Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Ulsoor Someshwara Devalaya

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 79 Anuncio

Ulsoor Someshwara Devalaya

Descargar para leer sin conexión

Introduction, Outer View of the Temple Wall, Entrance of the Temple: Sculptures of Gate keepers, Musicians, Dancers, Gaja Salu, Yalis, Swans; View of the Entrance Of the Temple Wall from inside: with the sculptures of Dancers,Musicians,Chamaradaris,women carrying jack fruit, servants; Temple enclousure; Mukta Mantapa:carving on enterance, features of pillars, carvings on the Pillars; Sculptures on Pillars:Kannappa,Goddess,Lakshminarasimha,Shivaparvathi,Nataru; Images on Navaranga pillars: animal,birds,Goddess,KempeGowda; Grabhagriha;Carvings on the outer wall of the main temple:Nata,Vishnu avatar,Horse, Drapana Kanye,Musicians; Dwaja stamba; Ratabidi; Rata;Kalyani.

Introduction, Outer View of the Temple Wall, Entrance of the Temple: Sculptures of Gate keepers, Musicians, Dancers, Gaja Salu, Yalis, Swans; View of the Entrance Of the Temple Wall from inside: with the sculptures of Dancers,Musicians,Chamaradaris,women carrying jack fruit, servants; Temple enclousure; Mukta Mantapa:carving on enterance, features of pillars, carvings on the Pillars; Sculptures on Pillars:Kannappa,Goddess,Lakshminarasimha,Shivaparvathi,Nataru; Images on Navaranga pillars: animal,birds,Goddess,KempeGowda; Grabhagriha;Carvings on the outer wall of the main temple:Nata,Vishnu avatar,Horse, Drapana Kanye,Musicians; Dwaja stamba; Ratabidi; Rata;Kalyani.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

Ulsoor Someshwara Devalaya

 1. 1. ಂಟ ಂಪ , ಅಂ ಡ ೕ ಂಗ - 560001 ತ ಪ ಧ – ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ. ೕಧಕ ¸ÀĵÁä.J¸ï ( ೕಂದ :- HS200619) ಇ ಸ ಗ ಂಗ ನಗರ ಶ ಲಯ ಂಗ -560001 ೕಧ ಗ ದಶ ಕ . ೕತ ಮ . ಎ ಇ ಸ ಗ ಂಗ ನಗರ ಶ ಲಯ ಂಗ -560001 2022-23
 2. 2. ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ PÀ¯Á ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«UÁV (EwºÁ¸À) PÀĪÀiÁj ¸ÀĵÁä.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¹zÀÝ¥Àr¹, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ, “ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ avÀæ ¥Àæ§AzsÀ’’ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ QgÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥Àæ§AzsÀ M¦àvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ zÀÈrüÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¥Àæ§AzsÀzÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ. ¥Àæ§AzsÀzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ, F QgÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥Àæ§AzsÀªÀÅ EwºÁ¸À «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀÄ«PÉ ¨sÁUÀªÁV M¦àvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ (PÀ¯Á¤PÁAiÀÄ)
 3. 3. F ¸É«Ä¸ÀÖgï GzÀÝPÀÆÌ E°è£À UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àæw¤vÀå AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¼À¹PÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃrzÀAvÀºÀ PÀ¯Á«¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ ¥ÉÆæÃ.qÁ. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ¸Àgï CªÀjUÉ ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛãÉ. F ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä £À£Àß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁV ¸ÀPÀ® ¸ÀÆPÀÛ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr ¥Àæw ºÀAvÀzÀ®Æè £À£ÀUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤Ãr CzsÀåAiÀÄ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀtgÁzÀAvÀºÀ qÁ.¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ .J¸ï EwºÁ¸À G¥À£Áå¸ÀPÀjUÉ £À£Àß vÀÄA§Ä ºÀÈzÀAiÀÄzÀ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛãÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ EwºÁ¸À «¨sÁUÀzÀ UÀÄgÀĪÀÈAzÀzÀªÀgÁzÀ qÁ.¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀi .J¸ï. qÁ.ªÀiÁ°¤ ,qÁ.«.PÁAvÀgÁdÄ EªÀgÉ®èjUÀÆ £À£Àß C£ÀAvÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛãÉ. F CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¥ÀævÀåPÀëªÁV ºÁUÀÆ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀÆ ºÁUÀÆ ºÁUÀÆ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ £À£Àß J¯Áè ¸ÉßûvÀjUÀÆ £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀܼÀ : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ: ¸ÀĵÁä.J¸ï ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ
 4. 4. ¥Àj«r
 5. 5.  ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÀÈzÀAiÀÄ ¨sÁUÀªÁzÀ ºÀ®¸ÀÆj£À°èzÉ.  F zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¤ªÀiÁðt Qæ.±À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ªÀÄvÀÄÛ 10£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÁÝVzÉ.  F ¨sÁUÀªÀÅ CAzÀÄ ZÉÆüÀgÀ £É¯ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. F zÉêÁ®AiÀĪÀÅ ZÉÆüÀgÀ PÁ®zÀ°è ¤ªÀiÁðtªÁVzÉ. F zÉêÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt°è «¸ÀÛj¹zÀÄÝ Qæ.±À 16 ªÀÄvÀÄÛ 17£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è §ºÀıÀB CAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ£ÀÄß D¼ÀÄwÛzÀÝ PÉA¥ÉÃUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀA±À¸ÀÜgÀ PÁ®zÀ°è. E°è F JgÀqÀÄ PÁ®zÀ ªÁ¸ÀÄÛ²®à ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆwð²®à PÉvÀÛ£É PÀ®¸ÀĪÉÄïÉÆÃUÀgÀªÁVzÉ.
 6. 6.  ¥ÀæªÉñÀzÁégÀzÀ ºÉÆgÀUÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀd¸Á°£À PÉvÀÛ£É, AiÀiÁ½, ºÀA¸À, V½, ªÉƸÀ¼É, «ÄãÀÄ, PÉÆÃw, PÀÄzÀÄgÉ, ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ :-vÀªÀÄmÉUÁgÀgÀÄ, ªÀÄÈzÀAUÀzÀªÀgÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀvÀð£À ¨sÀAVAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉvÀÛ£ÉUÀ½ªÉ. «±ÉõÀªÁV zÉêÀvÉ ºÁUÀÆ £ÁxÀgÀ PÉvÀÛ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ.
 7. 7. 7. M¼ÁAUÀt ¥ÀæªÉñÀzÁégÀ
 8. 8. F ¥ÀæªÉñÀzÁégÀzÀ JgÀqÀÆ PÀqÉUÀ¼À°è zÁégÀ¥Á®PÀgÀ ªÀÄÆwð²®àUÀ½ªÉ. M¼ÁAUÀt ¥ÀæªÉñÀzÁégÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁt §gÀĪÀ ªÀÄÆwð²®àUÀ¼ÉAzÀgÉ £ÁxÀªÀÄĤUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAVÃvÀªÁzÀåUÁgÀgÀÄ, ºÀ®¹£À ºÀtÚ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ ¤AwgÀĪÀ PÉvÀÛ£É «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. Qæ.±À 17£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è F ¨sÁUÀ ºÀ®¹£À ¨É¼ÉUÉ SÁåwUÀ½¹vÀÄÛ. DzÀÄzÀjAzÀ¯Éà F ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÀ®Ä PÁgÀtªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀgÀ ¸ÁAPÉÃwPÀªÁVAiÉÄà E°è ºÀ®¹£À ºÀtÚ£ÀÄß ºÉÆvÀÛ ²®à«zÉ. eÉÆvÉUÉ ºÀA¸À, AiÀiÁ½, ¨Á¼É ºÀtÚ£ÀÄß w£ÀÄßwÛgÀĪÀ PÉÆÃwAiÀÄ zÀȱÀå, V½, ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ, £ÀvÀð£À ¨sÀAVAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉvÀÛ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÀd¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. EzÉà UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉêÀvÉUÀ¼À ªÀÄÆwð²®àUÀ¼ÀÄ - ²ªÀ, £ÀlgÁd, ªÀÄ»µÁ¸ÀÄgÀ ªÀÄ¢ð¤, PÀȵÀÚ£ÀA¢, ¨sÀÈAV, «µÀÄÚ, ªÀÄwÛvÀgÀ zÉêÀvÉUÀ¼À G§Äâ²®àUÀ½ªÉ. ¨ÁV®ÄªÁqÀzÀ JgÀqÀÆ §¢AiÀÄ°è zÁégÀ¥Á®PÀgÀ ²®àUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉAiÀįÁVzÉ.
