Publicidad

Topik 1 konsep komunikasi

Student at smk seri tanjung
1 de Aug de 2017
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Topik 1 konsep komunikasi

 1. TOPIK 1 : KONSEP KOMUNIKASI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM BLOGGER
 2. KANDUNGAN Definisi komunikasi1 Fungsi komunikasi2 Bentuk-bentuk komunikasi3 Elemen-elemen komunikasi4 Komunikasi berkesan5 Etika komunikasi menurut islam6 Hubungan iman, islam dan ihsan dalam komunikasi 7
 3. Definisi • Komunikasi merupakan salah satu komponen kehidupan yang diperlukan untuk hidup dengan lebih bermakna. • Pergerakan, bunyi dan simbol ialah antara elemen kehidupan yang berkomunikasi dengan kita, sama ada langsung atau tidak langsung. • Ilmu komunikasi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multi disiplin sehingga mempunyaidefinisi yang pelbagai. • Menurut etimologi (bahasa) ,perkataan komunikasi adalah daripada bahasa Latin ‘communis’ yang beerti ‘sama’ kesamaan makna. • Communico, communication atau communicare yang bermaksud menjadikan sesuatu itu milik bersama (to make common), yang mempunyai kesamaan dari segi pegertian. • Menurut Kamus Dewan Edisi 4, komunikasi ialah perhubungan (secara langsung atau perantaraan surat, radio, telefon dan lain-lain). • Secara terminologi, komunikasi beerti proses penyampaian suatu penyataan oleh seseorang kepada orang lain.
 4. DEFINISI KOMUNIKASI MENURUT PANDANGAN BARAT Bernand Barelson dan Garry A.Steiner Komunikasi ialah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan simbol, kata-kata, gambar dan grafik. y Carl Hovland Komunikasi ialah susatu proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan (biasanya dengan menggunakan lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain Everett M.Rogers Komunikasi ialah proses suatu idea dialihkan dari satu sumber kepada satu atau banyak penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. 1 2 3
 5. DEFINISI KOMUNIKASI MENURUT PANDANGAN BARAT Gerald R.Miller Komunikasi terjadi apabila satu sumber menyampaikan maklumat, amanat atau arahan kepada penerima dengan niat sedar untuk mempengaruhi perilaku mereka. y William J.Seller Komunikasi ialah proses di mana simbol verbal dan non-verbal dikirim, diterima dan diberi pengertian Harold D.Laswell Komunikasi adalah siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya. 5 6 4
 6. DEFINISI KOMUNIKASI MENURUT PANDANGAN BARAT CONT… Shannon & Weaver Bentuk interaksi manusia yang saling mempengeruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja, tidak terbalas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal. y Prof. Dr Alo Liliweri Pengalihan suatu arahan dari satu sumber kepada penerima agar dapat difahami8 7
 7. •Menurut pandangan islam,istilah ‘al-ittisal’ digunakan untuk mengambarkan maksud komunikasi. Perkataan berkaitan komunikasi Maksud Nama surah dalam Al-Quran Qara’a Membaca Surah al-nahl : 98 Balingh Sampaikan Surah al-Maidah : 67 Bashir Khabarkan Surah al-Nisa : 138 Qul Katakan Surah al-ikhlas: 1 Yad’u Menyeru Surah Ali ‘Imran : 104 Tawasau Berpesan-pesan Surah al-Asr : 3 Sa’ala Bertanya Surah al-Maidah : 4 Sam’a Mendengar Surah al-Maidah : 108 DEFINISI MENURUT PANDANGAN ISLAM
 8. DEFINISI KOMUNIKASI DALAM ISLAM Komunikasi islam sebagai proses menyampai atau bertukar maklumat dengan menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi yang terdapat dalam al- quran dan hadis Definisi komunikasi dalam islam Konsep komunikasi dalam islam adalah tabligh.Ia dikembangkan daripada konsep ibn khaldun dengan bersandar kepada teori tauhid,dokrin amar makruf nahi munkar, dalam kerangka politik . Tujuan untuk memelihara dan mempersiapkan kesatuan ummah. Menegaskan bahawa komunikasi islam ialah proses membekalkan khalayak dengan hakikat kebenaran agama islam yang berterusan bersandarkan al-quran dan al-sunah.Bertujuan membentuk pandangan umum yang betul. Mohd Yusof Hussain Mahyuddin Abd Halim Hamid Mawlana
 9. FUNGSI KOMUNIKASI Lisan (verbal) Isyarat (Non- verbal) Fungsi Komunikasi Dalam kehidupan sehari,setiap orang pasti akan melakukan aktiviti berkomunikasi sama ada secara berikut :
 10. TUJUAN KOMUNIKASI Mengetahui sesuatu Mempengaruhi atau mengarahkan orang lain agar berbuat sesuatu Memberitahu sesuatu •Tujuan komunikasi adalah untuk saling mencapai pengertian ,pemahaman secara bersama atau kesempatan. Kegiatan komunikasi ini lazimnya dilakukan dengan 3 tujuan berikut :
 11. FUNGSI KOMUNIKASI CONT… •Dari perspektif agama,islam dilihat sebagai agama yang bersifat mission yang menggesa penganutnya supaya berterusan menyebarkan mesej sama ada kepada rakan-rakan muslim ataupun kepada bukan muslim. •Setiap individu muslim dianggap kumunikator agama atau da’ie (pendakwah) yang diwajibkan menyampaikan mesej agama mengikut kadar keupayaan masing-masing.
