Publicidad
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Publicidad
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Próximo SlideShare
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 TelemarkHalvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Cargando en ... 3
1 de 8
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(19)

Similar a Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark(18)

Publicidad

Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark

  1. Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010
  2. Hovedtrekkene pr 1. kvartal h Driftsresultat før tap og skatt på 43,8 mkr (29,6 mkr) Pr. 31.03 hadde banken et innskuddsvolum på 7.517 mkr. som tilsvarer h Positiv verdiendring på finansielle eiendeler på 0,8 mkr (-3,0 mkr) en årsvekst på 60 mkr, eller 0,8 %. Banken hadde en innskuddsdekning h Utlånsvekst inkludert overført portefølje til SpareBank 1 Boligkre- pr. 31.03 i år på 66,8 %, mot 68,7 % på samme tidspunkt i fjor. ditt AS utgjorde 8,7 % siste 12 mnd h Innskuddsdekning pr. 31.03.10 var 66,8 % eksklusive portefølje i Likviditet - Funding SpareBank 1 Boligkreditt AS, en reduksjon på 1,9 % - poeng fra Det norske finansmarkedet har i første kvartal normalisert seg på et 31.03.09 høyere nivå sammenlignet med hva det var før finanskrisen. Markedet synes å være noe avventende i forhold til de nye foreslåtte myndighets- Tallene i parentes gjelder samme periode i fjor. reglene knyttet til likvitet og kapital. Dette påvirker prisingen på eks- tern funding. Resultatutvikling, inntekter og kostnader Sparebanken Telemark hadde pr. 1. kvartal 2010 et resultat før tap og Bankens plasseringer i verdipapirer var 1.146 mkr, mot 1.113 mkr pr skatt på 43,8 mkr ( 29,6 mkr). Dette tilsvarer 1,35 % (0,97 %) av gjen- 31.12.09. Gjennomsnittlig løpetid på bankens obligasjonsporteføljen nomsnittlig forvaltningskapital. Resultatet påvirkes blant annet av inkl sertifikater var pr. 31.03.2010 på 2,5 år. inntektsføring av pensjonsforpliktelsene knyttet til ”gammel” AFP ordning. Banken har i februar 2010 lagt ut to nye obligasjonslån. Ekstern fun- ding pr. 31.03.2010 var på 3.847 mkr herav, obligasjonslån 2.772 mkr, Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter sertifikater 100 mkr, F-lån på 600 mkr andre bilaterale lån 375 mkr. I Netto renteinntekter utgjorde 1. kvartal 53,7 mkr (57,7 mkr). Netto tillegg har banken en fondsobligasjon på 75 mkr og kommiterte trekk- renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (rente- fasiliteter på til sammen 500 mkr. netto) var på 1,66 % pr 1. kvartal mot 1,90 % i fjor. Reduksjonen kommer som følge av økte fundingkostnader i perioden, lavere avkast- Banken hadde ved utgangen av 1. kvartal overført utlån til SpareBank 1 ning på egenkapitalen grunnet lavere markedsrente, samt økt sikrings- Boligkreditt AS på 1.577 mkr som er en økning på 626 mkr fra fondsavgift. Ved utgangen av 1. kvartal har banken overført boliglån 31.12.2009. for 1.577 mkr (951 mkr) til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Inntjeningen fra denne låneporteføljen fremkommer under netto provisjonsinntekter Egenkapital og utgjorde for 1. kvartal 1,9 mkr (1,0 mkr). Bankens egenkapital