 9. 9. zÉêÁ®AiÀÄzÀ M¼ÁAUÀt ¥ÀæªÉñÀ zÁégÀzÀ JgÀqÀÄ §¢AiÀÄ°è ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ vÀÄgÀÄ§Ä ¸ÀÄAzÀjAiÀÄgÀ PÉvÀÛ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ.
 10. 10. Qæ.±À 17£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è F ¨sÁUÀ ºÀ®¹£À ¨É¼ÉUÉ SÁåwUÀ½¹vÀÄÛ. DzÀÄzÀjAzÀ¯Éà F ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÀ®Ä PÁgÀtªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀgÀ ¸ÁAPÉÃwPÀªÁVAiÉÄà E°è ºÀ®¹£À ºÀtÚ£ÀÄß ºÉÆvÀÛ ²®à«zÉ. ºÀ®¹£À ºÀtÚ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ ¤AwgÀĪÀ PÉvÀÛ£É «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
 11. 11. zÉêÁ®AiÀÄzÀ M¼À UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉêÀvÉUÀ¼À ªÀÄÆwð²®àUÀ¼ÀÄ - ²ªÀ, £ÀlgÁd, ªÀÄ»µÁ¸ÀÄgÀ ªÀÄ¢ð¤, PÀȵÀÚ£ÀA¢, ¨sÀÈAV, «µÀÄÚ, ªÀÄwÛvÀgÀ zÉêÀvÉUÀ¼À G§Äâ²®àUÀ½ªÉ. ¨ÁV®ÄªÁqÀzÀ JgÀqÀÆ §¢AiÀÄ°è zÁégÀ¥Á®PÀgÀ ²®àUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉAiÀįÁVzÉ.
 12. 12. F zÉêÁ®AiÀÄzÀ §ºÀÄ DPÀµÀðtÂÃAiÀÄ ¸ÁÜ£À 54 UÁæ£ÉÊmï ¸ÀÛA¨sÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ªÀÄÄPÀÛªÀĺÁªÀÄAl¥À. MlÄÖ 54 PÀA§UÀ¼À eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ F ªÀÄÄRªÀÄAl¥ÀªÀÅ 38 CAPÀtUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ.
 13. 13. ªÀÄÄPÀÛªÀĺÁªÀÄAl¥À¢AzÀ £ÀªÀgÀAUÀ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀĪÀÀ ¥ÀæªÉñÀzÁégÀzÀ JgÀqÀÄ §¢UÀ¼À°è MAzÀÄ PÀqÉ gÁªÀt£ÀÄ PÉʯÁ¸À ¥ÀªÀðvÀªÀ£ÀÄß JwÛ»r¢gÀĪÀÀ ªÀÄÆwð, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉ ªÀÄ»µÁ¸ÀÄgÀ ªÀĢ𤠲®àUÀ½ªÉ.
 14. 14. E°è£À ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼ÀÄ ºÀA¦AiÀÄ «dAiÀÄ «oÀ×® zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÀÛªÉ. E°è£À ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ°èAiÉÄà F ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁVzÉ. E°è£À AiÀiÁ½ ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ§°¥ÀÄgÀA gÀxÀUÀ¼À AiÀiÁ½ ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÀÛªÉ. ªÀĺÁ§°¥ÀÄgÀA gÀxÀUÀ¼À°è£À AiÀiÁ½(¹AºÀ)UÀ¼Éà ¸ÀÛA¨sÀªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ ¤AwªÉAiÉÄãÉÆà JAzÉà ¨sÁ¸ÀªÁUÀĪÀ PÉvÀÛ£ÉPÁgÀ£À PÀ®à£É PÀ¯Á C©ügÀÄaAiÀÄ GvÀÌøµÀÖvÉUÉ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ. CzÉà ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è DzÀgÉ ¸Àé®à ºÉÆgÀmÁV AiÀiÁ½UÀ¼ÀÄ ¸ÀÛA¨sÀªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÛAvÉ F ªÀĺÁªÀÄAl¥ÀzÀ 2 §¢UÀ¼À°è ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁVzÉ. E£ÀÄß F ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À ªÉÄð£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ G§Äâ²®àªÀÇ PÀ¯ÁPÁgÀ£À ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ D¸ÀQÛUÉ PÀ£Àßr »r¢zÉ.
