Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Stockholmsprogrammet

2.755 visualizaciones

Publicado el

Stockholmsprogrammet 2010

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Stockholmsprogrammet

 1. 1. Centerpartiets Stockholmsprogram 2011-2014: Stockholm som miljonstad och miljöstad 5 Centerpartiet är alliansens gröna röst. Vi har en vision om ett Stockholm som är modernt, tolerant och grönt. En stad där idéer och företagsamhet frodas och där medborgarna upplever frihet. Vi går till val 2010 med en tydlig grön profil. Vi är också det enda partiet som vill förnya stadsbilden. Centerpartiet vill bygga Stockholm som en grön metropol. När Stockholm hyllas i internationella 10 sammanhang handlar det ofta om livskvaliteten, grönområdena och vattnet. Dessa värden ska värnas och utvecklas samtidigt som Stockholm går mot att bli en miljonstad. Stockholm ska vara en ledande förebild för ett modernt samhälle som är miljöanpassat och byggt på hållbara resurser. En plats där en tillväxtvänlig politik kan bedrivas i samklang med jordens klimatvillkor. 15 Vi anser att ekonomisk tillväxt bidrar till att skapa förutsättningar för en effektiv politik mot klimatförändringarna. Därför vill vi se en miljöpolitik som bygger på frihet och marknadsekonomi, en politik som utgår från stockholmarnas behov, värderingar och prioriteringar. En tät stad gör miljonstaden till miljöstaden 20 Stockholm kommer inom ett par decennier att bli en miljonstad. 200 000 nya stockholmare kommer att flytta hit till 2030. Det innebär att vi måste planera staden på ett sådant sätt att vi möjliggör expansion samtidigt som vi lägger grunden för miljövänliga livsstilar. Den täta staden är miljövänlig. Genom att bland annat bygga högre så använder vi stadens mark mer effektivt och sparar naturresurser. Då blir det 25 även möjligt att använda kollektivtrafik på ett långt mer effektivt sätt än idag. Den hållbara staden, med integrerade lösningar för vatten, energi och avlopp är bra för miljön samtidigt som den kan ge goda exportmöjligheter av ny teknik. Centerpartiet vill förena storstadens puls med gröna, rofyllda miljöer. Högt och lågt 30 tempo ska kunna förenas i den dynamiska storstaden. Genom att bygga en tät stad med höga byggnader och samtidigt bevara och anlägga ny stadsgrönska bygger vi ett Stockholm redo att möta framtiden. Detta förhållningssätt ger staden möjlighet att växa samtidigt som värdefulla grönområden i stadens centrala delar besparas och utvecklas. Den täta staden ökar trycket på parker, lekplatser och grönområden. Vi vill därför att vi i Stockholm, 35 precis som man i många tättbebyggda städer i världen, börjar utnyttja husens takytor på ett helt annat sätt än idag. Den täta staden kommer att byggas i nya spännande områden som Norra station, Årstafältet, Norra Djurgårdsstaden och Västra City – men också genom nya våningar på befintliga byggnader. Samtidigt 40 kommer närförorterna att byggas ihop med innerstaden och ytterstaden att förbindas med övriga staden längs kollektivtrafikstråken och genom utbyggda tvärförbindelser. Centerpartiet vill med sin stadsbyggnadspolitik motverka urban utglesning. Istället för en gles och bilberoende stad vill vi bygga en tät stad där människorna åker kollektivtrafik, cyklar eller går till jobbet. 45 Stockholms parker och torg är en viktig förutsättning för utvecklingen av Stockholm. De ger oss mötesplatser som är till för alla och har både estetiska, sociala, kulturella och ekologiska värden. Alla dessa värden bidrar aktivt till människors hälsa och välbefinnande. En storstads uterum kan vara både en plats för vila och en arena för överraskande händelser, arrangemang och festligheter av olika slag. Tillsammans gör detta staden attraktiv, levande och rik på upplevelser. Centerpartiet har en vision där 1
 2. 2. 50 Stockholm blir staden som aldrig sover, en stad där vi i City ser dygnetruntöppna varuhus, nattlig kultur och folkliv på gatorna även nattetid. Stockholm har stor utvecklingspotential i sina parker, men också i de vidsträckta strandlinjerna. Gångvägar och strandpromenader är populära inslag i stadsbilden och möjligheten att kunna bada mitt i 55 storstaden är något som många stockholmare värdesätter högt. Genom att anlägga ett storskaligt strandbad på Årsta holmar vill vi skapa en ny naturlig samlingsplats för solbadande stockholmare och turister. Vi vill att hela Stockholm skall vara levande, även efter kontorstid. Därför bör vi sträva efter att på olika 60 sätt få till fler bostäder i de delar av City som idag domineras av kontorslokaler och kommersiella lokaler. En strategiskt viktig fråga för Stockholms framtida utveckling är omdaningen av Slussen. Centerpartiet vill att nya Slussen präglas av arkitektonisk kvalitet och nytänkande, där människovänliga miljöer kombineras med funktionella trafiklösningar. 65 Slussen kommer även fortsatt att vara en viktig strategisk knutpunkt för Stockholm. Där kommer bussar, tunnelbana och spårvagnar att mötas. Men Slussens geografiska läge skänker också en ännu outnyttjad möjlighet. Vi vill använda Slussen till centralstation för framtidens kollektiva båttrafik. Många andra storstäder använder sitt geografiska, vattennära läge, mycket bättre än Stockholm när det kommer till vattenburen kollektivtrafik. En 70 förebild i detta arbete är Sydney, Australien. Där fungerar Circular Quay idag som Slussen skulle kunna fungera i framtiden. Där förenas gångstråk, handel och restauranger med en stor knutpunkt för tunnelbana, bussar och en färjeterminal för båtpendlare. Miljövänlig sophantering är en förutsättning för att en miljonstad ska kunna kallas miljöstad. Vi vill göra 75 det enkelt och ekonomiskt fördelaktigt för stockholmarna att göra miljömedvetna val i sophanteringen. Fler återvinningsstationer, fastighetsnära återvinning och en miljöstyrande avfallstaxa som gör det lönsamt att källsortera är viktiga delar i detta. Dessutom vill vi stimulera stockholmarna att installera avfallskvarnar där matavfall kan malas ned i avloppsnätet för att sedan förädlas till biogas. Det är hög tid att se potentialen i att sopor ofta kan omvandlas till något positivt. 80 Vi vill: •Bygga en tät stad där människor kan leva miljösmart. •Utveckla stadens parker och anlägga ny grönska, exempelvis parker på stadens 85 tak. •Använda stränder och kajer bättre, bland annat genom att tillgängliggöra Årsta holmar och där anlägga ett riktigt strandbad mitt i Årstaviken. •Låta Slussen bli Stockholms nya Centralstation för båtpendling. •Göra det enkelt och ekonomiskt fördelaktigt för stockholmarna att göra miljömedvetna val i 90 sophanteringen. Miljonstadens trafiklösningar Miljöpolitiken ska inte hindra människor från att bo och verka i Stockholmsregionen. 95 Tvärtom ska den skapa förutsättningar för livskvalitet och göra det lönsamt att bidra till en god miljö. När det till exempel gäller biltrafiken så är många beroende av bil, men det ska alltid finnas attraktiva alternativ till att ta bilen. Centerpartiet anser att Stockholm ska ha höga ambitioner när det gäller att göra det fördelaktigt att äga och köra miljöbilar, främst bilar som drivs med förnybara drivmedel. 2
