Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
1
Kvartalsrapport
SpareBank 1 Gruppen
1. kvartal 2009
2                                                             ...
3
Resultatutvikling
per 1. kvartal 2009
                                       ...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009 (20)

Anuncio

Más de SpareBank 1 Gruppen AS (20)

SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009

 1. 1. 1 Kvartalsrapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2009
 2. 2. 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS – April 2009 – Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon 21 02 50 50 – Telefaks 21 02 50 51 – E-post: post@sparebank1.no – www.sparebank1.no Grafisk produksjon: Fagtrykk Idé as
 3. 3. 3 Resultatutvikling per 1. kvartal 2009 Livsforsikring er det inntektsført 42,0 mill. kroner i tilleggs- RESULTATET I 1. KVARTAL PÅVIRKET AV avsetninger i SpareBank 1 Gruppens konsernregnskap per VOLATILITETEN I AKSJEMARKEDENE • Konsernresultat før skatt på 99,9 mill. kroner i 1. kvartal, 1. kvartal. Dette bedrer konsernets resultat med 30,2 mill. mot 99,5 mill. kroner i 1. kvartal i fjor kroner etter skatt. • Resultat etter skatt påvirket av høy skattekostnad knyttet til fritaksmetoden i SpareBank 1 Livsforsikring Konsernresultat før skatt, kvartalsvis: • SpareBank 1 Livsforsikrings resultat var positivt påvirket 400 240 av børsoppgangen mot slutten av kvartalet. God soliditet 198 200 100 100 i selskapet 17 0 • God finansavkastning hittil i år veier opp for et svakt 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2007 2008 2008 2008 2008 2009 -200 forsikringsresultat i SpareBank 1 Skadeforsikring Mill. kroner • Reduserte forvaltningsvolumer i ODIN Forvaltning ga -400 lavere forvaltningshonorar -600 • Økte provisjons- og finansinntekter i Bank 1 Oslo. -800 Resultat også preget av redusert rentenetto og -1000 høyere tapsavskrivninger på utlån -1046 • Bank 1 Oslo har tatt opp et nytt ansvarlig lån på 500 mill. -1200 kroner Resultat etter skatt i 1. kvartal ble 5,2 (63,7) mill. kroner. Resultat SpareBank 1 Gruppen konsern: Resultatet var betydelig påvirket av skattekostnaden i SpareBank 1 Livsforsikring. Skattekostnaden er økt med Per 1. kvartal Året 68,8 mill. kroner i forhold til en beregning med 28 % Mill. kroner 2009 2008 2008 skattekostnad. Årsaken til økningen er beregnet effekt av Sum resultat datterselskaper før skatt 125,4 131,0 -636,6 fritaksmodellen for aksjerelaterte investeringer og skatte- Driftskostnader - holding -13,2 -10,8 -47,8 Netto finans - holding -17,4 -23,6 -67,8 regler for investering i utenlandske aksjefond med hensyn Gevinst salg verdipapirer - holding 0,0 0,0 21,1 til skattemessig behandling av gevinster og tap. Andel tilknyttede selskap 5,1 4,2 17,7 Resultat før merverdiavskrivninger 99,9 100,8 -713,4 Merverdiavskrivninger 0,0 -1,3 -18,2 Utvikling i egenkapitalavkastning, p.a. per kvartal: Resultat før skatt 99,9 99,5 -731,6 Skattekostnad -94,8 -35,9 -126,2 Resultat etter skatt 5,2 63,7 -857,7 40 % Majoritetens andel av resultat etter skatt 7,5 63,5 -858,1 26,0% Minoritetens andel av resultat etter skatt -2,3 0,1 0,4 20 % 10,9 % 4,7 % 1,5 % 0,6 % 0% 4 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2007 2008 2008 2008 2008 2009 -20 % KONSERN -40 % SpareBank 1 Gruppen hadde i 1. kvartal et resultat før skatt på 99,9 mill. kroner, mot 99,5 mill. kroner for tilsvarende -60 % periode i fjor. -80 % -83,2 % Som en konsekvens av svakt renteresultat i SpareBank 1 -100 %
 4. 4. 4 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2009 SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING Resultatet i 1. kvartal gir en egenkapitalavkastning på 0,6 % (4,7 %) p.a. før merverdiavskrivninger, og etter skatt. Resultat SpareBank 1 Livsforsikring: Per 1. kvartal Året Ved utgangen av 1. kvartal var det i SpareBank 1 Gruppen AS Mill. kroner 2009 2008 2008 med datterselskaper i alt 1.366 faste årsverk. Siden 31.12.08 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 86,9 62,8 210,2 har antall årsverk samlet sett økt med 17. Veksten skyldes Administrasjonsresultat -37,3 -34,0 -194,5 Renteresultat -50,8 -58,6 -903,3 hovedsakelig oppkjøp av nye selskaper. Resultat før fordeling -1,1 -29,8 -887,6 Avsetning til tilleggsavsetninger - - 345,1 Resultat til kunder -8,9 -5,8 5,4 Sykefraværet er fortsatt lavt. Legemeldt sykefravær er 3,7 % Avkastning på selskapets midler 34,4 -16,2 -453,6 i 1. kvartal, ned 0,2 prosentpoeng fra samme periode i 2008. Resultat til eier før skatt 24,4 -51,8 -990,6 Skattekostnad - - - Sykefraværet ligger godt under gjennomsnittstall for bransjen. Resultat etter skatt 24,4 -51,8 -990,6 Samlet forvaltningskapital i konsernet var ved utgangen av SpareBank 1 Livsforsikring oppnådde et resultat før skatt 1. kvartal 58,3 mrd. kroner, som er en økning på 1,9 mrd. på 24,4 mill. kroner per 1. kvartal, mot et underskudd på kroner siden årsskiftet. Siste 12 måneder har det vært en 51,8 mill. kroner for samme periode i fjor. forvaltningsvekst på 3,9 mrd. kroner, eller 7,2 %. Selskapets regnskap viser ikke skattekostnaden siden utsatt Ved utgangen av 1. kvartal var kapital- og kjernekapital- skattefordel ikke er innregnet i henhold til regnskaps- dekningen beregnet til 14,5 % og 9,8 %, mot 12,6 % og 9,4 % standarden IAS 12. Selskapets skattekostnad er 75,6 mill. ved årsskiftet. Konsernets soliditet vurderes som god. kroner hittil i år og føres i SpareBank 1 Gruppens konsern- Opptak av et nytt ansvarlig lån i Bank 1 Oslo på 500 mill. regnskap. Skattekostnaden er økt med 68,8 mill. kroner i kroner bedrer kapitaldekningen i konsernet med forhold til en beregning med 28 % skattekostnad. Årsaken 1,4 prosentpoeng. til økningen er beregnet effekt av fritaksmetoden for aksjerelaterte investeringer og skatteregler for investering Kredittvurderingsbyrået Moody's nedgraderte i 1. kvartal i utenlandske aksjefond med hensyn til skattemessig SpareBank 1 Gruppens langsiktige rating til Baa1 fra A3. Den behandling av gevinster og tap. Konsekvens av disse er kortsiktige ratingen ble opprettholdt på P-2. høyere skattekostnad enn normalsatsen på 28 % ved tap i aksjeporteføljen og lavere skattekostnad enn normalsatsen ved gevinster i aksjeporteføljen RESULTATUTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER Resultat datterselskaper før skatt: Netto risikoresultat utgjorde 86,9 (62,8) mill. kroner per 1. kvartal, og administrasjonsresultatet ble -37,3 (-34,0) mill. Per 1. kvartal Året kroner. Netto renteresultat i forhold til kundene (finans- Mill. kroner 2009 2008 2008 inntekter i kundeporteføljene redusert med garantert Resultat datterselskaper før skatt: avkastning) ble -50,8 (-58,6) mill. kroner, mens avkastningen SpareBank 1 Livsforsikring 24,4 -51,8 -990,5 - Bruk av tilleggsavsetninger 42,0 62,6 - på selskapets midler i selskapsporteføljen utgjorde 34,4 SpareBank 1 Skadeforsikring 48,1 54,1 217,7 (-16,2) mill. kroner. Årsakene til den økte avkastningen Bank 1 Oslo konsern 13,1 31,9 3,1 ODIN Forvaltning -7,5 30,3 115,2 på selskapets midler er at selskapet er ute av aksjer i Argo Securities -12,9 0,0 -4,0 selskapsporteføljen samt engangseffekter. Kundene er SpareBank 1 Medlemskort 5,6 4,0 12,1 Øvrige selskaper 5,3 1,7 15,4 foreløpig tildelt 8,9 (5,8) mill. kroner i resultat. Korr. datterselskaper - pro forma IFRS 7,4 -1,8 -5,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 125,4 131,0 -636,6 Av renteunderskuddet kan 42 mill. kroner dekkes av Resultat før skatt fra datterselskapene ble i 1. kvartal 125,4 kundenes tilleggsavsetninger ved årets slutt. Dette er (131,0) mill. kroner, som tilsvarer en reduksjon på 4,3 % fra inntektsført i SpareBank 1 Gruppens konsernregnskap per samme periode året før. Resultatreduksjonen i datter- 31.03.09. selskapene kan forklares med de turbulente markedene og svakere forsikringsresultat i SpareBank 1 Skadeforsikring. Selskapets salgsvolumer i personmarkedet for spare- produkter viste etter 1. kvartal 2009 en nedgang i forhold 1 I Sparebank 1 Gruppens konsernregnskap. 2 Renteresultatet i 2008 er ikke direkte sammenlignbart med renteresultatet i 2007. Med bakgrunn i ny forskrift er tallene for 2008 splittet i renteresultat og avkastning på selskapets midler.
 5. 5. 5 til samme periode i fjor. Det var en nedgang på 52 % innen- Selskapet solgte i løpet av 1. kvartal 2009 aksjene som var for unit-linked spareforsikringer. Børsfallet og den sterke plassert i selskapsporteføljen. Avkastningen i selskaps- uroen i finansmarkedene i 2008 har redusert interessen for porteføljen var 0,7 % ved utgangen av 1. kvartal, mens spareprodukter med tilknytning til aksjemarkedene. avkastningen i kollektivporteføljene var 0,5 % for både Innenfor risikoforsikringer i personmarkedet var det i 1. den ordinære og den gamle bestanden. kvartal 2009 en nedgang på 7 % i premievolumet i forhold til samme periode forrige år. Samlet nysalg i Selskapets forvaltningskapital utgjorde 21,2 mrd. kroner ved tjenestepensjon innen bedriftsmarkedet ble svakere enn utgangen av mars, og var på samme nivå som ved utgangen på samme tidspunkt i fjor. Nedgangen i salget ble 43 %. av 2008. Utvikling i premieinntekter: Aksjeandelen i kollektivporteføljen utgjorde 11,1 % ved utgangen 1. kvartal, mot 12,4 % per 31.12.08. Per 1. kvartal Året Mill. kroner 2009 2008 2008 Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 62,8 50,3 224,7 investeringsvalg utgjorde 3,9 mrd. kroner per 31.03.09, Individuelle kapitalforsikringer 119,2 115,3 462,4 Kollektive pensjonsforsikringer 273,4 377,6 771,8 mot 4,0 mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarte en ned- Ulykkesforsikringer 41,7 40,7 163,0 gang på 2,3 %. Midlene fordelte seg med 53,0% i aksjefond, Gruppelivsforsikringer 212,1 194,6 572,4 Unit Link - Renteforsikringer 11,8 10,0 47,7 24,5 % i obligasjonsfond, 9,5 % i pengemarkedsfond og Unit Link - Kapitalforsikringer 44,6 71,1 225,7 13,1 % i bankinnskudd. Innskuddstjenestepensjon 190,9 159,8 674,6 Sum brutto forfalte premieinntekter 956,5 1 019,4 3 142,3 Overførte premiereserver Selskapet tilbyr ulike investeringsprofiler. Innen bedrifts- fra andre selskaper 65,7 228,5 469,9 Avgitt gjenforsikringspremie -39,7 -26,4 -238,6 markedet hadde fondsporteføljen «100 % aksjer» en Premieinntekter for egen regning 982,4 1 221,5 3 373,6 avkastning ved utgangen av mars på -12,7 %. Dette var 0,6 SpareBank 1 Livsforsikring plasserer forvaltningskapitalen prosentpoeng svakere enn porteføljens referanseindeks. i aksjer, verdipapirfond, rentebærende papirer og eiendommer, og