Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
28/09/59
Arincare Tutorial
ทำใบสั่งซื้อสินค้ำ
ใบสั่งซื้อ คือ เอกสำรสั่งซื้อยำหรือสินค้ำที่เจ้ำของบริษัทส่งให้เจ้ำหนี้เพื่อ...
เมื่อผู้ใช้งำนเข้ำมำที่หน้ำ ”สร้ำงใบสั่งซื้อสินค้ำ” จะมีช่องว่ำงให้ใส่รำยละเอียดต่ำง ๆ
โดยเฉพำะ “ชื่อผู้จำหน่ำย” หำกผู้ใช้...
สำหรับกำรเพิ่มรำยกำรสินค้ำ ในช่อง “ชื่อสินค้ำ” ผู้ใช้งำนสำมำรถสแกนบำร์โค๊ด หรือ ค้นหำจำกชื่อสินค้ำได้โดยตรง
สำหรับกำรเพิ่ม...
รูปแบบภำษี
รูปแบบภำษี จะมีให้เลือกด้วยกัน 3 แบบ
1.แบบ “ไม่มีภำษี” หมำยควำมว่ำ รำคำสินค้ำที่กำหนดนั้นไม่ได้รวมภำษี และไม่ต้...
กรณี รูปแบบ ”ไม่มีภำษี” กรณีนี้สำมำรถจ่ำยเงิน 500 บำท ส่วนภำษีมูลค่ำเพิ่มจะคิดเป็น “ศูนย์”
กรณี รูปแบบ ”รำคำรวมภำษีแล้ว” ก...
กรณี รูปแบบ ”รำคำยังไม่รวมภำษี” กรณีนี้ต้องจ่ำยเงิน 535 บำท คือต้องจ่ำยเพิ่ม 35 บำท จำกรำคำภำษีมูลค่ำเพิ่ม เพรำะภำษียังไม่...
กรณีส่วนลดท้ำยบิล
ในกรณีของส่วนลด จะเป็นกรณีเฉพำะของเจ้ำของร้ำนและผู้จัดจำหน่ำยตกลงกันไว้ โดยส่วนลดนั้นจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต...
หลังจำกกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกด ”บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล ระบบจะทำกำรบันทึกข้อมูลสินค้ำที่ได้กรอกไว้เข้ำสู่ระบบ
กำรพิมพ์ใบสั่งซื้อ
สำหรับกำรพิมพ์ใบสั่งซื้อผู้ใช้งำนสำมำรถเริ่มต้นโดยกำรมำที่หน้ำ “รำยกำรใบสั่งซื้อสินค้ำ” และให้เลือกรำยก...
จำกนั้นระบบจะแสดงหน้ำใบสั่งซื้อ และให้ผู้ใช้งำนคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์รำยงำน” เพื่อยืนยันกำรพิมพ์
จำกนั้นระบบจะแสดงหน้ำ Print ใ...
สถำนะของใบสั่งซื้อ
สำหรับสถำนะของใบสั่งซื้อ จะเป็นกำรแสดงให้ผู้ใช้งำนได้ทรำบถึงขั้นตอนกำรดำเนินกำรของกำรสั่งซื้อนั้น ๆ
“เต...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

07 arincare tutorial ใบสั่งซื้อสินค้า 28 9 59

105 visualizaciones

Publicado el

07 arincare tutorial ใบสั่งซื้อสินค้า 28 9 59

Publicado en: Empresariales
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