 15. 15. ºÀ½îPÁgÀ ºÀ¸ÀÄ vÀ£Àß PÉZÀÑ®£ÀÄß £ÉPÀÄÌwÛgÀĪÀ zÀȱÀåzÀ ²®à. PÉvÀÛ£ÉPÁgÀ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀvÀðQAiÀÄgÀ ªÀÄÆwð²®àUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉÆÃdЪÁV PÉwÛzÁÝ£ÉÉ. «ÃgÀUÁ¸É ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ, vÀªÀÄmÉ ¨Áj¸ÀĪÀªÀgÀÄ, ¸À£Á¢, WÀmÁ, «ÃuÉ, vÀA§Æj, ±ÀAR £ÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀ G§Äâ²®àUÀ¼ÀÄ, £ÀvÀðQAiÀÄgÀÄ, ZÁªÀÄgÀzÁjUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAQÃvÀð£ÀPÁgÀgÀ »ÃUÉ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ G§Äâ²®àUÀ¼À£ÀÄß E°è ²°à PÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁVzÉ. ºÀA¸À, AiÀiÁ½(¹AºÀ), UÀAqÀ¨sÉÃgÀÄAqÀ, £ÁUÀgÀºÁªÀÅ, »ÃUÉ ¥Áæt ¥ÀQëUÀ¼À avÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉå÷ìPÀ£ÉåAiÀÄ ²®àUÀ¼ÀÄ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. F ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÉÇAzÀÄ C¸ÁzsÁgÀt ªÀÄÆwð²®àUÀ½ªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ:- ZÀvÀĨsÀÄðd ²ªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »A§¢AiÀÄ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ¼À¸À »rzÀÄ ¸Àé C©üµÉÃPÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ; zÉêÀzÉêÀvÉAiÀÄgÀ ªÀÄÆwð²®àUÀ¼À°è zÀQëuÁªÀÄÆwð, ¨sÉÊgÀªÀ, £ÀA¢, ¸ÁܤPÀ «µÀÄÚ, ¨Á®PÀȵÀÚ, AiÉÆÃUÀ£ÀgÀ¹AºÀ , PÁ½AUÀ ªÀÄzÀð£À, UÉÆêÀzsÀð£À, ªÉÆ»¤«µÀÄÚ, »gÀtå PÀ±Àå¥ÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAºÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ÀgÀ¹AºÀ, ºÁUÀÆ EzÉà ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À°èAiÉÄà ¨ÉÃmÉUÁgÀ£ÉƧ⠺ÀÄ°AiÉÆqÀ£É ZÀÆj¬ÄAzÀ ¸ÉuɸÁqÀÄwÛgÀĪÀ zÀȱÀå, £ÀvÀðQAiÀÄgÀÄ ««zsÀ £ÀvÀð£À ¨sÀAVAiÀÄ°ègÀĪÀ G§Äâ²®àUÀ¼ÀÄ E°è ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVªÉ.
 16. 16. £ÀªÀgÀAUÀzÀ°è 4 ªÀÄÄRå PÀA§UÀ½ªÉÉ. F PÀA§UÀ¼ÀÄ ZËPÁPÁgÀzÀ ¦ÃoÀUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀĵÀà¨ÉÆâUÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ. F ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼ÀÄ «±ÉõÀ PÀ¥ÀÄà UÁæ£ÉÊmï ²¯ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ CvÀåAvÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁVzÉ. F ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼ÀÄ ZËPÀ, CµÀÖ ZËPÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°èªÉ. F ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À vÀ¼À¨sÁUÀ ZËPÀzÀ°èè QgÀÄUÁvÀæzÀ ²®àUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅ 30 jAzÀ 35 ¸ÉA.«ÄÃ. JvÀÛgÀzÀ ²®àUÀ¼ÁVªÉ. £ÀªÀgÀAUÀzÀ F ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå vÉƯÉUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ°è ªÀåvÁå¸À«zÉ. CAzÀgÉ £ÀªÀgÀAUÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄÆ®¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß Qæ.±À 16 ªÀÄvÀÄÛ 17 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è vÉUÉzÀĺÁQ, ºÉƸÀzÁV ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸À¯ÁVzÉ. £ÀªÀgÀAUÀzÀ 4 ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É Qæ.±À 16 ªÀÄvÀÄÛ 17£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è PÀqÉ¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ 36 G§Äâ²®àUÀ½ªÉ.
