Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Chinese literature.5

 1. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 2. ក ើត៖ ២៥ ញ្ញា ១៨៨១ កៅ៖ សាវស៊ិង, កេជាង, រាេវងាស ឈីង,ប្រកេសច៊ិន សលារ់៖ ១៩ តលា ១៩៣៦(អាយ៥៥ឆ្ាាំ) កៅ៖ សងហៃ, សធារណរដ្ឋច៊ិន វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 សាធារណរដ្ឋចិន
 3. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19  នៅនរោយឆ្ន ាំ ១៨៨១ ចិនជាររនេស ពាក់កណ្តា លសកាិភូមិ និងពាក់កណ្តា ល អាណ្តនិគម។  ររជាជនចិនររូវតរររយុេធជាសកាិភូមិផង និងអាណ្តនិគមផង។  នេញពាក់កណ្តា លេី២ ននស.វេី ១៩ រគរ់ចលនារសូររស់កសិករ ឬវណ្ណ ៈ គហររីទាំងអស់ស្គា ល់តរររាជ័យជានិចច។  តរនៅន ើមស.វេី២០(១៩១១) ចលនារ ិវរាមួយ ឹកនាាំនោយ សុន យ៉ា នសន បានេេួលនជាគជ័យ។  រេះនៅអធិរាជចុងនរោយននសនាិវងស សុិន ក៏សុខចិរាោក់រាជ។  មិនយូររ៉ាុនាា នរ ិវរាន៍ននះបានរង្ហា ញនូវភាេេន់នខោយររស់ខលួន។  េីភាេេន់នខោយរ ិវរាន៍គហររីននះនហើយត លនធវើឲ្យ លូ សុីន បានឆលុះរញ្ច ាំងន ើញនៅកនុងស្គន ន ៏លបី ររស់នោក។ ទង់ជាតិ (១៨៨៩ ដ្ល់ ១៩១២) ត្រាអ ិរាជ
 4. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 5. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19  លូ សុីន នកើរនៅនងៃេី ២៥ តខ កញ្ា ឆ្ន ាំ ១៨៨១ នៅភូមិ ស្គវសុីង នខរាជាជាង កនុងររកូលអភិជនធ្លល ក់ខលួនរក។  ជីតាររស់គារ់ជាមន្តនាីមាននទស និងររូវនគរ ឹរអូសរេេយសមបរាិ។  អាយុបាន១៦ឆ្ន ាំឪេុកគារ់បានស្គល រ់នោយនរាគ។  រគួស្គរគារ់ររូវលក់តាាំងេីនោអាវន ើមបីេិញថ្ន ាំេាបាល។  ជីវភាេរគួស្គរគារ់ររូវធ្លល ក់ ុនោរយ៉ា ងោល ាំង។  គារ់ររូវនៅរស់នៅជនរេ ជាមួយមាា យនហើយមានេាំនាក់េាំនងយ៉ា ងជិរសនិរជាមួយេុរគរជន។  ជីវភាេតររននះបានជះឥេធិេលយ៉ា ងោល ាំងកនុងផនរ់គាំនិរររស់គារ់។  ១៩០៤ គារ់បាននៅសិកោនៅស្គោនវជជស្គន្តសាជាន់ខពស់ននររនេសជរ៉ាុន កនុងរាំណ្ងររឡរ់មកវ ិញជួយ េាបាលអនកជមៃឺរកីរក នរពាះគារ់យល់ថ្ររនេសចិនអន់នខាយនរពាះវ ិេាស្គន្តសានៅនខោយ។  នរោយេីបានេសសនាតខសភាេយនាមួយត លនៅនលើផ្ទ ាំងសាំេរសមានឆ្កមួយសាីអាំេីជរ៉ាុនោរ់នទសររហារ ជីវ ិរជនជារិចិនត លររូវនោេថ្ជាអនកយកោរណ្៍ ឲ្យរុសសីកនុងសន្តង្ហា ម េនទឹមននាះគារ់ក៏បានន ើញេសសនិកជន ត លជាជនជារិចិនត រននាះ តររជាសតមាងោរនថ្ោ លនទស(១) (២) ចាំនពាះជនជារិខលួនឯង នហើយគាាំរេោរត លជ រ៉ាុនររហារជីវ ិរជនជារិខលួននៅវ ិញ។  នរោយបានន ើញនូវរេឹរាិោរណ្៍ ននះ គារ់មានកាំហឹងយ៉ា ងោល ាំងនហើយគិរថ្៖”ជមៃឺរនាទ ន់ត លររូវេាបាល សងាមចិនននាះគឺ “ជមៃឺស្គា ររី និងសរិអារមាណ្៍ ” មិនតមនោងរាងោយនេ។
