Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Aktivizační a poznávací metody

 1. METODY Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci - AKTIVIZAČNÍ - POZNÁVACÍ
 2. SOKRATOVSKÁ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Odpovědi na otázky neznají, k řešení využívají osvojené poznatky, vlastní zkušenosti i logický úsudek. Žáci se učí nové poznatky pomocí PROBLÉMOVÉHO ROZHOVORU.
 3. SOKRATOVSKÁ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci + Rozvíjí myšlení a komunikační kompetence (zejména schopnost formulovat vlastní myšlenky a argumentovat). – Je intelektově náročná, brzy unaví. – Aktivizuje zejména žáky intelektově lépe disponované, ostatní limituje jejich úroveň poznatků, proto se stávají spíše pasivními posluchači. ! Vyžaduje od učitele schopnost pohotově reagovat. ! Důležitá je promyšlená volba otázek (otázky přesné, jasné, srozumitelné a logicky uspořádané tak, aby žáka dovedly k novému poznání).
 4. HEURISTICKÁ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Problémem je - nějaká překážka, - nesrovnalost, - chybějící informace, - neznalost postupu řešení atd. Žákům je předložen PROBLÉM (objektivizovaná problémová úloha). Problém by měl být - zajímavý, - lákavý, - přiměřeně náročný, - řešitelný.
 5. HEURISTICKÁ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Žáci problém více či méně samostatně řeší a vyřeší díky - vlastním zkušenostem, - osvojeným poznatkům, - logickému myšlení, - intuici, - kreativitě.
 6. 2. 3.    1. HEURISTICKÉ METODY AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci problémová situace rozbor problémové situace formulace problému vyslovení předpokladů/hypotéz o řešení problému zobecnění a formulace závěrů osvojení nového poznatku, nalezení nové metody řešení… experimentální ověření předpokladů/hypotéz
 7. HEURISTICKÁ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Při řešení problémů žáci využívají: - Poznávací metody (analýza, syntéza, srovnávání, indukce, dedukce, klasifikace, analogie,…). - Výzkumné metody (pozorování, předkládání hypotéz, experimentování, manipulace s objekty, montáže a demontáže, měření, počítání výsledků, předkládání důkazů a argumentace, zaznamenávání výsledků…).
 8. HEURISTICKÁ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Nejde o memorování, ale o intelektuální, PROCESUÁLNÍ POZNÁVACÍ TRÉNINK. Odpovídá POZNÁVACÍMU PROCESU člověka. Při řešení problému si žáci osvojují nové POZNATKY, KOMPETENCE, STRATEGIE.
 9. HEURISTICKÁ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci + Problémovými úlohami se aktivizuje myšlení. + Rozvíjí myšlení (logické, divergentní, kritické) i ostatní poznávací procesy. + Do poznání zapojuje celou osobnost žáka, jeho intelekt, smysly, city i vůli. + Zapojení smyslového vnímání, zážitkového pojetí a činnostních aktivit umožňuje hlubší poznání a trvalejší poznatky (kvalita získaných poznatků je až o třetinu lepší než poznatky získané výkladem či přednáškou). + Žáci získávají kvalitní vědomosti i praktické dovednosti, které většinou nevyžadují opakování. + Aktivizuje téměř všechny žáky. + Díky praktické názornosti je vhodná i pro nejmenší žáky.
 10. HEURISTICKÁ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – Je časově náročná (ale jen v krátkodobém horizontu). – Vyžaduje odbornost i zkušenost učitele (učitel musí být kvalitním oborovým odborníkem i didaktikem, musí mít dobré organizační a řídící schopnosti, musí být kreativní, musí umět odhadnout mentální potenciál třídy atd.). – Je náročná na přípravu (na sestavení hodiny i materiální vybavení, které je většinou potřeba připravit tzv. na míru).
 11. ! Při plánování je třeba promyslet: hlavní cíl a dílčí cíle (šíři a hloubku vědomostí a dovedností), logické pořadí osvojovaných poznatků, formulaci organizačních pokynů a problémových otázek, vhodné příklady, které budou žákům předloženy, materiální vybavení, využití kognitivních metod (tedy procesy získávání nových poznatků), zapojení dalších didaktických a výzkumných metod, organizaci žáků, diferenciaci úkolů pro různě nadané žáky (aby nalezení řešení nestálo na nejrychlejších žácích, což jsou obvykle žáci lépe disponovaní). HEURISTICKÁ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 12. HEURISTICKÁ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PROČ se jmenují stejně? Žáci pozorováním obrázků zjistí, že pravděpodobným důvodem přenesení pojmenování z živočicha na polohovací zařízení počítače je jejich vzhledová podobnost. Tento vstupní předpoklad je nutné ověřit na dalších příkladech, aby mohl být potvrzen. Nastoleným problémem je směřováno k pochopení tématu SLOV VÍCEVÝZNAMOVÝCH/MNOHOZNAČNÝCH.