 17. 17. EªÀÅUÀ¼À°è £ÀlgÁd, «ÃgÀ¨sÀzÀæ, ªÀiÁPÀðAqÉÃAiÀÄ, PÀȵÀÚ, «µÀÄÚ, vÀA§Æj £ÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÀ AiÀÄw, PÉÆqÀ »r¢gÀĪÀ AiÀÄw, ¨sÀÈAV, PÉÆzÀAqÀgÁªÀÄ, ²ªÀ¨sÀPÀÛ£ÉƧ⠸ÁܪÀgÀ ²ªÀ°AUÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÉÊAiÀĤßlÄÖ RqÀ΢AzÀ vÀÄAqÀj¸ÀÄvÁÛ ²ªÀ¤UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ£ÀÄß C¦ð¸ÀÄwÛgÀĪÀ G§Äâ²®à«zÉ. EzÉà PÀA¨sÀzÀ°è DvÀä°AUÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÆeÉUÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ²®à«zÉ. E£ÉÆßAzÀÄ PÀA¨sÀzÀ°è gÀÄAqÀªÀiÁ¯É ºÁQPÉÆArgÀĪÀ PÁ¼À¨sÉÊgÀªÀ, ¸ÁܤPÀ «µÀÄÚ, D¹Ã£À UÀuÉñÀ£À ²®àUÀ½ªÉ. ¥ÀæªÉñÀzÀ §® ¸ÀÛA¨sÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃqÀgÀ PÀtÚ¥Àà; ²ªÀ°AUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆeÉUÉÊAiÀÄ®Ä JwÛgÀĪÀ D£ÉAiÀÄ ²®à; CZÀðPÀ£ÀÄ ¸ÁܪÀgÀ ²ªÀ°AUÀPÉÌ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ²®àUÀ½ªÉ. E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀÛA¨sÀzÀ°è zÉÆqÀØ WÀl¢AzÀ ZÀvÀĨsÀÄðd ²ªÀ GzÀãªÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ²®à«zÉ. E°è£À ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉvÀÛ®ànÖgÀĪÀ EvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉvÀÛ£ÉUÀ¼ÉAzÀgÉ- PÉʪÀÄÄVAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¨sÀAVAiÀÄ°è£À ¹ÛçÃ:-¤Ã¼ÀPÁAiÀÄ zÉúÀzÀ ¹Ûçà ²®à«zÉ. GzÀÝ£ÉAiÀÄ PÉñÀ, zÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR, ¤jUÉAiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß, ««zsÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¹ ¤AwgÀĪÀ ¹Ûçà ²®à vÀÄA¨Á DPÀµÀðtÂÃAiÀĪÁVzÉ. C°èAiÉÄà PÉÆqÀ »r¢gÀĪÀ AiÀÄwAiÀÄ ªÀÄÆwð ²®àªÀÇ EzÉ.
 18. 18. DvÀä°AUÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÆeÉUÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ²®à.
 19. 19. ²ªÀ¨sÀPÀÛ£ÉƧ⠸ÁܪÀgÀ ²ªÀ°AUÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÉÊAiÀĤßlÄÖ RqÀ΢AzÀ vÀÄAqÀj¸ÀÄvÁÛ ²ªÀ¤UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ£ÀÄß C¦ð¸ÀÄwÛgÀĪÀ G§Äâ²®à«zÉ.
 20. 20. CZÀðPÀ£ÀÄ ¸ÁܪÀgÀ ²ªÀ°AUÀPÉÌ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ²®à. ¨ÉÃqÀgÀ PÀtÚ¥Àà
 21. 21. EªÀÄär PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ ²®à :- £ÀªÀgÀAUÀzÀ JqÀ§¢AiÀÄ PÀA§zÀ°è £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁrwÛgÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ£À ²®à«zÉ. F ¥ÀÄgÀĵÀ ²®àªÀÅ ªÀÄzsÀåAiÀÄÄV£À PÁ®zÀ CgÀ¸À£ÀAvÉ GqÀÄ¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹gÀ§ºÀÄzÀÄ. GzÀÝ£ÉAiÀÄ zsÉÆÃwAiÀÄ£ÀÄß zsÀj¹, CAUÀªÀ¸ÀÛç PÉÊUÀ¼À°è »rzÀÄ ¨sÀQÛ¨sÁªÀ¢AzÀ ²ªÀ¤UÉ £ÀªÀĸÀÌj¸ÀÄwÛgÀĪÀAwzÉ. GzÀgÀ§AzsÀzÀ°è ¤Ã¼À RqÀÎ zsÀj¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ F ²®à M§â CgÀ¸À£ÀzÉAzÀÄ H»¸À¯ÁVzÉ. ºÀ®¸ÀÆj£À ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉÃUÀÄ®zÀ PÀA§zÀ ªÉÄðgÀĪÀ F ²®à EªÀÄärPÉA¥ÉÃUËqÀgÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ.