benytter i begrenset grad andre finansielle instrumenter. De samlede forsikringsmessige avsetningene for livs- Selskapets finansielle eiendeler er delt inn i fire porteføljer. forsikringer med kontraktsfastsatte forpliktelser var 14,9 Selskapets kapital forvaltes i en egen selskapsportefølje, mrd. kroner ved utgangen av første kvartal 2009, mot 14,8 mens kundenes midler innenfor forsikringer med kontrakts- mrd. kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på fastsatte forpliktelser forvaltes i to kollektivporteføljer som 0,7 %. Brutto utbetalte erstatninger var 502 mill. kroner ved er felles for kundene. Forvaltningen av kundemidlene utgangen av mars, en nedgang på 321 mill. kroner i forhold knyttet til individuelle spareforsikringer solgt før 01.01.08, til samme tidspunkt i fjor. gjøres i en egen separat portefølje adskilt fra forvaltningen av midlene knyttet til den øvrige bestanden. En betydelig Driftskostnadene eksklusive provisjoner var 139,8 mill. andel av plasseringene er i fast eiendom og obligasjoner som kroner i 1. kvartal, mot 123,7 mill. kroner i samme periode skal holdes til forfall. Den fjerde porteføljen er eiendelene i fjor. Kostnadsøkningen kom hovedsaklig fra økte personal- knyttet til livsforsikring med investeringsvalg. kostnader. Aktivaallokering av finansielle eiendeler per portefølje: Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen Sum: 14,8 mrd. kroner Sum: 1,4 mrd. kroner Obligasjoner 35,2% Obligasjoner 35,4% Sum: 3,9 mrd. kroner Hold til forfall 26,1% Hold til forfall 26,4% Eiendom 23% Eiendom 32% Obligasjoner 34% Annet 4,5% Annet 6% Annet 13,1% Aksjer 11,1% Aksjer 0,2% Aksjer 53%
 6. 6. 6 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Livsforsikring har inngått forlik med regning utgjorde 100,6 % ved utgangen av 1. kvartal, som leverandøren i forbindelse med hevingen av avtalen om er en økning på 6,7 prosentpoeng sammenlignet med utvikling av nytt fagsystem for forsikringsbestanden. samme periode i fjor. Selskapet arbeider med alternative systemløsninger. Regnskapsforskriften for forsikringsselskaper ble endret Selskapets kapitaldekning var 15,1 % (12,5 %) ved utgangen med virkning fra 1. januar 2008. Forskriftsendringene av mars. Av dette utgjorde kjernekapitalen 11,7 (9,7) innebærer blant annet at avsetninger til naturskadefond, prosentpoeng. Kapitaldekningen per 31.12.08 var 14,3 %. garantiordningen og administrasjonsavsetningen føres Estimert solvensmargin ved utgangen av 1. kvartal var direkte mot egenkapitalen. Dette medfører at naturskade- 191 % (238 %). resultatet nå inngår i resultat før skatt, mens det tidligere ble nullstilt gjennom avsetningen til naturskadefondet. Utvikling i bufferkapital, kvartalsvis1: Pliktige resultatdisposisjoner per 1. kvartal utgjorde 10,1 (9,2) mill. kroner. 10 % 9,3 % 8,2 % 5,8 % 8% Premieinntekt for egen regning ble 919 mill. kroner ved 6,3 % 6,0 % 5,8 % 6% utgangen av 1. kvartal, som er en økning på 16,6 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet har 4% Prosent hatt en positiv bestandsutvikling innen både bedrifts- og 2% privatmarkedet hittil i år, med en total bestandsøkning på 0% 68,4 (15,4) mill. kroner. 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2007 2008 2008 2008 2008 2009 -2 % Skadeprosenten for egen regning utgjorde 79,5 % per -4 % 31.03.09, som er 5,3 prosentpoeng høyere enn for tilsvarende periode i fjor. Hovedårsaken til høyere skadeprosent er Samlet utgjorde bufferkapitalen inkludert resultat hittil flere storskader innen bedriftsmarkedet sammenlignet med i år 884 mill. kroner, tilsvarende 6,0 % (6,3 %) av de fjoråret. På bruttobasis ble skadeprosenten 83,4 % (71,3 %) forsikringsmessige avsetningene. per 1. kvartal. Kostnadsandelen for egen regning utgjorde 21,1 % per 1. SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING kvartal, som er 1,4 prosentpoeng høyere enn for tilsvarende Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring: periode i fjor. Høyere kostnadsprosent, sammenlignet med 31.03.08, skyldes i hovedsak økt markedsinnsats som et Per 1. kvartal Året resultat av strategiske satsinger. Mill. kroner 2009 2008 2008 Forfalt brutto premie 1 237,9 1 191,2 4 044,0 Utvikling i combined ratio for egen regning, per kvartal: Opptjente premier f.e.r. 919,2 902,6 3 677,6 Påløpne erstatninger f.e.r. -730,5 -669,7 -2 651,3 120 % Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -194,2 -177,7 -804,2 100,6 % Andre tekniske avsetninger -7,9 -7,0 -13,9 95,9 % 95,1 % 100 % 93,8 % 93,9 % 93,1 % Driftsresultat før finansinntekter -13,3 48,3 208,2 Netto finansinntekter 65,8 8,4 37,1 Andre kostnader -0,3 0,8 0,2 80 % Driftsresultat 52,2 57,5 245,5 Endring av sikkerhetsavsetning -4,1 -3,4 -27,8 Prosent 60 % Resultat før skatt 48,1 54,1 217,7 Skattekostnad -13,5 -15,1 -91,8 Resultat etter skatt 34,6 39,0 125,9 40 % 20 % Resultat før skatt utgjorde 48,1 mill. kroner per 1. kvartal 2009, mot 54,1 mill. kroner til samme tid i fjor. Resultat- 0% 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv nedgangen skyldtes lavere forsikringsteknisk resultat 2007 2008 2008 2008 2008 2009 grunnet en høyere skadeprosent. Combined ratio for egen Skadeprosent Kostnadsprosent 1 For 1., 2. og 3. kvartal er delårsresultatet hittil i år inkludert.
