Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
1
Rapport
SpareBank 1 Gruppen
3. kvartal 2010
2                                                            Sp...
3
Resultatutvikling
per 3. kvartal 2010
GOD RESULTATUTVIKLING HITTIL I ÅR.                  KONSERN
...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 22 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen (20)

Anuncio

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (20)

Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen

 1. 1. 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2010
 2. 2. 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 18 Noter til regnskapet Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS – Oktober 2010 – Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon 21 02 50 50 – Telefaks 21 02 50 51 – E-post: post@sparebank1.no – www.sparebank1.no Grafisk produksjon: Fagtrykk Idé as
 3. 3. 3 Resultatutvikling per 3. kvartal 2010 GOD RESULTATUTVIKLING HITTIL I ÅR. KONSERN STRATEGISKE SATSNINGER I PERIODEN. SpareBank 1 Gruppen hadde per 3. kvartal et resultat før • Konsernresultat før skatt ble 642,6 mill. kroner per skatt på 642,6 mill. kroner, mot 818,4 mill. kroner for 3. kvartal, mot 818,4 mill. kroner for tilsvarende periode tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal i fjor. Konsernresultat før skatt i 3. kvartal ble 347,4 utgjorde 347,4 mill. kroner, sammenlignet med 357,7 mill. mill. kroner, mot 357,7 mill. kroner i 3. kvartal i fjor kroner for samme kvartal i fjor. Resultatnedgangen skyldtes • Godt risikoresultat og solid bufferkapital i SpareBank 1 hovedsakelig lavere finansresultat i SpareBank 1 Skade- Livsforsikring AS forsikring. • Positiv utvikling i forsikringsresultatet i SpareBank 1 Skadeforsikring konsern hittil i år. Unison Forsikring AS Konsernresultat før skatt*, kvartalsvis: 900 er per 3. kvartal et heleid datterselskap av SpareBank 1 800 818 Skadeforsikring AS 700 • Stigende forvaltningskapital i ODIN Forvaltning AS 643 600 Mill. kroner bidro til økt forvaltningshonorar 500 • Delkonsernet SpareBank 1 Gruppen Finans gjennom- 400 358 347 førte i 3. kvartal kjøpet av inkassoselskapet Conecto AS 300 • Moody’s ratingbyrå bekreftet 7. oktober Baa1/P-2 254 200 rating for SpareBank 1 Gruppen. Outlook ble endret 100 fra «negative» til «stable» 24 0 3. kv 3. kv 3. kv per 3.kv per 3. kv per 3. kv 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Resultat SpareBank 1 Gruppen: * Konsernresultat før skatt vises eksklusiv Bank 1 Oslo Konsern 3. kvartal Per 3. kvartal Året Resultat etter skatt per 3. kvartal ble 507,5 mill. kroner, Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 som var 59,7 mill. kroner lavere enn for tilsvarende periode Sum resultat datter- selskaper før skatt* 318,1 373,1 661,4 840,7 1 046,0 i fjor. Resultat etter skatt i 3. kvartal utgjorde 259,1 mill. Driftskostnader kroner, mot 330,4 mill. kroner for samme kvartal i fjor. - holdingselskapet 40,7 -13,2 8,8 -38,6 -54,1 Netto finans Konsernets skattekostnad utgjorde 21,0 % per 3. kvartal, som - holdingselskapet -11,4 -2,1 -27,6 -26,5 -36,3 var en reduksjon på 9,7 prosentpoeng fra samme tidspunkt Gevinst salg verdipapirer - - - 29,2 29,2 i fjor. Andel tilknyttede selskap - - - 13,5 10,8 Resultat før merverdi- Resultatet ga en annualisert egenkapitalavkastning hittil i år avskrivninger 347,4 357,7 642,6 818,4 995,5 på 15,8%, mot 19,1 % for samme periode i fjor. Isolert for Merverdiavskrivninger - - - - - Resultat før skatt 347,4 357,7 642,6 818,4 995,5 3. kvartal ga resultatet en annualisert egenkapitalavkastning Skattekostnad -88,4 -27,3 -135,1 -251,2 -260,5 Resultat etter skatt 259,1 330,4 507,5 567,2 735,1 på 24,4 %, mot 35,0% for 3. kvartal 2009. Majoritetens andel av resultat etter skatt 263,9 333,1 513,3 574,3 743,9 Minoritetens andel Samlet forvaltningskapital i konsernet var 39,8 mrd. kroner av resultat etter skatt -4,9 -2,6 -5,8 -7,1 -8,8 ved utgangen av 3. kvartal, som var en økning på 3,3 mrd. * Bank 1 Oslo konsern ble skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen AS fra kroner siden årsskiftet. 1. januar 2010. Konserntallene for 2009 er omarbeidet for å vise sammenlignbare tall Kapital- og kjernekapitaldekningen utgjorde henholdsvis
 4. 4. 4 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2010 SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING AS 16,7% og 11,5% ved utgangen av 3. kvartal, mot 20,9% og 15,0% ved årsskiftet. Reduksjonen i kapital- og kjernekapital- Resultat SpareBank 1 Livsforsikring AS: dekningen skyldtes hovedsakelig at resultatet hittil i år 3. kvartal Per 3. kvartal Året ikke er tatt med ved beregning av kapitaldekningen. Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 Risikoresultat etter SpareBank 1 Gruppen er i sluttfasen av lønnsomhetsprosjektet tekniske avsetninger 71,6 87,4 260,1 277,4 352,3 Administrasjonsresultat -44,6 -34,2 -125,2 -125,9 -193,1 Delta. Målet for prosjektet er å gjennomføre tiltak som gir en Renteresultat 70,8 131,5 268,6 432,2 557,4 varig årlig lønnsomhetsforbedring på 360 mill. kroner fra Oppreservering -12,0 - -36,0 - -74,5 Vederlag for rentegaranti 7,5 3,7 22,4 10,9 14,6 2011 (i forhold til 2008). Per 30. september 2010 var Samlet resultat før tilleggsavsetninger 93,2 188,3 389,9 594,6 656,7 regnskapseffekten anslått til brutto 132 mill. kroner, og Avsetning til 77 mill. kroner etter implementeringskostnader. tilleggsavsetninger - -88,6 - -156,8 -127,9 Resultat til kunder -39,6 -5,1 -161,0 -159,4 -209,5 Avkastning på Ved utgangen av 3. kvartal var det i SpareBank 1 Gruppen selskapets midler 32,1 -13,4 49,1 32,7 73,0 Resultat til eier før skatt 85,8 81,2 277,9 311,2 392,2 i alt 1.059 faste årsverk. Siden 31. desember 2009 er antall Skattekostnad -24,9 - -42,7 - - årsverk økt med 4. Antall årsverk ved utgangen av Resultat etter skatt 60,9 81,2 235,2 311,2 392,2 henholdsvis 2009 og 3. kvartal 2010 er eksklusiv Bank 1 Oslo konsern, Unison Forsikring AS og Conecto AS. SpareBank 1 Livsforsikring AS oppnådde et resultat før skatt på 277,9 mill. kroner per 3. kvartal, mot 311,2 mill. Sykefraværet er fortsatt lavt. Legemeldt sykefravær var kroner for samme periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal 2,9 % (3,6 %) per 3. kvartal. Det er god oppfølging og utgjorde 85,8 mill. kroner, mot 81,2 mill. kroner i 3. kvartal kontroll på sykefraværet. Sykefraværet er godt under i fjor. gjennomsnittstall for bransjen. Risikoresultat etter tekniske avsetninger ble 260,1 mill. kroner per 3. kvartal, mot 277,4 mill. kroner per 3. kvartal RESULTATUTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER 2009. Administrasjonsresultat ble -125,2 mill. kroner per Resultat datterselskaper før skatt: 3. kvartal, som var omtrent på nivå med fjoråret. Rente- resultat i forhold til kundene (finansinntekter i kunde- 3. kvartal Per 3. kvartal Året Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 porteføljene redusert med garantert avkastning) ble 268,6 SpareBank 1 mill. kroner per 3. kvartal, mot 432,2 mill. kroner for Livsforsikring AS 85,8 81,2 277,9 311,2 392,2 tilsvarende periode i fjor. Innen individuell renteforsikring - Bruk av tilleggs- avsetninger - - - - - ble 36,0 mill. kroner brukt til å styrke premiereserven SpareBank 1 Skade- grunnet økt levealder. Vederlaget for rentegarantien forsikring konsern* 253,9 272,8 333,6 505,8 621,1 ODIN Forvaltning AS 17,0 16,0 48,2 18,1 42,1 utgjorde 22,4 mill. kroner, mot 10,9 mill. kroner i samme Argo Securities AS -29,0 -14,6 -33,6 -39,4 -48,9 periode i fjor. SpareBank 1 Medlemskort AS 2,7 1,8 9,3 11,4 12,1 SpareBank 1 Gruppen Samlet utgjorde bufferkapitalen, inkludert resultat hittil i Finans konsern** -4,9 3,9 2,0 20,2 22,5 Konsernjusteringer -7,4 12,0 23,9 13,4 4,8 år, 2,5 mrd. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette tilsvarte Sum resultat datter- selskaper før skatt 318,1 373,1 661,4 840,7 1 046,0 16,1 % av de forsikringsmessige avsetningene. Tilleggs- avsetningene utgjorde 274,1 mill. kroner per 30. september * Unison Forsikring AS er konsolidert inn i SB1 Skadeforsikring fra og med 1. juli 2010 2010, mot 289,5 ved utgangen av 2009. Kursregulerings- ** Conecto AS er 100% eid av SB1 Gruppen Finans med regn- fondet utgjorde 409,8 mill. kroner ved utgangen av skapsmessig virkning fra og med 10. september 2010. Resultat før dette er ført direkte mot egenkapitalen. Resultat før skatt for september, mot 327,1 mill. kroner ved årsskiftet. SB1 Factoring ble regnskapsført fra og med 2. kvartal 2009. Resultat før skatt fra datterselskapene per 3. kvartal ble 661,4 mill. kroner, mot 840,7 mill. kroner for samme periode året før. Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde 318,1 mill. kroner, mot 373,1 mill. kroner for tilsvarende kvartal i fjor.