 3. 3. 100 Stockholm måste bygga upp nya incitament för miljöbilsägande. Att fler bilister byter till miljöbil är helt avgörande för synen på bilism och nya vägar i framtiden. Teknikskiftet måste skyndas på genom morötter för så kallade early adopters. Förmånliga parkeringsvillkor för miljöbilar och rabatterade trängselavgifter är viktiga delar i detta arbete. Även 105 miljözoner för personbilar av den typ som finns i exempelvis Berlin i Tyskland kan användas för att driva på ett teknikskifte och få bukt med utsläpp av partiklar och kväveoxid. Tankställen för biogas och el måste skyndsamt byggas ut i Stockholm. Stockholms stad bör bli en förebild för miljövänliga biltransporter, exempelvis genom en omställning av bilparken så att elbilar 110 används för kommunens transporter. Detta kan driva på utbyggnaden av laddningsstationer ytterligare. För att marknadsföra staden internationellt föreslår Centerpartiet att en tävling för miljöbilar och elbilar kan ordnas i City. När Stockholm växer med 200 000 invånare och Mälardalen med ännu fler kommer det att krävas stora 115 satsningar på både spår och vägar. Utöver en satsning på spårutbyggnad av närmast historiska proportioner, arbetar Centerpartiet också för att kringfartsleden Förbifart Stockholm ska byggas miljöanpassat. Exempelvis betyder detta att Förbifarten nu kommer att läggas i tunnel i 17 av ledens 21 kilometer. Det innebär bland annat att Grimstaskogen räddas. När Förbifarten står klar ett par år in på 2020-talet ser biltrafiken helt annorlunda ut än idag. År 2030 ska den enligt nationella mål vara 120 fossilbränslefri. Mot den bakgrunden ser inte Centerpartiet något problem med att bygga vägar som leder trafiken runt staden. Arbetet med miljöanpassning av Förbifart Stockholm tar inte slut nu. Centerpartiet tänker bevaka frågan även framgent och har lagt förslag bland annat om tillsättande av miljörevisor. Förbifarten ska också användas för kollektivtrafik när den tas i bruk, exempelvis så kallad Bus Rapid Transit,som i detta sammanhang skulle innebära att kollektivtrafiken slipper påverkan från 125 övrig trafik och därmed blir snabbare och mer störningsfri. Centerpartiet har stor förståelse för att människor är tvungna att ta bilen till jobbet. Däremot anser vi att det ska finnas attraktiva alternativ till bilen. Ett sätt att byta ut en 130 del av bilresan mot kollektivtrafikåkande är att bygga fler gröna infartsparkeringar. Centerpartiet vill anlägga flera större infartsparkeringar utanför staden. Från dessa nya infartsparkeringar ska man sedan kunna ta sig vidare till City med direktbuss. Det var oerhört länge sedan Stockholms tunnelbana byggdes ut, under tiden har staden förändrats 135 mycket. Stadsdelar har ändrat karaktär och nya bostadsområden har tillkommit. Ett växande Stockholm är i behov av resursstark kollektivtrafik. Därför krävs en utbyggd tunnelbana som bättre kan möta resandebehovet. Utbyggnader bör i ett första skede göras till såväl Norra stationsområdet/Nya Karolinska som Nacka. 140 Säkerheten i den spårbundna kollektivtrafiken ska förbättras. Bland annat bör perronger i tunnelbanan glasas in vid olycksdrabbade knutpunkter. På senare tid har flera tragiska olyckor inträffat, vilket också har skapat stora förseningar i trafiken. Cykelvägarna i staden är inte anpassade efter det stora antal cyklister som finns i dag. Det saknas säkra 145 cykelleder vid flera av de hårt trafikerade gatorna i City. På flera håll i staden tvingas cyklister samlas med bilister i de olika körfälten. Detta skapar osäkerhet och stor trafikfara. Vi vill skapa ett cykelvänligare Stockholm, där det ska gå snabbt att ta sig fram med cykel över hela staden utan onödiga stopp och där cyklisterna inte heller ska utgöra en trafikfara för övriga trafikanter. Därför vill vi skapa bilfria cykelvägar som löper parallellt med hårt trafikerade vägar som exempelvis Hornsgatan, 3
 4. 4. 150 Götgatan och Karlbergsvägen. Det ska vara enkelt och tryggt att ta sig fram med cykel. Därför bör också särskilda cykelbroar byggas så att cyklister slipper rödljus och korsande bilvägar. Centerpartiet ser gärna också satsningar på så kallad ”grön våg” för cyklister. Utbyggnaden av cykelbanor i hela regionen måste intensifieras. Detta gäller i stor grad också lösningar för innerstaden, till exempel på ett sådant ställe som Tegelbacken. Vi vill även skapa bättre möjligheter för cyklister att ta med sin cykel i 155 kollektivtrafiken. Det är hög tid att sluta se på stadens vatten som ett problem att gå runt, över eller under. Stadens vatten har tidigare använts för snabba transporter och haft funktionen att sammanbinda staden. Centerpartiet vill se en offensiv strategi för att utnyttja Stockholms 160 vattenvägar. Vattnet utgör underhållsfria kommunikationsvägar som är befriade från landvägarnas trängsel. Dessutom tycker många människor om att färdas till sjöss. Effektiva sjötransporter har stora möjligheter att bli ett väl utnyttjat transportsätt i framtidens Stockholm. För att detta åter ska bli verklighet så måste vi redan nu peka ut möjliga angöringspunkter där byte mellan land- och vattenburen kollektivtrafik kan ske på ett effektivt sätt. Att också peka ut 165 Slussen som Centralstation för Stockholms båtpendling är nödvändigt, och möjligheten öppnar sig nu när Slussen står inför en omfattande ombyggnation. Den mest akuta lokala miljöfrågan i Stockholm är just nu frågan om inandningsbara partiklar. Dessa partiklar kan leda till nedsatt lungfunktion hos barn och hjärtkärlsjukdomar hos vuxna. 170 Partiklarna kommer från fordon och från gatorna när dubbdäck används. De sprids och uppnår livsfarliga nivåer under dagar på våren då det är vackert väder. Många vårdagar bryter staden mot miljökvalitetsnormerna som fastslagits av EU. Partikelfrågan måste tas på allvar och dubbdäcksförbudet på Hornsgatan var en nödvändig akutåtgärd. Långsiktigt så vill vi dock att den som vill ha dubbdäck ska få avgöra det själv, men att det 175 däremot kan kosta en slant för dem som smutsar ner luften, dvs. ekonomiska styrmedel. Genom bättre skyltning vill vi uppmuntra stockholmare och turister att gå eller cykla kortare sträckor i City. Det skapar en levande stad och är dessutom bra för hälsan. Det kräver bättre skyltning om olika gång- och cykelvägar. Genom att också sätta skyltar vid olika historiska platser och byggnader kan 180 promenaden bli en speciell upplevelse som ger mer än själva transporten. För att förbättra Stockholm som turiststad bör skyltning till sevärdheter finnas även på engelska. Vi vill: 185 •Stimulera miljöbilsförsäljningen genom ekonomiska morötter. •Bygga ut tankställen för biogas och laddningsstationer för elbilar. •Att Stockholms stad ställer om sin bilpark till elbilar. •Att anordna en stor elbilstävling i City liknande de miljöbilstävlingar som körs i Australien. 190 •Bygga Förbifart Stockholm för framtidens miljövänliga bilåkande. •Utnyttja gaturummet effektivare genom reversibla körfält. •Anlägga gröna infartsparkeringar med direktbuss till City. •Bygga ut tunnelbanan till Norra stationsområdet och Nacka. •Glasa in tunnelbaneperronger vid olycksdrabbade knutpunkter. 195 •Anlägga bilfria cykelvägar som alternativ till hårt trafikerade gator i City. •Göra en offensiv satsning på båtburen kollektivtrafik där Slussen är Centralstation. •Hantera partikelfrågan långsiktigt genom att ta ut en partikelavgift för dubbdäck. 4
 5. 5. 200 Företagandet är Stockholms motor Centerpartiet tror på individen, dess förmåga att utvecklas, växa och ta ansvar för sig själv och andra. Med en tilltro till individens förmåga följer en tillit till företagandet. Myten om den statiska ekonomin - att någon behöver bli fattigare för att en annan ska bli rikare - måste utmanas och brytas. Ekonomin är 205 dynamisk. Framgångsrikt företagande skapar tillväxt som kommer alla till del. Företagare är människor med drömmar, idéer, skaparlust och drivkraft. Jobbfrågan är av avgörande betydelse för såväl Stockholms som hela Sveriges utveckling och välstånd. Det är därför viktigt att vi i Stockholm storsatsar på att stimulera företagande som i sin tur ger nya 210 jobb. I Stockholm bor många driftiga entreprenörer och här finns många spännande företag i framkanten av utvecklingen. Frågan om skatterna är avgörande för företagens möjligheter att överleva och utvecklas. Företagen och företagarna ska ställas inför rättvisa och rimliga skatteuttag, som administreras på ett flexibelt och ett 215 till företagarna anpassat sätt. Detta kan till exempel ske genom att systemet med preliminära skatteinbetalningar avskaffas till förmån för faktisk skatteinbetalning i efterskott månadsvis, kvartalsvis eller på årsbasis. Revisionsplikt för mindre företag ska slopas helt. Centerpartiet vill göra det enklare, roligare och lönsammare att vara företagare. 