 22. 22. UÀ¨sÀðUÀȺÀªÀÅ ZËPÁPÁgÀÀ «£Áå¸ÀzÀ°èzÉ. E°è JvÀÛgÀªÁzÀ ¦ÃoÀ«gÀĪÀ ²ªÀ°AUÀ«zÉ. EA¢UÀÆ F ²ªÀ°AUÀPÉÌ ¥ÀÆeÉ ¥ÀÄ£À¸ÁÌgÀ ¸À®ÄèwÛzÉÉ. UÀ¨sÀðUÀȺÀzÀ ¥ÀæªÉñÀ zÁégÀªÀÅ ««zsÀ PÀĸÀÆj PÀ¯ÉAiÀÄ PÉvÀÛ£ÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ. DzÀgÉ F zÁégÀªÉÇAzÀPÉÌ EwÛÃZÉUÉ ¯ÉÆúÀzÀ PÀªÀZÀ¢AzÀ C®APÁgÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ EzÀgÀ PÀĸÀÄj PÉvÀÛ£É PÁt¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. UÀ¨sÀðUÀȺÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ EgÀĪÀ CAvÀgÁ¼ÀªÀÇ PÀÆqÀ ZËPÁPÁgÀzÀ «£Áå¸ÀzÀ°èzÉ. zÉêÀjUÉ CZÀð£É, £ÉʪÉÃzÀå, ¥ÀÆeÉ ¸À°èPÉ ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ.
 23. 23. zÉêÁ®AiÀÄzÀ ºÉÆgÀUÉÆÃqÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ CAa£À°è PÉvÀÛ£Á ªÉʲµÉ×öåvÉ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ £ÁxÀªÀÄĤUÀ¼À PÉvÀÛ£É. F ¨sÁUÀzÀ°è £ÁxÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ CAzÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ EzÀÝAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ £ÁxÀªÀÄĤUÀ¼À ¨sÉÃnAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÁVgÀ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. §ºÀıÀB DzÀÄzÀjAzÀ¯Éà £ÁxÀªÀÄĤUÀ¼À PÉvÀÛ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è PÉwÛgÀĪÀÅzÀÄ. F PÉvÀÛ£ÉUÀ¼ÀÄ §ºÀıÀB 17£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÁÝVzÀÄÝ, F £ÁxÀªÀÄĤ PÉvÀÛ£ÉUÀ¼À£ÀÄß zÉêÁ®AiÀÄ ºÉÆgÀUÉÆÃqÉ, zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄPÀÛ ªÀÄAl¥ÀzÀ ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ «±ÉõÀªÁV zÉêÁ®AiÀÄzÀ ºÉÆgÀ ¥ÀæzÀQët ¥ÀxÀ UÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸Á®Ä ¸Á°£À PÉvÀÛ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. zÉêÁ®AiÀÄzÀ ºÉÆgÀUÉÆÃqÉ ªÉÄð£À EvÀgÀ ªÉʲµÀÖöå¥ÀÆtð PÉvÀÛ£ÉUÀ¼ÉAzÀgÉ - PÀ£ÀßrAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄÄR ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¹Ûçà avÀæ:- F PÉvÀÛ£ÉAiÀÄÄ ²°àAiÀÄ ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ §UÉUÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ C©üªÀÈa ºÉüÀÄwÛzÉ. ¨ÉîÆj£À ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è PÀ£ÀßrAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄÄR £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ zÀ¥Àðt ¸ÀÄAzÀjAiÀÄ PÉvÀÛ£ÉAiÀÄ£Éßà E°è C£ÀĸÀj¹zÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. C®APÁjPÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ PÉvÀÛ£ÉUÀ¼ÀÄ- vÀÄgÀÄ§Ä ¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀÄAzÀjAiÀÄ PÉvÀÛ£É. ºÁUÀÆ vÀA§Æj ªÀÄvÀÄÛ KPÀvÁj »r¢gÀĪÀ zÁ¸ÀgÀ ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ E°è PÀqÉAiÀįÁVzÉ.
