Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Mẫu hợp đồng giảng dạy kiêm nhiệm

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 3 Anuncio

Mẫu hợp đồng giảng dạy kiêm nhiệm

Descargar para leer sin conexión

Mẫu hợp đồng giảng dạy kiêm nhiệm
https://vanban.muabannhanh.com/mau-hop-dong-giang-day-kiem-nhiem/86945

Mẫu hợp đồng giảng dạy kiêm nhiệm
https://vanban.muabannhanh.com/mau-hop-dong-giang-day-kiem-nhiem/86945

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Mẫu hợp đồng giảng dạy kiêm nhiệm (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Mẫu hợp đồng giảng dạy kiêm nhiệm

  1. 1. Bấm để xem và tải miễn phí hàng nghìn mẫu văn bản, hợp đồng tại VanBan.MuaBanNhanh.com Page 1 Mẫu hợp đồng giảng dạy kiêm nhiệm ĐẠI HỌC........ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY KIÊM NHIỆM Số: /ĐHKT/HĐ-TCCB -Căn cứ Bộ Luật lao động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/06/1994; -Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của trường ........................................................ -Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên; Hôm nay, ngày................. tháng.................. năm 200 ................................, chúng tôi gồm: BÊN A: Ông (bà): .................................................................................................................. TRƯỜNG ĐH:...................................................................................................................... Đại diện: ................................................................................................................................ Chức vụ:................................................................................................................................. Địa chỉ: .................................................................................................................................. Điện thoại:.............................................................................................................................. Fax: ...................................................................................................................................... BÊN B: Ông (bà): .................................................................................................................. Sinh ngày: ........../........................./........................ tại: ........................................................ Ngành chuyên môn: ............................................................................................................... Địa chỉ: .................................................................................................................................. Điện thoại:.............................................................................................................................. Fax: ........................................................................................................................................ Thỏa thuận ký kết hợp đồng và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây: Điều I. Thời gian và nhiệm vụ hợp đồng 1. Bên B làm việc theo loại Hợp đồng lao động có thời hạn....... năm, từ ngày.... tháng.... năm 200... đến ngày.... tháng.... năm 200.... 2. Địa điểm làm việc: Trường ĐH... 3. Nhiệm vụ: Bên B thực hiện hợp đồng để đảm nhận một số công việc ghi trong bảng dưới đây (đánh dấu x và cột tương ứng): STT Công việc Đánh dấu 1 Tham gia giảng dạy 2 Tham gia xây dựng chương trình đào tạo 3 Viết/biên soạn học liệu, biên dịch 4 Hướng dẫn thực tập, khóa luận, luận văn, luận án 5 Tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu 6 Tham gia Hội đồng Khoa học & Đào tạo 7 Bồi dưỡng cán bộ trẻ 8 ..................... Điều II. Chế độ làm việc
  2. 2. Bấm để xem và tải miễn phí hàng nghìn mẫu văn bản, hợp đồng tại VanBan.MuaBanNhanh.com Page 2 1. Thời gian làm việc: giảng dạy trên lớp theo thời gian biểu của trường Đại học...... Việc Nghiên cứu khoa học và thực hiện các công việc khác theo quy định về giờ làm việc của trường. 2. Thiết bị, phương tiện làm việc: Bên B được sử dụng các dụng cụ, phương tiện của nhà trường theo các quy định hiện hành và có trách nhiệm bảo quản dụng cụ, phương tiện làm việc để thực hiện hợp đồng. Điều III. Quyền lợi, nghĩa vụ và quyền hạn của bên B A- Quyền lợi 1. Phương tiện đi lại làm việc: 2. Mức lương chính hoặc tiền công:......................VNĐ (Bằng chữ ). 3. Hình thức trả lương: Chuyển khoản theo tháng. 2. Phụ cấp: Theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐH...... 3. Tiền thưởng: Theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐH..... 4. Chế độ nghỉ ngơi: Theo chế độ hiện hành của Nhà nước và Trường ĐH..... B- Nghĩa vụ 1. Hoàn thành mọi công việc được giao theo quy định của Hợp đồng. 2. Trong công việc, chịu sự điều hành của Chủ nhiệm Khoa................ 3. Chấp hành các quy định đối với cán bộ kiêm nhiệm của trường Đại học..... và quy định đối với cán bộ giảng dạy đại học của Luật giáo dục hiện hành. C- Quyền hạn Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho đơn vị sử dụng lao động trước 45 ngày. Điều IV. Nghĩa vụ và quyền hạn của bên A A- Nghĩa vụ 1. Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng để bên B làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho bên B theo hợp đồng đã ký. 2. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm, đúng hạn các chế độ và quyền lợi của bên B đã cam kết trong hợp đồng. B- Quyền hạn 1. Có quyền điều động bên B tham gia các hoạt động quan trọng khác của Trường ĐH..... trong thời gian hợp đồng có giá trị. 2. Có quyền tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật, và nội quy của Trường ĐH..... 3. Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại tới các cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu bên B vi phạm Pháp luật Nhà nước hay các điều khoản của hợp đồng này. Điều V. Những thỏa thuận khác 1. Khi hợp đồng này hết hạn mà bên B vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, hai bên phải ký kết hợp đồng mới. Trong thời gian chưa ký hợp đồng mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng đã giao kết. 2. Mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng, trong trường hợp không thỏa thuận được sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Điều VI. Điều khoản thi hành Hợp đồng này làm thành hai (02) bản có giá trị như nhau. Một (01) bản do bên B giữ. Một (01) bản do bên A giữ. Hợp đồng này làm tại Trường ĐH........................có hiệu lực từ ngày ............ tháng... năm 200....
  3. 3. Bấm để xem và tải miễn phí hàng nghìn mẫu văn bản, hợp đồng tại VanBan.MuaBanNhanh.com Page 3 BÊN B BÊN A

×