 5. 5. 5 Utvikling i bufferkapital, kvartalsvis1: Selskapets kapital forvaltes i en egen selskapsportefølje. 11,7% 13,7% 11,7% 13,0% 15,4% 16,1% Kundenes midler innenfor forsikringer med kontrakts- 18 fastsatte forpliktelser forvaltes i tre kollektivporteføljer. 16 Forvaltningen av kundemidlene knyttet til individuelle 14 spareforsikringer solgt før 1. januar 2008 gjøres i en egen 12 separat portefølje adskilt fra forvaltningen av midlene 10 Prosent 8 knyttet til den øvrige bestanden. Med virkning fra 1. januar 6 2010 ble midlene knyttet til kollektiv pensjonsforsikring 4 skilt ut i en egen forvaltningsportefølje. En betydelig andel 2 av plasseringene i kollektivporteføljene er i fast eiendom 0 og obligasjoner som skal holdes til forfall. Den femte 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv porteføljen er eiendelene knyttet til livsforsikring med 2009 2009 2009 2010 2010 2010 investeringsvalg. Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger Delårsresultat Kursreguleringsfond I kollektivporteføljene samlet har selskapet en aksjeandel Selskapets kapitaldekning var 20,1 % ved utgangen av på 14,0 %, mot 14,5 % ved årsskiftet. Endringen skyldes 3. kvartal. Av dette utgjorde kjernekapitalen 18,3 prosent- hovedsakelig at aksjeandelen i porteføljen knyttet til poeng. Kapitaldekningen per 31. desember 2009 var 19,0 %. kollektiv pensjonsforsikring er redusert til ca. 10 %. Estimert solvensmargin ved utgangen av 3. kvartal var 306 %, mot 279 % ved årsskiftet. Avkastningen i selskapsporteføljen var 3,4 % per 3. kvartal. Verdijustert avkastning i kollektivporteføljene for ordinær SpareBank 1 Livsforsikring AS hadde evigvarende ansvarlige bestand, kollektiv pensjonsforsikring og gammel indivi- lån pålydende til sammen 115 mill. kroner og et ansvarlig dual bestand var henholdsvis 4,3 %, 4,5 % og 4,8 %. lån med forfall 27. mars 2012 pålydende 10 mill. kroner Bokført avkastning ble henholdsvis 3,5 %, 4,6 % og 4,1 %. hvor SpareBank 1 Gruppen AS var långiver. Etter å ha fått Finanstilsynets forhåndssamtykke til innfrielsen ble disse I 2. kvartal ble eiendomsverdiene oppregulert med 52,5 lånene tilbakebetalt i løpet av 3. kvartal. mill. kroner, som tilsvarte 1,5 % av bokført verdi. Opp- reguleringen var en tilpasning til anslått markedsverdi. Forvaltningskapitalen utgjorde 25,6 mrd. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette var 1,3 mrd. kroner høyere enn ved SpareBank 1 Gruppen har sitt hovedkontor i en byggning utgangen av 2009. Økningen tilsvarte 5,4 %. eid av Tukthuset II DA. Ved utgangen av 3. kvartal kjøpte SpareBank 1 Livsforsikring AS de resterende 50 % av andelene SpareBank 1 Livsforsikring AS plasserer forvaltningskapitalen i Tukthuset II DA for 414,3 mill. kroner. SpareBank 1 i aksjer, verdipapirfond, rentebærende papirer og eiendommer, Livsforsikring eier med dette 100 % av eiendomsselskapet og benytter i begrenset grad andre finansielle instrumenter. samtidig som eiendomsandelen i investeringene Selskapets finansielle eiendeler er delt inn i fem porteføljer. opprettholdes. Aktivaallokering per portefølje per 30. september 2010: Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen Sum: 15,8 mrd. kroner Sum: 2,8 mrd. kroner Obligasjoner 37,4% Obligasjoner 46,9% Sum: 6,3 mrd. kroner Hold til forfall 22,0% Hold til forfall 11,2% Eiendom 21,4% Eiendom 21,6% Obligasjoner 34,7% Annet 5,1% Annet 20,2% Annet 6,0% Aksjer 14,0% Aksjer 0,1% Aksjer 59,3% 1 For 1., 2. og 3. kvartal er delårsresultatet hittil i år inkludert.