 24. 24. £ÀªÀgÀAUÀzÀ ºÉÆgÀUÉÆÃqÉAiÀÄ°è ¥ÀƪÀðzÀ CAa£À°è MA¨sÀvÀÄÛ ªÀÄĤUÀ¼À G§Äâ²®àUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉAiÀįÁVzÉ. ªÀÄvÀå÷ì, ªÀȲÑPÀ, C±Àé, ¸À¥Àð, ¹AºÀ, AiÀiÁ½, PÀgÀr, PÀƪÀÄð EvÁå¢ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽwgÀĪÀ, E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ ¨sÀAV¸ÉêÀPÀgÀAvÉ vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. ¸Á¯ÁV MA¨sÀvÀÄÛ ªÀÄĤUÀ¼À£ÀÄß E°è PÀqÉAiÀįÁVzÀÄÝ, F ²®àUÀ¼À£ÀÄß £ÁxÀ¥ÀAxÀzÀ ªÀÄĤUÀ¼ÉAzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä UÀÄgÀÄw¹zÀªÀgÀÄ »jAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÁzÀ C¤¯Á ªÀVÃð¸ïgÀªÀgÀÄ.
 25. 25. zÉêÁ®AiÀÄzÀ ºÉÆgÀUÉÆÃqÉ ªÉÄð£À EvÀgÀ ªÉʲµÀÖöå¥ÀÆtð PÉvÀÛ£ÉUÀ¼ÉAzÀgÉ -PÀ£ÀßrAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄÄR ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¹Ûçà avÀæ:- F PÉvÀÛ£ÉAiÀÄÄ ²°àAiÀÄ ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ §UÉUÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ C©üªÀÈa ºÉüÀÄwÛzÉ. ¨ÉîÆj£À ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è PÀ£ÀßrAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄÄR £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ zÀ¥Àðt ¸ÀÄAzÀjAiÀÄ PÉvÀÛ£ÉAiÀÄ£Éßà E°è C£ÀĸÀj¹zÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
 26. 26. zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è PÁt§gÀĪÀ F zsÀéd¸ÀÛA¨sÀªÀÅ wÃgÀ EwÛa£ÀzÁÝVzÉ. E°è£À UÁæ£ÉÊmï ªÀiÁzÀj «£Áå¸À wÃgÀ EwÛÃZÀ£ÀzÀÄÝ JA§ÄzÀÄ ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
 27. 27.  EwÛÃa£ÀªÀgÉUÀÆ F zÉêÁ®AiÀÄzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è MAzÀÄ zÉÆqÀØ PÀ¯Áåt EgÀĪÀÅzÀÄ UÉÆwÛgÀ°®è. ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄdÄgÁ¬Ä E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ eÉÆvÉ ¸ÉÃj 2010 gÀ°è ºÀÆvÀĺÉÆÃVzÀÝ PÀ¯ÁåtÂAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ ºÉÆgÀvÉUÉ¢zÁÝgÉ. FUÀ F PÀ¯ÁåtÂAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA© vÀļÀÄPÀÄwÛzÉ.
 28. 28. ±ÉʪÀ, ªÉʵÀÚªÀ, ºÁUÀÆ £ÁxÀ ¥ÀAxÀUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀĪÁzÀ ºÀ®¸ÀÆj£À ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ EAzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯ÁPÀµÀðuÉAiÀÄ PÉÃAzÀæªÁVzÉ. ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ¥Àj¸ÀgÀªÀÅ EAzÀÄ wêÀæ £ÀUÀjÃPÀgÀtPÉÌ vÀÄvÁÛV C°è£À LwºÁ¹PÀ ¥Àj¸ÀgÀ PÁtzÁVzÉ. zÉêÁ®AiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ gÀxÀ©Ã¢AiÀÄ JgÀqÀÄ EPÉÌ®UÀ¼À CAa£ÀªÀgÉUÀÆ ªÀģɪÀiÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ªÀiÁðtUÉÆArzÀÄÝ Erà gÀxÀ©Ã¢ CvÀåAvÀ QjzÁVzÉ. ºÁUÁV Erà gÀxÀ©Ã¢AiÀÄ ¸ËAzÀAiÀÄð CzÀgÀ LwºÁ¹PÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁAiÀĪÁVzÉ. §ºÀıÀB £ÁUÀjÃPÀgÀ MvÁÛ¸ÉAiÀÄAvÉ zÉêÁ®AiÀÄ LwºÁ¹PÀ ªÀĺÀvÀéQÌAvÀ MAzÀÄ ¨sÀQÛ PÉÃAzÀæªÁV ªÀiÁ¥ÀðnÖzÉ.