 6. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19  តាាំងេីនេលននាះមក គារ់ក៏បានលះរង់វ ិជាជ នេេយនោល តររមកោរ់អារមាណ្៍ ោងតផនកអកសរសិលប៍វ ិញ។  គារ់បានោរ់េុកអកសរសិលប៍គឺជាអាវុធមួយតររន ើមបីរ ាំនោះររនេសជារិ រ ាំនោះវណ្ណ ៈ។  នរឿងខលីៗររស់គារ់គារ់មួយភាគធាំសរនសរកនុងសម័យោល ាំរូង។  ជាមួយស្គា ររីមនុសសធម៌ររស់ជនរ ិវរាន៍ររជាធិរនរយយ គារ់បានឆលុះរញ្ច ាំងយ៉ា ងនរៅ និងជាក់តសាងេីសងាម ចិនសម័យននាះ ត លកាំេុងនលើកនឡើងេីគុណ្ធម៌ ៏លអររនេណ្ី ចិនរុរាណ្ និងសភាវៈអន់ងយររស់េួកវណ្ណ ៈ សកាិភូមិត លបានោក់រញសគល់ ៏យូរលង់មកនហើយ។  ស្គន ន ររស់គារ់មានលកខណ្ៈស្គមញ្ា េិ ឋភាេនរឿងរី ូចផ្ទ ាំងគាំនូររស់រនវ ើក រូរភាេរួអងានេលណ្តក៏នលចនធ្លល ។  ភាស្គសតមាងនោកេិសិ ឋឥរនោច ះ ផទុកនៅនោយនជាគជ័យ សមបូរនៅនោយលកខណ្ៈជារិ។  ឆ្ន ាំ ១៩២៧ លូ សុីន ជារេឹេធរុរសអកសរស្គន្តសា។ គារ់បាននមើលន ើញអាំនេើកបរ់ររស់ ជាង ោយនជៀក នរោយ េីមរណ្ភាេររស់ សុន យ៉ា នសន ។  រុេវនហរុអកសរស្គន្តសាររស់គារ់់ធាំនធងមហិមា និងមិននចះននឿយណ្តយ។  ឆ្ន ាំ ១៩៣៣ នោយន ើញសុខភាេររស់ លូ សុីន បានធ្លល ក់ ុនោរជាោល ាំង ភរ ិយររស់ នោក សុន យ៉ា នសន បាននផញើលិខិរជូនគារ់ថ្៖”ខញុាំសូមអងវរ! សូមអនកររញារ់អនញ្ជើញនៅសរមាក េាបាលជមៃឺនរពាះជីវ ិរអនក មិនតមនជាររស់អនកនេ តរជាររស់ររជាជន និងរ ិវរាចិន អនកររូវតរេាបាលខលួន ន ើមបីរស់រនៅនេៀរ នរពាះររជាជន និងរ ិវរាររូវោរអនក”។
 7. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19  រ៉ាុតនាលូ សុីន យល់ថ្គារ់មានជមៃឺេុាំអាចជានេ ូនចនះ សូមបីតរមុននងៃស្គល រ់មួយ េីរនងៃក៏គារ់នៅតរខិរខាំរកតររ ស្គន ន ”រេលឹងស្គល រ់” ននអនកនិេនធ នហាា នហាា លជារិរុសសី រេមទាំងសរនសរអរថរេរនានេៀរ។  លូ សុីន បានេេួលមរណ្ភាេនងៃេី ១៩ តខ រុោ ឆ្ន ាំ ១៩៣៦ នៅស្គងនហ។  កបួន តងារសេររស់ លូ សុីន បានោល យនៅបារុកមាត លនលចនធ្លល នូវសតរមកថ្៖” ស្គា ររី លូ សុីន រស់នៅ ជាមួយអមរៈ” “ររាជ័យលេធិចរកេរាិ...”។  លូ សុីន បានរនសល់េុកស្គន ន ជានរចើន។ កនុងស្គន ន ទាំងននាះ ររនោមនោកនរឿងររវរាិររ ិសុេធររស់ អាគុយ លបី លាញជាងនគរាំផុរ។  នរឿងននះបានររូវនបាះេុមពផោយជានលើកេី១នៅរវាងឆ្ន ាំ ១៩២១ ល់ ១៩២២ ។  ររនោមនោកននះមានេាំហាំរូច រ៉ាុតនាកិរាិស័េទបានលបីលាញខចរោច យនេញេិភេនោក។
 8. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19  ស្គន ន • Nostalgia គឺជាសាា ដដ្ធរឿងខ្លីដ្ំបូងត្រតូវបានធលចធ ើងធៅឆ្ា ំ ១៩០៩។ • Call to Arms (1923) អំពាវនាវចំធពាោះទាហាន (១៩២៣) • A Madman's Diary (1918) ធស្ៀវធៅកំណត់ធេត៊ុត្របចំដងៃដនមន៊ុស្សឆ្កួត (១៩១៨) • Kong Yiji (1918) ក៊ុង អ៊ុិជី (១៩១៨) • Medicine (1919) ឳស្ង (១៩១៩) • Tomorrow (1920) ដងៃស្ស្ែក (១៩២០) • An Incident (1920) ភាពមិនស្មរមយមួយ (១៩២០) • The Story of Hair (1920) ធរឿងស្ក់ខ្លី (១៩២០) • A Storm in a Teacup (1920) ពយយោះធៅកាយងស្ពងស្ត (១៩២០) • Hometown (1921) ទីរួមត្រស្យក (១៩២១) • The True Story of Ah Q (1922(21?)) ធរឿងពិតដនអាគ៊ុយ (១៩២១)