 6. 6. 6 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2010 Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med utgjorde 19,0 mill. kroner per 3. kvartal, hovedsakelig som investeringsvalg utgjorde 6,3 mrd. kroner per 30. september følge av endret diskonteringsrente og forutsetninger om 2010, mot 5,6 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en fremtidig lønnsvekst. økning på 12,2 %. Midlene fordelte seg med 59,3 % i aksje- fond, 24,8 % i obligasjonsfond, 9,9% i pengemarkedsfond Selskapets regnskap viste ikke skattekostnaden i 2009 og 6,0% i bankinnskudd. siden verdien av utsatt skattefordel ikke ble innregnet i henhold til regnskapsstandarden IAS 12. Etter tilførsel av De samlede forsikringsmessige avsetningene for livs- konsernbidrag fra SpareBank 1 Gruppen AS i 2. kvartal forsikringer med kontraktsfastsatte forpliktelser var 15,8 2010 fikk selskapet netto utsatt skattegjeld med 10,8 mill. mrd. kroner ved utgangen av 3. kvartal, mot 15,5 mrd. kroner. Skattekostnaden per 3. kvartal utgjorde 42,7 mill. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på 2,1%. De kroner slik at netto utsatt skattegjeld per 30. september forsikringsmessige avsetningene for livsforsikringer med 2010 ble 53,5 mill. kroner. særskilt investeringsportefølje utgjorde 6,3 mrd. kroner ved utgangen av 3. kvartal, mot 5,7 mrd. kroner ved SpareBank 1 Livsforsikring AS har inngått avtale med årsskiftet. Dette tilsvarte en økning på 12,2%. Gabler Wassum AS om drift og administrasjon av sin portefølje innenfor kollektiv ytelsespensjon på cirka 4 mrd. Utvikling i premieinntekter: kroner. Konverteringen av YTP-porteføljen til Gabler 3. kvartal Per 3. kvartal Året Wassum AS ble sluttført i løpet av 1. kvartal 2010. Gabler Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 Pensjonsforsikring AS har en opsjon på å kjøpe porteføljen Individuelle rente-/ innen utgangen av 2010. pensjonsforsikringer 68,6 64,1 226,9 192,2 269,6 Individuelle kapitalforsikringer 129,5 121,7 385,4 361,2 486,7 Kollektive SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING KONSERN pensjonsforsikringer 105,4 109,4 429,5 476,9 564,1 Ulykkesforsikringer 46,1 43,1 136,0 127,1 171,0 Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring konsern: Gruppelivsforsikringer 130,1 128,7 465,7 456,9 575,0 Unit Link 3. kvartal Per 3. kvartal Året - Renteforsikringer 10,4 11,2 34,9 33,9 47,9 Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 Unit Link - Kapitalforsikringer 53,9 67,8 168,2 188,8 258,3 Forfalt brutto premie 1 059,1 944,7 3 556,2 3 266,8 4 271,2 Innskudds- Opptjente premier f.e.r. 1 077,0 971,0 3 049,4 2 831,3 3 814,3 tjenestepensjon 224,6 185,2 641,2 569,0 753,7 Påløpne Sum brutto forfalte erstatninger f.e.r. -722,7 -671,6 -2 339,3 -2 077,3 -2 813,1 premieinntekter 768,6 731,1 2 487,9 2 405,9 3 126,4 Forsikringsrelaterte Overførte premiereserver driftskostnader f.e.r -244,1 -211,3 -611,0 -614,2 -858,0 fra andre selskaper 64,8 90,9 226,1 240,4 285,4 Andre Avgitt forsikringsrelaterte gjenforsikringspremie -34,2 -39,0 -119,7 -118,7 -157,7 inntekter/kostnader 17,4 -1,6 16,6 -0,1 0,8 Premieinntekter Andre tekniske for egen regning 799,2 783,0 2 594,2 2 527,5 3 254,1 avsetninger -6,3 9,2 28,2 -21,1 -27,5 Forsikringsresultat 121,3 95,6 143,9 118,4 116,6 Netto finansinntekter 149,0 160,3 231,6 404,5 532,6 Andre kostnader -0,7 -1,1 -2,7 -4,7 -5,8 Brutto forfalte premieinntekter økte med 3,4 % etter 3. Driftsresultat 269,7 254,8 372,8 518,2 643,3 kvartal og utgjorde 2,5 mrd. kroner, mot 2,4 mrd. kroner Endring av sikkerhetsavsetning -15,8 -4,2 -39,2 -12,4 -22,2 etter 3. kvartal i fjor. Brutto utbetalte erstatninger ble 1,4 Resultat før skatt 253,9 250,6 333,6 505,8 621,1 mrd. kroner ved utgangen av september, som var en økning Skattekostnad -54,0 -58,3 -60,8 -124,5 -118,1 Resultat etter skatt 199,9 192,3 272,8 381,3 503,0 på 83 mill. kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Driftskostnadene eksklusive provisjoner utgjorde 416 mill. Resultat før skatt for konsernet utgjorde 333,6 mill. kroner kroner per 3. kvartal, mot 409 mill. kroner for samme per 3. kvartal, mot 505,8 mill. kroner for samme periode i periode i fjor. Ved beregning av pensjonsforpliktelsene for fjor. I 3. kvartal ble resultat før skatt 253,9 mill. kroner, mot selskapets ansatte i 1. halvår ble forpliktelsene redusert med 250,6 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Det 16,4 mill. kroner som følge av endringer i AFP ordningen forsikringsmessige resultatet ble 143,9 mill. kroner per 3. og at selskapets pensjonsordning ikke lenger omfatter kvartal, mot 118,4 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. ektefelle- og barnepensjon. Estimatavviket på pensjon
 7. 7. 7 Utvikling i combined ratio for egen regning, kvartalsvis: I 3. kvartal utgjorde det forsikringsmessige resultatet 121,3 mill. kroner, som var en økning på 25,7 mill. kroner fra 3. 93,9% 90,9% 99,6% 108,6% 92,9% 89,8% 120 kvartal 2009. Resultatforbedringen skyldes blant annet engangseffekter på pensjon på 42 mill. kroner i 1. halvår 100 2010, samt en gevinst ved salg av porteføljen knyttet til 80 Bergenskontoret til SR-Bank på 14,2 mill. kroner i 3. Prosent kvartal 2010. 60 40 Finansinntektene ble 231,6 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette var en reduksjon på 172,8 mill. kroner 20 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Finans- 0 inntektene i 3. kvartal var 149,0 mill. kroner, mot 160,3 for 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 2009 2009 2009 2009 2010 2010 samme kvartal i fjor. Svekkelsen skyldes i hovedsak lavere avkastning på renteporteføljen, samt et lavere resultat i Skadeprosent Kostnadsprosent aksjeporteføljen sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Finansavkastningen utgjorde 2,7 % ved utgangen av 3. Pliktige resultatdisposisjoner per 3. kvartal utgjorde 104,9 kvartal mot 5,2 % for samme periode året før. mill. kroner, mot 56,8 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Kapitaldekningen eksklusiv resultat per 30. september 2010 ble 27,8 %, mot 27,9 % ved årsskiftet. Dette tilsvarer Premieinntekt for egen regning utgjorde 3.049 mill. kroner en overdekning av ansvarlig kapital på 930 mill. kroner i ved utgangen av 3. kvartal, som var en økning på 218 mill. forhold til myndighetenes minimumskrav. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. SpareBank 1 Skadeforsikring har hatt en positiv bestands- Skadeprosenten for egen regning ble 76,7 % per 30. utvikling innen både bedrifts- og privatmarkedet, med en september 2010, som var 3,3 prosentpoeng høyere enn for total bestandsøkning på 255,4 mill. kroner hittil i år, tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak sammenlignet med en økning på 195,8 mill. kroner for en ekstremvinter med mange vann- og snøtyngdeskader. tilsvarende periode i fjor. I tillegg hadde Unison Forsikring Skadeprosent for egen regning i 3. kvartal utgjorde 67,1 % AS en bestandspremie på 230 mill. kroner på oppkjøps- mot 69,2 % for tilsvarende kvartal i fjor. På bruttobasis ble tidspunktet. skadeprosenten 77,7 % per 3. kvartal, mot 74,2 % ved utgangen av 3. kvartal i fjor. Portefølje og ressurser ved forsikringskontoret i Bergen ble overført til SpareBank 1 SR-Bank med virkning fra 1. juli Kostnadsprosent for egen regning utgjorde 20,0 % ved 2010. Selskapet er tilbake til ordinær distribusjonsmodell, utgangen av 3. kvartal, som var 1,7 prosentpoeng lavere enn hvor porteføljen tilfaller bankene i området og SpareBank 1 tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes at kostnads- Skadeforsikring betaler ordinær provisjon. Den regnskaps- nivået har vært stabilt samtidig som premieinntektene har messige gevinsten ved denne transaksjonen utgjorde 14,2 økt. I tillegg var det i 1. halvår gjort en netto resultatføring mill. kroner og ble ført under andre forsikringsrelaterte på totalt 42,0 mill. kroner som følge av endringer i AFP inntekter. ordningen og at selskapets pensjonsordning ikke lenger omfatter ektefelle- og barnepensjon. Unison Forsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS kjøpte i løpet av 3. kvartal Combined ratio for egen regning utgjorde 96,8 % ved 100 % av aksjene i Unison Forsikring AS for 56,4 mill. utgangen av 3. kvartal, som var en økning på 1,7 prosent- kroner. Den formelle overtakelsen ble godkjent i selskapets poeng sammenlignet med samme periode i fjor. ekstraordinære generalforsamling 19. juli 2010, og Unison Forsikring AS ble fra det tidspunktet et heleid datterselskap av SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Resultat for Unison Forsikring AS ble konsolidert inn fra 1. juli 2010. Resultat frem til 30. juni 2010 har blitt ført mot