220 Det finns en stor potential i tjänstesektorn, som är personalintensiv och kan skapa många nya jobb. Med generellt sänkta skatter för till exempel restauranger och frisersalonger kan tjänstesektorn växa. Samtidigt ökar tillgängligheten för gemene man. Centerpartiet är pådrivande i denna fråga som gynnar jämställdheten och stävjar utanförskapet. Tack vare reformen om hushållsnära tjänster har svarta jobb blivit vita, vilket har lett till trygghet och egenmakt för många personer, framförallt kvinnor, ungdomar 225 och personer med utländsk bakgrund. Centerpartiet vill göra det enklare att anställa och driva företag med anställda. I detta arbete är reformationen av lagen om anställningsskydd (LAS) en nyckelfråga. Lagen ska ses över och revideras på ett sådant sätt att även företagares perspektiv tillgodoses. 230 Stockholmscentern vill förändra kommunens roll. Staden ska på sikt till största del vara beställare av välfärd och förvaltning, inte en utförare av dessa tjänster. Tack vare företagande kan vi få en förnyad välfärd. Lagen om Valfrihet, LOV, har bidragit till en utveckling av välfärdsföretagandet inom bland annat äldreomsorgen och vården.. Valfriheten har ökat för våra gamla. Här finns mer att göra. Lagen måste också omfatta utbildningssektorn, där Komvux kan bli Frivux. Stockholmscentern tror på 235 individens förmåga att fatta egna beslut och därför bör LOV omfatta även utbildningar. Det måste vara möjligt att göra vinst i alla former av välfärdsföretagande. Företagsvinsten är en förutsättning för att företaget ska kunna göra investeringar, höja kvaliteten och klara sig i konjunktursvängningar. Lösningar för klimatet finns i framtidens företagande. Hänsynstagande till miljön är viktigt i allt 240 företagande, men en översyn av miljöbalken måste göras ur ett företagarperspektiv. Miljökonsekvensbeskrivningar ska inte hämma entreprenörskapslust. Anmälningar till miljö- och hälsoskyddsnämnden som inte gör företag skyldiga till brott ska inte faktureras dessa företag. Myndigheter måste även kunna leverera domar och beslut gentemot företagare inom 6-9 månader, då en rättsprocess alltid är kostsam, samt hämmande för drift och utveckling. Idag kan dessa processer dra 245 ut alltför länge på tiden. Centerpartiet menar att framtidens jobb finns i de gröna företagen. Vi ser gärna att staden i detaljplaner för nya bostadsområden sätter av ytor för sk bokaler där det är tillåtet att både bo och vara verksam företagare t ex en frisersalong eller mindre butik i anslutning till en lägenhet. I nya bostadsområden ska alltid upplåtas mark för bygge av förskola och ibland även skola. 5
 6. 6. 250 Men det är inte nödvändigt att dessa drivs i kommunal regi. Staden kan inrätta en kö för fristående aktörer i vilken dessa kan få förfrågningar om att starta och/eller bygga skolor i nybyggda områden. Nyföretagarcentra i form av sammanslutningar av företagare, banker och föreningar som vill gynna en nystartsutveckling är positiva exempel på hur samverkan kan ske. Nyföretagaren kan på så sätt få 255 tillgång till kunskap, erfarenhet och kontakter. För den som ska starta eller köpa ett företag kan det vara svårt att få låna pengar för sin idé. Många människor, inte minst nysvenskar, saknar kontakter i affärsvärlden och kapital att investera i företaget. Centerpartiet ser positivt på framväxten av nya banker av olika modeller så att konkurrensen ökar. Staden bör årligen stå värd för en internationell företagarmässa som kan göra att företagare knyter internationella kontakter, som ger inspiration och 260 nya nätverk. Det är också viktigt att se över infrastrukturen ur ett företagarperspektiv. Förbifart Stockholm blir ett stort lyft för många företagare i hela Stockholmsregionen. Det handlar inte bara om transportsektorn eller industrier i västra Stockholm, utan även för småföretagare i form av hantverkare och i 265 tjänstesektorn som idag tvingas sitta i bilköer istället för att utföra uppdrag. Infrastrukturer i universitetsmiljöerna bör också vara tillgängliga för företagare. Genom t ex att i universitetsbyggnader upplåta lokaler och laborationsrum för företagare kan intressanta möten uppstå mellan akademiker och entreprenörer. Genom informella nätverk sker korsbefruktning som båda sfärer vinner på. 270 Människor som söker uppehållstillstånd måste få möjlighet att göra rätt för sig. Därför bör nyanlända få ett provisoriskt personnummer. Det måste bli enklare att vara affärsimmigrant dvs nyanländ som vill starta ett företag. Sverige behöver ta tillvara alla människors kraft, kompetens och kvaliteter. Våra museer föder upptäckarglädje, väcker nyfikenhet och ger oss historiska perspektiv. Centerpartiet 275 vill se ett Entreprenörsmuseum i Stockholm. Det kan innehålla såväl gamla som nya uppfinningar, men också visa upp svenska entreprenörer. Vi vill se friare regler för utomhusförsäljning. Det ska finnas eluttag för stånd som kan göra Stockholms gatumiljö mer levande. Vi vill se generösa regler och bedömningar för torghandel och snabb 280 handläggningstid vid tillståndsgivning. Besöksnäringen är en viktig del av Stockholms näringsliv. Kulturlivet ska myllra av initiativ och kreativitet, framför allt på entreprenöriell basis. Stockholmscentern vill se rättvisa, enklare och lägre skatter. Tröskelskatter förhindrar flit och hårt arbete, men också kapitalinvesteringar. Stockholmscenterns mål är att få en enhetlig procentuell 285 skattenivå för samtliga inkomstgrupper, eftersom det möjliggör kapitaliseringar och minskar administrationen. Samtidigt som skattesystemet blir enklare med och ökar dess legitimitet. Centerpartiet ser poängen i en samverkan mellan människa, marknad och miljö. Människor med sina pengar utgör marknaden. Med sina marknadsmässiga val kan människor fatta ekonomiska beslut på 290 grund av miljövänlighet eller ekologi. Tilltron till individen och hennes val är stor inom Centerpartiet. Utifrån kloka val kan stockholmarna gynna en positiv utveckling för miljön. Företagare som skapar nya jobb gör samhället en stor tjänst då de drar in arbetsgivaravgifter, moms på varor och tjänster samt ökar sysselsättningen. Tack vare innovationer blir också livet lättare för olika 295 yrkesgrupper, andra företagare och konsumenter. Företagare utvecklar samhället. Vi kan aldrig veta vilka av alla företagare som kommer att hitta på de bästa, mest säljande idéerna. Därför är det viktigt att alla har samma villkor och förutsättningar. Samtidigt som vi vill främja företagande är det viktigt att det görs ur ett klimatperspektiv. Att vara miljövänlig i sin verksamhet och produktion är något Centerpartiet vill premiera. Centerpartiet har en historia av att vara en grön röst och att i näringslivet 6