 9. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19  ស្គន ន • The Double Fifth Festival (1922) ប៊ុណយធលើកទី ៥ ធ វើជាពីរដ្ង (១៩២២) • The White Light (1922) ធ្លើងពណ៌ស្ (១៩២២) • The Rabbits and the Cat (1922) ទនាយ និង ឆ្ា (១៩២២) • The Comedy of the Ducks (1922) ហាស្កថាដនស្តវទា (១៩២២) • Village Opera (1922) ធខោ នអាក្ូមិ (១៩២២) • Wandering (1926) ការវធងវង (១៩២៦) • New Year Sacrifice (1924) ការលោះបង់ឆ្ា ំងាី (១៩២៤) • In the Drinking House (1924) ធៅកាយងធតៀមត្រសា (១៩២៤) • A Happy Family (1924) ស្៊ុ្មងគលត្រគួសារមួយ (១៩២៤) • Soap (1924) សាបូ (១៩២៤) • The Eternal Flame (1924) អណ្តា តធ្លើងអស្់កលប (១៩២៤) • Public Exhibition (1925) ពិព័ណសាធារណៈ (១៩២៥)
 10. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19  ស្គន ន • Old Mr. Gao (1925) ធខកា ចស្់ ធៅ (១៩២៥) • The Misanthrope (1925) មន៊ុស្សឯធកា (១៩២៥) • Sadness ទ៊ុកោ • Brothers បងត្របយស្ • Divorce (1925) ការស្លងលោះ (១៩២៥) • Old Tales Retold (1935) ការនិទានធរឿងនិទានចស្់ៗធ ើងវិញ (១៩៣៥) • Mending Heaven (1935) ជួស្ជ៊ុល សាា នស្ួគ៌ (១៩៣៥) • The Flight to the Moon (1926) ការធហាោះធៅកាន់ឋានត្រពោះចនទ (១៩២៦) • Curbing the Flood (1935) ការទប់ទឹកជំនន់ (១៩៣៥) • Gathering Vetch (1935) ការពិនិតយការត្របមួលផាយំ (១៩៣៥) • Forging the Swords (1926) ការស្កលងបនលំដាវ (១៩២៦) • Going out (1935) = Leaving the Pass ការចកធចញ(១៩៣៥) • Opposing Aggression (1934) ការបំពានការផទយយគ្នា (១៩៣៤) • Resurrect the Dead (1935) សាល ប់ធេើយរស្់ធ ើងវិញ (១៩៣៥)
 11. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 12. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 • នរឿងអាគុយនិេនធនៅឆ្ន ាំ ១៩២១(២២? ២០?) គឺជានវកថ្ ករសង់េីករមង”តរសកសនាធ រ់” ។ • កនុងនេលត ល លូ សុីន មិនទន់ោល យជាអនកនិេនធ តរគារ់កាំេុងគយគន់តសវងរក មាគា៌ និងោរនៅមានមនទិល ចាំនពាះកមាល ាំងរ ិវរាន៍ររស់មហាជន។ • រ៉ាុតនាេឹកចិរានសនហាជារិ អាណ្ិ ររសឡាញ់ររជាជនរកីរក នោកបាននររើបា៉ា ោររស់នោកកនុងោររង្ហា ញេីរង ភាេននសងាម។ • ោរនមើលន ើញេីេាំនាក់េាំនងវណ្ណ ៈ និងោររសូនៅកនុងជនរេចិន។ រេមទាំងបាននលើកនឡើងឲ្យបានន ើញោន់តរ ចាស់េីស្គរជារិររស់រ ិវរាន៍គហររី។ • ោរវ ិភាេយ៉ា ងលអិរលអន់នូវអវីៗត លនគនៅថ្៖”ចរ ិកជារិ”ននររជាជនចិន(១)។ • នរើរកវ ិធីតកលមអយ៉ា ងណ្តន ើមបីឲ្យេួកនគមានោរភាញ ក់រលឹក នហើយនងើរនឡើងនធវើរ ិវរាន៍ ត លអាចនាាំមកនូវសិេធិ អាំណ្តច េិររបាក ល់េួកនគ(ររជាធិរនរយយ?)។ ខ.១. េណ្៌ នានោយសនងខរអាំេី នរឿង”នជាគជ័យររស់អាគុយ” • អាគុយ៖ គាា នន្ា ះ គាា នររកូល រសុកកាំនណ្ើ ររសេិចរសេឹល ស្គវតា មុនននាះជាអវី មិនចាស់ោស់។ • ររជាជនមួយភូមិរគាន់តរររូវោរគារ់នធវើោរង្ហរឲ្យេួកនគ ឬេុកជានរគឿងនលងនសើចមាងមាោ ល។ • សូមបីខលួនគារ់(អាគុយ)ននាះក៏មិនត លនឹកគិរនិយយនៅ ល់នរឿងននាះត រ នេលខលះមានោរររតកកជាមួយអនកផង នេើរគារ់នរើកតភនករកតឡរ រកនឡារនធវើសលឺនឡើងនហើយររោសថ្៖” ូនតាអញេីមុនមានរញេធិអាំណ្តចនលើសេួកឯង ឆ្ៃ យណ្តស់ ធុនេួកឯងមិនបានសនសសក់អញផង”។