07 arincare tutorial ใบสั่งซื้อสินค้า 28 9 59

 1. 1. 28/09/59 Arincare Tutorial ทำใบสั่งซื้อสินค้ำ ใบสั่งซื้อ คือ เอกสำรสั่งซื้อยำหรือสินค้ำที่เจ้ำของบริษัทส่งให้เจ้ำหนี้เพื่อแจ้งเจ้ำหนี้ว่ำต้องกำรสินค้ำประเภทใด ปริมำณเท่ำใด รำคำเท่ำไร ซึ่ง รำยละเอียดจะแจ้งไว้ในใบสั่งซื้อ สำหรับกำรสร้ำงใบสั่งซื้อจะเป็นสิทธิเฉพำะของเจ้ำของบริษัทเท่ำนั้น เมื่อเข้ำระบบมำที่ส่วนบริหำรจัดกำรหลังบ้ำน (Back Office) แล้วให้ผู้ใช้งำนคลิกที่ “คลังสินค้ำ” แถบเมนูด้ำนบน จำกนั้นคลิกที่ “รำยกำรใบสั่งซื้อ สินค้ำ” แถบเมนูด้ำนบนซ้ำยมือ จำกนั้นให้ผู้ใช้งำนคลิกที่ “สร้ำงใบสั่งซื้อ” ทำงด้ำนขวำมือ เพื่อสร้ำงใบสั่งซื้อสินค้ำใหม่
 2. 2. เมื่อผู้ใช้งำนเข้ำมำที่หน้ำ ”สร้ำงใบสั่งซื้อสินค้ำ” จะมีช่องว่ำงให้ใส่รำยละเอียดต่ำง ๆ โดยเฉพำะ “ชื่อผู้จำหน่ำย” หำกผู้ใช้งำนเคยลงข้อมูลใน “เจ้ำหนี้” หรือ supplier ก่อนหน้ำนี้แล้ว เมื่อผู้ใช้งำนพิมพ์ชื่อเจ้ำหนี้ในช่อง “ชื่อผู้จำหน่ำย” แล้ว ระบบจะทำกำรขึ้นข้อมูลรำยชื่อผู้จำหน่ำยที่มีอยู่ในระบบขึ้นมำให้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ในทุก ๆ ครั้ง
 3. 3. สำหรับกำรเพิ่มรำยกำรสินค้ำ ในช่อง “ชื่อสินค้ำ” ผู้ใช้งำนสำมำรถสแกนบำร์โค๊ด หรือ ค้นหำจำกชื่อสินค้ำได้โดยตรง สำหรับกำรเพิ่มรำยกำรสินค้ำค้ำเพิ่ม ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิกที่ปุ๋ ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรำยกำรสินค้ำเพิ่ม
 4. 4. รูปแบบภำษี รูปแบบภำษี จะมีให้เลือกด้วยกัน 3 แบบ 1.แบบ “ไม่มีภำษี” หมำยควำมว่ำ รำคำสินค้ำที่กำหนดนั้นไม่ได้รวมภำษี และไม่ต้องบวกภำษีเพิ่ม 2.แบบ “รำคำรวมภำษีแล้ว” หมำยควำมว่ำ รำคำสินค้ำที่กำหนดเป็นรำคำขำยนั้น ได้ถูกรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มไว้แล้ว 3.แบบ “รำคำยังไม่รวมภำษี” หมำยควำมว่ำ รำคำสินค้ำที่กำหนดในโปรแกรมนั้น ยังไม่ได้ถูกรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มไว้ จะต้องบวกภำษีเพิ่มเป็นอัตรำ ร้อยละของรำคำสินค้ำทั้งหมด แม้ว่ำสินค้ำชนิดเดียวกัน จำนวนเท่ำกัน แต่รูปแบบภำษีที่แตกต่ำงกันก็ทำให้ จำนวนเงินรวมทั้งหมดไม่เท่ำกันเช่นเดียวกัน
 5. 5. กรณี รูปแบบ ”ไม่มีภำษี” กรณีนี้สำมำรถจ่ำยเงิน 500 บำท ส่วนภำษีมูลค่ำเพิ่มจะคิดเป็น “ศูนย์” กรณี รูปแบบ ”รำคำรวมภำษีแล้ว” กรณีนี้จะจ่ำยเงิน 500 และไม่ต้องจ่ำยภำษีเพิ่ม เพรำะภำษีได้คิดไปในรำคำสินค้ำเรียบร้อยแล้ว