utgjør pr. 1. kvartal 1.231 mkr. Bankens konsoli- derte kjernekapital utgjør 1.184 mkr. Fondsobligasjoner på til sammen Netto provisjonsinntekter og andre inntekter 75 mkr inngår i sin helhet i bankens kjernekapital. Dette gir en konsoli- Netto provisjonsinntekter og andre inntekter utgjorde 17,5 mkr (15,9 dert kapitaldekning på 15,9 % (14,6 %). Dette tilsvarer kapitaldekning- mkr). Hovedårsaken til økningen skyldes økte inntekter fra SpareBank en pr 31.12.2009. Ukonsolidert kapitaldekning er beregnet til 16,5% 1 Boligkreditt AS. Øvrige bidragsytere er inntekter fra betalings- (15,4%) formidling, spare-/plasseringsområdet og forsikring. Avkastningen på egenkapitalen etter skattekostnad er 8,5 % mot 6,1 % i Netto avkastning på finansielle investeringer fjor. Netto avkastning på finansielle investeringer utgjorde 13,0 mkr (3,6 mkr). Årsaken til positivt avvik mot fjoråret skyldes dels utbytte fra Datterselskap/Konsern tilknyttede selskapet, samt positiv verdiutvikling på verdipapirer sam- Sparebanken Telemark har 2 datterselskaper; Tufte Eiendom AS og menlignet med 1. kvartal i 2009. Trygg Eiendomsmegling Grenland AS. Det er ikke utarbeidet konsern- regnskap fordi datterselskapene ikke anses for å ha betydning for å Sum inntekter utgjør 84,2 mkr (77,3 mkr) . bedømme bankens stilling og resultat ref RL § 3-8 (2). Driftskostnader Organisatoriske forhold Totale driftskostnader pr 1. kvartal utgjorde 40,4 mkr (47,6 mkr), en Banken hadde ved utgangen av 1. kvartal 2010 153 ansatte, disse utgjør reduksjon på 7,2 mkr (15,2 %). Hovedårsaken til nedgangen er inn- 152,9 årsverk. Ved utgangen av 1. kvartal 2009 hadde banken 162 tektsføring av pensjonsforpliktelsene knyttet til ”gammel” AFP ord- ansatte, disse utgjorde 154,5 årsverk. ning. Driftskostnader i prosent av totale driftsinntekter eksl verdiend- ring på verdipapirer utgjorde pr 1. kvartal 48,0 % (59,1 %). Utsiktene fremover Bankens resultat for 1. kvartal er bedret sammenlignet med tilsvarende Tap og mislighold periode i 2009. Årsaken er inntektsføring av utbytte og pensjonsforplik- Tap på utlån viser en kostnad på 7,5 mkr pr. 1. kvartal mot 6,3 mkr i telse ”gammel” AFP ordning. 1. kvartal viser imidlertid en lavere ren- fjor. Styret har lagt vekt på at banken skal ha en moderat risikoprofil tenetto sammenlignet med 2009. samtidig som det skal avsettes tilstrekkelig til eventuelle og potensielle tap. Historisk har banken hatt svært lave tap på utlån og garantier, og Det er fortsatt knyttet usikkerheten til den økonomiske utviklingen og det arbeides systematisk med å finne gode løsninger slik at avsetninge- konsekvensene av for bankene av de foreslåtte myndighetsreglene ne ikke skal bli reelle tap. Bankens samlede avsetninger for tap på utlån knyttet til likvitet og kapital. er på 126,7 mkr (99,1 mkr). Dette utgjør 1,13 % (0,91 %) av brutto utlån. Gruppenedskrivninger utgjør 29,2 mkr (35,8 mkr), mens indivi- Det forventes at refinansiering av ekstern lån fortsatt vil påføre banken duelle nedskrivninger er på 97,5 mkr (63,3 mkr). høyere fundingkostnader fremover da det ser ut som om det norske finansmarkedet har normalisert seg på et høyere nivå sammenlignet Balanseutvikling med hva det