Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Pracovní úraz 
AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář Praha 
office@aktp.cz 
+420 777 6424 78
Kdy odpovídá zaměstnavatel 
zaměstnanci za pracovní úraz? 
• Kdy odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za pracovní úraz? 
• P...
Co je přímá souvislost s plněním 
pracovního úkolu? 
• Jednání: 
• potřebné k výkonu práce, 
• během práce obvyklé nebo 
•...
Co není přímá souvislost s plněním 
pracovního úkolu? 
• Cesta do zaměstnání a zpět, 
• Stravování, 
• Vyšetření nebo ošet...
Na co má zaměstnanec nárok, když 
utrpěl pracovní úraz? 
• Zákoník práce rozlišuje náhrady živému zaměstnanci a náhrady př...
Ztráta na výdělku způsobena 
pracovním úrazem 
Před skončením pracovní neschopnosti 
• rozdíl mezi průměrným výdělkem před...
Bolest a ztížení společenského 
uplatnění 
• Upravoval zvláštní právní předpis. 
• S nabytím účinnosti občanského zákoníku...
Účelně vynaložené náklady spojené 
s péčí o poškozeného 
• Náklady, které poškozený nebo osoby poškozenému blízké musely v...
Věcná škoda 
• Skutečně vzniklá škoda. 
• Zaměstnavatel však neodpovídá zaměstnanci za škodu na dopravním 
prostředku, kte...
Vyloučení odpovědnosti zaměstnavatele 
při pracovním úrazu 
• Výlučná příčina úrazu: 
• postižený zaměstnanec svým zaviněn...
Děkuji za pozornost 
• Mgr. Tomáš Pavelec 
• office@aktp.cz, 
• tel. (+420) 777 642478
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

AKTP Pavelec Pracovní úraz

484 visualizaciones

Publicado el

Co náleží zaměstnanci za pracovní úraz? Jakých nároků se může zejména domáhat? Kde je upraven pracovní úraz a kdy zaměstnavatel nebude povinen zaměstnance odškodnit?

Publicado en: Derecho
 • Inicia sesión para ver los comentarios

AKTP Pavelec Pracovní úraz

 1. 1. Pracovní úraz AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář Praha office@aktp.cz +420 777 6424 78
 2. 2. Kdy odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za pracovní úraz? • Kdy odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za pracovní úraz? • Při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. • Zákoník práce chrání i bývalé zaměstnance - zaměstnavatel odpovídá za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. • „Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním.“ • Pracovní úraz není úraz na cestě do zaměstnání a z něj.
 3. 3. Co je přímá souvislost s plněním pracovního úkolu? • Jednání: • potřebné k výkonu práce, • během práce obvyklé nebo • nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a • obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále • vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k němu a zpět.
 4. 4. Co není přímá souvislost s plněním pracovního úkolu? • Cesta do zaměstnání a zpět, • Stravování, • Vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele • Školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti. • Pracovní úraz musí být příčinou vzniku újmy.
 5. 5. Na co má zaměstnanec nárok, když utrpěl pracovní úraz? • Zákoník práce rozlišuje náhrady živému zaměstnanci a náhrady při úmrtí zaměstnance. • Zraněný zaměstnanec nebo zaměstnanec, který získal nemoc z povolání má vůči zaměstnavateli nárok na náhradu za: • ztrátu na výdělku, • bolest a ztížení společenského uplatnění, • účelně vynaložené náklady spojené s léčením, • věcnou škodu.
 6. 6. Ztráta na výdělku způsobena pracovním úrazem Před skončením pracovní neschopnosti • rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem újmy způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu a plnou výší nemocenského. Po skončení pracovní neschopnosti • rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem újmy a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Odčiní se mu rovněž peněžitým důchodem i zvýšená námaha nebo úsilí. Při stanovení výše peněžitého důchodu se přihlédne i ke zvyšování výdělků v daném oboru, jakož i k pravděpodobnému růstu výdělku poškozeného podle rozumného očekávání.
 7. 7. Bolest a ztížení společenského uplatnění • Upravoval zvláštní právní předpis. • S nabytím účinnosti občanského zákoníku byla zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb., platí ustanovení občanského zákoníku jako lex generalis. Škůdce je povinen odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu a nahradit škodu (ztrátu na majetku), jakož i nemajetkovou újmu, ve které odčiní i způsobené duševní útrapy. • K nárokům z titulu bolestného a ztížení společenského uplatnění doporučujeme přečíst článek zabývající se touto tématikou: • http://www.aktp.cz/bolestne-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni/
 8. 8. Účelně vynaložené náklady spojené s péčí o poškozeného • Náklady, které poškozený nebo osoby poškozenému blízké musely vynaložit. • Zejména náklady:  spojené s rehabilitační léčbou,  na ošetřovatele,  spojené s přilepšením na stravě, dietní stravování  nejbližších příbuzných s návštěvami v nemocnici,“ Účelnost a prokazatelnost. Opodstatněné jsou i náklady na užití osobního motorového vozidla i v případech, kdy mohou příbuzní užít MHD, a to zejména proto, že automobil je rozšířeným a běžným dopravním prostředkem a vyšší náklady na jeho provoz jsou oproti hromadné přepravě kompenzovány větší rychlostí, operativností či snadnější možností přepravy věcí.
 9. 9. Věcná škoda • Skutečně vzniklá škoda. • Zaměstnavatel však neodpovídá zaměstnanci za škodu na dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, jakož i nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance potřebných pro výkon práce bez jeho souhlasu (§ 265 odst. 3 ZP).
 10. 10. Vyloučení odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu • Výlučná příčina úrazu: • postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP pokud s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, • důsledku opilosti nebo zneužití návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit • Jedna z příčin úrazu: • výše uvedené jednání zaměstnance je jednou z příčin a dále: • pokud si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví nebo • jednal nad rámec běžné neopatrnosti a rizik práce.
 11. 11. Děkuji za pozornost • Mgr. Tomáš Pavelec • office@aktp.cz, • tel. (+420) 777 642478

×