 13. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 • អាគុយគាា នេឹកចិរាររឆ្ាំងររនឹងនគ តរតរជាបានភូរភរខលួន អួរអាងររកូលខលួន ោរ់េុកខលួននលើអនក នេ។ • នៅនលើតផនកននវ ិធី៖”យកឈ្នះនលើតផនកស្គា ររី” ររស់អាគុយ។ • និយយឲ្យេូោយនៅននះជាលិេធិនលើករនមោើងអរីរោល អួរអាងនលើររជាជារិអាំេីអរ ិយធម៌ននស្គា ររីររស់វណ្ណ ៈ សកាិភូមិររនេសចិននាសម័យោលននាះ។ • អាគុយមិនត លមានផទះសតមបង គារ់ស្គន ក់នៅជារនណ្តា ះអាសនននៅវ ិហារ ងូកុក សថិរនៅកនុៃភូមិមុយ។ • អាគុយគាា នមុខរររេិររបាក នេ គឺមានតរន ើរសុីឈ្នួលនធវើោរឲ្យនគ ូចជារចូររសូវ នធវើអងោរ នោលេូក...។ • ចាំនពាះអាគុយមានេសសនៈេីរ៖  មរិេី១៖ អាគុយជាេុគ៌រជន ពាោអាវា៉ាតស។  មរិេី២៖ អាគុយជា កសិករ។ • សននិោឋ ន មរិេី២ររឹមររូវជាងក៏នរពាះថ្មុខរររររស់អាគុយគឺនធវើកាំរុិចកាំរ៉ាុកឲ្យេួកមាច ស់ ីនាជនរេ។ • នៅកនុងលិខិរត លបាននផញើជូនអនកនិេនននរឿងនោខ ន លូ សុីនបានសរនសរថ្៖”តាមមរិខញុាំ អាគុយចាំណ្តស់ររតហល ៣០ឆ្ន ាំរូររាងធមាតា មានលកខណ្ៈចរ ិរជាជនសលូររូរ លៃង់នលល តររកសិករ រ៉ាុតនាក៏ជារ់ឥេធិេលអារកក់រិច ឬនរចើនេី េួកពាោអាវា៉ា នៅនសៀងនហ។ • នគអាចរកន ើញរូររាងគារ់នៅតាមរណ្តា លេួកអនកអូសនឆតកវ ឬអនកធ្លក់សុីកលូ ។ • តរនទះជាយ៉ា ងណ្តអាគុយមិនតមនមានរាងនៅពាោអាវា៉ាតស នហើយក៏មិន ូចេួកយូកូងនៅតាមចិនញ្ចើមងនល់ត រ”។ • ោររង្ហា ញរូររាង(១)មកននះបានររូវរករស្គយតាមរយៈ”សកមាភាេ និងសភាវ”។
 14. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 • នរើសិនមានោរង្ហរនរចើន(រយៈនេលតវង) គារ់ក៏នៅកនុងផទះមាច ស់នគរនណ្តា ះអាសននមួយរយៈ លុះចរ់កិចចោរគារ់ក៏ នចញនៅវ ិញ។ • អនកត លមានោរង្ហររវល់ោល ាំងតរងនឹកនា ល់អាគុយ រ៉ាុតនាអវីត លនឹកននាះគឺ នឹក ល់ោរង្ហរត លខលូននធវើមិនបាន ររូវនររើគារ់។ • នៅនេលចរ់ោរង្ហរនគក៏តលងនឹកនាគារ់នេៀងនហើយ។ • មាននេលមួយមានោស់េុាំមាន ក់បាននលើកកមអស់គារ់ថ្៖”អាគុយបានោរតមន!”។ • អនកឯនេៀរបានស្គា រ់ឮ មិនមាននរណ្តយល់ថ្តាននាះនិយយេិរឬចាំអកឡកឡឺយ។ • រ៉ាុតនាអាគុយគារ់នេញ និងសរាយចិរាយ៉ា ងោល ាំង។ • ររជាជននៅកនុងភូមិ មុយររូវបានអាគុយនមើលរស្គលទាំងអស់ រហូរ ល់អាោរយកនុងភូមិក៏ររូវបាននមើលរស្គលជា េីរាំផុរតាមរយៈពាកយថ្៖”អាោរយកូ តកលងោល យនងៃនរោយអាចោល យនៅជារេវជិរស្គររោរ”។ • នខខ ជាវ និងនជៀន ជាជនត លអនកកនុងភូមិទាំងអស់នគនគារេនោរោល ច នរពាះររកូលទាំងេីរននះជាអនកមាន។ កូន ររស់តាទាំងេីរននះជាអាោរយនេៀរផង។ • មានតរអាគុយមាន ក់នេ បានរនញ្ចញអាោរៈមិនចូលចិរា គារ់គិរកនុងចិរាថ្៖”កូនអញនងៃនរោយនឹងនធវើធាំនលើសេួក ទាំងននះនេៀរ”។ • ននះជាវ ិធីយកឈ្នះោងតផនកស្គា ររីររស់អាគុយ។ • នេលននះគារ់មិននលើសនគ តរកូនររស់គារ់នឹងនលើសេួកននះ។
 15. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 • នលើសេីននះអាគុយ នឡើងោងជាមួយនឹងអនកភូមិមុយនៅររង់គារ់នៅេីររជុាំជនរសុកនោយស្គរមាននរឿងរា៉ាវ នហើយររូវអនកភូមិរនណ្េ ញ។ • នៅេីររជុាំជនរសុកអាគុយយកចិរាេុកោក់ចាំនពាះនរឿងរា៉ាវតរលក ូចជានៅអីតវងរីតម៉ាររត លនៅរសុកនគៗនៅថ្” រង់”(១)នៅវ ិញ។ • គារ់គិរកនុងចិរាថ្៖”នគនៅ ូនចនះខុស ឮគួរឲ្យអស់សាំនណ្ើ ច”។ • រ៉ាុតនាអនកត លនៅភូមិមុយមិនត លធ្លល រ់បាននៅណ្តទាំងអស់ មិនគួរឲ្យនសើចនលើសអនកណ្តទាំងអស់នេឬ? • មួយជីវ ិរេួកអស់ននាះមិនត លធ្លល រ់ស្គា ល់ ធ្លល រ់ ឹងថ្ នៅរសុកនគនចៀនររី ូចនមាចននាះនេ។ ននះក៏ជាតផនកមួយនន វ ិធីយកឈ្នះោងតផនកស្គា ររី អនកនៅកតនលង នេមិននធវើ ូចអនកកនុងភូមិគារ់ គឺនគខុស នហើយគារ់នេើរនលើសនគ។ ផទុយនៅវ ិញអាគុយនលើសេីអនកភូមិនៅររង់ស្គា ល់នរចើន យល់ ឹងេូលាំេូោយ។ ូនចនះគឺអាគុយយកខលួនគារ់ជា នគាលកាំណ្រ់ន ើមបីវាយរនមលនៅនលើអនក នេ។ • អាគុយជាជន”េីមុនននាះមានរញេធិ មានអាំណ្តច គាំនិរេូលាំេូោយ បានោរ... និយយខលីនៅ អាចនៅជាជនរគរ់ រ់។ • រ៉ាុតនាគួរឲ្យស្គា យនៅកនុងខលួនគារ់នៅមានចាំណ្ុ ចខវះោររនាិចរនាួច។ • សអុះស្គអ រ់រាំផុរគឺនៅនលើកាលមានសនាល កមួយ ុាំធាំ មិន ឹងជានកើរមានតាាំងេីនេលណ្តមក? • នទះរី ុាំសនាល ក គារ់េិនិរយតាមោរត លនចះ ឹងគិរគូរននាះ រី ូចជាគារ់គាា នបានោរ់េុកថ្នងលងនូរអវីនេ នរពាះអា គុយររផ្ា ច់មិននររើពាកយ”សនាល ក” និងន័យរសន ៀង”សនាល ក” ។ នរោយមកនចះតររាលោលរនារនាទ រ់នៅពាកយ” ចនងោៀង” ពាកយ “គជ់”ក៏ររូវបានរមត រ។
 16. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 • មិនថ្អនកណ្តជាអនកណ្តនេ នទះរីមាននចរនា ឬគាា ននចរនាកាីឲ្យតររ៉ាះពាល់ ល់អាគុយ ចាំនពាះនរឿងននះគឺគារ់ខឹង នឆវ នហើយសនាល កននាះនឡើងរកហមមួយរ ាំនេច។ គារ់សមលឹងគូរររឆ្ាំង ន ើមបីវាយរនមលជនត លមិនសូវមារ់ ក គារ់ នជររនញ្ច រ ជនត លមានកមាល ាំងនខោយគារ់វាយ។ • មិន ឹងចតមលកអវីនេ លេធផលគឺអាគុយនរចើនតរោញ់ជាងបានឈ្នះ។ • នរោយមកគារ់បានផ្ល ស់រាូរ”យុេធវ ិធី” ជារនណ្ាើ រ។ • នរោយមកគារ់រគាន់តរសាំឡក់ោា ាំងររស់គារ់តាមរយៈតភនកទាំងគូរតរលរតររ៉ាុនណ្តណ ះ។(សាំឡក់ោា ាំងត លោល ាំង ជាងខលួន នោយតភនកទាំងគូរយ៉ា ងស្គហាវ រ៉ាុតនាមិនហានររឆ្ាំងររវ ិញជាតផនកមួយ”វ ិធីយកឈ្នះោងស្គា ររី)។ • នរោយនេលត លអាគុយនូវយុេធវ ិធីងាីមកេួកអនកអរ់ោរង្ហរនធវើោន់តរឆ្នៅរញ្ឈឺគារ់នេវនឡើង។ • នៅនេលជួរគារ់នៅេីណ្តក៏នោយនគនធវើមុខ ូចឆៃល់នហើយនិយយថ្៖”អូ! ននាះភលឺចាស់នឡើងនហើយននាះ!ហះ!”។ • អាគុយខឹងផងសមលក់ផងតាមរយៈតភនកទាំងគូរយ៉ា ងស្គហាវ រ៉ាុតនាេួកនគនៅតរនធវើមិន ឹងនហើយនៅតរនិយយរនា៖” អូៗ!នៅជាមានចនងោៀរររេីរនៅវ ិញ”។ • នោយគាា នវ ិធីររឆ្ាំងររបានគិររួចនហើយនពាលមួយឃ្លល ន ើមបីសងនៅវ ិញថ្៖”ធុនេួកតហអងននះ មិនសម...”។ នេល ននាះគារ់យល់ថ្ សនាល ក ត លនៅនលើកាលគារ់មិនតមនជា សនាល ក ត លស្គមញ្ានេជា ុាំសនាល កនករ ាិ៍។ ូចបាន និយយរួមមកនហើយអាគុយជាជនត លមានចាំនណ្ះ ឹងេូលាំេូោយ នេើរគារ់និយយមិនអស់ពាកយ(ឃ្លល )។ នហរុ ននះនហើយត លេួកននាះនិយយមិននចះឈ្រ់ នហើយនៅតររនាចាំអកគារ់។ នៅេីរាំផុរក៏មានោរវាយររ់គាន ។