 6. 6. กรณี รูปแบบ ”รำคำยังไม่รวมภำษี” กรณีนี้ต้องจ่ำยเงิน 535 บำท คือต้องจ่ำยเพิ่ม 35 บำท จำกรำคำภำษีมูลค่ำเพิ่ม เพรำะภำษียังไม่ได้คิดรวมกับ รำคำสินค้ำ
 7. 7. กรณีส่วนลดท้ำยบิล ในกรณีของส่วนลด จะเป็นกรณีเฉพำะของเจ้ำของร้ำนและผู้จัดจำหน่ำยตกลงกันไว้ โดยส่วนลดนั้นจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือ อัตรำร้อยละ ส่วนลดจะทำให้จำนวนเงินรวมเปลี่ยนแปลง ตัวอย่ำงเช่น สั่งซื้อสินค้ำ 500 บำท ในรำคำที่รวมภำษีแล้ว และได้ส่วนลด 5% เท่ำกับ 25 บำท ทำให้จำนวนเงินรวมเป็น 475 บำท
 8. 8. หลังจำกกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกด ”บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล ระบบจะทำกำรบันทึกข้อมูลสินค้ำที่ได้กรอกไว้เข้ำสู่ระบบ
 9. 9. กำรพิมพ์ใบสั่งซื้อ สำหรับกำรพิมพ์ใบสั่งซื้อผู้ใช้งำนสำมำรถเริ่มต้นโดยกำรมำที่หน้ำ “รำยกำรใบสั่งซื้อสินค้ำ” และให้เลือกรำยกำรที่ต้องกำรจะพิมพ์ โดยให้สังเกตที่ ด้ำนหลังรำยกำรสินค้ำจะมีไอคอนรูป “ดินสอ” ให้ผู้ใช้งำนคลิกไปที่ไอคอนดังกล่ำว เมื่อเข้ำมำในหน้ำ “รำยกำรใบสั่งซื้อสินค้ำ” เรียบร้อยแล้ว หน้ำนี้จะขึ้นรำยละเอียดของใบสินค้ำนั้น ผู้ใช้งำนสำมำรถสั่งพิมพ์ใบสั่งซื้อ โดยคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์ใบสั่งซื้อ” เพื่อทำกำรพิมพ์
 10. 10. จำกนั้นระบบจะแสดงหน้ำใบสั่งซื้อ และให้ผู้ใช้งำนคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์รำยงำน” เพื่อยืนยันกำรพิมพ์ จำกนั้นระบบจะแสดงหน้ำ Print ใบสั่งซื้อ ให้ผู้ใช้งำนคลิกที่ปุ่ม “Print” หรือกดปุ่ม Enter เพื่อทำกำรสั่งพิมพ์ใบสั่งซื้อ
 11. 11. สถำนะของใบสั่งซื้อ สำหรับสถำนะของใบสั่งซื้อ จะเป็นกำรแสดงให้ผู้ใช้งำนได้ทรำบถึงขั้นตอนกำรดำเนินกำรของกำรสั่งซื้อนั้น ๆ “เตรียมรำยกำร” จะเป็นสถำนะแรก เมื่อสร้ำงใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งำนยังสำมำรถแก้ไขข้อมูลในสถำนะนี้ได้ “ดำเนินกำร” เป็นสถำนะที่อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรกับเจ้ำหนี้หรือผู้จัดจำหน่ำย ผู้ใช้งำนยังสำมำรถแก้ไขข้อมูลในสถำนะนี้ได้ “เสร็จสมบูรณ์” เป็นสถำนะที่เสร็จสิ้นแล้ว ได้ทำกำรสั่งซื้อกับเจ้ำหนี้หรือผู้จัดจำหน่ำย ถ้ำเปลี่ยนเป็นสถำนะนี้ผู้ใช้งำนไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ อีก “ยกเลิก” เป็นกำรยกเลิกใบสั่งซื้อสินค้ำนั้น ๆ ถ้ำเปลี่ยนเป็นสถำนะนี้ผู้ใช้งำนไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลใบสั่งซื้อได้อีก

×