 7. 7. 7 Finansinntektene ble 65,8 (8,4) mill. kroner ved utgangen 10,7 mill. kroner eller 18,9 % sammenlignet med samme av 1. kvartal 2009. Økningen har sammenheng med en periode i fjor. Inntektsøkningen kan i hovedsak henføres til stabil og god avkastning på renteporteføljen, samt bedre økte provisjonsinntekter fra eiendomsmegling. resultat i aksjeporteføljen og hedgefond sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Finansavkastningen utgjorde Utvikling i provisjons-/og andre inntekter: 0,7 % (0,1 %) ved utgangen av 1. kvartal. Mill. kroner 1. kv. 09 1. kv. 08 Endring Betalingsformidling 12,8 13,5 -0,8 Kapitaldekningen eksklusiv resultat per 31.03.09 ble 28,2 %, Provisjon fra forsikring og sparing 20,6 18,4 2,1 mot 29,2 % ved årsskiftet. Dette tilsvarer en overdekning av Eiendomsmegling 28,7 19,9 8,8 Garantiprovisjoner/øvrige 5,3 4,8 0,6 ansvarlig kapital på 826 mill. kroner. Sum provisjons- og andre inntekter 67,4 56,6 10,7 Forvaltningskapitalen har steget fra 9,6 mrd. kroner ved Netto inntekter fra finansielle investeringer var 15,5 (-4,6) utgangen av 2008, til 9,9 mrd. kroner per 31.03.09. mill. kroner i 1. kvartal. Økningen på 20,1 mill. kroner skyldes i hovedsak positiv verdiendring på bankens obligasjonsportefølje med 9,1 mill. kroner, kursgevinster på BANK 1 OSLO (KONSERN) aksjer og grunnfondsbevis på 5,4 mill. kroner, samt positiv Resultat Bank 1: endring i valuta- og derivatinntekter med 5,6 mill. kroner. Banken har i 1. kvartal også mottatt utbytte på aksjer og Per 1. kvartal Året grunnfondsbevis på 3,5 mill. kroner. Mill. kroner 2009 2008 2008 Netto renteinntekter 88,5 96,9 391,7 Driftskostnadene utgjorde 127,4 mill. kroner (120,9 mill. Andre inntekter 86,4 52,1 186,5 Driftskostnader 127,4 120,9 511,9 kroner) i 1. kvartal. Dette tilsvarer en økning fra i fjor på 6,5 Driftsresultat 47,5 28,1 66,2 mill. kroner eller 5,4 %. Økningen skyldes i all hovedsak Tap på utlån 34,9 -3,8 65,1 Andel fra tilknyttet selskap 0,6 - 1,9 økte lønns- og pensjonskostnader, i hovedsak som Resultat før skatt 13,1 31,9 3,1 konsekvens av etablering av et nytt lokalkontor. For øvrig Skattekostnad (28%) 2,2 8,9 15,4 Resultat etter skatt 10,9 23,0 -12,3 er det kun mindre endringer i kostnadene i forhold til I bankens konsernregnskap er EiendomsMegler 1 (konsern) samme periode i fjor. Av kostnadsøkningen på 6,5 mill. konsolidert inn. kroner utgjør økningen i EiendomsMegler 1 1,2 mill. kroner. Bank 1 Oslo hadde i 1. kvartal et resultat før skatt på 13,1 Netto tap på utlån per 1. kvartal: Per 1. kv. mill. kroner, mot 31,9 mill. kroner for tilsvarende periode Per 1. kv. 2009 2008 Mill. kroner BM PM Totalt Totalt i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak høyere taps- nedskrivninger på utlån, samt redusert rentenetto. Endring i individuelle -25,9 -1,1 nedskrivninger -20,2 -5,7 -9,3 5,0 Endring i gruppenedskrivninger -17,2 7,9 Netto renteinntekter ble i 1. kvartal på 88,5 (96,9) mill. Konstaterte tap hvor det -0,1 1,4 tidligere er nedskrevet - -0,1 kroner, en reduksjon på 8,7 % i forhold til samme periode Konstaterte tap hvor det tidligere i fjor. Reduksjonen skyldes i all hovedsak svekket rente- - -2,3 ikke er nedskrevet - - Inngang på tidligere perioders netto, som følge av svekket innskuddsmargin. Målt mot 0,4 0,8 konstaterte tap - 0,4 gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen per -34,9 3,8 Periodens tapskostnader -37,4 2,5 utgangen av mars på 1,41 % (1,86 %). Netto tap på utlån var ved utgangen av 1. kvartal på 34,9 Ved utgangen av kvartalet hadde banken overført 1.247 (-3,8) mill. kroner. Brutto misligholdte og tapsutsatte utlån mill. kroner i boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt AS. var ved utgangen av mars på 459,2 (162,7) mill. kroner. Målt Inntektene av disse lånene er ført som provisjonsinntekter, mot brutto utlån utgjorde dette 2,1 % (0,9 %) ved utgangen og utgjorde i 1. kvartal 2,2 mill. kroner. av 1. kvartal. Individuelle nedskrivninger per 31.03.09 utgjorde 113,0 (42,8) mill. kroner. Dette tilsvarer en økning Netto provisjons- og andre driftsinntekter utgjorde 67,4 på 70,2 mill. kroner siste 12 måneder. (56,6) mill. kroner i 1. kvartal. Dette tilsvarer en økning på
 8. 8. 8 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2009 Av samlet mislighold over 90 dager på 319,3 (109,4) mill. Banken har fra og med 1. halvår 2008 benyttet IRB kroner var det per 31.03.09 tapsavsatt 71,5 (9,2) mill. grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kroner eller 22,4 % mot 8,4 % til samme tid i 2008. Andre kredittrisiko. Som følge av overgangsregler i den nye tapsutsatte engasjementer utgjorde 139,9 (53,3) mill. kroner, forskriften vil IRB-banker ikke få full effekt av redusert hvorav 42,2 (35,2) mill. kroner var tapsavsatt. I prosent regulatorisk kapitalkrav før i 2010. utgjorde dette 30,6 % mot 66,0 % per 31.03.08. I løpet av 1. kvartal tok banken opp et nytt ansvarlig lån på Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 1. kvartal 25,6 500 mill. kroner. Samtidig har banken tilbakebetalt et (20,7) mrd. kroner. Økningen fra samme tidspunkt i fjor var ansvarlig lån på 100 mill. kroner med opprinnelig forfall i 23,7 %. Hittil i år har forvaltningskapitalen økt med 943 2013. mill. kroner eller 3,8 %. Kapital- og kjernekapitaldekningen var henholdsvis 11,7 % De siste 12 måneder økte utlån til kunder med 17,4 %, til og 8,3 % per 31.03.09. Som følge av nytt regelverk er 40 % 400 22.277 mill. kroner. Dette inkluderer boliglån overført til kapitaldekningstall fra tidligere år tom. 1. kvartal 2008 26,0% 240 198 200 SpareBank 1 Boligkreditt på 1.247 mill. kroner. Hittil i år ikke sammenlignbare med tall for 2009. Bankens ansvarlige 20 % 100 100 10,9 % 4,7 % 17 har 0 utlån til kunder økt med 594 mill. kroner, eller 2,7 %. kapital var ved utgangen av mars på 1.485 mill.%kroner. 1,5 0,6 % 0% 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2007 2008 2008 2008 2008 2009 Veksten fordeler seg med 567 mill. kroner, eller 3,7 % i 2007 2008 2008 2008 2008 2009 -200 -20 % personmarkedet og 27 mill. kroner, eller 0,4 % i bedrifts- Morbankens resultat før tap var ved utgangen av mars på Mill. kroner -400 markedet. 