 7. 7. 300 ställa krav på klimathänsyn. Centerpartiet menar att många nya jobb finns i de gröna företagen. Attityden hos ansvariga kommunala tjänstemän och politiker måste vara att hjälpa företagare att göra rätt. Företagen behöver mer stöd och uppmuntran, inte fler pekpinnar. 305 Vi vill: • Avskaffa systemet med preliminära skatteinbetalningar till förmån för faktisk skatteinbetalning i efterskott. • Förändra lagen om anställningsskydd (LAS) så att den även tillgodoser företagares perspektiv. 310 • Stockholm bör årligen stå värd för en internationell företagarmässa som kan göra att företagare knyter internationella kontakter, som ger inspiration och nya nätverk. • Ge människor som söker uppehållstillstånd ett provisoriskt personnummer i syfte att öka möjligheten till arbete. • Verka för friare regler för utomhusförsäljning. 315 Låt Rinkeby vara Rinkeby Stockholm är en stad med invånare med ursprung i alla kulturer, världsdelar och religioner. Detta faktum 320 ger Stockholm oerhörda möjligheter att utvecklas ytterligare mot en riktig världsstad. Centerpartiet ser invandringen som en förutsättning för Stockholms välfärd och utveckling. Idag tas dock många nya stockholmares kompetens och kunnande inte tillvara. Vi har fortfarande ett stort utanförskap i Stockholm, ett utanförskap som ofta koncentreras till invandrartäta områden. 325 Den traditionella lösningen på problemen i invandrartäta områden brukar gå ut på att försvenska områdena och att på olika sätt få människor att flytta dit eller därifrån. Centerpartiet i Stockholm vill pröva en annan väg. Vi vill låta exempelvis Rinkeby vara Rinkeby. Vi utgår från faktumet att människor vill bo tillsammans med andra människor som delar deras 330 värderingar och kultur. Vi väljer att se detta som en möjlighet istället för ett problem. Problemen i dessa områden består i bristande språkkunskaper, högre andel arbetslösa och högre brottslighet. Låt i oss istället för att flytta folk inom staden, koncentrera oss på att lösa problemen på plats. Projekt som Järvalyftet och Söderortsvisionen, där staden samverkar med fastighetsägare och andra för att rusta upp områden och minska brottsligheten ska även i fortsättningen ha fullt stöd och resurser från staden. 335 Centerpartiet anser att samhället vinner på att utövandet av kultur och religion i de invandrartäta områdena är öppen och transparent. Därför är vår utgångspunkt att föreningar och andra aktörer som vill bygga mötesplatser som exempelvis kyrkor, synagogor eller moskéer, ska få göra det. 340 För att Stockholm ska kunna bli en möjligheternas stad för alla stockholmare är jobbfrågan central. För att få fler nya stockholmare konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden vill Centerpartiet att staden satsar ytterligare på språk- och kulturkompetensutveckling. Vi vill införa en obligatorisk förlängning av Svenska för invandrare (SFI) i form av en kulturkurs. Där ska man kunna lära sig hur man som ny svensk kan utnyttja svenska kulturmönster för att nå framgång. Dessutom bör SFI-undervisningen erbjuda en 345 koppling till praktik för att skapa en brygga mellan språkträning och jobb. Utbildningen ska också upplysa de studerande om de rättigheter, skyldigheter och möjligheter som finns i landet. Här finns ett introduktionsprogram från Värnamo som går att anpassa efter omständigheterna i Stockholm. Exemplet Värnamo visar tydligt att den sociala integrationen kan fungera även i Sverige, med rätt incitament och metoder. 7
 8. 8. 350 För att hjälpa fler stockholmare att starta företag föreslår Centerpartiet att staden samlar nystartskompetens under ett och samma tak. Dessa satsningar skulle kunna samlokaliseras med stadens Jobbtorg i de invandrartäta områdena, och innefatta såväl representanter från Nyföretagarcentrum som finansiärer. 355 I de invandrartäta områdena finns också stora värden och möjligheter, inte minst ett starkt civilsamhälle. Centerpartiet hyllar det privata ägandet och det personliga ansvarstagandet. Vi vill utgå från dessa 360 värden i ytterstaden. Fler ska få möjlighet att äga sitt boende. Det man äger eller på annat sätt har ansvar för vårdar man. Tyvärr har inte alla möjlighet att äga sitt boende. Genom att utveckla den nya boendeformen med ägarlägenheter vill vi göra det möjligt för stadens fastighetsbolag att sälja delar av en fastighet till de boende. Detta är tyvärr inte möjligt idag. 365 Centerpartiet vill därutöver pröva en ny modell där man kan ta ansvar för sin hyresrätt och sin fastighet utan att äga den. Genom att ta ansvar för underhåll av lägenhet, trappuppgång och gårdar ska hyresgästen kunna få lägre hyra. Detta kan antingen ske på individuell nivå eller genom att de boende startar en ekonomisk förening som tar hand om viss fastighetsskötsel. 370 Vi vill: • Värna potentialen i förorten. Upprustningen av miljonprogram, brottsbekämpning och arbetslöshet ska hanteras utifrån de villkor som finns i stadsdelen. ”Vi låter Rinkeby vara Rinkeby”. 375 • Projekt som Järvalyftet och Söderortsvisionen, där staden samverkar med fastighetsägare och andra för att rusta upp områden och minska brottsligheten ska även i fortsättningen ha fullt stöd och resurser. • Föreningar och andra aktörer som vill bygga mötesplatser som exempelvis kyrkor och moskéer ska få göra det. 380 • SFI-undervisningen ska förlängas enligt Värnamomodellen och dessutom erbjuda koppling till praktik för att skapa en brygga mellan språkträning och jobb. • Utveckla den nya boendeformen med ägarlägenheter så att det blir möjligt för stadens fastighetsbolag att sälja delar av en fastighet till de boende. • Låta boende ta ansvar för sin hyresrätt och sin fastighet utan att äga den. 385 Genom att ansvara för underhåll av lägenhet, trappuppgång och gårdar ska hyresgästerna kunna få lägre hyra. Stockholm – där alla får växa 390 Socialpolitiken ska omfatta de mest utsatta människorna i vår stad. Detta kräver en förändrad syn på den omhändertagande staten/staden. Utgångspunkten är att vi ska skapa en stad med starka fria människor som kan klara sig själva. Detta skapar och lösgör resurser för de som verkligen behöver stöd. 395 Ett mål är att ingen ska behöva söka humanitär hjälp i Stockholms stad. Med det menas att människor i Stockholm ska ha det så bra att verksamheter som Stadsmissionens dagverksamheter, Röda Korsets papperslösaklinik, kyrkors soppkök och liknande inte behövs. Stockholm ska ligga i framkant i samverkan mellan socialtjänst, skola och polis. Nya samverkansformer 8
 9. 9. 400 bör utvecklas med barnens bästa för ögonen. När det gäller de ekonomiska förutsättningarna för de som studerar vid SFI så har det visat sig att det finns en antal ekonomiska och byråkratiska hinder. Även här ska arbetslinjen råda och ersättningar ska inte låsa in de studerande i passivitet och bidragsberoende. Det innebär till exempel att personer inte 405 ska förlora ekonomiskt på att läsa SFI. Ansvaret för våra medmänniskor får inte begränsas till skatteinbetalningen. Vi har alla ett ansvar för våra medmänniskor och här måste alla hjälpa till utifrån sin förmåga. Ett sätt att angripa fördomar och motsättningar är att skapa personliga möten som leder till ökad förståelse, till exempel genom mentor- 410 eller fadderskapsprogram. Centerpartiet arbetar för att missbruksvården ska kunna erbjuda ”paketlösningar” med jobb och bostad i kombination med behandling, exempelvis läkemedelsassisterad behandling för narkomaner. Ingen vård ska villkoras. Kommunernas, landstingens och frivilligsektorns insatser ska samordnas. Volontärarbete 415 bör uppmuntras och stöttas. Det bör finnas sammanhängande rehabiliteringsprogram i flera steg som omfattar behandling, uppföljning, boende, stimulerande sysselsättning och tandvård. Detta är viktigt för att få personer att avsluta sitt missbruk, men också för att erbjuda en väg tillbaka till samhället. Självklart ska detta ske i samförstånd med patienten. Allt stöd ska vara individanpassat, vi vill inte generalisera människors behov. 420 Centerpartiet vill också dela upp de befintliga substitutionsklinikerna till mindre och specialiserade kliniker, exempelvis kvinnokliniker, ungdomskliniker med fokus på arbete och studier, lågtröskelkliniker, eller kliniker för äldre. Privata aktörer ska släppas in på området för substitutionsbehandling. Vi vill utöka vårdvalet att även omfatta missbruksvården. På så sätt får vi fler och mindre kliniker som kan 425 nischa sig till olika grupper av missbrukare. För att minska spridningen av blodsmittor bland narkomaner vill Centerpartiet starta ett sprutbytesprogram i Stockholms läns landsting. Sprutbytesverksamheten innebär att narkomanerna får nya sprutor i utbyte mot gamla och använda sprutor. Därutöver ska HIV- och Hepatit C-testning 430 erbjudas, samt möjlighet att slussas in i missbruksvården. Vi tror att sprutbyten skulle kunna skötas från små smittskyddsenheter och eller frivilligorganisationer. Många psykiskt sjuka blir ofta isolerade och ensamma. Det finns också en skambeläggning av människor med funktionsnedsättning som är passiviserande. Regler och bidragsbedömning sätter i många fall 435 krokben för ökad delaktighet i samhället. Idag finns en ansvarsuppdelning mellan kommun och landsting som innebär ett problem för personer som är psykiskt funktionsnedsatta. Det måste finnas plats för de som inte klarar av arbetsmarknadens hårda krav. Det ska inom staden finnas bra dagligverksamhet och anpassade jobb som kan passa denna målgrupp. Alla kan bidra och vara 440 en del av samhället. Tvångsomhändertagande och tvångsvård borde vara enklare. Givetvis ska det finnas rättsäkerhet men vi måste också ta ansvaret och hjälpa dem som inte klarar sig psykiskt. Vill vi skapa ett samhälle för fria individer får vi heller inte blunda för dem som inte klarar denna frihet. 445 Vården ska inte vara villkorad. Varje unik individ ska hanteras efter egen förmåga. Vi kan inte trycka in alla i våra normer för hur man ska leva. Det måste finnas plats och tolerans även för dem som verkligen vill bo i husvagnar när den ordnade staden breder ut sig. 9