 13. SITUAČNÍ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Problémová metoda, která vychází ze skutečné či fiktivní situace. Situace by měla vycházet z prostředí, které žáci znají, mají s ním zkušenosti.
 14. SITUAČNÍ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Paní Nováková má obchod se smíšeným zbožím. Do obchodu chodí hodně zákazníků. Přestože jsou v obchodě hodně dlouho, většinou si kupují málo zboží. Obchůdek bude možná muset brzy zavřít. V ČEM JE ASI PROBLÉM? Žáci na základě své zkušenosti navrhnou roztřídění zboží do kategorií. Představená problémová situace vede žáky k tomu, aby pochopili význam sdružování prvků do kategorií, díky kterým se můžeme snáze orientovat ve světě kolem nás. Tím je názorně demonstrováno téma SLOV NADŘAZENÝCH A PODŘAZENÝCH.
 15. SITUAČNÍ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Čert Blekotal je hodný, ale trochu popletený. Chtěl si vykouzlit domácího mazlíčka, ale kouzla pomíchal. KOHO VYČAROVAL? Prasečí hlava, 6 fousků kočky, zamrká na mě sovími očky. Králičí uši, ocásek myší, kdejaké šustnutí bezpečně slyší. 2 nohy kohoutí, ty zadní lví, o křídlech ptačích, taky se ví. Žirafí skvrny a taky krk, na vršku hlavy pár husích brk. Vše pěkně nasadit na štíhlé tělo a teplý kožíšek jistě by chtělo.
 16. SITUAČNÍ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Babička upeče koláč. Aniččin dědeček je slavný vynálezce. Už toho objevil hodně, ale nic se nevyrovná jeho novému objevu. Vynalezl stroj času! Anička si chtěla stroj času tajně vyzkoušet, ale nevěděla, jak přesně funguje, proto se jí podařilo zamíchat různé události tak, že už sama neví, co se kdy stalo. POMŮŽETE JÍ ČASOVÉ UDÁLOSTI ROZTŘÍDIT? V navazujícím rozhovoru žáci vysvětlí, že časové období rozpoznali podle tvaru sloves. Problémová situace slouží k pochopení, že SLOVESA VYJADŘUJÍ ČAS.
 17. SITUAČNÍ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Rozmíchaly se mi věty, které patří do komiksových bublinek. DOKÁŽETE POZNAT, KDO POUŽIT SLOVESA NA KARTIČKÁCH? budu psát čteme seděla by ležela bych zpívejte jedla jsem piš Problémová situace žáky vede k pochopení, že činnosti můžeme sdělit různým způsobem, SLOVESA VYJADŘUJÍ ZPŮSOB.
 18. SITUAČNÍ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Dokážete rozluštit, co Vševěd říká? PROČ MLUVÍ TAK NESROZUMITELNĚ? Je to hjůza! Kvyšy mi ukvatly žuby a někam je uvyly. Pjoším, pomošte mi. Uítám uáš u náš. Šem jád, še uáš uitím.
 19. INSCENAČNÍ METODA AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Problémová metoda, která vychází z dramaticky ztvárněné situace (např. scénky, námětové hry apod.).
 20. HEURISTICKÁ, SITUAČNÍ A INSCENAČNÍ METODA Co dělá UČITEL? Co dělají ŽÁCI? AKTIVIZAČNÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - Koordinuje. - Usměrňuje. - Zpřesňuje. - Diagnostikuje. - Přemýšlí. - Pozorují. - Experimentují (testují různá řešení…). - Kooperují. - Diskutují a argumentují. - Formulují závěry.
