Publicidad

ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ЭЗЭМШИХ ПРОЦЕДУР, ПРАКТИК /ИРГЭН/

Umguullin Mongol Umguulugch
17 de Oct de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Umguullin Mongol Umguulugch(20)

Último(20)

Publicidad

ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ЭЗЭМШИХ ПРОЦЕДУР, ПРАКТИК /ИРГЭН/

 1. Бэлтгэсэн: Ц.Цэрэнжаргал Ч.Мөнхболор 2022-10-07
 2. 1. Хуулийн зохицуулалт 2. Иргэн тоон гарын үсгийн гэрчилгээ эзэмших процедур 3. Gsign апп-ын тухай 4. Тоон гарын үсгийн хэрэглээ АГУУЛГА
 3. Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ эзэмших Тоон гарын үсэг авах Нэр томъёоны тухайд:
 4. Нэг. Хуулийн зохицуулалт Тоон гарын үсэг Цахим гарын үсгийн тухай хуульд заасан шаардлагыг хангасан цахим гарын үсэг §4.1. 3 Гэрчилгээжүүлэх байгууллагаас олгосон гэрчилгээтэй байх
 5. Гэрчилгээг олгохдоо тоон гарын үсгийг хэрэглэхтэй холбоотой мэдээллийг хүсэлт гаргагчид тайлбарлаж өгнө. Монгол Улсын иргэн бол иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаад паспорт, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол бүртгэлийн дугаараар тухайн иргэний мэдээлэл үнэн зөв, баримт бичиг нь хүчинтэй эсэхийг шалгана. Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ эзэмших хүсэлтээ улсын бүртгэлийн байгууллагад гаргана. Гэрчилгээжүүлэх байгууллага нь гаргасан хүсэлтийг хүлээн авч ажлын 3 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.
 6. Гэрчилгээг олгохдоо тоон гарын үсгийг хэрэглэхтэй холбоотой мэдээллийг хүсэлт гаргагчид тайлбарлаж өгнө. Монгол Улсын иргэн бол иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаад паспорт, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол бүртгэлийн дугаараар тухайн иргэний мэдээлэл үнэн зөв, баримт бичиг нь хүчинтэй эсэхийг шалгана. Гэрчилгээжүүлэх байгууллага нь гаргасан хүсэлтийг хүлээн авч ажлын 3 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ эзэмших хүсэлтээ улсын бүртгэлийн байгууллагад гаргана. Хоёр. Иргэн тоон гарын үсгийн гэрчилгээ эзэмших процедур
 7. Тоон гарын үсэг эзэмших хүсэлтэд тусгах мэдээлэл Хүсэлт гаргагчийн эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр Хүсэлт гаргагч нь Монгол Улсын иргэн бол иргэний бүртгэлийн дугаар, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол бүртгэлийн дугаар Хүсэлт гаргагчийн харилцах утасны дугаар, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 23.3-т заасан цахим шуудангийн хаяг Тоон гарын үсэг, цахим тамга хэрэглэх эрхэд хязгаарлалт тогтоосон эсэх Тоон гарын үсэг, цахим тамгыг хэрэглэн хийх хэлцэл /гэрээ/-ийн үнийн дүнгийн хэмжээнд хязгаарлалт тогтоосон эсэх Гэрчилгээнд тусгах шаардлагатай бусад мэдээлэл Хоёр. Иргэн тоон гарын үсгийн гэрчилгээ эзэмших процедур
 8. Иргэн өөрийн иргэний үнэмлэхийн хамт улсын бүртгэлийн байгууллагад очих Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагчийн бүртгэлийн дэвтэрт бүртгүүлэх Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагчийн маягтыг хэвлэж өгсний дараа гарын үсэг зурах Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгож, гэрчилгээн дээр гарын үсэг зуруулах, QR код авах QR кодыг Gsign application-д уншуулах, пин код болон пук код авах Хоёр. Иргэн тоон гарын үсгийн гэрчилгээ эзэмших процедур/практик
 9. Гурав. Gsign апп-ын тухай
 10. Гурав. Gsign апп-ын тухай
 11. Тоон гарын үсгийн хэрэглээ Бүх төрлийн цахим үйлчилгээ Гэрээ, хэлцэл байгуулах Банк, санхүү, төлбөр тооцоо Даатгал, эрүүл мэндийн үйлчилгээ Өргөдөл, хүсэлт, зөвшөөрөл, албан тоот Дөрөв. Тоон гарын үсгийн хэрэглээ
 12. Website www.advocate.mn Facebook Mongol-Advocates Law firm Email info@advocate.mn Phone +976 7011-9206, 7012-9206
Publicidad