 8. 8. 8 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2010 ARGO SECURITIES AS egenkapitalen. Unison Forsikring hadde, fra oppkjøps- tidspunktet, en resultat før skatt på -9,3 mill. kroner, et Resultat Argo Securities AS: forsikringsresultat på -17,6 mill. kroner, og netto finans- 3. kvartal Per 3. kvartal Året inntekter på 7,1 mill. kroner. Det arbeides fortsatt med Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 oppkjøpsanalysen (PPA) til Unison Forsikring AS og Sum driftsinntekter 14,4 9,5 61,1 24,8 46,3 effekter av denne vil bli ført i konsernregnskapet i 4. kvartal. Andre inntekter 1,4 0,1 3,7 - 0,7 Lønnskostnader -31,7 -16,8 -61,8 -46,1 -66,5 Avskrivninger -1,8 -1,3 -5,0 -3,6 -9,2 Skandia Lifeline Norge Andre driftskostnader -10,8 -6,5 -30,4 -17,1 -27,2 Driftsresultat -28,6 -15,1 -32,3 -42,0 -55,9 Ved årsskiftet inngikk SpareBank 1 Skadeforsikring AS Netto finansinntekter -0,4 0,5 -1,2 2,6 7,0 Resultat før skatt -29,0 -14,6 -33,6 -39,4 -48,9 avtale om kjøp av Skandia Lifeline Norge, som har en Skattekostnad 8,1 4,1 9,4 11,0 13,5 betydelig andel av det norske markedet for behandlings- Resultat -20,9 -10,5 -24,2 -28,4 -35,4 forsikring. Det forventes en solid vekst i personforsikrings- markedet i årene fremover, spesielt innenfor helse- og SpareBank 1 Gruppen eier 76,75 % av Argo Securities AS, behandlingsforsikring. SpareBank 1 Skadeforsikring AS som ble etablert i oktober 2008. Resultatet per 3. kvartal ble har gjennom oppkjøpet sikret seg et godt utgangspunkt for -33,6 mill. kroner, som var en resultatfremgang på 5,8 mill. vekst i dette markedet. Partene forventer godkjenning fra kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. myndighetene i løpet av 4. kvartal 2010. Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde -29,0 mill. kroner, mot -14,6 mill. kroner i 3. kvartal i fjor. Resultatet i 3. kvartal var påvirket av et svakt aktivitetsnivå i juli og august i de ODIN FORVALTNING AS markeder selskapet opererer i. Det er i tillegg foretatt en Resultat ODIN Forvaltning AS: bonusavsetning for de ansatte. 3. kvartal Per 3. kvartal Året Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 Kurtasjeinntekter fra tradisjonell aksjemegling utgjorde Forvaltningshonorar 78,0 66,9 235,9 170,2 244,8 26,5 mill. kroner per 3. kvartal, som var en økning på 9,3 Tegnings- og mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. innløsningshonorar - 6,1 - 19,1 25,9 Sum driftsinntekter 78,0 73,0 235,9 189,3 270,7 Fremmedkapitalinntekter ble 11,9 mill. kroner hittil i år, og Lønnskostnad -27,1 -23,4 -76,9 -61,1 -88,1 var 7,2 mill. kroner høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Avskrivninger -3,6 -4,0 -11,2 -12,0 -16,0 Andre driftskostnader -31,1 -28,0 -101,5 -90,6 -124,2 Corporate Finance inntekter ble 17,3 mill. kroner hittil i år, Sum driftskostnader -61,9 -55,4 -189,6 -163,8 -228,3 som var en økning på 16,6 mill. kroner fra samme periode Driftsresultat 16,2 17,6 46,3 25,6 42,4 Netto finansinntekter 0,9 -1,7 1,8 -7,4 -0,3 i fjor. Resultat før skatt 17,0 16,0 48,2 18,1 42,1 Skattekostnad -4,7 -4,4 -13,2 -5,1 -13,5 Resultat etter skatt 12,3 11,5 34,9 13,1 28,6 Kombinasjonsfondet Argo ProAktiv har i 3. kvartal levert avkastning over referanseindeksen. Siden oppstart 1. mars ODIN Forvaltning AS oppnådde et resultat før skatt på 2010 ligger den akkumulerte avkastningen fortsatt noe 48,2 mill. kroner per 3. kvartal, mot 18,1 mill. kroner for under referanseindeksen. samme periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde 17,0 mill. kroner, sammenlignet med 16,0 mill. kroner i 3. Argo Securities er et meglerhus i vekst og tar markeds- kvartal i fjor. Resultatøkningen skyldes høyere forvaltnings- andeler på flere områder. På Oslo Børs’ meglerstatistikk for kapital. Ved utgangen av september var forvaltningskapitalen aksjer lå Argo Securities på 8. plass ved utgangen av 3,6 mrd. kroner høyere enn per 3. kvartal i fjor, og utgjorde september, som var opp fra 32. plass for samme periode i 29,0 mrd. kroner. Siden årsskiftet har forvaltningskapitalen 2009. økt med 1,0 mrd. kroner. Det var en netto innløsning på 0,5 mrd. kroner i aksjefond per 30. september, mens det var netto nytegning på ca. 100 mill. kroner i rentefond i samme periode.
 9. 9. 9 SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS 2. kvartal 2009, som var tidspunktet for innvilget konsesjon. KONSERN Resultat før skatt per 3. kvartal 2010 ble -0,5 mill. kroner, Resultat SpareBank 1 Gruppen Finans konsern: mot 5,0 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde -4,2 mill. kroner, mot 1,5 3. kvartal Per 3. kvartal Året Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 mill. kroner for samme kvartal i fjor. Det var per 3. kvartal SpareBank 1 i år avsatt for påregnelig tap med 10,5 mill. kroner knyttet Gruppen Finans AS -6,8 1,1 -6,6 3,8 3,3 til et konkursengasjement i 1. kvartal. Ledelse -2,9 - -7,5 - -1,2 Forretningsområdet Factoring -4,2 1,5 -0,5 5,0 6,6 Totale driftsinntekter utgjorde 46,7 mill. kroner per 3. Forretningsområdet Portefølje 0,4 -0,4 1,4 -1,2 -2,1 kvartal, som var en økning på 5,0 mill. kroner fra Forretningsområdet utgangen av 3. kvartal i fjor. Klientomsetningen hittil i år Inkasso 3,2 4,2 12,6 20,4 24,6 Actor Fordrings- økte med 23,1 % til 7,4 mrd. kroner sammenlignet med forvaltning AS 2,0 4,2 11,4 20,4 24,6 samme periode i fjor. Conecto AS* 1,2 - 1,2 - - Sum resultat datter- selskaper før skatt -3,6 5,3 6,0 24,2 27,8 Merverdiavskrivninger -1,3 -1,3 -3,9 -3,9 -5,3 Forretningsområdet Portefølje Resultat før skatt -4,9 3,9 2,0 20,2 22,5 Forretningsområde Portefølje driver med oppkjøp av Skattekostnad 1,1 -1,5 -1,5 -6,8 -6,7 Resultat -3,7 2,5 0,5 13,5 15,9 porteføljer av pengekrav som innfordres i konsernets inkassoselskaper. Resultatet før skatt per 3. kvartal ble 1,4 *) Oppkjøpet av Conecto AS ble gjennomført per 10. september 2010. Resultat før skatt hittil i år for Conecto AS ble bokført med 1,2 mill. kroner, mot -1,2 mill. kroner for tilsvarende periode mill. kroner, som var resultatet fra og med kjøpetidspunktet i fjor. Resultat i 3. kvartal utgjorde 0,4 mill. kroner, som var en økning på 0,8 mill. kroner fra samme tidspunkt i fjor. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern er et underkonsern Inntektsstrømmen i 2010 har vært jevn og forventes å av SpareBank 1 Gruppen og utgjør en verdikjede innen stige fremover i takt med oppkjøp av nye porteføljer og økt fordringsforvaltning. