv 3. kv Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2017 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 122,5 134,4 389,1 381,1 512,9 Individuelle kapitalforsikringer 214,7 197,8 633,2 589,0 793,9 Kollektive pensjonsforsikringer 137,2 151,1 495,8 599,6 718,8 Ulykkesforsikringer 86,1 81,5 255,7 243,3 326,8 Gruppelivsforsikringer 176,0 174,9 585,0 577,0 746,5 Unit Link - Renteforsikringer 41,5 5,5 117,5 25,6 193,5 Unit Link - Kapitalforsikringer 91,1 76,0 278,4 203,8 306,1 Innskuddstjenestepensjon 839,0 662,4 2.442,0 1.928,1 2.638,3 Sum brutto forfalte premieinntekter 1.708,2 1.483,5 5.196,7 4.547,3 6.236,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 281,6 515,7 1.935,5 1.406,9 1.616,0 Avgitt gjenforsikringspremie -51,9 -51,6 -153,4 -157,2 -211,1 Premieinntekter for egen regning 1.937,8 1.947,7 6.978,8 5.797,0 7.641,6 Per 3. kvartal
 20. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 4.7 3.1 Per 3.kvartal 2017 Per 3.kvartal 2018 3.5 2.5 Per 3.kvartal 2017 Per 3.kvartal 2018
 21. Aktivaallokering per portefølje per 30. september 2018 SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring NOK 29,5 (23,5) mrd. NOK 23,1(21,7) mrd. NOK 6,0(5,7) mrd. NOK 10,4 (9,8) mrd. Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 59.7% 39.4% 0,9% Aksjefond Rentefond Annet 14.1% 29.8% 36.9% 18.3% 0,9% Aksjer Annet Obligasjoner - markedsverdi Obligasjoner - amortisert kost Eiendom 52.2% 20.7% 20.6% 0,0% 6,5% Aksjer Obligasjoner - markedsverdi Obligasjoner - amortisert kost Eiendom Annet 10.1% 54.5% 19.1% 16.4% Obligasjoner - amortisert kost Aksjer Obligasjoner - markedsverdi Eiendom 21
 22. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 3. kvartal 2018 22 Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 Immaterielle eiendeler 122 143 137 Investeringer 6.005 5.774 6.139 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 443 429 443 Fordringer 111 146 127 Andre eiendeler 280 270 381 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 21 Investeringer i kollektivporteføljen 23.197 21.921 22.439 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 29.551 23.611 25.000 SUM EIENDELER 59.709 52.296 54.688 Innskutt egenkapital 2.703 2.491 2.491 Opptjent egenkapital 1.236 1.478 1.083 Ansvarlig lånekapital 1.000 1.000 1.000 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 23.610 22.336 22.864 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 29.525 23.505 24.894 Avsetning for forpliktelser 960 753 787 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 272 264 261 Forpliktelser 285 357 1.168 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 118 112 140 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 59.709 52.296 54.688 Per 3. kvartal
 23. SpareBank 1 Skadeforsikring AS Resultat 3. kvartal 2018 23 Året Mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2017 Opptjente premier f.e.r. 1.476,4 1.396,4 4.311,9 4.083,3 5.487,6 Påløpne erstatninger f.e.r. -927,1 -874,2 -2.826,4 -2.532,1 -3.321,0 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -337,9 -317,6 -1.007,4 -995,5 -1.327,8 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,2 0,5 1,8 3,6 5,8 Andre tekniske avsetninger 4,4 3,5 -23,6 -9,3 -68,3 Forsikringsresultat 217,1 208,6 456,4 550,0 776,2 Netto finansinntekter 83,1 87,7 229,7 292,8 526,3 Driftsresultat 296,5 296,3 682,3 851,6 1.311,4 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 296,5 296,3 682,3 851,6 1.311,4 Skattekostnad -57,3 -58,1 -124,9 -153,7 -221,9 Resultat etter skatt 239,2 238,2 557,4 698,0 1.089,5 3. kvartal Per 3. kvartal
 24. ODIN Forvaltning Resultat 3. kvartal 24 Året Mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2017 Driftsinntekter 101,3 99,7 295,3 289,2 389,8 Lønnskostnader -38,6 -38,9 -114,4 -114,2 -162,6 Avskrivninger -4,1 -3,0 -11,4 -9,1 -12,0 Andre driftskostnader -23,6 -27,0 -79,2 -82,2 -111,3 Sum driftskostnader -66,3 -68,9 -205,0 -205,5 -285,9 Driftsresultat 35,0 30,8 90,3 83,7 103,9 Finanskostnader 0,5 0,3 1,5 1,7 1,7 Resultat før skatt 35,5 31,1 91,8 85,4 105,7 Skattekostnad -8,8 -7,7 -22,7 -21,0 -26,5 Resultat etter skatt 26,7 23,4 69,0 64,4 79,1 3. kvartal Per 3. kvartal
Publicidad