 12. MENURUT LASWELL DAN WRIGHT Penyebaran informasi dan amaran Menjalinkan hubungan dengan kelompok di dalam masyarakat Perubahan budaya masyarkat Hiburan Fungsi komunikasi menurut Laswell dan wright
 13. MENURUT LASWELL DAN WRIGHT CONT… •a) penyebaran informasi dan maklumat. •Komunikasi berfungsi untuk menyebarkan informasi semasa dan terkini mengenai keadaan persekitaran manusia. •b) Menjalinkan hubungan dengan kelompok di dalam masyarakat. •Komunikasi berperanan menghubungkan kelompok dalam masyarakat menerusi isu-isu yang dibincangkan terutamanya yang berkaitan dengan kepentingan dan keperluan kelompok tersebut. •c) Perubahan budaya masyarakat •Kita dapat melihat budaya kehidupan di Malaysia yang mempunyai pelbagai tetapi masih mengamalkan dasar toleransi dan perpaduan yang kukuh. •Kita berpeluang meneroka kepelbagaian budaya timur dan barat dengan menonton,mendengar, membaca, berbual, bertukar pendapat tentang budaya orang luar dan memudahkan kita untuk menerima dan menyesuaiakan diri dengan budaya di sesuatu tempat.
 14. MENURUT LASWELL DAN WRIGHT CONT… •d) Hiburan •Manusia turut berkomunikasi dengan media untuk mendapatkan pelbagai bentuk hiburan. •Media menyediakan pelbagai untuk mendapatkan pelbagai bentuk hiburan sama ada berbentuk audio, video, gambar, animasi dan sebagainya.
 15. MENURUT SCHRAMM •Menurut Schramm pula fungsi komunikasi dari sudut komunikator, sumber dan penerima •Fungsi tersebut harus sesuai antara satu sama lain agar komunikasi dapat berjalan dengan harmonis BIL KOMUNIKATOR /SUMBER PENERIMA 1 Penerangan •Menyebarluaskan apa yang diketahui Mengerti •Cuba mempelajari dan memahami apa yang didengari dan menilai sama ada mendatangkan kebaikan atau keburukan 2 Pendidikan • Mengadakan hubungan sosial terhadap masyarakat Kesediaan belajar Memperoleh pengetahuan dan kecekapan dalam hidup 3 Menyenangkan • Memberi hiburan dan mengisi waktu lapang,menhidupkan daya kreatif Menikmati • Melupakan persoalan dan masalah yang dihadapinya 4 • Mempengaruhi dengan memujuk • Memutuskan untuk menolak atau menerima
 16. BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI Komunikasi berlaku antara seseorang dengan orang lain yang melibatkan aliran tertentu dalam sesebuah organisasi.Secara umumnya bentuk komunikasi terdapat tiga seperti : Komunikasi Vertikal Komunikasi Horizontal Komunikasi Diagonal
 17. BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI CONT.. 1) Komunikasi Vertikal • Komunikasi vertikal adalah seseorang dengan orang lain yang melibatkan aliran-aliran tertentu dalam sesebuah organisasi • Komunikasi vertikal ke bawah ialah maklumat yang lebih tinggi atau pangkat rendah.Contohnya CEO dan pekerja biasa. • Komunikasi vertikal ke atas pula maklumat yang disampaikan dari satu dalam kelompok ke satu peringkat yang lebih atas
 18. BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI CONT… 2) Komunikasi Horizontal  Komunikasi yang setaraf atau mendatar.  Berlaku dalam kalangan mereka yang setaraf atau sama status  Komunikasi ini memudahkan individu yang sama taraf atau status untuk berkomunikasi sesama mereka dalam menyelaraskan aktiviti atau mendapatkan sumber maklumat.
