Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Les conjuncions (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Les conjuncions

 1. 1. Les conjuncions
 2. 2. Definició <ul><li>Segons la gramàtica tradicional, la conjunció és una categoria gramatical invariable que posa en relació </li></ul><ul><li>- dues oracions o, </li></ul><ul><li>- determinats elements de l’oració, </li></ul><ul><li>que gaudeixen de certa independència i que expressen el tipus i el significat d’aquesta relació. </li></ul><ul><li>(La preséncia de les conjuncions en l’oració no és indispensable com a nexe, tal com passa en l’oració juxtaposada o en oracions enllaçades només pel sentit.) </li></ul>
 3. 3. Classificació i funcions <ul><li>Conjuncions i locucions </li></ul><ul><li>coordinades </li></ul><ul><li>Les conjuncions coordinades són mots que serveixen per enllaçar dues oracions coordinades o dos termes coordinats. </li></ul><ul><li>Sempre enllacen elements que fan la mateixa funció sintàctica. </li></ul><ul><li>Ex. Pere i Maria. </li></ul><ul><li>Ve però no vindrà a temps. </li></ul><ul><li>Conjuncions i locucions </li></ul><ul><li>subordinades </li></ul><ul><li>Les conjuncions subordinades són partícules que enllacen elements que no fan la mateixa funció sintàctica, sinó que un d’ells és complement de l’altre. </li></ul><ul><li>Ex. Menja quan vol. </li></ul><ul><li>Estudia perquè vol aprovar. </li></ul>
 4. 4. Conjuncions i locucions coordinades <ul><li>Conjuncions copulatives. </li></ul><ul><li>Conjuncions disjuntives. </li></ul><ul><li>Conjuncions distributives. </li></ul><ul><li>Conjuncions adversatives. </li></ul><ul><li>Conjuncions continuatives. </li></ul><ul><li>Conjuncions explicatives. </li></ul>
 5. 5. Conjuncions copulatives <ul><li>indiquen la unió dels elements que enllacen. Són i , ni . </li></ul><ul><li>Pep canta i Lluisa balla. </li></ul><ul><li>Ni Pep canta ni Lluïsa balla. </li></ul>
 6. 6. Conjuncions disjuntives <ul><li>indiquen opció obligada entre els elements que enllacen, els quals resulten incompatibles, almenys en principi. Són o , o bé . </li></ul><ul><li>Pren una tassa de te o (o bé) de café. </li></ul>
 7. 7. Conjuncions distributives <ul><li>Semblants a les disjuntives, estan formades per la separació de determinats adverbis o pronoms al començament de dues oracions o de dos membres per a expressar una distribució o alternança. Són adés….adés , ara…ara , així…com , ni…ni , o…o , mig…mig , tant…com , els uns…els altres , etc… </li></ul><ul><li>Ara canta Pep ara canta Lluïsa. </li></ul><ul><li>Així canta Pep com canta Lluïsa. </li></ul>
 8. 8. Conjuncions adversatives <ul><li>indiquen contrarietat o oposició entre els elements que enllacen. Són però , tanmateix , ara (bé) , altrament , amb tot , així i tot , sinó (que) , més aviat , en canvi de , per això , malgrat això , això no obstant , etc… </li></ul><ul><li>Sóc molt llépol però (ara bé ) no m’agrada la xocolata. </li></ul>
 9. 9. Conjuncions continuatives <ul><li>indiquen continuïtat, successió entre les oracions o termes enllaçats; també poden expressar acumulació o suma. Són encara , endemés , a més , així mateix , doncs , i tot , d’una altra banda , i fins i tot , ni tan sols , etc… </li></ul><ul><li>No estudia ni tan sols treballa. </li></ul>
 10. 10. Conjuncions explicatives <ul><li>Com el seu nom indica, introdueixen una oració que explica o amplia el significat de l’oració principal. Són, és a dir , això és , o sia (o sigui)… </li></ul><ul><li>Són cinc germans, és a dir , són una família nombrosa. </li></ul>