 21. POZNÁVACÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci mňouká kočka Olomouc maminka a Alík spí píše tři čte kreslí dýchá ANALÝZA  SROVNÁVÁNÍ  ABSTRAKCE  ZOBECNĚNÍ Co mají tato slova společného? bú nahoře kapr
 22. POZNÁVACÍ (KOGNITIVNÍ) METODY POZNÁVACÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ANALÝZA – rozklad celku na části a hledání vlastností těchto částí. SYNTÉZA – skládání částí do celku a posuzování vlastností částí v celku. ANALYTICKO-SYNTETICKÁ METODA – rozklad celku na části a opětovné skládání částí do celku.
 23. POZNÁVACÍ (KOGNITIVNÍ) METODY POZNÁVACÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SROVNÁVACÍ (SYNKRETICKÁ) METODA – hledání shod a rozdílů ve vlastnostech. ABSTRAKCE – třídění vlastností na podstatné a nepodstatné. ZOBECNĚNÍ (GENERALIZACE) – stanovení typických vlastností pro danou skupinu prvků.
 24. ANALÝZA  SROVNÁVÁNÍ  ABSTRAKCE  ZOBECNĚNÍ POZNÁVACÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci kočka kolo kapusta klid koupat kapr meloun bouda koule oblouk koupat kroužek Co mají tato slova společného? Shodné první písmeno. Dvojhlásku OU.
 25. POZNÁVACÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci tikat ticho tetička protiva potichu kohouti letoun výlet letiště nálet proletět letuška Co mají tato slova společného? Slabiku TI. Kořen LET. ANALÝZA  SROVNÁVÁNÍ  ABSTRAKCE  ZOBECNĚNÍ
 26. POZNÁVACÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vědec chlapec babička kovář učitelka Co mají tato slova společného? Názvy osob. učitelka vědec babička kovář kluk ANALÝZA  SROVNÁVÁNÍ  ABSTRAKCE  ZOBECNĚNÍ
 27. POZNÁVACÍ (KOGNITIVNÍ) METODY POZNÁVACÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci DEDUKCE – poznání směřující od obecné poučky ke konkrétním příkladům. INDUKCE – poznání směřující od konkrétních příkladů k obecné poučce. GENETICKÁ METODA – kopíruje postup, kterým byl poznatek objeven v minulosti (tzv. genezi poznání). DOGMATICKÁ METODA – předávání poznatků, které jsou považovány za pravdivé, proto neměnné a nesmí být opuštěny.
 28. POZNÁVACÍ (KOGNITIVNÍ) METODY POZNÁVACÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci TŘÍDĚNÍ (KLASIFIKACE) – vytváření skupin prvků se stejnými vlastnostmi.
 29. ANALÝZA  SROVNÁVÁNÍ  ABSTRAKCE  ZOBECNĚNÍ   TŘÍDĚNÍ POZNÁVACÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pes muž žena maminka klíč růže auto kočka letiště chlapec křeslo kabát Jak můžeme rozdělit slova do skupin? Podle barev kartiček.
 30. POZNÁVACÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pes kočka žena maminka klíč běží spí píše mňouká čte kreslí sedí Jak můžeme rozdělit slova do skupin? Na podstatná jména a slovesa. ANALÝZA  SROVNÁVÁNÍ  ABSTRAKCE  ZOBECNĚNÍ   TŘÍDĚNÍ
 31. POZNÁVACÍ (KOGNITIVNÍ) METODY POZNÁVACÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ANALOGIE (IZOMORFIE) – na základě schody 2–3 vlastností v konkrétním skupině usuzujeme na shodu i dalších vlastností v této skupině.
 32. POZNÁVACÍ METODY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ANALÝZA  SROVNÁVÁNÍ  ABSTRAKCE  ZOBECNĚNÍ   ANALOGIE Dokážete správně doplnit tvar slova LETADLO v 7. pádě čísla množného?
 33. POZNÁVACÍ PROCESY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci UKÁZKA RŮZNÉ OBTÍŽNOSTI PRÁCE S TEXTEM DOSAŽENÉ RŮZNOU ÚPRAVOU VJEMOVÉHO POLE Málokdo zná náš les tak dobře jako můj tatínek. V lese je jako doma, protože v něm pracuje. Teď si možná říkáte, že je můj tatínek určitě hajný, ale tak to není. Můj tatínek je lesník. Lidé si obvykle myslí, že hajný a lesník je totéž, ale není. Oba se sice starají o polesí – to je vytyčená část lesa – ale každý má na starost něco jiného. Hajný pečuje o lesní tvory, zatímco lesník se stará o celý les. Organizuje sázení stromů, těžbu dřeva i úklid lesa, aby se z něj nestal prales. Tatínek mi často říká, čím jsou pro nás lesy důležité, a učí mě, jak je chránit.