 19. BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI CONT… 3) Komunikasi Diagonal  Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang terjadi dari satu pihak kepada pihak lain dalam status yang berbeza,di mana kedua-dua pihak tidak berada pada peringkat yang sama.  Berlaku secara terus daripada seorang individu kepada individu yang lain dlam sebuah institusi
 20. ELEMEN-ELEMEN KOMUNIKASI Komunikator atau sumber Mesej Saluran Penerima Maklumbalas Gangguan Proses komunikasi melibatkan enam unsur utama iaitu komunikator atau sumber,mesej,saluran,penerima,maklum balas dan gangguan.
 21. ELEMEN-ELEMEN KOMUNIKASI CONT… 1. Komunikator atau sumber  Sumber boleh berdiri daripada individu,kumpulan mahupun organisasi.Dalam erti kata lain,sumber adalah punca kepada suatu maklumat 2. Mesej  Merupakan elemen kedua yang wujud dalam proses komunikasi.Elemen ini dikenali juga sebagai utusan dan maklumat 3. Saluran  Mesej yang disampaikan oleh sumber/komunikator melalui saluran terlebih dahulu sebelum ianya dapat diterima oleh khalayak.  Penggunaan saluran yang bersuatu mesej difahami secara jelas,tepat dan cepat a) Bersemuka • Saluran yang sering digunakan oleh sumber/komunikator b) Perantara
 22. 4. Penerima  Merupakan sasaran utama sumber/komunikator dalam menyampaikan mesej 5. Maklum balas  Merupakan reaksi oleh penerima terhadap mesej yang disampaikan oleh sumber/komunikator. 6. Gangguan  Merupakan elemen yang wujud di antara mesej dan saluran.  Gangguan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang menghalang proses komunikasi berlangsung dengan berkesan.  Seperti bunyi bising atau gangguan mental. ELEMEN-ELEMEN KOMUNIKASI CONT…
 23. KOMUNIKASI BERKESAN Komunikasi dikatakan efektif apabila lima keadaan berikut terjadi kepada pendengar : 2) Pendengar memahami apa yang mereka dengar atau lihat 3) Pendengar menyetujui apa yang telah didengari 4) Pendengar mengambil tindakan yang sesuai dan dapat terima maksud kita 1) Pendengar dengar apa yang kita katakan 5)Memperoleh maklum balas dari pendengar
 24. KOMUNIKASI BERKESAN CONT… Ketepatan (accuracy) Konteks (Context) Budaya (culture) Alur (Flow) Kejalasan (clarity) Komunikasi efektif boleh boleh tercapai apabila menepati 5 ciri-ciri berikut :
 25. Etika komunikasi menurut islam Qaulan balighan(Perkataan yang memberi kesan) Qaulan Karima (perkataan yang mulia) Qaulan layyinan (perkataan yang lemah lembut) Qaulan Ma’rufa (perkataan yang baik) Qaulan Sadidan (perkataan kata yang benar) Qaulan maisura(Perkataan yang mudah/ringan dan cepat/ringkas)
 26. HUBUNGAN IMAN,ISLAM DAN IHSAN Iman Dari segi bahasa : membuat sesuatu yang baik. Segi istilah /syarak : peribaditan seseorang insan terhadap Allah(Penciptanya) seolah-olah dia melihat Allah SWT, seandainya dia tidak melihat Allah,maka yakinlah bahawa Allah melihat dirinya dan mengetahui isi hatinya. Islam Dari segi bahasa : sejahtera, suci, taat, patuh,aman,damai dan berserah diri dari kata dasar “SALAMA” Segi istilah : patuh, tunduk dan menyerah diri kepada perintah dan larangan Allah Ihsan Dari sudut bahasa : percaya, yakin dan membenarkan Segi istilah : kepercayaan yang terbit dari hati seseorang iaitu mempercayai dengan penuh keyakinan bahawa ajaran Rasulullah SAW adalah benar dan datangnya daripada Allah SWT
Publicidad