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inntektseffekt av nylig oppkjøpte porteføljer. Netto rente- består av SpareBank 1 Gruppen Finans AS, med og kredittprovisjonsinntekter ble 7,1 mill. kroner hittil i år. forretningsområdet Factoring, forretningsområdet Det er i løpet av 3. kvartal kjøpt to nye porteføljer med et Portefølje og Ledelse, samt selskapene Actor Fordrings- samlet volum på 117 mill. kroner. Forretningsområdet forvaltning AS og Conecto AS. Actor Verdigjenvinning er Portefølje hadde ved utgangen av september et samlet fra og med september 2010 fusjonert med Actor porteføljevolum på 620 mill. kroner. Fordringsforvaltning. Oppkjøpet av Conecto AS ble gjennomført 10. september 2010. Actor Fordringsforvaltning Forretningsområdet Inkasso AS og Conecto AS vil bli slått sammen til ett integrert Actor Fordringsforvaltning AS selskap innen 1. januar 2011. Actor Verdigjenvinning er fra og med september 2010 fusjonert med Actor Fordringsforvaltning. Selskapet driver SpareBank 1 Gruppen Finans oppnådde et resultat før innen inkassovirksomhet og formidler tjenester innenfor skatt hittil i år på 2,0 mill. kroner, som var 18,2 mill. fordringsforvaltning, prosessuell gjeldsforfølging og juridisk kroner lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Resultat før rådgivning. Det konsoliderte selskapet leverte et resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde -4,9 mill. kroner, blant annet skatt hittil i år på 11,4 mill. kroner, mot 20,4 mill. kroner etter en tapsavsetning på 10,5 mill. kroner. Avvikling av for samme periode i fjor. Selskapet hadde en omsetningen barne- og ektefellepensjon samt opphøret av tidligere hittil i år på 56,2 mill.kroner, som var en reduksjon på 3,5 AFP-ordning i 1. halvår medførte en netto resultatføring på mill. kroner fra samme tidspunkt i fjor. Resultat før skatt i 4,0 mill. kroner. 3. kvartal ble 2,0 mill. kroner, sammenlignet med 4,2 mill. kroner i 3. kvartal i fjor. Nedgangen i resultat før skatt SpareBank 1 Gruppen Finans AS skyldes i hovedsak redusert omsetning som følge av lov- Forretningsområdet Factoring pålagte reduserte salærsatser og redusert inngang på nye Forretningsområdet Factoring driver med finansiering saker. I tillegg har lønnskostnader økt som følge av økning innen områdene factoring og garantistillelse. Resultat før i antall ansatte fra 58 til 64. skatt ble regnskapsført i SpareBank 1 Gruppen fra og med
 10. 10. 10 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2010 Conecto AS Eksklusive dette ville driftskostnadene vært 34,8 mill. SpareBank 1 Gruppen Finans gjennomførte den 10. kroner hittil i år. Det var i 1. halvår gjort en netto resultat- september 2010 oppkjøpet av inkassoselskapet Conecto føring på totalt 21,6 mill. kroner som følge av endringer i AS. Conecto AS vil fra og med 2011 fusjoneres med Actor AFP ordningen og at selskapets pensjonsordning ikke Fordringsforvaltning AS. Resultat før skatt hittil i år er lenger omfatter ektefelle- og barnepensjon. Driftskostnadene bokført med 1,2 mill. kroner i delkonsernets regnskap, ved utgangen av september i fjor utgjorde 38,6 mill. som var resultatet fra og med oppkjøpsdato 10. september. kroner. Resultat før dette er ført direkte mot egenkapitalen. Hittil i år hadde Conecto AS et resultat på 13,4 mill. kroner før Netto finanskostnader utgjorde 27,6 mill. kroner per 3. skatt. Selskapets omsetning hittil i år ble 64,6 mill. kroner, kvartal, mot 26,5 mill. kroner per 3. kvartal 2009. Dette var og var 7,9 mill. kroner høyere enn på samme tidspunkt i 1,1 mill. kroner høyere enn på samme tidspunkt i fjor og fjor. skyldes blant annet høyere netto rentebærende gjeld per september 2010. SPAREBANK 1 MEDLEMSKORT AS UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET Resultat SpareBank 1 Gruppen Medlemskort AS: Gjennom oppkjøp inneværende år har SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal Per 3. kvartal Året Mill. kroner 2010 2009 2010 2009 2009 og dets eiere vist både vilje og evne til å satse offensivt, også Driftsrinntekter 16,0 15,3 47,4 44,3 59,4 i en situasjon med turbulente finansmarkeder. Lønnskostnader 1,9 2,1 4,6 5,3 7,0 Andre driftskostnader 11,7 11,8 34,1 28,1 41,2 Driftsresultat 2,5 1,4 8,7 10,9 11,2 SpareBank 1 Livsforsikring AS er gjennom sin kapital- Netto finans 0,2 0,2 0,6 0,7 0,9 forvaltningsstrategi godt posisjonert for å utnytte de vekst- Resultat før skatt 2,7 1,8 9,3 11,4 12,1 Skattekostnad 0,7 0,4 2,6 3,3 3,5 muligheter som markedet gir grunnlag for og samtidig gi Resultat 1,9 1,1 6,7 8,4 8,6 kundene en konkurransedyktig avkastning. SpareBank 1 Medlemskort AS samarbeider tett med LO og SpareBank 1 Skadeforsikring AS’ hovedfokus fremover vil fagforbundene og er driftsleverandør av fordelskonseptet, være på å oppnå lønnsom vekst i forsikringsbestanden. LOfavør, til medlemmene på vegne av forbundene og LO. Skadeselskapet vil videreføre arbeidet med å integrere Resultat før skatt per 3. kvartal ble 9,3 mill. kroner, mot 11,4 Skandia Lifeline Norge i selskapets øvrige virksomhet. mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Nedgangen i Unison Forsikring er et heleid datterselskap og vil videre- resultatet skyldtes økte kostnader i forbindelse med en føres som egen juridisk enhet, men man vil søke å ta ut betydelig satsing på LOfavør i 2010, som har belastet synergier der både SpareBank 1 Skadeforsikring og Unison regnskapet med 5,0 mill. kroner hittil i år. Resultat før Forsikring finner det hensiktsmessig. Det forventes et godt skatt i 3. kvartal utgjorde 2,7 mill. kroner, sammenlignet resultat for året. med 1,8 mill. kroner for tilsvarende kvartal i fjor. Avvikling av barne- og ektefellepensjon samt opphøret av tidligere Resultatet i ODIN Forvaltning AS er avhengig av utviklingen AFP-ordning medførte en inntektsføring i 1. halvår på 0,6 i forvaltningskapitalen i aksjefondene. Hvis den positive mill. kroner. utvikingen i de fleste markedene der fondene er investert fortsetter, forventes dette å bidra til et noe bedre resultat i 4. kvartal. SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP) Driftskostnadene hittil i år i morselskapet ble en netto Argo Securities har gått sammen med SpareBank 1 inntektsføring på 8,8 mill. kroner. Det ble i 3. kvartal gjort Nord-Norge, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SR-Bank en inntektsføring på 43,0 mill. kroner knyttet til arbeids- om en felles satsning. Dette samarbeidet, kalt SpareBank 1 giveravgift som SpareBank 1 Gruppen AS tidligere har Markets, innebærer blant annet at det etableres en samlet dekket på vegne av First Securities AS i forbindelse med en fasilitet på 2,4 mrd. kroner som kan benyttes som garanti 10 år gammel rettsak. En høyesterettsdom av 1. september for transaksjoner i fremmed- og egenkapitalmarkedet. 2010 gikk i favør av aksjonærene i meglerselskapet. Satsingen på SpareBank 1 Markets vil bedre Argo
 11. 11. 11 Securities slagkraft i dette markedet betydelig og forventes kreditt- og aksjemarkedene. Styret mener at utviklingen å gi en klart bedret inntjening. hittil i år gir grunnlag for et tilfredsstillende årsresultat i SpareBank 1 Gruppen i 2010. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern er gjennom drifts- messige og strukturelle grep inneværende år godt rustet for REVISJON lønnsom vekst fremover. Regnskapet per 3. kvartal 2010 er ikke revidert. Finansmarkedene er fortsatt preget av en viss usikkerhet. Imidlertid er det styrets vurdering at SpareBank 1 Gruppen Oslo, 26. oktober 2010 er finansielt godt rustet til å tåle eventuelle svekkelser i Styret i SpareBank 1 Gruppen AS