 11. 11. Conjuncions i locucions subordinades <ul><li>Conjuncions completives. </li></ul><ul><li>Conjuncions temporals. </li></ul><ul><li>Conjuncions modals. </li></ul><ul><li>Conjuncions consecutives. </li></ul><ul><li>Conjuncions causals. </li></ul><ul><li>Conjuncions finals. </li></ul><ul><li>Conjuncions condicionals. </li></ul><ul><li>Conjuncions concessives. </li></ul>
 12. 12. Conjuncions completives <ul><li>Únicament hi ha la conjunció que . Enllaça oracions que exerceixen la funció sintàctica de complement i, per extensió, les que fan de subjecte i de predicat nominal. </li></ul><ul><li>Et pregue que m’ajudes. </li></ul><ul><li>Or.sub.subst </li></ul><ul><li>C.D </li></ul>
 13. 13. Conjuncions temporals <ul><li>Introdueixen oracions temporals. S’inclouen les conjuncions i les locucions conjuntives següents: abans que , així que , a penes que , d’ençà que , de seguida que , després que , des que , fins que , mentre , quan , sempre que , tan prompte com , tot seguit que …. </li></ul><ul><li>Hem d’acabar els deures abans que s’acabe la classe. </li></ul>
 14. 14. Conjuncions modals <ul><li>Indiquen amb l’oració subordinada que introdueixen de quina manera es produeix l’acció del verb principal o la comparació respecte d’un fet expressat pel verb principal. S’inclouen les conjuncions següents: així com , com , com si , segons com , tant com … </li></ul><ul><li>Menja tant com vol. </li></ul>
 15. 15. Conjuncions consecutives <ul><li>Funcionen sovint com un simple introductor o enllaç amb l’oració anterior. Són les conjuncions següents: doncs , així , consegüentment , de manera que , així que … </li></ul><ul><li>Maria estudia molt, doncs aprova </li></ul>
 16. 16. Conjuncions causals <ul><li>Indiquen relacions de causa entre dues o més proposicions. Són conjuncions causals, atés que , com que , ja que , per tal com , perquè , puix , car , per això … </li></ul><ul><li>Vaig agafar el paraigües perquè plovia. </li></ul>
 17. 17. Conjuncions finals <ul><li>La proposició que introdueixen expressa la finalitat de la proposició principal. Són conjuncions finals, a fi que , perquè , per tal que , que … </li></ul><ul><li>Vaig fer els pastissos perquè te’ls menjares. </li></ul>
 18. 18. Conjuncions condicionals <ul><li>Indiquen que la realització de l’acció que expressa el verb principal depén de l’oració subordinada que introdueixen. Són conjuncions condicionals, si , en cas que , mentre , només que , posat que , sempre que , si de cas , sols que , fora que , a condició que , amb que , fet que , segons , atés que , llevat que … </li></ul><ul><li>Si vens amb mi t’ensenyaré la casa. </li></ul>
 19. 19. Conjuncions concessives <ul><li>Indiquen que l’acció expressada pel verb principal es realitza malgrat l’objecció o la dificultat que conté l’oració subordinada que introdueixen les conjuncions concessives. Són conjuncions i locucions concessives, a pesar que , bé que , mal que , encara que , malgrat que , per bé que , per més que , si bé , tot i que , amb tot i que , baldament , etc… </li></ul><ul><li>Encara que tingues força, no podràs obrir-ho. </li></ul>
 20. 20. Resum <ul><li>Conjuncions i locucions coordinades </li></ul><ul><li>copulatives. </li></ul><ul><li>Conjuncions disjuntives. </li></ul><ul><li>Conjuncions distributives. </li></ul><ul><li>Conjuncions adversatives. </li></ul><ul><li>Conjuncions continuatives. </li></ul><ul><li>Conjuncions explicatives. </li></ul><ul><li>Conjuncions i locucions subordinades </li></ul><ul><li>Conjuncions completives. </li></ul><ul><li>Conjuncions temporals. </li></ul><ul><li>Conjuncions modals. </li></ul><ul><li>Conjuncions consecutives. </li></ul><ul><li>Conjuncions causals. </li></ul><ul><li>Conjuncions finals. </li></ul><ul><li>Conjuncions condicionals. </li></ul><ul><li>Conjuncions concessives. </li></ul>
 21. 21. Fi Almoradí, 22 de novembre de 2011

×