49,2 mill. kroner, mot 34,0 mill. kroner på samme tidspunkt -40 % -600 i fjor. Det er totalt i løpet av året bokført tap på netto 34,9 -60 % Fordelingen mellom person- og bedriftsmarked var ved mill. kroner, slik at resultat etter tap var 14,2 (37,8) mill. -800 utgangen av mars 71/29 % (69/31 %). Kredittrisikoprofilen kroner. Beregnet skatt utgjorde 2,5 mill. kroner, og resultat -80 % -1000 -83,2 % i den totale utlånsporteføljen er ikke vesentlig endret siden etter skatt var dermed 11,8 (27,2) mill. kroner. -1046 -100 % -1200 årsskiftet. EiendomsMegler 1 konsern hadde per 31.03.09 et over- Utvikling i utlån1: skudd på 0,1 mill. kroner etter skatt. Resultatet i fjor på 120 % samme tid var et underskudd på 5,9 mill. kroner. 25 100,6 % 95,9 % 95,1 % 23 100 % 93,8 % Resultatforbedringen skyldes 93,9 % i hovedsak en omfattende93,1 % 21,0 20,7 21 restrukturering i 2008, samt et bedre marked enn forventet. 18,1 19 80 % 17 15,3 15 Prosent 60 % Mrd. kroner 13 ODIN FORVALTNING 11 9 40 % Resultat ODIN Forvaltning: 7 5 20 % Per 1. kvartal Året 3 Mill. kroner 2009 2008 2008 1 0% -1 2006 2007 2007 1. kv 4. kv 1. kv 46,3 kv 2. 3. kv 4. kv 1. kv Forvaltningshonorar 82,5 2008 293,6 2009 2007 2008 2008 2008 2009 Tegnings- og innløsningshonorar 6,2 14,7 42,3 Skadeprosent Kostnadsprosent Utlån PM Utlån BM Sum driftsinntekter 52,5 97,2 336,0 Lønnskostnad 19,2 27,0 101,6 Innskudd fra kunder var ved utgangen av mars på 15.914 Avskrivninger 4,1 3,4 14,5 Andre driftskostnader 31,7 41,0 134,8 mill. kroner (13.570). Økningen fra samme tidspunkt i fjor Sum driftskostnader 55,0 % 71,4 21,0 % 250,9 20,6 var % 10 16,1 %. %Hittil i år har innskudd fra kunder hatt en Driftsresultat % -2,5 25,8 85,1 20 9,3 18,8 % Netto finans -5,0 4,5 27,8 nedgang på 11 mill. kroner eller 0,1 %. Dette fordeler seg 8,2 % Resultat før skatt -7,5 30,3 112,9 5,8 % 8% med en økning på 29 mill. kroner, eller 0,7 % i person- Skattekostnad -1,9 8,5 31,6 6,3 % 15,6 % 15,0 % 6,0 % Resultat etter skatt -5,6 21,8 81,3 5,8 % 15 % 6% markedet, og er en nedgang på 40 mill. kroner, eller 0,4 % 13,1 % i bedriftsmarkedet (inklusiv organisasjonsmarked). 4% Prosent 10 % 2% Innskuddsdekningen (innskudd/utlån) var ved utgangen av 0% mars på 75,7 % (72,7 %). 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2007 2008 2008 2008 2008 2009 5% -2 % 1 Vekst i utlån er vist eksklusive boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS -4 % 0% 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2007 2008 2008 2008 2008 2009
 9. 9. 9 ODIN Forvaltning oppnådde i 1. kvartal et resultat før Det volatile markedet hittil i år har ført til at færre kunder skatt på -7,5 mill. kroner, mot 30,3 mill. kroner for samme har vært villige til å gå inn i aksjemarkedet, noe som er periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak fall i reflektert i kurtasjeinntektene. Det tar lenger tid enn planlagt forvaltningskapital i egenforvaltede aksjefond som følge av å etablere en tilfredsstillende kundebase. svake aksjemarkeder. Man har etablert en lav fast kostnadsbase og kostnadene Flere av de egenforvaltede aksjefondene gjorde det bedre ligger på forventet nivå. enn sine referanseindekser per 1. kvartal. De svake aksje- markedene medførte likevel at alle egenforvaltede aksjefond FIRST SECURITIES hadde negativ avkastning i hittil i år. Forvaltningen av rentefondene er utkontraktert til ABN AMRO. Avkastningen SpareBank 1 Gruppen eier 24,5 % av FIRST Securities og i de fleste rentefondene var på nivå med referanseindeksene. resultatandelen var i 1. kvartal 5,1 (4,2) mill. kroner. Det var god netto nytegning i aksjefond i 1. kvartal. Brutto ACTOR FORDRINGSFORVALTNING nytegningen i ODINs aksjefond var i 1. kvartal lav, som følge av de svake aksjemarkedene, men svært lav innløsning SpareBank 1 Gruppen eier 90 % av Actor Fordrings- gav netto nytegning på 0,5 mrd. kroner. forvaltning. Konsernets andel av resultat før skatt i selskapet per 3. kvartal ble 9,6 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner for Selv om den relative utviklingen i flere av de egenforvaltede samme periode i fjor. Det arbeides for tiden med overføring aksjefondene var god i 1. kvartal, medførte svak utvikling av alliansebankenes inkassoporteføljer til Actor. Oppdrags- i de aksjemarkeder der ODIN har mesteparten av sin mengden per september var doblet sammenlignet med forvaltningskapital et fall i markedsandel for aksjefond fra samme periode i 2007. Økningen skyldes i hovedsak 13,8 % ved årsskiftet til 13,1 % ved utgangen av 1. kvartal. nye/konverterte saker fra SpareBank 1 banker. Forvaltningskapitalen har siden årsskiftet falt med 1,7 mrd. kroner til 17,5 mrd. kroner. SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS HOLDING AS (MORSELSKAP) ARGO SECURITIES SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS er det nye Resultat Argo Securities: underkonsernet av SpareBank 1 Gruppen AS og vil utgjøre 1 kv. en verdikjede innen fordringsforvaltning. Det ble gitt Mill. kroner 2009 konsesjon 20.03.09 for å opprette delkonsernet med erverv Kurtasje aksjer og derivater 4,5 av de underliggende selskaper. Fremmedkapitalinntekter 0,6 Netto trading resultat 0,3 Honorar corporate finance 0,2 Hittil i år er resultat før skatt i morselskapet 0,2 mill. kroner Sum driftsinntekter 5,7 Lønn, bonus og andre personalkostnader -14,0 og skyldes påløpte renteinntekter. Avskrivninger -1,1 Andre driftskostnader -4,8 Driftsresultat -14,2 Selskapene som inngår i SpareBank 1 Gruppen Finans Netto finansinntekter 1,3 Holding AS er vist i organisasjonskartet under: Resultat før skatt -12,9 Skattekostnad 3,6 Resultat -9,3 SpareBank 1 Gruppen eier 75 % av Argo Securities og gruppens resultatandel etter skatt er et underskudd på 7,0 mill. kroner. Selskapet ble etablert i oktober 2008. Flere forretningsområder er nå etablert og inntektene er stigende. Fremmedkapital har fått sine første inntekter, det arbeides med lansering av selskapets første fond og man har inngått market making avtaler.