 12. 12. 12 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2010 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet Proforma* 31.12.09 30.09.10 Mill. kroner 30.09.10 30.09.09 31.12.09 31.12.09 - - Brutto premieinntekter forsikring 6 061 5 723 7 557 7 557 - - - avgitt reassuranse 417 364 488 488 - - Netto premieinntekter forsikring 5 644 5 359 7 068 7 068 31 13 Renteinntekter 75 36 804 1 066 63 44 Rentekostnader 61 72 842 798 -32 -31 Netto renteinntekter 14 -35 -38 268 - - Provisjonsinntekter 526 438 600 855 - - Provisjonskostnader 625 570 792 752 - - Netto provisjonsinntekter -99 -132 -191 103 Netto inntekter fra finansielle - 3 eiendeler til virkelig verdi 669 1 667 2 210 2 444 Netto inntekter fra finansielle 18 - eiendeler tilgjengelig for salg 16 30 43 48 Netto inntekter fra obligasjoner - - til amortisert kost 65 69 3 3 Netto inntekter fra obligasjoner - - holde-til-forfall 194 158 272 272 - - Netto inntekter investeringseiendommer 299 203 300 307 203 606 Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper - - - - Andre inntekter 202 205 323 325 190 579 Sum inntekter 7 005 7 524 9 989 10 838 - - Forsikringsytelser og erstatninger 5 210 5 219 7 014 7 014 - - Reassurandørens andel av erstatninger -335 -235 -331 -331 - - Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring 83 238 327 327 - - Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring 135 130 171 171 - - Avsetning til tilleggsavsetninger - 157 128 128 - - Tap på utlån, garantier mv 11 - 123 22 -33 Driftskostnader 1 141 1 117 1 552 2 077 32 24 Avskrivninger og nedskrivninger 69 73 119 124 3 - Andre kostnader 48 7 11 11 57 -9 Sum kostnader 6 362 6 705 8 991 9 644 133 588 Driftsresultat 643 819 998 1 194 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter - - egenkapitalmetoden - - -3 - Resultat av ordinær 133 588 virksomhet før skattekostnad 643 819 996 1 194 116 118 Skattekostnad 135 251 260 294 17 470 Delårsresultat etter skatt 507 567 735 900 Delårsresultatet tilordnes: - - Kontrollerende interesses andel 513 574 745 909 - - Ikke kontrollerende interesses andel -6 -7 -9 -9 - - Resultat per aksje i hele kroner 285 136 412 505 - - Utvannet resultat per aksje i hele kroner 288 138 418 510 * Proformatall vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern
 13. 13. 13 BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet Proforma* 31.12.09 30.09.10 Mill. kroner 30.09.10 30.09.09 31.12.09 31.12.09 EIENDELER 102 89 Eiendel ved utsatt skatt - - - - - - Goodwill 895 733 739 760 - - Andre immaterielle eiendeler 67 85 59 64 5 043 4 470 Investering i datterselskaper - - - - Investering i tilknyttet selskap og 18 10 felleskontrollert selskap 9 20 17 121 77 113 Eiendom, anlegg og utstyr 550 528 524 527 - - Fordring på reassurandør 1 557 1 135 1 151 1 151 - - Fordring på forsikringstaker 1 351 1 194 1 108 1 108 194 78 Andre eiendeler 749 274 423 483 - - Investeringseiendommer 4 818 4 513 4 583 4 691 - - Obligasjoner holdt til forfall 4 721 4 889 5 020 5 020 - - Obligasjoner til amortisert kost 899 667 765 765 15 18 Verdipapirer – tilgjengelig for salg 26 9 24 43 Utlån til kunder og fordringer 250 103 på kredittinstitusjoner 713 423 458 21 281 - - Verdipapirer til virkelig verdi 22 157 20 002 20 531 23 938 - 2 Finansielle derivater 73 5 24 221 101 318 Bankinnskudd og kontanter 1 189 1 097 1 051 1 295 5 800 5 200 SUM EIENDELER 39 774 35 571 36 477 61 467 EGENKAPITAL OG GJELD 2 609 2 030 Innskutt egenkapital 2 030 2 909 2 268 2 609 823 740 Opptjent egenkapital 2 352 966 1 799 2 588 - - Verdireguleringsfond 70 67 65 65 - - Minoritetsinteresser 19 33 30 30 3 432 2 770 Sum egenkapital 4 471 3 975 4 163 5 293 684 688 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner 1 103 1 118 1 118 1 770 - - Kursreguleringsfond 410 238 327 327 Forsikringsmessige avsetninger - - i livsforsikring 21 781 20 511 20 843 20 843 Premie og erstatningsavsetninger - - i skadeforsikring 8 011 6 838 6 822 6 822 103 96 Netto pensjonsforpliktelser 369 410 359 460 - - Forpliktelse ved utsatt skatt 330 68 155 156 - - Betalbar skatt 4 -14 139 138 501 692 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 692 500 500 6 880 - - Gjeld vedrørende gjenforsikring 98 67 95 95 - - Finansielle derivater 160 144 165 219 578 442 Andre forpliktelser 1 234 916 870 1 004 Innskudd fra og gjeld til kunder 502 512 og kredittinstitusjoner 1 110 801 918 17 459 5 800 5 200 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 39 774 35 571 36 477 61 467 * Proformatall vises eksklusive Bank 1 Oslo Konsern
 14. 14. 14 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2010 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskapet Konsernet Proforma* 30.09.10 31.12.09 Mill. kroner 30.09.10 30.09.10 31.12.09 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER 470 17 Årsresultat etter skatt 507 507 900 - - Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert - - - - - virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden - - - 24 32 Avskrivninger og nedskrivninger 69 69 124 - - Verdiregulering investeringseiendommer 57 57 18 - - Tap på utlån/garantier 11 11 123 - - Økning fordring på reassurandør -406 -406 -51 - -50 Økning av utlån til kunder - -265 -1 154 147 100 Reduksjon av utlån til kunder 20 558 - - - - Endring i forsikringstekniske avsetninger 2 210 2 210 2 562 534 -69 Endring i andre tidsavgrensningsposter -595 -497 287 Økning/(reduksjon) fra innskudd og gjeld til 10 -9 kunder og kredittsinstitusjoner -16 349 191 455 1 185 21 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 6 062 1 878 3 264 KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Økning av verdipapirer til virkelig verdi og -2 - justering for verdiendring - -1 675 -4 871 Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi - - og justering for verdiendring 1 929 - - - - Økning av verdipapirer som holdes til forfall - - - - - Reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall 164 164 148 - - Økning av verdipapirer tilgjengelig for salg - -2 -13 256 203 Reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg 17 - - -258 -219 Utbetaling av konsernbidrag - - - - - Tilgang investeringseiendommer -515 -515 -48 Avgang investeringseiendommer 331 223 - - Gevinst investeringseiendommer 34 34 - -36 -33 Økning/(reduksjon) av egne eiendom anlegg og utstyr -23 -26 -67 -40 -48 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 1 937 -1 797 -4 851 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER - - Innbetalinger av ansvarlig lånekapital - - 535 - - Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital -666 -15 -100 - 176 Innbetalinger av ny egenkapital - - 176 Nedsettelse av egenkapital ved -1 000 - uttreden av Bank 1 Oslo konsern -1 130 - - -120 -800 Utbetaling av eksternt utbytte -120 -120 -800 Økning/(reduksjon) av gjeld stiftet ved 191 - utstedelse av verdipapirer -6 189 192 919 -929 -624 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -8 105 57 730 216 -651 Netto kontantstrøm for perioden -105 138 -857 101 752 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01. 1 295 1 051 2 152 318 101 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 30.09/31.12. 1 189 1 189 1 295 * Proformatall vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern
 15. 15. 15 KAPITALDEKNING SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsernet Mill. kroner 30.09.10 2009 Kjernekapital Egenkapital ekskl.naturskadefond 3 472 3 171 Utbytte - -120 Fondsobligasjon 200 200 Fratrukket resultat hittil i år -513 - Fratrukket estimatavviket ført direkte mot EK -64 - Goodwill -895 -743 Andre immaterielle eiendeler -67 -59 Verdiregulering eindommer konsern -70 -65 Minstekrav til reassuranse -33 -34 Investering i andre finansinstitusjoner - - Sum netto kjernekapital 2 030 2 349 Tilleggskapital Evigvarende lån 283 283 Tidsbegrenset ansvarlig lån 616 629 Ikke tellende ansvarlig kapital - -2 45% av urealisert gevinst på eiendom 32 29 Investering i andre finansinstitusjoner - - Sum tillegskapital 930 939 Sum netto ansvarlig kapital 2 961 3 289 Risikovektet balanse 17 692 15 666 Kjernekapitaldekningsgrad 11,5 % 15,0 % Kapitaldekningsgrad 16,7 % 21,0 %
 16. 16. 16 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2010 BEVEGELSE I KONSERNETS EGENKAPITAL Morselskapet Aksje- Overkurs- Opptjent Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital egenkapital Egenkapital per 31.12.08 1 747 986 1 376 4 109 Årsresultat - - 17 17 Estimatavvik pensjon - - -9 -9 Utbetalt utbytte - - -800 -800 Kapitalforhøyelse 35 141 - 176 Kapitalnedsettelse - -300 300 - Andre føringer direkte mot egenkapital - - -61 -61 Egenkapital per 31.12.09 1 782 827 823 3 432 Delårsresultat - - 470 470 Estimatavvik pensjon - - -12 -12 Utbetalt utbytte - - -120 -120 Kapitalforhøyelse - - - - Kapitalnedsettelse/utfisjonering Bank 1 Oslo - -579 -421 -1 000 Andre føringer direkte mot egenkapital - - - - Egenkapital per 30.09.10 1 782 248 740 2 770 Konsernet Ikke Aksje- Overkurs- Opptjent Verdireg. kontrollerende Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital fond interesse egenkapital Egenkapital 31.12.08 1 747 986 2 212 66 43 5 054 Årsresultat - - 909 - -9 900 Estimatavvik pensjon - - -7 - - -7 Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - -1 - -1 Utbetalt utbytte - - -800 - - -800 Kapitalforhøyelse 35 141 - - - 176 Kapitalnedsettelse - -300 300 - - - Avgang minoritetsaksjonær - - - - -3 -3 Andre føringer direkte mot egenkapital - - -26 - - -26 Egenkapital 31.12.09 1 782 827 2 588 65 30 5 293 Kapitalnedsettelse/utfisjonering Bank 1 Oslo konsern 01.01.10 -579 -551 -1 130 Egenkapital uten Bank 1 Oslo konsern 01.01.10 1 782 248 2 038 65 30 4 163 Delårsresultat - - 513 - -6 507 Estimatavvik pensjon - - -64 - - -64 Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - -10 - -10 Utbetalt utbytte - - -120 - - -120 Kapitalforhøyelse - - - - - - Avgang minoritetsaksjonær - - - - -5 -5 Korrigeringer tidligere år - - -15 15 - - Andre føringer direkte mot egenkapital - - - - - - Egenkapital 30.09.10 1 782 248 2 352 70 19 4 471
