Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Hướng dẫn chuyển nhượng vốn DNTN

676 visualizaciones

Publicado el

BIỂU MẪU Hướng dẫn chuyển nhượng vốn DNTN
www.lapduan.com.vn

Publicado en: Empresariales
  • Sé el primero en comentar

Hướng dẫn chuyển nhượng vốn DNTN

  1. 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----o0o---- HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓPHôm nay, ngày tại trụ sở DNTN , địa chỉ số: TP.HCM. Chúng tôi gồm có:Bên chuyển nhượng (bên bán):Ông NGUYỄN VĂN BÁNCMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: CA. TP.HCMThƣờng trú tại:Bên nhận chuyển nhượng (bên mua):Ông NGUYỄN VĂN MUACMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: CA. TP.HCMThƣờng trú tại:Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhƣợng phần vốn góp với các thỏa thuận sau:Điều 1: Trong thời gian qua Ông NGUYỄN VĂN BÁN (Bên bán) có góp vốn vào DNTN với tỷ lệgiá trị phần góp vốn là 100% vốn điều lệ công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 031008 8928 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tƣ TPHCM cấp ngày 02/07/2010.Điều 2: Hai bên cùng thỏa thuận giá chuyển nhƣợng phần góp vốn nói trên là 1.000.000.000 đồng(Một tỷ đồng). Việc giao nhận toàn bộ số vốn nêu trên do hai bên tự thực hiện ngay tại thời điểm kýhợp đồng trƣớc sự chứng kiến của ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty.Điều 3:1/ Hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhƣợng phần vốn góp đểCÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANH HIỀN hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định củapháp luật.2/ Bên mua (Ông NGUYỄN NGỌC PHÚ) có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ củabên bán (Bà ĐÀO THỊ HƢƠNG ) với tƣ cách là một thành viên góp vốn của CÔNG TY TNHH DỊCHVỤ THANH HIỀN kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhƣợng vốn góp.Điều 4: Sau khi hoàn tất việc chuyển nhƣợng vốn, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai bên cùngnhau thƣơng lƣợng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trƣờng hợp khônggiải quyết đƣợc thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyếttheo quy định của pháp luật hiện hành. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANH HIỀN, cơ quan đăng kýkinh doanh không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.Điều 5: Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn chuyển nhƣợng đã ghi trên hợpđồng là đúng sự thật. Phần vốn góp chuyển nhƣợng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảothi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
  2. 2. Bên mua (Ông NGUYỄN NGỌC PHÚ) đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn góp nhận chuyển nhƣợngnêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dungđã thỏa thuận trong hợp đồng.Điều 6: Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trƣớc khi ký tênvào hợp đồng. Đại diện pháp luật của công ty chỉ ký tên xác nhận khi việc hai bên đã hoàn tất việcchuyển nhƣợng theo nội dung hợp đồng.Điều 7: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và đƣợc lập thành bốn bản có giá trịnhƣ nhau, Bà ĐÀO THỊ HƢƠNG giữ 01 bản, Ông NGUYỄN NGỌC PHÚ giữ 01 bản, 01 bản lƣu lạicông ty, 01 bản nộp Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế họach và Đầu tƣ. Bên bán Bên mua (Đã nhận đủ 1.000.000.000 đồng) ĐÀO THỊ HƯƠNG NGUYỄN NGỌC PHÚ Xác nhận của đại diện theo pháp luật của công ty (Ngày các bên đã hoàn tất việc chuyển nhƣợng theo Hợp đồng) CHỦ SỞ HỮU ĐÀO THỊ HƯƠNG

×