var ført finanskrisen. Samlet pr. 31.03 utgjorde forvaltningskapitalen 12.861 mkr som tilsva- rer en 12 måneders vekst på 227 mkr, eller 1,8 %. Veksten skyldes Det forventes at finansuroen fortsatt vil påvirke norsk økonomi. Dette styrking av bankens likviditet gjennom vekst i bankens verdipapirbe- vil få både direkte og indirekte virkninger på banknæringen og Spare- holdning og innskudd i andre kredittinstitusjoner samt vekst på utlån. banken Telemark. Styret mener likevel at bankens finansielle stilling og gode markedsposisjon gjør at resultatene fremover forventes å være Utlån- og innskuddsutvikling tilfredsstillende. Brutto utlån (inklusive overført til Boligkreditt) utgjør 12.827 mkr pr 31.03. De siste 12 måneder har det vært en økning på 1.023 mkr, tilsva- Bankens risikoprofil vurderes som moderat. rende 8,7 %. Brutto utlån etter overføring til boligkreditt er på 11.250 mkr en økning på 3,7 % siste 12 måneder. Perioderegnskapet er ikke revidert. 1
  3. Nøkkeltall Hittil i år pr 31.03.2010 R 2010 R 2009 31.12.09 RESULTATREGNSKAP NOK 1000 i % av GFK NOK 1000 i % av GFK NOK 1000 i % av GFK Netto renteinntekter 53.687 1,66 57.749 1,90 233.254 1,83 Andre inntekter 30.546 0,94 19.512 0,64 113.903 0,89 Sum inntekter 84.233 2,60 77.261 2,54 347.157 2,73 Driftskostnader 40.395 1,25 47.635 1,56 184.538 1,45 Driftsresultat før tap 43.838 1,35 29.625 0,97 162.618 1,28 Tap på utlån og garantier 7.469 0,23 6.274 0,21 34.558 0,27 Gevinst(-)/tap på verdipapirer 0 0,00 0 0,00 3.000 0,00 Ordinært resultat før skatt 36.369 1,12 23.352 0,77 125.061 0,98 Skattekostnad 10.911 0,34 6.627 0,22 36.736 0,29 Resultat av ordinær drift etter skatt 25.458 0,79 16.725 0,55 88.324 0,69 R 31.03.10 R 31.03.09 R 31.12.09 endring endring ift endring BALANSE NOK m ill hiå NOK m ill 31.03.08 NOK m ill 2009 Brutto utlån før overføring til Boligkreditt 12.827 0,8 11.804 9,9 12.726 10,1 Brutto utlån etter overføring til Boligkreditt 11.250 0,1 10.853 6,0 11.241 5,0 Innskudd fra kunder 7.517 -1,8 7.457 7,4 7.658 0,9 Funding 3.847 1,3 3.705 23,8 3.796 21,2 Gjennomsnittlig egenkapital 1.218 1.105 1.139 Gjennomsnittlig forvaltningskapital 13.141 12.357 12.734 NØKKELTALL R 31.03.10 R 31.03.09 R 31.12.09 Innskuddsprosent 66,8 68,7 68,1 Tapsavsetninger i % av brutto utlån 1,13 0,91 1,06 Bokført tap i % av brutto utlån 0,066 0,058 0,307 Egenkapitalavkasting etter skatt 8,5 6,1 7,8 Kostnadsprosent eksl endring i verdipapirer 48,0 58,9 58,0 Kapitaldekning før konsolidering 16,5 15,4 16,5 Kapitaldekning etter konsolidering 15,9 14,6 15,9 2
  4. Resultatregnskap 1. kvartal 2010 Hittil i år pr 31.03 Året Resultatregnskap (NOK 1.000) R 2010 R 2009 31.12.2009 Renteinntekter og lignende inntekter 120.603 162.533 545.408 Rentekostnader og lignende kostnader 66.916 104.784 312.154 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 53.687 57.749 233.254 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 20.503 18.124 87.128 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (4.113) (3.842) (18.595) Andre driftsinntekter 1.134 1.588 4.333 Netto provisjons- og andre inntekter 17.524 15.870 72.866 Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn. 12.229 6.599 8.404 Netto