 17. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 • ជាោរេិរគឺអាគុយោញ់េួកនគបានរករួចកនទុយសក់រកងេណ្៌ នលឿងកន្តញ្ចិញររស់គារ់ ទញកាលររស់គារ់អុក នៅនឹងជញ្ជ ាំងរួនរបាាំេឹះជារ់គាន នេើរេួកនគអស់ចិរា រួចនហើយក៏តលងវ ិញ។ • ចាំតណ្កអាគុយឈ្រនធវើមុខធាឹង ភាល មននាះគារ់គិរកនុងចិរាថ្៖”វាវាយអញមិនខុសេីវាវាយឪវានេ”។ • កនុងវគាននះ លូ សុីន ចង់និយយ ល់តផនកមួយននវ ិធីយកឈ្នះោងស្គា ររីររស់អាគុយ នោយមិនបានតផអកនៅនលើអវី ត លបានររ ិយយមករួចមកនហើយ។ • អាគុយបានោរ់េុកខលួនគារ់ជាឪររស់អនក នេ៖”វាវាយអញមិនខុសេីវាវាយឪវានេ” នហើយគារ់ក៏រ ីករាយរនញ្ចញ អាោរៈជាអនកឈ្នៈ។ • េួកជនពាលទាំងននាះនៅតររនាចាំអន់ ឆ្នៅគារ់ នហើយេួកនគសុេធតរយល់ ឹងេីលបិចឈ្នះនោយរសនមើរសនម ររស់គារ់(អាគុយ)។ • ូចជានៅនេលនគរចរូរកនទុយសក់រកងររស់គារ់(អាគុយ)េួកនិយយរបារ់ថ្៖”តន!អាគុយននះមិនតមនជាកូន វាយឪនេណ្ត តរជាមនុសសវាយសរវ ស្គា រ់បាននេ? និយយនៅថ្៖”មនុសសវាយសរវ”។ • អាគុយបានយកន ទាំងេីរនៅទញកនទុយសក់រកងមកវ ិញ នងើរកាលនឡើងនលើរួចនិយយថ្៖”វាយ ងោូវបាននេ? អញជា ងោូវ េុាំទន់តលងនេៀរឬ”។ • នទះគារ់យល់រេមថ្៖”ជាសរវ ងោូវនហើយក៏នោយ ក៏េួកននាះមិនទន់តលងភាល មនេេួកវានៅតររករួចកាលគារ់ អុករបាាំ របាាំមួយេឹះនេៀរ រួចក៏តលង។ • នរោយោរររយុេធ អាគុយមានោរោា សនអៀនយ៉ា ងោល ាំង រ៉ាុតនាមិនទន់បាន រ់នាេីគារ់តររជារ ីករាយ រង្ហា ញ
 18. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 អាោរៈជាអនកឈ្នះវ ិញ។ • គារ់គិរថ្គារ់ជាមនុសសរទាំរេនលខ១ នហើយនរៅេីោររទាំរេននាះនចញ រគរ់វ ិស័យគារ់នៅតរជាមនុសសនលខ”១” “ ធុនេួកតហអងរារ់ចូលឯណ្តបាន?”។ • រនាេីោរចាំអករិៈន ៀល អវីៗក៏អាគុយជាមនុសសនលខ១រារ់ទាំងោររុិនររសរ់រទាំរេផង(វ ិធីយកឈ្នះោងតផនក ស្គា ររី)បាននធវើឲ្យមនុសសងងឹរងងុល ល់ថ្ន ក់ននាះ)។ • នរោយនេលបាននររើវ ិធីស្គន្តសា ៏អស្គច រយទាំងរ៉ាុនាា នននាះ រររនឹងោា ាំងសររូវររស់គារ់មក អាគុយរនានៅរកោរធូរ រស្គល ន ើរសាំនៅនៅនរៀមរស្គ ផឹកអស់រ៉ាុនាា នោនមក នេើររសឡះចិរាវ ិលររឡរ់នៅវ ិហារវ ិញ នផាកខលួនលក់ភលឹង េល់ភលឺ។ • ររសិននរើនៅកនុងនហាន ៉ា មានលុយវ ិញ អាគុយនៅនលងតលបង។ នៅកតនលងនលងមានមនុសសផាុាំគាន អងាុយ នោងនហាងជាវង់។ • អាគុយមុខនេញនៅនោយនញើសសរស្គក់ តជងនគ តវកឯងចូលវងតលបងសនមលងឮតរលកេីអនកឯនេៀរទាំងេួង៖”តន! េូននះមាន៤ោក់នវ ើយ”។ នរើកនហើយៗ! នមោរ់នផាើមនរើកផង នរចៀងផងនរៀររារ់លេធផលផង មុខមារ់ក៏នពារនេញ នៅនោយនញើស។ លេធផលររោស៖ រ៉ាុនាា នេូននះររូវសុី េូអាញិន អានសៀន េុកឲ្យអញ ! លុយអាគុយនៅណ្ត? ររមូលមកៗ! ោរនលងតលបងនចះតររនានៅរងាំៗ... លុយររស់អាគុយនចះតររនរះរនារនាទ រ់ចូលនៅកនុងនហាន ៉ា អនក នេ។ មុខនពារនេញនៅនោយនញើស។ ចុងនរោយរងអស់អាគុយររូវឃ្លល រនចញេីវង់តលបង នហើយនៅឈ្រនៅេី ោងនរោយអនកនលងឯនេៀរ រនាតាមោនោរសុីសង រុកនពាះជួសអនកត លកាំេុងនលងរហូរ ល់រសយុរចិរា
 19. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 នេើរររឡរ់េីវ ិហារវ ិញ នោយយួរតភនកនហើមទាំងគូរនៅជាមួយផង។ • តសអកនឡើងររឡរ់នៅរកសុីឈ្នួលនគនេៀរ។ • យរ់មួយនៅភូមិមុយ មាននរៀរចាំេិធីរុណ្យេេួលអនកតា។ តាមេមាល រ់ជាធមាតា អនកភូមិមាននរៀរចាំរកុមនរចៀងរាាំ នហើយនៅជិរនរាងរាាំននាះមានរបាាំររជាររិយររនេណ្ី នហើយក៏មានវង់តលបងរ៉ាុនាា នវង់ត រ។ • ចាំនពាះអាគុយសនមលងសារ នឃ្លា ះត លឮនចញេីនរាងរបាាំហាក់រី ូចជានៅឆ្ៃ យ ល់នៅ ១០នយជ។ វារគាន់តរជះ សនមលងឮនលវើយៗមក ល់ររនចៀងររស់អាគុយ តរផទុយនៅវ ិញសនមលងជរ់នលៀងននវង់តលបងត លបានស្គា រ់ឮលអ ចាស់។ • នេលននាះគារ់(អាគុយ)ឈ្នះបានរ៉ាុនាា នន លុយ ុាំនៅជាលុយរាយោក់ៗ...