Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad
Publicidad

Taitolähtöinen oppiminen

  1. Miikka Salavuo Uudistuva pedagogiikka ja sähköinen lukio -hanke Suuntana tulevaisuus –Suuntana tulevaisuus – Yhteisöllinen koulu jaYhteisöllinen koulu ja sosiaalinen mediasosiaalinen media elinikäisten oppijoidenelinikäisten oppijoiden tukenatukena
  2. Yhteiskunta ja työ muuttuvat kovalla vauhdilla. Elämme informaatiokaaoksessa kuva: Freedigitalphotos.net
  3. kuva: Freedigitalphotos.net Informaatiota on. Se on helposti saatavilla.
  4. Teknologia ja verkostuminen muuttaneet tietokäsitystä radikaalisti Tarvitaan uudenlaista dynaamista toimintakykyä. Työn tulevaisuus on ihmisissä ja kyvyssä tehdä yhteistyötä. kuva: Freedigitalphotos.net
  5. Kuinka paljon tietotyöläisen tarvitsemasta tiedosta on heidän ”päässään” ? 1986: 75% 1997: 15-20% 2006: 8-10% (arvio) Robert Kelley (1999) Picture: digitalart
  6. Tiedonhankinnan historiani scoop.it Zite Verkostot kuraattoreina
  7. Verkostot voimavara muuttuvassa toimintaympäristössä kuva: Freedigitalphotos.net Tärkeä tietää, kuka voisi tietää
  8. Merkittävä osa 2016 koulun aloittavista tulee toimimaan työssä, jota ei vielä ole kuva: Freedigitalphotos.net
  9. He kilpailevat työelämässä myös robottien kanssa (Jonathan Mugan: Curiosity cycle) kuva: Freedigitalphotos.net
  10. Teknologinen lähitulevaisuus:
  11. Panostettava metataitoihin Oppimaan oppimiseen Elinikäisen oppimisen taitoihin http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/234942843/ Kriittisen ajattelun taitoihin Mukautuvaan ajatteluun
  12. Moninaisiin vuorovaikutustaitoihin Oma-aloitteisuuteen Informaatiotaitoihin: Tiedonhankinta -käsittely -suodatus -jakaminen
  13. Miten tämä toteutetaan koulussa?
  14. Yksi koulun päätehtävistä: Kasvattaa taitavia, 1. itsenäisiä yhdessä oppijoita
  15. Taata perustaidot ja valmiudet elinikäiselle oppimiselle 2.
  16. 1) Oppimistutkimus on kiistattomasti todistanut, että tietty toiminta johtaa syvään oppimiseen.
  17. Opetuksessa tulisi ohjata tällaiseen toimintaan ja tukea sitä arvioinnilla.
  18. 2) Koulun tehtävänä on myös kehittää monenlaisia (meta)taitoja sisältö- oppimisen ohessa.
  19. Näillä tarkoitetaan tulevaisuuden kannalta olennaisia taitoja, jotka liittyvät elinikäiseen oppimiseen:
  20. Informaatiotaitoja: hakua, luokittelua, suodattamista, jakamista, lukutaitoa Vuorovaikutustaitoja Havainto-tulkinta- merkityksenanto prosesseja Kykyä ajatella toisin Oma-aloitteisuutta Uuden/ oman näkökulman keksimistä Tietolähteiden yhdistelyä Verkostojen hyödyntämistä Päättelytaitoja Kykyä hallita infoähkyä Sosiaalisia taitoja Kriittistä ajattelua Luovaa ilmaisua
  21. Näiden taitojen kehittäminen tulisi olla liitettynä jokaiseen oppiaineeseen.
  22. Pedagogiset menetelmät Metataidot Motivaatio Autenttiset sisällöt Myös toimintaa tukeva arviointi
  23. Oppiminen on prosessi Ei tuote Sosiaalisen median pedagogiikkaa
  24. Sosiaalisen median pedagogiikkaa Oppimista käynnistäviä prosesseja tapahtuu jatkuvasti, erityisesti aktiivisen vuorovaikutteisen toiminnan aikana http://www.flickr.com/photos/familymwr
  25. P L E / P L N Autetaan opiskelijaa rakentamaan oma henkilökohtainen oppimisympäristönsä ja -verkostonsa
  26. Työkalu Toiminta Pedagogiset menetelmät ja tavoitteet Blogi Esseet, raportit, selvitykset, mielipidekirjoitukset, yhteinen kirjoittaminen & kehittely, kirja-arviot jne. Monimediaisuus! Ulkoistaminen, jäsentäminen, tiedonrakentaminen, näkökulmien esittäminen, informaatiotaidot, dialogi, argumentointi, käsitysten testaaminen... Wiki Ryhmätyöt, selvitykset, tutkiva toiminta, raportit, julkaisut (kirjat), Yhteisöllinen tiedonrakentaminen, hajautetun asiantuntijuuden hyödyntäminen, merkitysneuvottelut GoogleDrive Ryhmätyöt, selvitykset, tutkiva toiminta, raportit, aivoriihet, esseet, (kommentein) Kommentointi, merkitysneuvottelut, jäsentäminen, ulkoistaminen, informaatiotaidot, argumentointi jne. Youtube Haastattelut, dokumentit (esim. luonto, taide, käsityö, kielet, ) Videot osana esim. blogikirjoitusta Representaatiot, ulkoistaminen, viestintätaidot, roolien hyödyntäminen, Diigo Linkkien ja muiden resurssien tallennus, tiedonhaku, jakaminen, tiedon käsittely Informaatiotaidot, analysointi, valinnat, tulkinnat, merkitysneuvottelut jne. Dropbox Tehtävien jako, median jakaminen, mobiili työskentely Yhteisöllinen työskentely, jaetut representaatiot
  27. Avoimet sisällöt Informaatiota on. Se on löydettävissä Merkityksenanto vaatii taitoja
  28. Sosiaalisen median rooli eriyttämisessä ja eheyttämisessä Avoimet oppimateriaalit ja kurssit (esim. opetus.tv, Khan Academy, matematiikkapelit yms.) Kurssien väliset linkitykset sähköisissä materiaaleissa Itseohjautuva oppijat löytävät heimonsa!
  29. Tiedon rakentaminen
  30. Teknologian käyttö
  31. Havainto
  32. Tulkinta
  33. Merkityksenanto
  34. ARVIOINTI ARVIOINTIARVIOINTI ARVIOINTI ARVIOINTI ARVIOINTI
  35. Freedigitalphotos.net Tiedonhakua: havainto & tulkinta
  36. Freedigitalphotos.net Yhteisten merkitysten luomista jakamisen ja keskustelujen kautta
  37. Freedigitalphotos.net Uusien näkemysten syntymistä, uuden oppimista, oivaltamista yhteisen tiedonrakentelun kautta
  38. Hajautetun asiantuntijuuden ja verkostotoiminnan hyödyntämistä Kuratointi
  39. Pelillisyys Roolit Jatkuva palaute Motivaatio Tutkiva ote Narratiivit Kuva: DG Jones, Flickr Toiminnallisuus kuvat: Tabletkoulu
Publicidad