 10. 10. 10 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2009 – Actor Fordringsforvaltning 106 mill. kroner og utgjorde 1.046 mill. kroner per 31.03.09. Resultat før skatt hittil i år er 6,6 (1,7) mill. kroner. Drifts- Av dette utgjorde kontantbeholdningen 446 mill. kroner og inntektene i selskapet har økt med 67,9 % de siste 12 ubenyttede trekkrettigheter 600 mill. kroner. månedene og utgjorde 18,5 mill. kroner i 1. kvartal. Antall nye oppdrag var ved utgangen av mars 5.551 saker, mens UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET tilsvarende tall var 20.142 saker de siste 12 månedene. Veksten er knyttet til overførte saker fra alliansebankene og SpareBank 1 Gruppens resultat i 1. kvartal viser at Terra-gruppen. konsernet har en betydelig følsomhet i forhold til turbulens i aksjemarkedene. De deler av virksomheten hvor – SpareBank 1 LTO utviklingen i verdipapirmarkedene har stor betydning for SpareBank 1 LTO skal bedrive erverv og inndrivelse av resultatet, er derfor preget av dette. misligholdsporteføljer. Selskapet mottok betinget konsesjon fra Kredittilsynet 20.03.09 og har i løpet av 1. kvartal i all Tilbakegang i økonomien medfører svak etterspørsel etter hovedsak gjennomført forberedende aktiviteter mot full varer og tjenester som igjen fører til økt arbeidsledighet. De drift. Resultat før skatt hittil i år er et underskudd på 0,4 svake internasjonale konjunkturene gjør seg også gjeldende mill. kroner. i Norge, og utsiktene for 2009 er meget usikre. Det forventes økt arbeidsledighet og nedgang i etterspørsel. – Verdigjenvinning Samtidig har Norges Bank senket styringsrenten for å Verdigjenvinning AS er et inkassoselskap som vil bli stimulere etterspørselen og lette bedriftenes og hus- overført som et datterselskap av SpareBank 1 LTO AS. holdingenes gjeldsbetjeningsevne. Selskapet er per dags dato et datterselskap av Actor Fordringsforvaltning AS. Verdigjenvinning er spesialisert Utviklingen i mislighold og økt arbeidsløshet vil kunne på innfordring av tapsførte og oppgitte krav, i all hovedsak medføre økte tap i Bank 1 Oslo. Et lavere rentenivå og en innen bank og finansområdet. Selskapet tar over der andre utflating i boligprisene vil virke i motsatt retning. Til tross tradisjonelle inkassoselskaper gir opp videre inkassopågang. for mange usikkerhetsfaktorer for bankene i 2009 er Bank1 Resultat før skatt hittil i år var 0,2 mill. kroner Oslo AS gjennom høy innskuddsdekning, god likviditet og soliditet godt rustet til å møte utfordringene. – SpareBank 1 Factoring SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS ervervet den Finansmarkedene har så langt i 2009 fortsatt vært preget av 31.03.09 både SpareBank 1 Factoring AS (tidligere eid av børsfall og sterk uro. SpareBank 1 Livsforsikring har BNbank ASA) og Sparebanken Factoring AS (tidligere eid gjennom sammensetningen av sine finansielle eiendeler, av SpareBank 1 Nord Norge Finans AS) for henholdsvis 45,0 med en høy aksjeandel i kollektivporteføljen, posisjonert seg mill. kroner og 45,2 mill. kroner. Selskapene vil fusjoneres i for å gi sine kunder og eiere god avkastning ved en oppgang løpet av 2. kvartal 2009. Resultat for factoringselskapene vil i finansmarkedene. Økt fokus på pensjon tilsier langsiktig bli regnskapsført fra og med april 2009. vekst i markedet for sparing. Livselskapets produktbredde kombinert med bankenes distribusjonsnett og markeds- posisjon, gir et godt utgangspunkt for økt salg. SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP) Driftskostnadene i morselskapet ble i 1. kvartal 13,2 mill. Resultatet til SpareBank 1 Skadeforsikring ved utgangen av kroner, mot 10,8 mill. kroner i samme periode i fjor. 1. kvartal gir forventninger om et godt resultat i 2009. Økningen skyldes hovedsakelig høyere lønns- og Selskapets hovedfokus vil også fremover være lønnsom pensjonskostnader. vekst i forsikringsbestanden, både gjennom distribusjons- nettet og satsingen på direkte distribusjon. Netto finanskostnader utgjorde 17,4 mill. kroner i 1. kvartal, mot 23,6 mill. kroner i samme periode i 2008. Et lavere ODIN Forvaltnings utvikling fremover avhenger av rentenivå forklarer i hovedsak endringen fra fjoråret. aksjemarkedenes utvikling, fondenes prestasjoner, samt av brutto og netto nytegning i aksjefond. Likviditetsreserven i morselskapet er hittil i år redusert med
 11. 11. 11 Styret mener at utviklingen hittil i år gir grunnlag for et tilfredsstillende resultat i SpareBank 1 Gruppen i 2009, markedets utvikling tatt i betraktning. Kapitalsituasjonen vurderes som tilfredsstillende. REVISJON Regnskapet per 1. kvartal er ikke revidert. Oslo, 27. april 2009 Styret i SpareBank 1 Gruppen AS
 12. 12. 12 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet 31.12.08 31.03.08 31.03.09 Mill. kroner 31.03.09 31.03.08 31.12.08 - - - Brutto premieinntekter forsikring 2 021 2 222 7 527 - - - - avgitt reassuranse -120 -98 -547 - - - Netto premieinntekter forsikring 1 902 2 124 6 980 39 6 13 Renteinntekter 312 361 1 480 -106 -29 -28 Rentekostnader -275 -274 -1 254 -68 -24 -15 Netto renteinntekter 36 87 226 - - - Provisjonsinntekter 186 218 903 - - - Provisjonskostnader -169 -197 -858 - - - Netto provisjonsinntekter 17 21 44 Netto inntekter fra finansielle - - - eiendeler til virkelig verdi -180 -800 -2 476 Netto inntekter fra verdipapirer 21 - - tilgjengelig for salg 5 - 51 Netto inntekter fra obligasjoner - - - til amortisert kost - - -143 - - - Netto inntekter fra obligasjoner holdt til forfall 48 60 296 - - - Netto inntekter investeringseiendommer 79 76 301 1 099 55 - Utbytte og konsernbidrag fra datterselskap - - - - - - Andre inntekter 81 16 149 1 053 31 -15 Sum inntekter 1 988 1 584 5 429 - - - Forsikringsytelser og erstatninger -1 408 -1 494 -4 564 - - - Reassurandørens andel av erstatninger 74 105 456 - - - Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring 0 336 336 - - - Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring -9 -6 - - - - Tap på utlån, garantier mv -35 4 -65 -18 -4 -6 Driftskostnader -489 -407 -1 766 -29 -7 -7 Avskrivninger og nedskrivninger -20 -17 -545 -1 0 -3 Andre kostnader -7 -9 -31 -48 -11 -16 Sum kostnader -1 894 -1 488 -6 180 1 005 21 -31 Driftsresultat 94 95 -751 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført 55 - - etter egenkapitalmetoden 6 4 20 1 060 21 -31 Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 100 100 -732 -162 10 -8 Skattekostnad -95 -36 -126 897 30 -22 Årsresultat etter skatt 5 64 -858 Majoritetens andel av resultatet 7 64 -858 Minoritetens andel av resultatet -2 - - Resultat per aksje i hele kroner 3 41 -549 Utvannet resultat per aksje i hele kroner 3 41 -549