លុយោក់នៅជាលុយ ុាំ លុយ ុាំនៅ ជាគរនៅជាេាំនួក...អាគុយនេញចិរារ ីកមុខរួសមារ់៖ តន! នមររូវេីរតសននវ ើយ ...អាគុយមិន ឹងចាស់ថ្ ជាអនក ណ្តវាយអនកណ្តនេ នរពាះនហរុក៏មិន ឹងចាស់ត រ និងឮតរសនមលងនជររនញ្ច រ សនមលងធ្លក់ទរ់ គាន នចះតរឮតកវ មាុ ាំងរចរូករចរល់ រចនងងរចង្ហងនេញទាំងកនុងកាល។ • មួយរយៈនរោយមកគារ់(អាគុយ) នរោកនឡើងរចង្ហរ់រចងិលបានននាះេួករនតលបងបាននៅណ្តបារ់អស់ ទាំង អនកត លនៅជុាំវ ិញខលួនអមាញ់មិញក៏មិន ឹងថ្នៅណ្តបារ់អស់។ • អាគុយហាក់ ូចជាមានកតនលងឈ្ឺោរ់ឈ្ឺនេើរនឡើង ូចររូវរ៉ាុនាា នរបកនលើខលួន។ • នៅចាំនពាះមុខគារ់មានមនុសសមាន ក់ឈ្រសមលឹងតររអាោរៈឆៃល់។ • អាគុយវនងវងសុងររ់ររឡរ់េីវ ិហារងូកុកវ ិញ។
 20. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 • លុះរេលឹងចូលសេវរគរ់វ ិញនហើយនេើរគារ់នឹកន ើញថ្របាក់ររស់គារ់បានបារ់អស់។ • នៅកនុងនងៃរុណ្យទនរកុមរនតលបងសុេធតរជាមនុសសខូចខិលររសរ់ោក់អនាទ ក់ លបិចឆពិនតភនក។ • ចាស់ណ្តស់េិរជាគាំនររបាក់សស្គៃ ចនឡើងនៅនលើត លជាររស់អញនហរុអីឥឡូវបារ់នៅណ្តអស់? • អាគុយនៅតរោរ់េុកថ្៖”កូនររស់បានលួចយកររស់ឪវា”។ នហើយបានរិះន ៀលខលួនឯងថ្៖”អាសរវ ងោូវ”។ • នៅតរមិនអាចរស្គយនលើកននះអាគុយបានេេួលស្គា ល់មួយតភលរនូវោរឈ្ឺោរ់ និងោរររាជ័យមួយនៅនលើសមរ ភូមិស្គា ររី។ • រ៉ាុតនាមិនបានមួយរសរក់ផង អាគុយបានរាំតររនធវើឲ្យោរររាជ័យនៅជានជាគជ័យ។ • គារ់បានសនធឹងន ស្គា ាំនឡើង ររឹងអស់កមាល ាំងវាយមុខររស់ខលួនឯងផ្ច់ៗជារនារនាទ រ់។ • ោរឈ្ឺចុកោរ់នកើរនឡើង។ នរោយេីបានវាយនហើយគារ់ហាក់ ូចជាបានធូររេូង។ េាំនង ូចគារ់បានវាយអនក នេនេៀរ។ • នេលននាះនេើរគារ់គិរថ្ គារ់ហាក់ ូចនេើរបានវាយអនក នេត លជាសររូវររស់ខលួន ូនចនះត រ។ • គារ់បានធូរចិរា រួចេាំនររខលួននៅនលើតរគ រួចន កលក់តរមាង។ • ននះជាតផនកមួយ ៏េិនសសរាំផុរននវ ិធីយកឈ្នះោងតផនកស្គា ររីររស់អាគុយ។ • រេឹរាិោរណ្៍ រ ិវរាន៍ឆ្ន ាំ១៩១១ផទុះនឡើង។ េួកគហររី មាច ស់ ី មុន ាំរូងមានោរភ័យោល ចយ៉ា ងោល ាំងចាំនពាះេួក រ ិវរាន៍។ • ចាំនពាះអាគុយេីមុនគារ់មិន ឹងអាំេីរ ិវរាន៍នឡើយគារ់គិរថ្ោរនធវើរ ិវរាន៍គឺនធវើោា ាំង។
 21. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 • ូនចនះគារ់សអរ់រ ិវរាន៍ មហាតសនសអរ់។ • នរោយមកនោយន ើញសកមាភាេរជួលរចរល់ភិរភ័យ ររមូលរេេយសមបរាិយកនៅោក់េុកររស់េួកមាច ស់ ី និងររជាជន អាគុយក៏មានចិរាចង់ចុះចូលជាមួយរ ិវរាន៍។ • គារ់រនញ្ចញអាករបកិរ ិយសរាយរ ីករាយ។ រ៉ាុតនានោយេួកមាច ស់ ីោា រ់បានសភាេោរណ្៍ េួកវាបានចុះចូលនឹង រ ិវរាន៍អាគុយនៅនេៀរ នោយបាននៅបាយកនមទកស្គល កយីនហាអវីៗត លជាកតមអលនសាច នហើយនឆលៀរឳោសលួច យកវរថុរុរាណ្នេៀរផង។ • េួកនគមិនអនុញ្ា រឲ្យអាគុយចូលនធវើរ ិវរាន៍នឡើយ។ • នោយមានោររជួលរចរល់ោល ាំង េួកគហររីមាច ស់ ីររូវនឆលៀរឳោសរនលាំលួចយករេេយសមបរាិត លបានោក់េុក • េួកនគបានសួរអាគុយថ្៖”នរើឯមានបានចូលន ចូលនជើងជាមួយោា ាំងត រឬនេ?”។ • អាគុយនឹងស្គា នថ្ោា ាំងននាះជាអនករ ិវរាន៍ក៏បានស្គរភាេថ្៖”ខលួនបានចូលនឹងោា ាំងតមន(ក៏នរពាះវាមានសមាន ចិរាចង់ចូលជាមួយរ ិវរាន៍)។ េីរាំផុរអាគុយររូវបាននគររហារជីវ ិរ។