 10. 10. 450 Hemlösheten är ett fortsatt stort problem för staden. Andelen unga hemlösa ökar. Barn som är skrivna på vårdnadshavares adress, men i praktiken lever som hemlösa, måste också räknas som det då det är en förutsättning för att kunna hjälpa. Långsiktigt måste denna problematik få en lösning. Vi måste arbeta hårdare med att hitta samarbetsmöjligheter med såväl kommunala som privata fastighetsägare. 455 Centerpartiet vill att staden undersöker möjligheterna till ett nytt så kallat självbyggeriprojekt i Stockholm. Där ska ett antal hemlösa erbjudas möjligheten att bygga sina egna bostäder, dessa ska fördelas i små grupper inordnade i befintlig bebyggelse. Liknande projekt har genomförts med lyckade resultat, senast i norska Meland kommun. Resultaten i Meland visar att samhällets kostnader för projektdeltagarnas socialbidrag och institutionsvård minskat drastiskt samtidigt som kriminaliteten i 460 kommunen nära nog har upphört. Kommunen uppger att projektets ekonomiska plusvärde av de 26 bostäderna är ca 200 miljoner norska kronor. Även om Stockholms kommun skiljer sig drastiskt från Melands kommun, så tror vi att resultaten även här skulle bli positiva. Det har i undersökningar visat sig att hedersproblematiken i Stockholm är mer utbredd än vi hittills 465 vetat.. Mer än 4000 personer i Stockholms stad lever under sådant förtryck att det bryter mot svensk lag. Det är inte acceptabelt. Det är viktigt att socialtjänsten i Stockholms stad verkligen har kunskaper och verktyg att upptäcka, förebygga och motverka dessa problem. Staden måste agera skyndsamt och resurser för kompetenshöjande åtgärder måste till både för socialtjänst och för polis. 470 Centerpartiet tror på det civila samhället. Allting behöver inte ordnas av kommunala tjänstemän in i minsta detalj. Ett exempel är ungdomsverksamhet. Istället för att ropa efter fler ungdomsgårdar anser vi att staden bör tillhandahålla samlingslokaler i varje stadsdel. Verksamheten i lokalerna kan i högre utsträckning byggas på föreningar, ideella krafter och ungdomarna själva. Det behövs inte alltid utbildade pedagoger utan de kan kompletteras med ”ruffiga gubbar och tanter” med livserfarenhet som 475 kan hantera och vara trygga förebilder för barn och ungdomar. Lokaler för ungdomsgårdar behöver inte vara tiptop. Lokaler och platser som kan skapa kreativa miljöer för våra unga är många gånger att föredra. Vi vill: 480 • Missbruksvården ska kunna erbjuda ”paketlösningar” med jobb och bostad i kombination med behandling. • Starta ett sprutbytesprogram i Stockholms läns landsting. • Intensifiera arbetet mot hemlöshet, exempelvis genom att hitta samarbetsmöjligheter 485 med såväl kommunala som privata fastighetsägare. • Starta ett nytt s.k. självbyggeriprojekt för hemlösa i Stockholm. • Öka kunskapen och tillföra resurser för stadens arbete mot hedersproblematik. 490 Protokollsanteckning Stina Bengtsson vill till protokollet anteckna att om hon haft rösträtt hade hon reserverat sig mot skrivelsen ”ruffiga gubbar och tanter”, på rad 480, till förmån för skrivelsen ”män och kvinnor med erfarenhet av missbruk”. Riv gränsen mellan kultur och kommers 495 Aldrig tidigare har så många bott i Stockholms stad. Det ställer stora krav på mötesplatser och tillgänglig kultur i alla delar av staden. Samtidigt kan staden vara symbol för attraktivitet och nytänkande. Demokratins förnyelse har sin livsluft i en fräsch kulturmiljö som både ger daglig inspiration men även omskakande avantgarde. 10
 11. 11. 500 Centerpartiet tror att den urbana livskvaliteten skapas i skärningspunkten mellan människors möten, kreativa intryck, kultur och marknad. Alltför länge har en ideologisk vänstersyn fått prägla Sveriges och Stockholms kulturpolitik och rest en barriär mellan kultur och kommers som skadat båda. Centerpartiet vill riva denna gräns. För oss är staden en basar där högt och lågt, stort och smått möts och bryts mot varandra. Mer kommers i kulturen och mer kultur i kommersen kommer att leda till rikare liv för 505 Stockholmarna. Centerpartiet är övertygat om att det går att öka människors valfrihet i vilket kulturutbud som de vill ta del av samtidigt som det finns spets i kulturlivet. Inom område efter område så ser vi hur mycket enklare det blir när utövaren kan ha en direkt relation till sin kund eller i det här fallet publik. För att 510 barn- och ungdomskulturen ska stämma bättre med de behov som varje ung har så ska alla under 19 år få kulturcheckar som är inlösningsbara för kulturaktiviteter. Det är en rättviseaspekt att alla som vill kan få del av det skattefinansierade kulturstödet. Informationen på kulturchecken gör det också transparent vad som är offentlig finansierad kultur. Genom kulturchecken får många individer ett större urval, ett incitament att delta i kulturlivet, och vi tydliggör samtidigt hur mycket som subventioneras 515 via offentliga medel. Genom kulturchecken gynnas mångfald och demokrati och kanske också tillkomst av försörjning för fler entreprenörer. På detta sätt går mer av de offentliga medlen till just barn och unga istället för att hamna på mellanhänder. I ett längre perspektiv skulle alla pengar som kulturskolan förfogar över omvandlas till ett checksystem 520 så att alla de privata lärarna som finns idag i Stockholm också kan få en del av den offentliga finansieringen. En sådan reform ska givetvis också ta hänsyn till orkester och ensemblespelets betydelse för den musikaliska utvecklingen. Biblioteken ska vara viktiga mötespunkter och kulturcentrum i staden. Men här behöver Stockholm 525 rycka upp sig. Även om skillnaderna är stora mellan biblioteken är nytänkandet i allmänhet för dåligt och miljöerna inte tillräckligt spännande och inspirerande. Centerpartiet vill skaka liv i biblioteken genom att överlåta driften till personalgrupper – som man gjort med Dieselverkstadens bibliotek i Nacka – eller till privata företag. Vi vill se större variation och engagemang i att utveckla biblioteksmiljön och göra den attraktiv för fler. Vi vill se bättre öppettider, fler kulturevenemang, bättre 530 kaféer och öppnare gränssnitt till stadens offentliga och kommersiella miljöer. Varför inte också ge möjligheter för nya tjänster i biblioteksmiljö? Det är exempelvis en utmärkt plats för barnkalaset med sagoläsning och berättande. Möjligheten att kombinera en kostnadsfri och skattefinansierad biblioteksverksamhet med t.ex. kaféverksamhet kan också innebära möjlighet att öppna fler ”mikrobibliotek”, exempelvis i anslutning till tunnelbanan. 535 Många fria grupper inom både dans och teater lever med tillfälliga scener. Andra mer etablerade grupper har sin teater som ger både själ och känsla till helhetsupplevelsen. Att finansiera scener och hus drar dock stora fasta kostnader och det skulle finnas en stor samordningsvinst från både grupper och publik om det fanns några scener som låg gemensamt. Vi tror att utrymmet för detta sannolikt finns 540 någonstans i staden. Och vi föreslår en funktionsupphandling av en scen som kan rymma flera scenformer och parallella föreställningar. Tunnelbanans stationer är i allmänhet dåligt använda. På senare år har ett bra arbete inletts för att öka tryggheten och trivseln genom att skapa snygga galleriamiljöer i några t-banenedgångar. Centerpartiet 545 anser att det arbetet ska fortsätta. Men vi vill också utveckla snygga, välordnade och trygga ”nischer” för fria kulturuttryck, exempelvis sångare, konstnärer och utställare och varför inte teatergrupper. I ett första steg bör alla t-banestationer innanför tullarna ha en utvecklingsplan för att använda överflödiga utrymmen till kommers och kultur. Exempelvis bör gångarna vid Fridhemsplans, Hötorgets och Skanstulls stationer ha särskilt bra förutsättningar för kulturella nischer. 11