 13. 13. 13 BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet 31.12.08 31.03.08 31.03.09 Mill. kroner 31.03.09 31.03.08 31.12.08 EIENDELER 98 199 107 Eiendel ved utsatt skatt 121 141 83 - - - Goodwill 719 621 704 - - - Andre immaterielle eiendeler 111 394 114 4 744 3 855 4 810 Investering i datterselskaper Investering i tilknyttet selskap og 120 120 120 felleskontrollert virksomhet 158 144 193 78 72 81 Eiendom, anlegg og utstyr 524 503 521 - - - Fordring på reassurandør 1 179 951 1 100 - - - Fordring på forsikringstaker 1 285 1 302 1 087 145 96 102 Andre eiendeler 404 967 285 Investeringseiendommer 4 714 4 517 4 661 Obligasjoner – holdt til forfall 4 999 4 389 5 140 Obligasjoner til amortisert kost 769 792 - 36 - Verdipapirer – tilgjengelig for salg 29 119 30 300 200 300 Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner 20 931 18 555 20 251 - - - Verdipapirer – holdt for handelsformål 19 962 20 601 18 962 - - - Verdipapirer - utpekt til virkelig verdi over resultat 141 82 134 - - - Finansielle derivater 219 48 191 752 56 446 Bankinnskudd og kontanter 1 985 1 013 2 152 6 239 4 634 5 966 SUM EIENDELER 58 251 54 346 56 401 EGENKAPITAL OG GJELD 2 733 1 809 2 733 Innskutt egenkapital 2 733 1 809 2 733 1 376 986 1 354 Opptjent egenkapital 2 215 3 692 2 212 - - - Verdireguleringsfond 66 68 66 - - - Minoritetsinteresser 39 2 43 4 109 2 795 4 087 Sum egenkapital 5 054 5 572 5 054 683 683 683 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner 1 733 1 333 1 333 - - - Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring 18 871 20 080 18 892 Premie og erstatningsavsetninger - - - i skadeforsikring 6 839 6 547 6 539 90 45 80 Netto pensjonsforpliktelser 440 269 478 - - - Betalbar skatt 13 45 33 500 500 500 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 5 987 4 293 5 961 - - - Gjeld vedrørende gjenforsikring 110 97 84 - - - Finansielle derivater 206 44 237 356 81 316 Andre forpliktelser 729 926 797 Innskudd fra og gjeld til kunder 500 530 300 og kredittinstitusjoner 18 268 15 138 16 993 6 239 4 634 5 966 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 58 251 54 346 56 401
 14. 14. 14 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2009 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Konsernet Mill. kroner 31.03.09 31.03.08 31.12.08 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad 100 100 -732 Periodens skatt -95 -36 -126 Renteinntekter 312 361 1480 Rentekostnader -275 -274 -1254 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktivitet 279 -547 -1459 Endring i andre tidsavgrensningsposter -505 -278 576 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -184 -675 -1516 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto økning fordring på reassurandør -79 - -132 Netto reduksjon av fordring på reassurandør - 13 - Netto økning av lån til kunder -680 -750 -2445 Netto reduksjon av utlån til kunder - - - Netto økning av verdipapirer til virkelig verdi -1034 - - Netto reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi - 725 2167 Netto økning av verdipapirer som holdes til forfall - - -1510 Netto reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall 165 34 - Netto økning av verdipapirer tilgjengelig for salg - - - Netto reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg 1 2 91 Netto økning av investereringseiendommer -53 - -144 Netto reduksjon av investeringseiendommer - - - Netto økning av egne eiendommer, anlegg og utstyr -3 -4 -21 Netto reduksjon av egne eiendommer, anlegg og utstyr - - - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1684 22 -1994 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av ansvarlig lånekapital 500 - - Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital -100 - - Innbetalinger av ny egenkapital - - 924 Utbetaling av eksternt utbytte - - -450 Netto økning av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 26 224 1892 Netto reduksjon av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Netto økning fra innskudd og gjeld til kunder og kredittsinstitusjoner 1275 77 1931 Netto reduksjon fra innskudd og gjeld til kunder og kredittsinstitusjoner Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1701 301 4297 Netto kontantstrøm for perioden -167 -352 787 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01 2152 1365 1365 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.03 1985 1013 2152
 15. 15. 15 EK avstemming SpareBank 1 Gruppen Konsern Aksje- Overkurs- Opptjent Verdireg. Minioritets- Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital fond interesse egenkapital Egenkapital 01.01.08 1 562 247 3 661 68 2 5 541 Årsresultat - - -858 - - -858 Utbetalt utbytte - - -450 - - -450 Estimatavvik pensjon - - -170 - - -170 Reevaluering eiendom etter IAS 16 - - - -2 - -2 Innbetalt aksjekapital 185 739 - - - 924 Tilgang minoritetsaksjonær - - - - 41 41 Andre føringer direkte mot EK - - 29 - - 29 Egenkapital 31.12.08 1 747 986 2 211 66 43 5 054 Delårsresultat - - 7 - -2 5 Avgang minoritetsaksjonær - - 2 - -2 - Andre føringer direkte mot EK - - -5 - - -5 Egenkapital 31.03.09 1 747 986 2 215 66 39 5 054 årlig. Tidligere anvendte prinsipper knyttet til forsikringsmessige NOTER avsetninger for livsforsikring kan anvendes. REGNSKAPSPRINSIPPER De forsikringsmessige avsetningene innenfor livsforsikring tilsvarer Regnskapet per 1. kvartal 2009 er utarbeidet i henhold til IAS 34 forsikringsfondet. Forsikringsfondet omfatter premiereserve, tilleggs- Interim Financial Statements. avsetninger, premie- og pensjonsreguleringsfondet, erstatnings- avsetninger og andre tekniske avsetninger. Pensjoner I konsernet benyttes IAS 19 for føring av pensjon, og estimatavviket Kredittilsynet har tilpasset årsregnskapsforskriften til IFRS. Dette har føres løpende direkte mot egenkapitalen. Pensjonsforpliktelsene i medført at fra og med 1. januar 2008 er risikoutjevningsfondet