Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de W&S Thailand Market Research(17)

Publicidad

Último(20)

รายงานผลสำรวจความนิยมในการรับประทานอาหารเจสำเร็จรูปในประเทศไทย (พฤศจิกายน 2557)

 1. แบบสำรวจควำมนิยมในกำร รับประทำนอำหำรเจสำเร็จรูป
 2. Research Design 2 วิธีการวิจัย การวิจัยออนไลน์ ระยะเวลาเก็บข้อมูล วันที่ 16-20 ตุลาคม, 2557 พื้นที่วิจัย ทั่วประเทศไทย เกณฑ์การตอบคาถาม ผู้หญิงและผู้ชายที่อายุมากกว่า 16 ปี จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน จานวนคาถาม 4 คาถามคัดผู้ตอบแบบสอบถาม และ 6 คาถามหลัก เนื้อหาของงานวิจัย คำถำมคัดผู้ตอบแบบสอบถำม เพศ, อายุ, ภูมิภาค, รายได้ คำถำมหลัก เพื่อใช้ศึกษาพฤติกรรมการกินเจของคนไทย
 3. Respondent Profile 3 ■เพศ ■ภูมิภาค ■อายุ ■รายได้
 4. Key Findings 4 ■ยี่ห้ออำหำรเจสำเร็จรูปยอดนิยม & สถำนที่ที่ผู้บริโภคนิยมในกำรซื้ออำหำรเจสำเร็จรูปเหล่ำนั้น • อาหารเจเซเว่นนั้น เป็นที่นิยมต่อผู้กินเจมากที่สุด โดยเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามอายุมากกว่า 30 ปี มากกว่าครึ่งหนึ่งของ ผู้บริโภค (56.4%) นิยมรับประทานยี่ห้ออาหารเจเซเว่น • 7-eleven เป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคอาหารเจนิยมซื้อมากที่สุด โดยเฉพาะผู้บริโภคอายุมากกว่า 30 ปีซึ่งมีสัดส่วนถึง 55% สถานที่ อื่นๆ ที่ผู้บริโภคนิยมซื้อ เช่น โลตัส บิ๊ก ■ควำมคุ้นเคยต่อกำรรับประทำนอำหำรเจสำเร็จรูป & ควำมถี่ในกำรรับประทำนอำหำรเจสำเร็จรูป & ปริมำณกำรซื้ออำหำรเจสำเร็จรูปในแต่ละครั้ง • ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานอาหารเจมากขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ทั้งผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ( ประมาณ 33%) และ มากกว่า 30 ปี ( ประมาณ 31%) • ผู้บริโภคอายุน้อยกว่า 30 ปี นิยมกินอาหารเจเป็นประจา มากถึง 33% แต่ผู้บริโภคที่อายุมากกว่า 30 ปี กินเป็นประจาเป็น สัดส่วนที่น้อยมาก ประมาณ 8 % ■ควำมนิยมในกำรรับประทำนอำหำรเจสำเร็จรูปของคนในครอบครัว & ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อยี่ห้ออำหำรเจสำเร็จรูปนั้นๆ • จากการสารวจพบว่า ผู้บริโภคที่รับประทานอาหารเจสาเร็จรูป ก็จะมีคนในครอบครัวรับประทานอาหารเจสาเร็จรูปอย่างน้อย 1- 2 คน • จากการสารวจพบว่า ผู้บริโภคอายุน้อยกว่า 30 ปี ให้ความสาคัญกับ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ มาเป็นอันดับ แรก ในขณะที่ผู้บริโภคอายุมากกว่า 30 ปี ให้ความสาคัญกับรสชาติสินค้า มาเป็นอันดับแรก
 5. 5 • อาหารเจเซเว่นนั้น เป็นที่นิยมต่อผู้กินเจมากที่สุด โดยเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามอายุมากกว่า 30 ปี มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (56.4%) นิยมรับประทานยี่ห้ออาหารเจเซเว่น ยี่ห้ออำหำรเจสำเร็จรูปยอดนิยม Q. คุณซื้ออำหำรเจสำเร็จรูปยี่ห้อใดบ้ำง? [Multiple Choice] [N = 160]