verdiendring og gevinst/tap andre renteb. vp 793 (2.957) 32.633 Netto avkastning på finansielle investeringer 13.022 3.642 41.037 Sum inntekter 84.233 77.261 347.157 Lønnskostnader 17.173 26.460 95.145 Administrasjonskostnader 13.725 13.537 54.678 Avskrivninger 1.986 1.730 7.557 Andre driftskostnader 7.511 5.908 27.158 Sum driftskostnader 40.395 47.635 184.538 Driftsresultat før tap 43.838 29.626 162.619 Tap på utlån, garantier mv 7.469 6.274 34.558 Gevinst(-)/tap på verdipapirer - - 3.000 Ordinært resultat før skatt 36.369 23.352 125.061 Skattekostnad 10.911 6.627 36.736 Resultat av ordinær drift etter skatt 25.458 16.725 88.324 Rentenetto 1,66 % 1,90 % 1,83 % Kostnadsprosent eksl endring i vp 48,0 % 59,1 % 58,7 % 3
  5. Balanse pr 1. kvaral 2010 Balanse (NOK 1.000) R 2010 R 2009 31.12.09 Kontanter og fordringer på sentralbanker 54.607 189.737 48.407 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 401.833 350.694 478.589 Brutto utlån og fordringer på kunder 11.249.971 10.852.667 11.241.484 - individuelle nedskrivninger -97.495 -63.287 -90.103 - gruppevise nedskrivninger -29.200 -35.800 -29.200 Netto utlån til og fordringer på kunder 11.123.276 10.753.580 11.122.181 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende v 919.613 985.093 907.912 Aksjer, andeler og andre vp. med variabel avkastn. 210.922 147.791 205.093 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 15.331 15.331 15.331 Utsatt skattefordel 24.443 40.334 24.443 Varige driftsmidler 55.408 55.601 56.148 Andre eiendeler 16.534 41.942 19.946 Forskuddsbet. ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 39.401 53.871 27.392 Sum eiendeler 12.861.368 12.633.974 12.905.442 Gjeld til kredittinstitusjoner 975.000 1.104.919 975.000 Innskudd fra og gjeld til kunder 7.517.184 7.456.794 7.658.317 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 2.871.851 2.599.730 2.820.739 Annen gjeld 57.717 90.412 63.301 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 81.373 104.891 48.880 Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser 51.844 89.537 58.308 Ansvarlig lånekapital 75.000 74.809 74.956 Sum gjeld 11.629.969 11.521.092 11.699.501 Opptjent egenkapital 1.205.941 1.096.157 1.205.941 Udekket tap / udisponert overskudd 25.458 16.725 0 Sum egenkapital 1.231.399 1.112.882 1.205.941 Sum gjeld og egenkapital 12.861.368 12.633.974 12.905.442 Overført boligkreditt 1.576.819 950.923 1.484.231 Poster utenom balansen Garantiansvar 306.593 328.314 305.233 Pantstillelser 750.446 655.509 748.500 Risikoklassifisering Brutto utlån Garantier Trekkfasiliteter Risikoklassifisering 31.03.10 31.03.09 31.03.10 31.03.09 31.03.10 31.03.09 Svært lav 46,3 % 47,3 % 17,7 % 45,4 % 48,9 % 45,7 % Lav 15,7 % 15,0 % 42,9 % 22,8 % 16,7 % 15,4 % Middels 27,8 % 28,7 % 29,3 % 27,1 % 25,7 % 30,6 % Høy 2,8 % 3,3 % 2,0 % 0,6 % 1,7 % 2,4 % Svært høy 7,3 % 5,7 % 8,0 % 4,2 % 7,1 % 5,9 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Beløp 11.249.971 10.852.668 306.593 328.314 2.073.798 1.897.759 4