og hvert datterselskap er således til enhver tid oppdatert da estimatavviket reassuranseavsetningen klassifisert som egenkapital. Sammen- tas løpende. ligningstallene er omarbeidet for å reflektere prinsippendringene. Goodwill og Immaterielle eiendeler Forsikringsmessige avsetninger skadeforsikring Goodwill er i henhold til IFRS ikke gjenstand for periodevise Forsikringskontrakter skal vurderes etter IFRS 4. Standarden inneholder avskrivninger, men skal verdivurderes minst en gang hvert år. ikke spesifikke vurderingsregler utover for enkelte mindre forhold. Det tillates anvendelse av regnskapsprinsipper som den enkelte Ved oppkjøp av selskaper blir virkelig verdi identifisert og eventuelle regnskapspliktige har anvendt i tidligere årsregnskap under immaterielle eiendeler identifisert. Immaterielle eiendeler hvor det forutsetning av at forsikringsmessige avsetningene vurdert etter identifiseres en avgrenset økonomisk levetid, avskrives over denne. norske regler, er tilstrekkelige og ikke er ment å dekke framtidige skadeutbetalinger under framtidige kontrakter. Dette tilsier at tidligere Egenutvikling av software som er ment å vare mer enn tre år, balanse- anvendte prinsipper knyttet til forsikringstekniske avsetninger for føres som immateriell eiendel og avskrives over forventet økonomisk skadeforsikring kan anvendes. levetid fra det tidspunktet programvaren tas i bruk. Kredittilsynet har tilpasset årsregnskapsforskriften til IFRS. Dette har Forsikringsmessige avsetninger livsforsikring medført at fra og med 1. januar 2008 er administrasjonsavsetningen ikke I SpareBank 1 Livsforsikring AS er alle produktene klassifisert som lengr definert som gjeld, men klassifiseres som egenkapital. Konsernet forsikringskontrakter. har tidligere tilpasset naturskadeavsetningen, reassuranseavsetningen og garantiavsetningen til IFRS, og disse var klassifisert som egenkapital Forsikringskontrakter skal vurderes etter IFRS 4. Standarden inneholder per 31.12.07. Begrunnelsen er at nevnte avsetninger ikke tilfredsstiller ikke spesifikke vurderingsregler utover for enkelte mindre forhold. gjeldsdefinisjonen etter IFRS. Sammenligningstallene er omarbeidet for Det tillates anvendelse av regnskapsprinsipper som den enkelte regn- å reflektere prinsippendringene. skapspliktige har anvendt i tidligere årsregnskap under forutsetning av at forsikringsmessige avsetningene vurdert etter norske regler, er Øvrige avsetninger er gjort med bakgrunn i minstekravene utformet av tilstrekkelige. For å dokumentere dette må selskapet gjennomføre en Kredittilsynet, dette gjelder avsetning til ikke-opptjent premie, tilstrekkelighetstest, som SpareBank 1 Livsforsikring gjennomfører erstatningsavsetning og sikkerhetsavsetning. Minstekravene innenfor
 16. 16. 16 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2009 premie- og erstatningsavsetningen, er også oppfylt per bransje, og for at det bare er verdiendringer i den kollektive investeringsporteføljen sikkerhetsavsetningen per bransjegruppe. som skal føres over kursreguleringsfondet. For verdiendringer i SpareBank 1 Livsforsikring AS egne investeringer, føres verdi- Finansielle instrumenter endringer over resultatregnskapet. For de øvrige konsernselskapene Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi per 01.01.05. føres verdiendringer, på verdipapirer vurdert til markedsverdi, over Senere endringer i virkelig verdi på finansielle instrumenter føres resultatregnskapet. Aksjer klassifisert som verdipapirer tilgjengelig over resultatregnskapet. for salg og som ikke er vurdert som tilknyttede selskaper er strategiske investeringer hvor konsernet ikke kan sies å ha betydelig innflytelse. Aksjer, obligasjoner, sertifikater og lignende Disse aksjene er vurdert til kostpris. Balanseført verdi blir vurdert i Aksjer, obligasjoner og sertifikater klassifisert som verdipapirer til forhold til eventuelle nedskrivningsbehov. virkelig verdi er vurdert til markedsverdi. I SpareBank1 Livsforsikring Investeringseiendommer og egne eiendommer AS er slike verdipapirer vurdert til markedsverdi på aktivasiden, men resultatet reguleres med endringer i kursreguleringsfondet. Ny Investeringseiendommer vurderes til markedsverdi etter IAS 40. Egne virksomhetslov for livsforsikring som trådte i kraft 1. januar 2008, angir eiendommer vurderes etter verdireguleringsmodellen i tråd med IAS 16. SEGMENTINFORMASJON Resultat 31.03.09 på de ulike primærsegmenter Livs- Skade- Bank- forsikrings- forsikrings- Fonds- Øvrige virksomhet 1) virksomhet virksomhet forvaltning segmenter Elimineringer Sum Mill. kroner 1. kv 2009 1. kv 2008 1. kv 2009 1. kv 2008 1. kv 2009 1. kv 2008 1. kv 2009 1. kv 2008 1. kv 2009 1. kv 2008 1. kv 2009 1. kv 2008 1. kv 2009 1. kv 2008 Sum inntekter 2) 174,4 129,4 822,1 519,7 915,7 836,4 44,7 102,7 26,8 53,9 4,5 -3,4 1 988,2 1 638,7 Andel av resultat fra TS 0,6 - - - - - - - - - 5,1 - 5,7 - Segmentresultat 12,9 31,9 24,4 10,0 48,1 54,1 -7,5 30,3 -31,5 26,4 48,1 -2,3 94,4 150,4 Resultat etter skatt 10,9 23,0 24,4 -1,6 34,6 39,0 -5,6 21,8 -23,0 34,4 -36,3 -52,9 4,9 63,7 Minoritetens andel av resultat - - - - - - - - -0,2 0,1 - - -0,2 0,1 Eiendeler pr. segment 25 640,7 20 690,1 21 235,6 23 314,2 9 851,2 9 874,0 354,9 520,7 6 455,3 4 715,6 -5 286,5 -4 769,0 58 251,2 54 345,6 Sum forpliktelser 24 655,2 19 543,1 20 076,4 21 179,3 7 738,2 7 601,0 168,3 221,8 1 944,4 1 901,5 -1 385,1 -1 672,6 53 197,4 48 774,1 Inkluderer EiendomsMegler 1. 1) 2) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert. SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering. PENSJONSFORUTSETNINGER SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen: 31.03.09 31.03.08 31.12.08 Diskonteringsrente 3,80 % 4,80 % 3,80 % G-regulering 3,75 % 4,25 % 3,75 % Lønnsregulering 4,00 % 4,25 % 4,00 % Avkastning 5,80 % 5,80 % 5,80 % AFP uttak 40 % 40 % 40 % Pensjonsregulering 1,50 % 2,30 % 1,50 % Dødelighet K2005 K2005 K2005 Uførhet IR2003 IR2003 IR2003 Avgang 4% under 50 år og 4% under 50 år og 4% under 50 år og 2% over 50 år 2 % over 50 år 2 % over 50 år SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdi på pensjonsforpliktelsen. Estimatavvik føres direkte mot egenkapitalen. SpareBank 1 Gruppen benytter fra og med 4. kvartal 2007 ny tariff K2005.

×