 17. 17. 17 UTVIDET RESULTATREGNSKAP FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Konsernet Proforma Mill. kroner 30.09.10 30.09.09 31.12.09 31.12.09 Resultat fra resultatregnskapet 507 567 735 900 Estimatavvik i pensjonsavtalen -89 -54 -7 -9 Revaluering eiendom -15 - - 2 Justering av forsikringsforpliktelser 6 - - -1 Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg - - - -1 Skatt 27 15 2 2 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 438 529 730 893 Andel kontrollerende interesse 443 536 739 902 Andel ikke kontrollerende interesse -6 -7 -9 -9 Morselskapet Mill. kroner 30.09.10 31.12.09 Resultat fra resultatregnskapet 470 17 Estimatavvik i pensjonsavtalen -16 -13 Skatt 5 4 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 458 8
 18. 18. 18 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2010 NOTER forsikringskontrakter. Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. Forsikringsmessige avsetninger vurderes å være tilstrekkelige til å dekke forsikringsrisikoen. REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet per 3. kvartal 2010 er utarbeidet i henhold til IAS 34 De forsikringsmessige avsetningene innenfor livsforsikring tilsvarer Interim Financial Statements. En mer utførlig beskrivelse av de forsikringsfondet. Forsikringsfondet omfatter premiereserve, tilleggs- regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelse av avsetninger, premie- og pensjonsreguleringsfondet, erstatnings- regnskapet, fremkommer i årsregnskapet for 2009. Konsernets avsetninger og andre tekniske avsetninger. regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er i det alt vesentlige uendret i forhold til årsrapporten for 2009. Revisjonen av IAS 1 har hatt FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER SKADEFORSIKRING betydning for regnskapet til SpareBank 1 Gruppen fra 1. januar 2009. Forsikringskontrakter vurderes etter IFRS 4. De forsikringstekniske IAS 1 (revidert) tillater ikke presentasjon av inntekts- og kostnads- avsetningene er ment å dekke inntrufne skader på eksisterende poster (dvs. endring i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne) i forsikringsavtaler. oppstilling av endringer i egenkapitalen. I stedet krever standarden at endringer i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne blir presentert Naturskadeavsetning, administrasjonsavsetning, avsetning til skade- separat fra transaksjoner med eierne i utvidet resultatregnskap. Konsernet forsikringsselskapers garantiordning og reassuranseavsetning klassifiseres presenterer alle endringer i egenkapitalen til eierne i egenkapital- som egenkapital. oppstillingen, og alle endringer i egenkapitalen som ikke er relatert til eierne presenteres i det utvidede resultatregnskapet. Sammenlignings- Øvrige forsikringstekniske avsetninger er gjort med bakgrunn i minste- informasjon har blitt omklassifisert slik at den er i overensstemmelse med kravene utformet av Finanstilsynet gjennom forskrifter. Dette gjelder revidert standard. Endringen i regnskapsprinsipp påvirker kun avsetning til ikke-opptjent premie, erstatningsavsetning og sikkerhets- presentasjonen og har ingen påvirkning på resultat per aksje. avsetning. Minstekravene innenfor premie- og erstatningsavsetningen er også oppfylt per bransje, og for sikkerhetsavsetningen per bransje- gruppe. PENSJONER Konsernet legger til grunn IAS 19 for føring av pensjon. Estimatavvik AKSJER, OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG LIGNENDE som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene blir regnskapsført mot egenkapitalen i oppstillingen over Konsernet har finansielle eiendeler i handelsporteføljen, utlån og utvidet resultatregnskap i den perioden de oppstår. fordringer, holde til forfall investeringer og verdipapirer tilgjengelig for salg. GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER Handelsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi over resultatet. Ved oppkjøp av selskaper identifiseres immaterielle eiendeler som blir Dette samsvarer med hvordan investeringene følges opp. Enkelte innregnet med virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. I den grad de investeringer i obligasjoner/sertifikater plasseres likevel inn i identifiserte immaterielle eiendelene har begrenset økonomisk kategoriene utlån og fordringer eller holde til forfall. Dette gjøres i levetid, avskrives verdiene lineært over denne. Dersom det er tilknytning til transaksjonen. indikasjoner på verdifall, blir de immaterielle eiendelene testet for verdifall. I SpareBank1 Livsforsikring AS er verdiendringer knyttet til den kollektive investeringsporteføljen vurdert til virkelig verdi på Goodwill testes årlig for verdifall og balanseføres til anskaffelseskost med eiendelssiden, og resultatet reguleres med endringer i kursregulerings- fradrag av nedskrivninger. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke. fondet. Verdiendringer på øvrige investeringer i handelsporteføljen eller frivillig kategorisert til virkelig verdi over resultatet innregnes til Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en virkelig verdi over resultatet identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som immateriell eiendel når de oppfyller kravene som Konsernet har aksjer klassifisert som verdipapirer tilgjengelig for salg. følger av IAS 36. Balanseført egenutviklet programvare avskrives Disse er ikke vurdert som tilknyttede selskaper, men er strategiske lineært over forventet utnyttbar levetid fra det tidspunkt programvaren investeringer hvor konsernet ikke kan sies å ha betydelig innflytelse. tas i bruk. Aksjenes verdi vurderes løpende med verdiendringer i utvidet resultatregnskap. OPPKJØP AV SELSKAPER FINANSIELLE DERIVATER Den reviderte standarden IFRS 3 (R) medfører enkelte endringer og presiseringer som gjelder anvendelsen av overtakelsesmetoden Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi med verdi- (oppkjøpsmetoden). Forhold som berøres er blant annet goodwill ved endringer over resultatregnskapet. Enkelte derivater er utpekt som trinnvise oppkjøp, minoritetsinteresser og betingede vederlag. sikringsinstrumenter og innregnes i samsvar med sikringsreglene i Overtakelsesutgifter utover emisjons- og låneopptaksutgifter skal IAS 39. Konsernet har ikke utstrakt bruk av finansielle derivater. kostnadsføres etter hvert som de pådras. Den endrede standarden er gjeldende fra første regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere. IFRS INVESTERINGSEIENDOMMER OG EGNE EIENDOMMER 3 (R) får ikke retrospektiv anvendelse. Konsernet anvender IFRS 3 (R) fra og med 1. januar 2010. Investeringseiendommer vurderes til virkelig verdi etter IAS 40. Dette innebærer at endringer i virkelig verdi føres over resultatregnskapet. FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER LIVSFORSIKRING Egne eiendommer vurderes etter verdireguleringsmodellen i tråd med I SpareBank 1 Livsforsikring AS er alle produktene klassifisert som IAS 16 med verdiregulering over utvidet resultatregnskap.