 29. 29.  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ EwºÁ¸À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ºÉƸÀ £ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ – EwºÁ¸À zÀ¥Àðt ¥ÁæPÁ±À£À ,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.J¸ï.PÉ.CgÀÄtÂ.  13£Éà CzsÁåAiÀÄ- ±ÉʪÀPÉëÃvÀæ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À.  ¥ÀÄl ¸ÀASÉå- 130 jAzÀ 154 gÀªÀgÉUÉ.  ¥ÀgÁªÀIJðvÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ.  Verghese Anila 200 “ A Rare Depiction of nine yogies in the Someshwara Temple, Ulsoor. Journal of the Asiatic Society of Bombay Volume. 75 PP.179-187.
 30. 30.  £ÁqÀ¥Àæ¨sÀÄ PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ fêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ –qÁ. Dgï. UÉÆÃ¥Á¯ï.  ¥ÁæZÀåªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄUÀ¼À ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ- 2010.  CzsÁåAiÀÄ : 33.  ¥ÀÄl¸ÀASÉå : 216.  ºÀ®¸ÀÆj£À ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®ºÀAPÀ £ÁqÀ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÀÄ.- qÁ.PÀÆ.¸À. C¥Àtð.  ¥ÀgÁªÀIJðvÀ UÀæAxÀ.  “ ±ÉʪÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À ¥ÀjªÁgÀ zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjªÁgÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ” – qÁ.PÀÆ.¸À. C¥Àtð.  zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjªÁgÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ.PÀÆ.¸À.C¥Àtð. EwºÁ¸À zÀ±Àð£À 23.2008.
 31. 31.  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀ±Àð£À -¥ÉÆæ.JªÀiï.ºÉZï. PÀȵÀÚAiÀÄå. qÁ. ¸ÀÆAiÀÄð£ÁxÀPÁªÀÄvï.  ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ; ¥ÀÆæ. J¯ï. J¸ï.±ÉõÀVjgÁªï.  ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄÄzÀæt – 2005.  ¢éwÃAiÀÄ ªÀÄÄzÀæt – 2006.  CzsÁåAiÀÄ -20.  ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À £ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ –PÉ.ZÀAzÀæªÀi˽  CzsÁåAiÀÄ- 16 : UÀÄrUÉÆÃ¥ÀÄgÀUÀ¼ÀÄ.  ¥ÀÄl¸ÀASÉå: 139-140.  ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀAQë¥ÀÛ EwºÁ¸À Qæ.±À 1513-1947 – vÀļÀ¹ gÁªÀiï £ÁAiÀÄPï.  CzsÁåAiÀÄ -3.  ¥ÀÄl¸ÀASÉå: 29.  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À MAzÀÄ CzsÁåAiÀÄ£À –qÁ. «. C£ÀÄgÁzsÀ.
 32. 32.  Bangalore : The Early City AD 1537-1799 - Yeshasvi Sharma.  3rd chapter : Architecture Introduction to the Temples .  Page No: 144-165. ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ.  ºÀ®¸ÀÆj£À ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ : n.J¸ï.UÉÆÃ¥Á¯ï §gÉAiÀÄĪÀ zÉÃUÀÄ®UÀ¼À ¸ÀgÀtÂ.  ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ –n.JªÀiï. ¸Àwñï.  ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¥ÁæaãÀ ²®àUÀ¼ÀÄ -²æêÀÄw PÀ£ÀPÀªÀÄÆwð.
 33. 33. ¸ÀAzÀ±Àð£À :-  qÁ. J¸ï.PÉ. CgÀÄtÂ.  qÁ. C£ÀÄgÁzsÀ.  ¥ÁxÀð¸ÁgÀy ZÀPÀæªÀwð- zÉêÁ®AiÀÄ CZÀðPÀgÀÄ.
 34. 34. zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ

×