 22. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19 • ជីវភាេជនរេចិន ររូវបានឆលុះរញ្ច ាំងកនុងនរឿងអាគុយរវាងមុន និងនរោយរ ិវរាន៍គហររីចិន ១៩១១។ • ភូមិមុយជាភូមិតាងឲ្យសងាមសកាិភូមិចិន។ • វណ្ណ ៈខពស់រាំផុរគឺ នខខ ររកូល នជៀវ និងររកូលនេៀន ត លជានមកន្តនាទ ញមាច ស់ ីេីររូរ កូននៅររស់នគសុេធតរបាន នរៀនសូររខពង់ខពស់។ • អានុភាេររស់នគជាអានុភាេោច់ោរ។ • សូមបីជនត លររូវនគវាយ ាំក៏តរងគិរថ្៖”ននះរគាន់តរជាោរររត រររនៅ”។ • ន នជើងររស់េួកនគគឺជាេួករណ្តា ញតផនកនស ឋកិចច។ • ររជាជនធ្លល រ់ចូលកនុងភាេេុរគរនីយកមា ល់ករមិរគាំរូរាំផុរគឺអាគុយ។ • េួកនគររូវមាច ស់ ីជិៈជាន់នកងររវ ័ញ្ច(១)រហូរ ល់គាា នទាំងនោអាវ នសលៀកពាក់ររឹមររូវ។ • មាច ស់ ីជីជាន់េលករនោយនររើលបិចយ៉ា ងណ្ត ក៏អនកនិេនធបាននមើលន ើញចាស់។ • អាគុយនៅសុីឈ្នួលឲ្យផទះររកូលនជៀវ ជាន់អងោររាល់រេឹក ោៃ ចរ៉ាុតនាហូរបាយរួចររូវនធវើោរនេៀរ។ • នទះរីជាស្គា ររីររូវសពឹករសេន់ រ៉ាុតនាអាគុយក៏មានោរចងកាំហឹងចាំនពាះជនត លជិៈជាន់ខលួន។ • គារ់សអរ់រាំផុរេួកមាច ស់ ីនិងកូននៅររស់េួកវា។ • ឲ្យតរបានន ើញមុខេួកវាគារ់តរងតរលួចនជរកនុងនពាះ។ • នទះរីនហរុផលទាំងឡាយត លនាាំឲ្យគារ់ចងកាំហឹង
 23. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 24. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 25. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 26. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 27. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 28. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 29. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 30. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19
 31. វ.ប៊ុនធ ឿន. COVID-19

Notas del editor

 1. (១)រឿងខ្មែរភូមិតិរច្ឆាន (២) ទាហានជប៉ុនបានប្រមូលទាហាន និងជនស៊ីវិលចិន1,300 នៅច្រកទ្វារTaiping ព្រមទាំងបានសម្លាប់ពួកគេចោល។ ជនរងគ្រោះ ត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយបន្ទុះគា្រប់មីន ហើយពួកគេចាក់ប្រេងដុត។ អ្នកនៅមានជីវិតត្រូវបានសម្លាប់ដោយចំពុះទុង។ Part of: Second Sino-Japanese War Locations: Nanjing ណានជីង
 2. (១) ចុះចរិកខ្មែរយ៉ាងណា?
 3. (១) ធនញ្ជ័យ
 4. (១) តួអង្គធនញ្ជ័យខ្មែរ
 5. (១កង់បី តុកៗ
 6. (១កង់បី តុកៗ
 7. (១កង់បី តុកៗ
 8. (១កង់បី តុកៗ
 9. (១កង់បី តុកៗ
 10. (១ ស៊ឹមអ្នកបរឡាន មីងប្រេច?
 11. (១ ស៊ឹមអ្នកបរឡាន មីងប្រេច?
 12. (១ ស៊ឹមអ្នកបរឡាន មីងប្រេច?
 13. (១ ស៊ឹមអ្នកបរឡាន មីងប្រេច?
 14. (១ ស៊ឹមអ្នកបរឡាន មីងប្រេច?
 15. (១ ស៊ឹមអ្នកបរឡាន មីងប្រេច?
 16. (១ ស៊ឹមអ្នកបរឡាន មីងប្រេច?
 17. (១ ស៊ឹមអ្នកបរឡាន មីងប្រេច?
 18. (១ ស៊ឹមអ្នកបរឡាន មីងប្រេច?
 19. (១ ស៊ឹមអ្នកបរឡាន មីងប្រេច?
Publicidad