 12. 12. 550 Stockholm fostrar och har fostrat många framgångsrika designers genom åren. Centerpartiet vill stärka Stockholm som designstad och menar att det är dags att försöka få ett designmuseum till stånd. Ett sådant skulle med fördel placeras vid Telefonplan där designer redan idag funnit sin hemvist. Där möts utbildning med designföretag, såväl företag i uppstartsfasen som större etablerade företag. 555 Ett designmuseum skulle tillföra stadsdelen ytterligare en attraktiv dimension. Landstinget har tillsammans med staden ansvar för Konserthuset och Centerpartiet tycker att det vore spännande att förnya musikens plats i staden och låta Konserthuset bli en nygammal mötesplats som passar både för sneekers och champagneskålar och har möjlighet till både experiment och klassiker. En 560 spektakulär ombyggnation av konserthuset kan ta musiken till nya höjder. Ett konserthus med modern akustik ger möjlighet att locka dirigenter och solister från hela världen. Vi vill gå från ett ovanifrånperspektiv, där politiker inom snäva ramar bestämmer vad våra gemensamma pengar ska gå till, till ett underifrånperspektiv där den som konsumerar kulturen bestämmer urvalet. Det 565 är den lilla människan som lägger grunden för vad som en gång i framtiden kanske växer och till slut blir accepterat som allmänrådande kultur. Oavsett om det började med att bli utbuad som Stravinskij eller hyllad som Kristina från Duvemåla. Stockholm har ett mångsidigt föreningsliv där nästan alla kan hitta en förening för just sitt intresse. 570 Det är viktigt att staden har en generös policy när det gäller att upplåta mark och lokaler för förenings- och kulturverksamhet. Staden ska naturligtvis ge goda möjligheter för kulturen att växa. En levande idrott är viktig av många olika anledningar. Den förbättrar folkhälsan och fostrar barn och ungdomar i föreningsliv och lagarbete. Den kan även verka som en viktig kraft mot isolering och 575 segregering. Tillgången på anläggningar som är lämpliga för spontanidrott är viktigt för att barn och ungdomar ska kunna tillgodose sina behov av fysisk aktivitet – en lust som efterhand kan övergå i mer organiserade idrottsaktiviteter. I Stockholms innerstad råder det stor brist på halltider och andra ytor för idrott. Barn- och 580 ungdomsidrotten konkurrerar med amatör- och elitlag om halltider, vilket ofta leder till en svårighet att finna drägliga träningstider. Detta är ett problem som måste tas på allvar. Centerpartiet vill därför att staden kraftsamlar och nyinvesterar i ett Idrottspalats i centrala Stockholm. Genom att bygga om stadens egna förvaltningsbyggnad, Tekniska nämndhuset på Fleminggatan, till ett storskaligt idrottspalats skapar vi ett nytt nav i Stockholmsidrotten. Under idrottspalatsets tak skulle ett flertal 585 fullstora gymnastiksalar kunna samsas med privatdrivna gym, planer för racketsporter, skateboardramper, caféer etc. Utmed strandlinjen kan rodd- och kanotklubbar bedriva sin verksamhet och utrymmet mellan husen skulle med fördel kunna glasas in och bli en vinterträdgård där olika kulturinslag skulle kunna äga rum. 590 Vi vill: • Se mer kommers i kulturen och mer kultur i kommersen. 595 • Införa ett system med kulturcheckar för alla under 19 år. • Skaka liv i biblioteken, bland annat genom att överlåta drift till personalgrupper. Målet är att utveckla biblioteksmiljön med bättre öppettider, fler kulturevenemang och bättre kaféer. • Verka för en scen som kan rymma flera olika scenformer och parallella föreställningar. 12
 13. 13. • Släppa in kulturen i tunnelbanan, bland annat genom en utvecklingsplan för ”underjordisk 600 kultur”. • Stärka Stockholm som designstad genom att verka för ett designmuseum vid Telefonplan. • Göra Konserthuset till en nygammal mötesplats som passar både för sneekers och champagneskålar. • Råda bot på hallbristen i innerstaden genom att uppföra ett idrottspalats i centrala Stockholm. 605 Där ska ett flertal fullstora gymnastiksalar samsas med privatdrivna gym, planer för racketsporter, skateboardramper, caféer etc. Mångfald i förskolan 610 Förskolan är våra små stockholmares första möte med pedagogiken. Det är starten på våra barns karriär och en förutsättning för att föräldrarna ska kunna arbeta. Det är viktigt att starten blir god. Välutbildade, engagerade pedagoger är betydelsefulla för verksamheten och bemötandet. Att barnen uppmuntras, utmanas och utvecklas varje dag är viktigt. Stockholmsföräldrarna är mycket nöjda med de 615 kommunala förskolorna, men det som bör ses över är inne- och utemiljöerna, som skulle kunna göras mer stimulerande. En plan måste göras för att rusta upp gårdarna och inomhusmiljöerna. Ventilationskontroller ska göras årligen. Vid problem med ventilation eller fuktskador måste åtgärder omedelbart vidtagas. 620 Enskilt drivna förskolor fyller en mycket viktig roll för barnomsorgen i Stockholm. De fristående alternativen ökar den pedagogiska mångfalden och föräldrarnas valfrihet. Men stadsdelarna måste bli bättre på att följa kommunfullmäktiges tidigare beslut om samordning med privata utövare. Allt för ofta brister barnomsorgsgarantin i vissa stadsdelar och allt för ofta byggs nya förskolor eller ställs det upp paviljonger utan att privata utövare inbjudits att medverka till att lösa problemen. Detta måste fungera 625 bättre. En förbättrad samordning skulle innebära betydande effektivitetsvinster. Baracker/paviljonger är dessutom i många fall dåligt för barnen med oinspirerande och i vissa fall farlig miljö. Paviljongerna tar dessutom ofta värdefulla grönytor i anspråk. Centerpartiet anser att den idé som förekommit i debatten om ”företagsdagis”, det vill säga förskolor som drivs i regi av förälders arbetsgivare, är värd att testa. Alla bra förslag som kan underlätta stockholmarnas livspussel ska prövas seriöst. Vi skulle gärna se en 630 försöksverksamhet med ”företagsdagis” i Stockholms stad. Vi vill: • Förskolornas gårdar och inomhusmiljöer ska återkommande ses över och ventilationskontroller 635 ska göras årligen. • Stadsdelarna ska bli bättre på att samordna sin verksamhet med privata utförare inom förskoleverksamheten. • Öppna för förskolor som drivs i regi av föräldrars arbetsgivare. 640 En skola för framtiden Införandet av valfriheten är en av de viktigaste reformerna i skolan. Centerpartiet vill att föräldrarnas och elevernas valfrihet ska öka och att fristående, privata alternativ ska uppmuntras. Knäckfrågan för 645 valfriheten är att så många som möjligt får sitt förstahandsval. Därför bör man se över situationen så att omtyckta, lyckade förskolor och skolor får möjlighet att utöka verksamheten. Vi skulle gärna se fler privata skolor. Valfriheten skapar en konkurrens om eleverna som leder till bättre kvalitet, större 13