 6. 6 • 7-11 เป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคอาหารเจนิยมซื้อมากที่สุด โดยเฉพาะผู้บริโภคอายุมากกว่า 30 ปีซึ่งมีสัดส่วนถึง 55% สถานที่อื่นๆ ที่ผู้บริโภคนิยมซื้อ เช่น โลตัส บิ๊กซี สถำนที่ที่นิยมในกำรซื้ออำหำรเจ Q. คุณซื้ออำหำรเจสำเร็จรูปจำกที่ใดเป็นประจำ? [Multiple Choice] [N = 160]
 7. 7 • ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานอาหารเจมากขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างสูง ทั้งผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ( ประมาณ 33%) และมากกว่า30 ปี ( ประมาณ 31%) ควำมคุ้นเคยต่อกำรรับประทำนอำหำรเจ Q. ท่ำนรับประทำนอำหำรเจสำเร็จรูปมำนำนเท่ำไหร่? [Single Choice] [N = 160]
 8. ความถี่ในการรับประทานอาหารเจ 8 • ผู้บริโภคอายุน้อยกว่า30 ปี นิยมกินอาหารเจเป็นประจา และแล้วแต่โอกาสมากถึง 32.9% แต่ผู้บริโภคที่อายุมากกว่า 30 ปี กินเป็นประจาเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ประมาณ 8 % Q. ท่ำนรับประทำนอำหำรเจสำเร็จรูปเป็นประจำหรือไม่? [Single Choice] [N = 160]
 9. 9 • โดยเฉลี่ยแล้วผู้บริโภคซื้ออาหารเจสาเร็จรูปเฉลี่ยครั้ง 51-100 บาท (62%) สาหรับผู้บริโภคที่อายุน้อยกว่า 30 ปี, (49%) สาหรับผู้บริโภคที่อายุมากกว่า 30 ปี ปริมำณกำรซื้ออำหำรเจต่อครั้ง Q.ท่ำนซื้ออำหำรเจสำเร็จรูปโดยเฉลี่ยครั้งละเท่ำใดต่อคน? [Single Choice] [N = 160]
 10. 10 • สาหรับผู้บริโภคอายุน้อยกว่า 30ปี แล้ว ส่วนใหญ่(37%) มีคนในครอบครัวประมาณ 2 คนในครอบครัว ที่รับประทานอาหารสาเร็จรูปเจเช่นกัน สาหรับผู้บริโภคอายุมากกว่า 30ปี แล้ว ส่วนใหญ่ (34%) มีคนในครอบครัว ประมาณ 1 คนในครอบครัวที่รับประทานอาหารสาเร็จรูปเจเช่นกัน ควำมนิยมในกำรรับประทำนอำหำรเจของคนในครอบครัว Q. คนในครอบครัวท่ำนรับประทำนอำหำรเจสำเร็จรูปบ้ำงหรือไม่? [Single Choice] [N = 160]
 11. 11 • จากการสารวจพบว่าผู้บริโภคอายุน้อยกว่า 30 ปี ให้ความสาคัญกับ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ มาเป็นอันดับแรก ในขณะที่ผู้บริโภคอายุมากกว่า 30 ปี ให้ความสาคัญกับรสชาติสินค้ามาเป็นอันดับแรก ปัจจัยที่ผลต่อกำรเลือกซื้อยี่ห้ออำหำรเจสำเร็จรูปนั้นๆ Q.โปรดระบุเหตุผลหลักๆที่ทำให้ท่ำนเลือกซื้อยี่ห้ออำหำรเจสำเร็จรูปที่ท่ำนนิยม? [Multiple Choice] [N = 160] ผู้บริโภคอายุน้อยกว่า 30 ปี (n = 80) ผู้บริโภคอายุมากกว่า30 ปี (n = 80)
 12. W&S Thailand Company is a 100% Japanese investment. Our main professions are ‘Online market research’, ‘Web creative’ and ‘Web marketing’. Online research is conducted based on yimresearch.net FOR FURTHER INQUIRIES, PLEASE CONTACT: W&S Thailand » 18th Floor, Two Pacific Place Building, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 Thailand » Office phone: (+66) 26 530 411 Fax: (+66) 26 530 412 » Email: support@yimresearch.net » Website: http://yimresearch.net/ The copyright of this report belongs to W&S Thailand Company. The results (analyzing, wording, data, tables and graphs) of this survey can be publicly used, but must be cited and sourced from W&S Thailand Company (also include its website address http://yimresearch.net).
Publicidad