 19. 19. 19 SEGMENTINFORMASJON Resultat per 30.09.10 fordelt på de ulike primærsegmenter Livs- Skade- Fonds- Inkasso og forsikrings- forsikrings- forvaltning- og factoring- Øvrig Konsern- virksomhet virksomhet meglervirksomhet virksomhet virksomhet posteringer Sum Mill. kroner 3. kv 2010 3. kv 2009 3. kv 2010 3. kv 2009 3. kv 2010 3. kv 2009 3. kv 2010 3. kv 2009 3. kv 2010 3. kv 2009 3. kv 2010 3. kv 2009 3. kv 2010 3. kv 2009 Sum inntekter 1) 3 512 4 188 3 062 2 997 304 203 110 83 627 247 -610 -194 7 005 7 524 Nedskrivninger - - - - - - - - - - - - - - Andel av resultat fra TS - - - - - - - - - - - - - - Segmentresultat 298 326 334 506 15 -21 2 20 597 173 -602 -185 643 819 Resultat etter skatt 249 185 273 381 11 -15 - 14 476 131 -502 -128 507 567 Minoritetens andel av resultat - - - - -6 -7 - - - - - - -6 -7 Eiendeler pr. segment 25 616 23 783 11 648 10 254 952 434 824 620 5 248 5 885 -4 515 -5 405 39 774 35 571 Sum forpliktelser 23 408 21 924 8 573 7 821 660 138 427 380 2 478 2 279 -213 -946 35 333 31 596 1) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert. I tallene for 30.09.09 er Bank 1 Konsernet tatt ut. SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering. FORUTSETNINGER FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN YTELSESPENSJON SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen: 30.09.10 30.09.09 31.12.09 Diskonteringsrente 3,50 % 4,40 % 4,40 % G-regulering 3,75 % 4,00 % 4,25 % Lønnsregulering 4,00 % 4,00 % 4,50 % Avkastning 5,80 % 5,80 % 5,80 % AFP uttak 40 % 40 % 40 % Pensjonsregulering 2,50 % 2,50 % 2,50 % Dødelighet K2005 K2005 K2005 Uførhet IR2003 IR2003 IR2003 Avgang 4% under 50 år og 4% under 50 år og 4% under 50 år og 2 % over 50 år 2 % over 50 år 2 % over 50 år SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdi på pensjonsforpliktelsen. Estimatavvik føres direkte mot egenkapitalen. SpareBank 1 Gruppen benytter fra og med 4. kvartal 2007 ny tariff K2005.
 20. 20. 20 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2010 NØKKELTALL Nøkkeltall per segment for periode 3. kvartal 2008 - 3. kvartal 2010. Alle tall er per kvartal, bortsett fra hvor annet er angitt. Mill. kroner 3. kv. 2010 2. kv. 2010 1. kv. 2010 4. kv. 2009 3. kv. 2009 2. kv. 2009 1. kv. 2009 4. kv. 2008 3. kv. 2008 Konsern* Kapitaldekning 16,7 % 17,8 % 20,3 % 20,9 % 16,1 % 16,8 % 16,7 % 12,6 % 12,0 % Kjernekapitaldekning 11,5 % 12,7 % 14,6 % 15,0 % 10,7 % 11,3 % 11,2 % 9,4 % 9,0 % Resultat e.skatt akk. 507,5 248,4 92,8 735,1 567,2 236,7 -5,7 -857,7 221,5 EK-avkastning p.a. 15,8 % 11,9 % 8,9 % 16,6 % 19,1 % 12,5 % -0,3 % -16,1 % 5,8 % Livsforsikring Brutto forfalt premie 768,6 737,9 981,3 720,5 731,1 718,3 956,5 704,7 697,2 Privat 308,6 323,5 661,9 330,5 307,9 315,2 280,1 285,5 267,5 Bedrift 460,1 414,4 319,4 390,0 423,2 403,1 676,4 419,2 429,7 Forvaltningskapital 25 616 25 072 25 218 24 294 23 783 22 934 21 237 21 217 22 287 Kapitaldekning 20,1 % 22,1 % 18,4 % 19,0 % 18,3 % 18,7 % 15,1 % 14,3 % 14,8 % Skadeforsikring Opptjente premie f.e.r 1 077,0 1 007,0 965,4 983,1 971,8 940,2 919,2 935,0 931,5 Privat 916,3 876,1 846,1 857,2 847,3 821,8 804,2 822,8 815,5 Bedrift 137,3 107,6 96,0 100,2 99,3 93,7 91,0 89,9 90,5 div. reass. og pooler 23,4 23,3 23,2 25,7 25,3 24,7 24,0 22,3 25,5 Netto finansinntekter 149,0 -15,0 97,6 126,3 160,3 174,6 70,1 -74,7 10,5 Finansavkastning 2,66 % 1,01 % 1,20 % 6,80 % 5,17 % 3,20 % 0,70 % 0,50 % 1,57 % Skadeprosent f.e.r 67,1 % 75,9 % 88,3 % 74,8 % 69,2 % 71,7 % 79,5 % 69,7 % 74,1 % Kostnadsprosent f.e.r 22,7 % 17,1 % 20,2 % 24,8 % 21,8 % 22,2 % 21,1 % 23,3 % 20,9 % ODIN Forvaltningskapital 29 034 26 845 30 354 27 981 25 388 22 347 17 431 19 163 23 581 Markedsandel aksjefond 11,4 % 11,5 % 11,8 % 11,6 % 12,4 % 12,8 % 13,1 % 13,8 % 13,7 % *) Nøkkeltall for konsernet for 2009 og 2010 er eksklusiv Bank 1 Oslo konsern
 21. 21. 21
 22. 22. 22 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2010

×