 34. POZNÁVACÍ PROCESY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci UKÁZKA RŮZNÉ OBTÍŽNOSTI PRÁCE S TEXTEM DOSAŽENÉ RŮZNOU ÚPRAVOU VJEMOVÉHO POLE Málokdo zná náš les tak dobře jako můj tatínek. V lese je jako doma, protože v něm pracuje. Teď si možná říkáte, že je můj tatínek určitě hajný, ale tak to není. Můj tatínek je lesník. Lidé si obvykle myslí, že hajný a lesník je totéž, ale není. Oba se sice starají o polesí – to je vytyčená část lesa – ale každý má na starost něco jiného. Hajný pečuje o lesní tvory, zatímco lesník se stará o celý les. Organizuje sázení stromů, těžbu dřeva i úklid lesa, aby se z něj nestal prales. Tatínek mi často říká, čím jsou pro nás lesy důležité, a učí mě, jak je chránit.
 35. POZNÁVACÍ PROCESY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci UKÁZKA RŮZNÉ OBTÍŽNOSTI PRÁCE S TEXTEM DOSAŽENÉ RŮZNOU ÚPRAVOU VJEMOVÉHO POLE V Málokdo zná náš les tak dobře jako můj tatínek. V lese je jako doma, protože v něm pracuje. Teď si možná říkáte, že je můj tatínek určitě hajný, ale tak to není. Můj tatínek je lesník . Lidé si obvykle myslí, že hajný a lesník je totéž, ale není. Oba se sice starají o polesí – to je vytyčená část lesa – ale každý má na starost něco jiného. Hajný pečuje o lesní tvory, zatímco lesník se stará o celý les . Organizuje sázení stromů, těžbu dřeva i úklid lesa , aby se z něj nestal prales . Tatínek mi často říká, čím jsou pro nás lesy důležité, a učí mě, jak je chránit.
 36. POZNÁVACÍ PROCESY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci les lesa lesní lesy lesník lese polesí UKÁZKA RŮZNÉ OBTÍŽNOSTI PRÁCE S TEXTEM DOSAŽENÉ RŮZNOU ÚPRAVOU VJEMOVÉHO POLE
 37. VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 38. KONSTRUKTIVISMUS, TŘÍFÁZOVÝ MODEL E-U-R VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci I. EVOKACE - Žáci se uvedou do tématu. Evokují se jejich zkušenosti, zážitky atd., jež směřují k vyvolání zájmu o téma, případně se nastoluje nějaká zajímavá problémová situace (motivace). - Žáci si aktivně vybavují, které poznatky k danému tématu mají (zjišťování informací k tématu, jimiž žáci disponují, případně opakování vstupních vědomostí a dovedností, aktivizace slovní zásoby…). - Tyto informace je třeba strukturovat, systematizovat, aby k nim mohly být v další části přidávány další informace. - Připravují se na řešení problému a osvojení nového učiva, uvědomují si cíl.
 39. KONSTRUKTIVISMUS, TŘÍFÁZOVÝ MODEL E-U-R VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci II. UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU - Žáci jsou konfrontováni s novými poznatky, myšlenkami atd. - Tyto informace víceméně samostatně třídí, posuzují, zpracovávají atd. - Informacím se snaží porozumět, pochopit je, na základě čehož si uvědomují, jaký význam pro ně tyto informace mají. - Nové poznatky začleňují do systému již osvojených poznatků. Učitel by měl vytvořit takové edukační prostředí, které všem žákům dle jejich dispozic poskytne adekvátní čas a prostor k samostatnému aktivnímu objevování nových poznatků, vztahů a souvislostí. Do práce žáků by pak měl vstupovat co nejméně. Hodnocením dílčích pokroků se snaží udržet motivaci.
 40. KONSTRUKTIVISMUS, TŘÍFÁZOVÝ MODEL E-U-R VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci III. REFLEXE - Učitel provede hodnocení učebního procesu, žáci provedou sebehodnocení. - Vyjadřují se k získaným poznatkům, k úrovni získaných poznatků, k jejich smyslu atd. (kognitivní úroveň), k osvojeným postupům práce a strategiím učení (metakognitivní úroveň), ke kvalitě práce, chování při práci atd. - Hodnocení je důležitým regulačním mechanismem učebního procesu, který usměrňuje jeho další postup.