  6. Brutto utlån fordelt etter sektor Brutto utlån fordelt etter sektor 31.03.10 31.03.09 31.12.09 Offentlig sektor 2.843 3.152 2.843 Næringsdrivende 2.841.620 2.635.193 2.841.869 Lønnstakere 8.405.508 8.214.321 8.396.772 Sum brutto utlån fordelt etter sektor 11.249.971 10.852.666 11.241.484 Tap på utlån Tapskostnad 31.03.10 31.03.09 31.12.09 Periodens endring i individuelle nedskrivninger 7.574 4.933 33.120 +/- periodens endring i gruppevise nedskrivninger 0 800 -5.800 + periodens konstaterte tap som tidligere er avsatt som nedskrivning 0 4 8.207 + periodens konstaterte tap som tidl. ikke er avsatt som nedskrivning 17 408 212 - periodens inngang på tidligere perioders kostnadsførte tap (122) 129 -1.181 Kostnadsført tap på utlån 7.469 6.274 34.558 Individuelle nedskrivningere Individuelle nedskrivninger pr. 01.01 90.103 58.354 58.354 - periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt ind.nedskrivninger 0 0 -8.207 + økte individuelle nedskrivninger i perioden 0 0 25.777 + nye individuelle nedskrivninger i perioden inkl amortiseringseffekt 7.442 5.000 15.659 - tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -50 -67 -1.480 Sum individuelle nedskrivninger pr 31.03 97.495 63.287 90.103 Herav spesifiserte tapsavsetninger garantiansvar 0 0 0 Gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger pr. 01.01 29.200 35.000 35.000 + periodens endringer i gruppevise nedskrivninger 0 800 -5.800 Sum gruppevise nedskrivninger pr 31.03 29.200 35.800 29.200 Misligholdte engasjement Brutto midlligholdte engasjement 96.206 85.387 80.457 - individuelle nedskrivninger -19.022 -7.363 -8.601 Netto misligholdte engasjement 77.184 78.024 71.856 Misligholdprosent 0,86 % 0,79 % 0,72 % Tapsutsatte engasjementer Brutto tapsutsatte engasjement 241.326 190.670 210.402 - individuelle nedskrivninger -78.473 -55.924 -81.502 Netto tapsutsatte engasjement 162.853 134.746 128.900 5
  7. Kapitaldekning før konsolidering Kapitaldekning 31.03.10 31.03.09 31.12.09 Ansvarlig kapital Sparebankens fond 1.165.941 1.061.757 1.165.941 Gavefond 40.000 34.400 40.000 Sum balanseført egenkapital 1.205.941 1.096.157 1.205.941 Utsatt skatt, goodwill og andre immaterielle eiendeler -24.443 -40.334 -24.443 50 % fradrag ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon -16.293 -17.777 -14.837 Avsatt kapitaldekningsreserve 0 0 Fondsobligasjon 75.000 74.809 74.956 Sum kjernekapital 1.240.205 1.112.855 1.241.617 Tilleggskapital utover kjernekapital Fondsobligasjoner 0 0 0 50 % fradrag ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon 0 0 0 Sum tilleggskapital 0 0 0 Netto ansvarlig kapital (A) 1.240.205 1.112.855 1.241.617 Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II Kapitalkrav for kreditt og motpartsrisiko 506.746 479.362 507.269 Oppgjørsrisiko 0 0 0 Kapitalkrav for posisjons, valuta og varerisiko 51.042 59.072 50.103 Kapitalkrav for operasjonell risiko 46.499 42.556 46.499 Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -1.303 -1.422 -1.187 Fradrag for nedskrivning på grupper av utlån -2.336 -2.864 -2.336 Eiendeler der det er avsatt kapitaldekningsreserve 0 0 0 Minimumskrav ansvarlig kapital (B) 600.648 576.704 600.348 Minimumskrav til kapitaldekning 8,0 % 8,0 % 8,0 % Kapitaldekning (A/B) * 8% 16,5 % 15,4 % 16,5 % herav kjernekapital 16,5 % 15,4 % 16,5 % herav tilleggskapital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6
Publicidad