Publicidad

ХӨДӨЛМӨРИЙН СОНИРХЛЫН МАРГААНЫГ ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗУУЧЛАГЧИЙН ДЭМЖЛЭГТЭЙГЭЭР ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРМЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Umguullin Mongol Umguulugch
30 de Mar de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Umguullin Mongol Umguulugch(20)

Publicidad

Último(19)

ХӨДӨЛМӨРИЙН СОНИРХЛЫН МАРГААНЫГ ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗУУЧЛАГЧИЙН ДЭМЖЛЭГТЭЙГЭЭР ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРМЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

  1. Хөдөлмөрийн сонирхлын маргааныг хөдөлмөрийн зуучлагчийн дэмжлэгтэйгээр зохицуулах журмын товч танилцуулга Засгийн газрын 2023 оны 01 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 4 дүгээр тогтоолын хавсралт БЭЛТГЭСЭН: Э.ШИНЭЦЭЦЭГ Э.НЯМ-ЭРДЭНЭ
  2. Агуулга • Нийтлэг үндэслэл • Хөдөлмөрийн сонирхлын маргаан зохицуулахад хөдөлмөрийн зуучлагчийн дэмжлэг авах хүсэлт гаргах, хөдөлмөрийн зуучлагч томилох • Хөдөлмөрийн зуучлалын үйл ажиллагаа, талуудын эрх үүрэг • Бусад - Neil Armstrong
  3. Нийтлэг үндэслэл Хөдөлмөрийн сонирхлын маргаан Хөдөлмөрийн зуучлагчийн дэмжлэгтэйгээр зохицуулна.
  4. Хөдөлмөрийн сонирхлын маргаан зохицуулахад хөдөлмөрийн зуучлагчийн дэмжлэг авах хүсэлт гаргах, хөдөлмөрийн зуучлагч томилох Талууд хөдөлмөрийн зуучлагчийн дэмжлэгийг авахаар тохиролцсон. Талууд хөдөлмөрийн зуучлагчийг харилцан тохиролцож чадаагүй. Хөдөлмөрийн зуучлагч томилох Ажлын 3 өдрийн дотор хөдөлмөр зуучлагчийн үйл ажиллагааг эхлүүлнэ. Ажлын 3 өдөрт багтаан хөдөлмөрийн зуучлалын санд бүртгэлтэй хөдөлмөрийн зуучлагч томилогдоно.
  5. Хөдөлмөрийн зуучлалын үйл ажиллагаа, талуудын эрх үүрэг Хөдөлмөрийн зуучлагчийн эрх Хөдөлмөрийн зуучлагчийн үүрэг Баримт бичиг, мэдээлэл, судалгааг талуудаас гаргуулж авах; Хууль тогтоомжид заасан бусад эрх. Тайлбар, тодорхойлолт авах; Холбогдох байгууллага, мэргэжилтнээс мэргэжлийн зөвлөгөө авах; ААНБ-ын ажилтан, ажил олгогч болон тэдгээрийн төлөөлөгчтэй уулзалт, ярилцлага зохион байгуулах; Талуудын санал, хүсэлтийг судлах, хууль тогтоомжийн нууцыг хадгалах; Маргааны агуулга, саналын зөрүүтэй асуудлаар боломжит хувилбарыг талуудад танилцуулах; Маргааныг зохицуулахын тулд хууль тогтоомжоор олгосон бүх боломжийг ашиглах; Хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг.
  6. Хөдөлмөрийн зуучлалын үйл ажиллагаа, талуудын эрх үүрэг Маргалдагч талуудын үүрэг Маргааныг зохицуулах, шийдвэрлэх хүсэл эрмэлзэлтэйгээр оролцох Ажил хаялт, ажлын байр түр хаах/локаут/ үйл ажиллагааг зохион байгуулахгүй байх Сонирхлын маргааныг зохицуулахтай холбогдуулан шаардсан мэдээлэл, судалгаа, баримт бичгийг гаргаж өгөх Хууль тогтоомжид заасан бусад
  7. Хөдөлмөрийн зуучлалын үйл ажиллагаа, талуудын эрх үүрэг Хөдөлмөрийн зуучлагч сонирхлын маргааныг зохицуулах зорилгоор маргалдагч талуудыг оролцуулсан хамтарсан уулзалтыг заасан хугацаанд нэгээс доошгүй удаа зохион байгуулах бөгөөд талууд уулзалтад биечлэн, хэрэв биечлэн оролцох боломжгүй бол цахимаар оролцоно. Хамтарсан уулзалтыг маргалдагч талууд сонирхлын маргаантай холбогдуулан тайлбар, санал гаргах, нөгөө талдаа асуулт тавих, тодруулах зэргээр аль болох талуудыг чөлөөтэй хэлэлцэх, санал бодлоо илэрхийлэх боломж олгохуйцаар зохион байгуулна. Маргалдагч тал хамтарсан уулзалтад цахимаар оролцохоор бол энэ тухайгаа хөдөлмөрийн зуучлагчид хамтарсан уулзалтаас ажлын 2-оос доошгүй өдрийн өмнө мэдэгдэж, бэлтгэлийг хангуулна.
  8. Хөдөлмөрийн зуучлалын үйл ажиллагаа, талуудын эрх үүрэг Заасан хугацаанд талууд тохиролцоогүй бол хөдөлмөрийн зуучлагч энэ талаар дагуу тэмдэглэл үйлдэж, маргалдагч талууд гарын үсэг зурснаар хөдөлмөрийн зуучлалын үйл ажиллагаа дуусгавар болно. Маргалдагч тал хөдөлмөр зуучлалын үйл ажиллагаанд оролцоогүй, тэмдэглэлд гарын үсэг зураагүй бол энэ талаар тэмдэглэлд тодорхой тусгана. Хөдөлмөрийн зуучлагч тэмдэглэлийг тухайн шатны хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан байгууллага болон маргалдагч талуудад ажлын 5 өдрийн дотор хүргүүлнэ. Хөдөлмөрийн зуучлалын үр дүнд талууд тухайн маргаантай асуудлаар харилцан тохиролцсон бол хөдөлмөрийн зуучлагч энэ талаар тэмдэглэл үйлдэж, маргалдагч талууд гарын үсэг зурснаар тухайн сонирхлын маргаан шийдвэрлэгдсэнд тооцно.
  9. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа Website www.advocate.mn Facebook Mongol-Advocates Law firm Email info@advocate.mn Phone +976 7011-9206, 7012- 9206
Publicidad