 14. 14. mångfald och bättre lärare. Det ska finnas god information om alla skattefinansierade skolors verksamhet och gärna också rankingsystem som kan vägleda elever och föräldrar inför skolvalet. 650 Skolans huvuduppgift är att eleverna når kunskapsmålen i så stor utsträckning som möjligt. Genom att erövra kunskap växer människan och hennes perspektiv på sig själv och omvärlden. Dagens Stockholmselever är morgondagens arbetskraft i världen. För att kunna mäta sig med andra ungdomar i övriga världen behövs grundläggande kunskaper som en god läsförståelse. Svenska/svenska som 655 andraspråk är skolans viktigaste ämne. Det finns ett starkt samband mellan elevens läsförmåga och elevens förmåga att nå målen i andra ämnen. Kursplanens mål i svenska och svenska som andraspråk är därför viktigare än andra ämnens. Centerpartiet vill införa entreprenörskap i skolan - både entreprenöriellt lärande och hur man 660 kommersialiserar kunskaper. Initiativkraft, drivkraft och kreativitet är egenskaper som är förutsättningar för att eleverna ska lyckas i arbetslivet. Nyfikenhet och förmågan och viljan att lära om och lära nytt är avgörande. Centerpartiet i Stockholm ska vara garant för att regeringens entreprenörskapsstrategi implementeras i stadens skolor. Alla ska när de slutar grundskolan ha fått grunden hur de kommersialiserar kunskaper och startar företag, samt fått utveckla de entreprenöriella 665 förmågorna initiativkraft, drivkraft och kreativitet. Samarbeten med företag förmedlar också en positiv syn på företagande vilket Centerpartiet tycker är viktigt. Studie- och yrkesvägledningen på skolorna bör kvalitetssäkras. Föräldrasamarbetet är viktigt för elevernas framgång. Stadens skolor ska utveckla och sprida olika 670 metoder för detta. Skolan ska vara en modern arbetsplats. Lärarna är elevernas viktigaste resurs. Förtroendearbetstiden är en gammaldags lösning som snarast begränsar lärarnas flexibilitet och självbestämmande. Den individuella lönesättningen fungerar på många håll dåligt. Det ska löna sig att vara en bra lärare. 675 Prestation, resultat och förnyelse av pedagogiker ska belönas. Även brukarundersökningar ska ligga till grund för lönesättning. God och välbalanserad mat är en förutsättning för lärande och koncentration. Maten som serveras i stadens skolor ska vara god, säker och nyttig samt tillagad av råvaror som producerats klimatsmart och 680 miljövänligt. Den ska dessutom serveras i en lugn och trivsam miljö. Det är också angeläget att man minskar matsvinnet som idag uppgår till 25 procent av det som köps in. Medvetenheten och metoder för att minimera svinn måste utarbetas. Många av stadens skolor upphandlar skolmaten. Centerpartiet vill se att verksamheten i alla skolrestauranger upphandlas. Det behöver inte alltid vara lägsta pris som vinner en upphandling, det kan även handla om kvalitet, smak och miljömedvetenhet. 685 Vi vill: 690 • Föräldrarnas och elevernas valfrihet ska öka. • Fler privata alternativ och ännu större mångfald i pedagogiker och inriktningar. • Förbättra informationen om alla skattefinansierade skolors verksamheter och verka för ett rankingsystem som kan vägleda elever och föräldrar inför skolvalet. • Införa entreprenörskap i skolan. 695 • Låta lönesättningen på allvar belöna bra lärare efter prestation och resultat. 14
 15. 15. • Höja statusen på skolmaten så att god, säker och nyttig mat blir en självklarhet på alla Stockholms skolor. 700 Äldreomsorgen– valfrihet, trygghet och mångfald För utveckling av äldreomsorgen i Stockholm är delaktighet, självbestämmande trygghet och valfrihet ledord. Äldreomsorgen i Stockholm ska vara attraktiv både för de äldre och för de närstående. 705 Centerpartiet vill se en äldreomsorg som präglas av mångfald och nytänkande. Inom valfrihetsområdet står de politiska alternativen idag väldigt tydligt mot varandra. De rödgröna i Stockholm vill ta bort denna valfrihet inom äldreomsorgen. Detta medan vi i Centerpartiet vill göra tvärt om och öka valfriheten. 710 Äldre personer måste ges större möjlighet att själva bestämma över sin vardag. En ökad valfrihet inom äldreomsorgen leder till att alla får bättre möjlighet att själv får vara med och påverka hur de vill bo och leva som äldre. Vi tror att fler kommer att föredra att bo i mer nischade boenden tillsammans med vänner eller där personalen talar det egna språket eller där människor kan leva tillsammans med sina husdjur. 715 Centerpartiet vill också öka möjligheterna för äldre att göra ”äldreboendekarriär”, det vill säga att människor kan fasa in sig i äldreboende. Många äldre och anhöriga skulle känna en trygghet av ett större utbud när det gäller enklare former av äldreboende. I dagens läge finns en tendens att äldreboendet är digitalt. Idag utgår samhället från dem som gärna bor kvar hemma länge vilket leder till 720 att människor växlar till äldreboende först när behovet är överväldigande. För att realisera detta krävs fler alternativ både inom privat och kommunalt äldreboende, offentligfinansierad verksamhet och privatfinansierad dito. Stadens satsning på trygghetsboende är en mycket viktig del av detta arbete. Det ska vara självklart att kunna bo kvar i det egna boendet så länge orken finns. Bostadsföretagen ska 725 satsa på att bygga anpassade bostäder, bekvämt utrustade för att klara en äldre persons behov. Teknikens möjligheter att utveckla individuella hjälpmedel, har ännu inte prövats i stor skala. Vi tror även att det ska vara möjligt att inte behöva byta boende när vårdbehovet ökar. Därför ett det bra om det kan vara flexibelt och att den som har ett större vårdbehov kan bo kvar – detta för att minska påfrestningarna. Här finns möjlighet för staden att samverka med privata fastighetsägare. 730 När krafterna sviker, och behovet av ett tryggare boende blir större, ska det finnas alternativa boendeformer att tillgå. Vissa vill flytta till ett seniorboende, andra till ett kollektivboende där vardagen underlättas genom gemensamt inköpa tjänster som städning och mathandling och gemensamt lagade middagar. 735 Det ska även vara möjligt att bo tillsammans med sin livspartner och par ska därför inte splittras när vård- och omsorgsbehovet ökar. När behovet av att få hjälp dygnet runt uppkommer, ska det finnas äldrebostäder som erbjuder ett tryckt omhändertagande, där också anhöriga kan känna sig delaktiga genom att på ett enkelt sätt kunna följa den äldres vardag. 740 Trygghet och värdighet är mål som ingår i äldreomsorgens uppdrag. Människor ska få fortsätta leva sina liv, även när de är i behov av vård och omsorg. Dagens äldre är i många fall friska och aktiva och ska kunna fortsätta att få vara det även när omsorgsbehovet blir större. En viktigt del i detta är att äldre i Stockholm inte behöva känna sig ensamma. Det ska finnas tid för promenader, utevistelse, samtal med 745 en kopp kaffe etc. 15
 16. 16. Det är viktigt att våra äldre ges goda möjligheter att komma ut på promenader eller bara för att sitta ned utomhus ett slag. Frisk luft och nya intryck är viktigt för individers välmående. Vid sidan av en god vård och omsorg så kan även kulturen hjälpa människor att må bättre. Forskning visar att människor 750 som ofta går på bio, teater, konserter, museer eller idrottstävlingar har ökade chanser att leva ett längre och förmodligen lyckligare liv. Därför vill vi öka möjligheterna till kulturutbyte inom exempelvis äldreomsorgen. Vi vill även att möjligheten till s.k. terapi med handarbete och hantverk utökas. Detta kan med fördel bedrivas på ideell basis. 755 I Centerpartiet vill vi få in fler entreprenörer inom äldreomsorgen. Detta tror vi leder till en vidareutveckling av den valfrihet som finns idag inom äldreomsorgen i Stockholm. Omsorgspersonalen kan välja mellan flera arbetsgivare, vilket ökar trycket på både kommuner och företag att skapa bra och utvecklande arbetsplatser. Fler entreprenörer kommer att bidra till att utveckla äldreomsorgen och möta framtidens krav och utmaningar. 