 41. VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci TRANSMISIVNÍ PŘÍSTUP KONSTRUKTIVNÍ PŘÍSTUP PROCES OSVOJOVÁNÍ POZNATKŮ - předávání (transmise) poznatků, získávání znalostí - interpretace poznatků, konstruování znalostí - receptivní, reproduktivní přístup (tradiční metody při vyvozování) - konstruktivistický přístup (aktivizační, hl. problémové metody při vyvozování) - pamětní učení, zapamatování si, vybavování si z paměti - promýšlení, laborování - negativní přístup k chybě (je důsledkem selhání žáka) - pozitivní přístup k chybě (je součástí objevování řešení)
 42. VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci TRANSMISIVNÍ PŘÍSTUP KONSTRUKTIVNÍ PŘÍSTUP ROLE UČITELE PŘI OSVOJOVÁNÍ NOVÝCH POZNATKŮ - učitel je zdrojem poznatků, poznatky předává (vysvětluje, demonstruje, předvádí) - učitel je průvodcem světa poznání, poznatky interpretuje (koordinuje, usměrňuje, zpřesňuje informace žáků) - učitel vyučuje (je aktivní), žáci se učí (jsou pasivní) - učitel připravuje edukační prostředí, ve vyučování koordinuje činnost žáků
 43. VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci TRANSMISIVNÍ PŘÍSTUP KONSTRUKTIVNÍ PŘÍSTUP ROLE ŽÁKŮ PŘI OSVOJOVÁNÍ NOVÝCH POZNATKŮ - žáci jsou objektem vzdělávání (těmi, kdo se mají něco naučit) - žáci jsou subjektem vzdělávání (těmi, kdo se má na vzdělávání podílet) - činností žáků při výuce je učení, jejich úkolem je vstřebávání předaných poznatků - činností žáků je učení i vyučování, jejich úkolem je budování (konstrukce) poznatků - při výuce jsou spíše pasivní - při výuce jsou aktivní
 44. VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci TRANSMISIVNÍ PŘÍSTUP KONSTRUKTIVNÍ PŘÍSTUP CHARAKTER OSVOJOVANÝCH POZNATKŮ - objektivní, fixní, stabilní poznatky - subjektivní, do kontextu zasazené a měnící se poznatky - objektivní, modelovatelné poznatky - poznatky opírající se o zkušenosti; subjektivní interpretace poznatků a jejich případné korigování - popisování vnější reality - zapojení vnitřního světa - učení obecným poznatkům - situované učení - jasné a úplné strukturované poznatky - neúplné strukturované poznatky; vyžadují aktivní přístup - abstrakce, symboly - kontext, zkušenost autentičnost - redukce složitosti - postihování jevů v jejich komplexnosti - idealizování výukového obsahu - pragmatický přístup k výukovému obsahu
 45. VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci TRANSMISIVNÍ PŘÍSTUP KONSTRUKTIVNÍ PŘÍSTUP VÝSTUPNÍ POZNATKY - výkon, dosahování mistrovství - pochopení smyslu - automatizované, nefunkční poznatky - ucelené funkční poznatky („gestalt“) - znalosti a jejich ovládání - používání poznatků a jejich předávání dál - teoretické znalosti (klíčové je učivo) - znalosti použitelné v běžné životě (klíčové jsou kompetence)
 46. VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci TRANSMISIVNÍ PŘÍSTUP KONSTRUKTIVNÍ PŘÍSTUP DALŠÍ ASPEKTY UČENÍ - individuální učení - kooperativní učení - individuální interpretace poznatků - společné konstruování znalostí, sociální konsenzus - zodpovědnost za vzdělávání je především na učiteli (žáci mají vnější motivaci, vnější tlak, snaží se vyhnout neúspěchu) - žáci mají větší spoluzodpovědnost za vzdělávání (mají vnitřní motivaci, zájem, snaží se o dosažení úspěchu) - komunikační struktury: U  Ž, U  Ž, U  ŽŽ - komunikační struktury: U  Ž, U  Ž, U  ŽŽ, Ž  U, Ž  Ž, ŽŽ  U, Ž  ŽŽ, ŽŽ  ŽŽ, ŽŽ  Ž a další
 47. Děkuji za pozornost! METODY Mgr. Veronika Krejčí, Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci - AKTIVIZAČNÍ - POZNÁVACÍ
Publicidad