760 Matglädje är en förutsättning för att våra äldre ska äta tillräckligt. Många äldre får idag inte i sig den näring de behöver för att orka vara vitala. Maten måste locka med doft, färg och smak. Att äta när man blir gammal kan vara som att äta med lovikavantar, mörka solglasögon och nästäppa, Detta då kroppens funktioner oftast försvagas när man blir gammal. Därför måste kraven på mat för äldre vara väldigt höga. Vi vill: 765 • Skapa en äldreomsorg som präglas av mångfald och nytänkande. • Öka valfriheten inom äldreomsorgen. • Skapa möjligheten att fasa in sig i äldreboende och låta äldre att göra ”äldreboendekarriär” efter behov och önskemål. 770 • Säkerställa att personer som delat sitt liv inte splittras när vård- och omsorgsbehovet ökar. • Öka möjligheterna till kulturutbyte inom äldreomsorgen. • Verka för fler entreprenörer inom äldreomsorgen. • Öka kraven på maten inom äldreomsorgen. Näringsrik mat som lockar med doft, färg 775 och smak gör våra äldre stockholmare friskare och mer välmående. Ett tryggt Stockholm I Stockholm ska alla känna sig trygga på gator och torg. Visionen är att ingen ska behöva känna sig rädd för att utsättas för våld och brott när de vistas i vår stad. Detta är 780 också en viktig jämställdhetsfråga. Stadens äldre ska kunna känna sig trygga när de är ute. Polisen har en viktig roll, men det krävs insatser på alla nivåer och samarbete för att minska våld och brottslighet. Staden måste i förebyggande syfte agera för att uppenbart otrygga miljöer försvinner. Det är viktigt att arbeta med trygghetsskapande belysningar i exempelvis gångtunnlar och gaturum. Sterila, folktomma, nerklottrade och skräpiga miljöer skapar en känsla av 785 otrygghet vilken vi genom fysisk planering kan minimera. Centerpartiet vill utveckla systemet med ett trygghetsnummer. På väg hem från krogen går det att ringa någon att prata med på vägen hem. Där ska det också gå att larma direkt om något händer. Det kan vidare tänka sig att trygghetsvandrare möter upp vid tunnelbanestationen och följer med en bit på 790 vägen. Vi ser gärna att detta helt eller delvis bygger på volontärarbete i samarbete med polis och socialtjänst. I det brottsförebyggande arbetet är det viktigt att värna den personliga integriteten. I en tid av snabb teknologisk utveckling har det blivit allt viktigare att hitta verktyg för att 795 bedöma hur långt civila och offentliga organ skall ges rätt att samla och behandla information om var och en av oss. Integritetsaspekten måste beaktas noggrant i samhällets 16
 17. 17. arbete för att stävja brottsligheten. Detta gäller exempelvis när vi diskuterar övervakningskameror på allmän plats. Situationen som råder i London, med miljontals övervakningskameror riktade mot medborgarna, bör ses som ett avskräckande exempel. 800 För att få en tryggare miljö måste Stockholm gå till botten med orsakerna till brottsligheten. Ett samhälle där olika individer och grupper upplever att de står utanför samhället och tar till brottsliga handlingar är ett otryggt samhälle för alla. Dessa problem måste ses på ett tidigt stadium och förebyggas. 805 Centerpartiet vill inrätta en nollvision mot kvinnovåld och agera snabbt när våld drabbar kvinnor. När det gäller det aktiva arbetet går det inte att enbart överlåta ansvaret till ideella kvinnojourer. Det är inte tillräckligt att det finns frivilliga insatser i kommunen utan socialtjänsten måste ha egen kompetens och handlingsberedskap. Kommunala kriscentrum behövs. Stockholms stad och dess stadsdelsnämnder ska ha handlingsplaner för arbetet med 810 misshandlade kvinnor och deras barn så att det underlättar för tillsynsmyndigheten att följa upp kommunens arbete. Ofta läggs grunden till ett kriminellt utanförskap i tidig ålder. Det är därför viktigt att samhällets olika instanser som skola, polis och socialtjänst ingriper kraftfullt med både ramar och kramar, i stället för att 815 som så ofta idag ingripa för sent. Vi vill: 820 • Arbeta med trygghetsskapande belysningar i exempelvis gångtunnlar och gaturum. • Inrätta ett trygghetsnummer dit det går att ringa när man känner sig otrygg i Stockholms utemiljö. • Värna den personliga integriteten i det brottsförebyggande arbetet. • Upprätta kommunala kriscentrum för våld mot kvinnor. 825 En bostadsmarknad för alla Bostadsmarknaden i Stockholm är som bekant en marknad med stora problem. Det finns en stor efterfrågan på bostäder men ett relativt litet utbud. Kön för att få möjligheten att hyra en lägenhet är mycket lång och trots långa köer är nyproduktionen av hyreslägenheter 830 låg. Kostnaderna för bostadsbyggande är mycket höga och har ökat konstant under många år. För att komma till rätta med de problem som bostadsmarknaden brottas med krävs en rad åtgärder. Centerpartiet vill öka takten i byggandet. Vi förordar en tätare stad där människor kan leva miljövänligt. 835 Vi vill reformera hyressättningssystemet och skapa en mångfaldsmarknad för boenden. De traditionella boendeformerna; bostadsrätter, hyresrätter och egna hem kompletteras nu med ägarlägenheter. De kooperativa hyreslägenheterna får gärna bli många fler. Stockholm behöver ett mer varierat boende och fler aktörer på bostadsmarknaden. Centerpartiet vill därför skapa en mångfaldsmarknad för boenden. En marknad med 840 upplåtelseformer till olika priser som möter olika behov. Centerpartiet anser att hyresrätten är viktig på en bostadsmarknad med mångfald. Den innebär ett flexibelt boende för många människor som inte har möjlighet eller vill äga sitt boende. Hyresrätten är också viktig för Stockholms konkurrenskraft. Med en flexibel 845 arbetsmarknad där människor ofta flyttar beroende på arbete, är det hämmande för en tillväxtort om det saknas ett snabbt och tillgängligt boende. Tillväxt kräver rörlighet 17
 18. 18. och då är hyresrätter bra. De rådande problemen med långa köer på hyresrättsmarknaden blir dock bara mer och mer 850 uppenbara. Otaliga personer kan vittna om svårigheten i att få tag på ett förstahandskontrakt på hyresmarknaden, där de allra längsta köerna naturligtvis går till attraktiva lägenheter med låga hyror. Med dagens system är skillnaden mellan attraktiva lägenheter i innerstaden och mindre attraktiva lägenheter i förorterna alltför liten. Dessutom minskar utbudet av hyresrätter i Stockholm. Dels har vi en alltför låg nybyggnation, 855 dels har en omfattande ombildning av hyresrätter till bostadsrätter skett, inte minst i centrala Stockholm. En stor del av problemen på Stockholms bostadsmarknad kan härledas till det svenska, hårt reglerade, hyressättningssystemet. Centerpartiet vill stärka allmännyttan och göra den 860 självständig, frikopplad från kortsiktigt politiskt inflytande. Allmännyttan ska bli en drivande aktör på bostadsmarknaden där fokus ligger i att driva fram ett ökat byggande. Genom ett förändrat hyressättningssystem skapas möjligheter att via allmännyttan föra en offensiv bostadspolitik där det går att bygga för att tjäna pengar. Fler bostäder och god ekonomisk avkastning är huvudmålet med verksamheten, dessa vinster kan sedan användas för att säkerställa att det finns möjlighet till enklare, 865 billigare och mindre lägenheter runt om i hela staden, även i innerstaden. På detta sätt går det att både motverka boendesegregation och stärka utbudet på bostadsmarknaden. Centerpartiet vill se blandade upplåtelseformer i de olika delarna av staden. Vi tycker det är positivt med 870 nytillskott av hyresrätter där bostadsrätterna är många. Samtidigt är det positivt med ombildningar av allmännyttan i områden där hyresrätterna dominerar. När det gäller ombildningar så ska dessa ske på marknadsmässiga grunder. Vi vill: 875 • Öka takten i bostadsbyggandet. • Skapa en mångfaldsmarknad för boenden, dvs. en marknad med skilda upplåtelseformer till olika priser som möter olika behov. • Rädda hyresrätten genom att låta människors värderingar påverka hyressättningen. 880 • Att kommunens bostadsbolag offensivt bidrar till ökat byggandet i staden. • Verka för blandade upplåtelseformer i de olika delarna av staden. Reservation: 885 Johan Hedin reserverar sig till förmån för en tydligare uttalad skrivelse FÖR marknadshyror. 18

×